Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2156(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0271/2016

Ingivna texter :

A8-0271/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 18

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0418

Antagna texter
PDF 256kWORD 45k
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg
Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2015/2156(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 28 april 2016(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2014 samt den åtföljande resolutionen,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0271/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 20.2.2014.
(2) EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) EUT L 246, 14.9.2016, s. 20.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2015/2156(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0271/2016),

A.  Samtliga EU-institutioner bör vara transparenta och skyldiga att för unionens medborgare redovisa för de medel de anförtros i sin egenskap av EU-institutioner.

B.  Europeiska rådet och rådet bör i egenskap av EU-institutioner vara demokratiskt ansvariga inför unionens medborgare eftersom de mottar medel från Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet påminner om parlamentets roll i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (budgetförordningen) avseende ansvarsfrihet för budgeten.

2.  Europaparlamentet påpekar att i enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget ska unionen ”i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet”. Detta innebär – med beaktande av artikel 55 i budgetförordningen – att institutionerna har ett individuellt ansvar för genomförandet av sina budgetar.

3.  Europaparlamentet betonar den roll som parlamentet och andra institutioner spelar i förbindelse med förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet, som regleras av bestämmelserna i budgetförordningen, särskilt artiklarna 164–166.

4.  Europaparlamentet konstaterar att enligt artikel 94 i sin arbetsordning ska ”bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller genomförandet av budgeten [...] på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande: [...] De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet (i fråga om rådets verkställande verksamhet) [...]”.

5.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortsätter att tiga i samband med parlamentets kommentarer i resolutionen om ansvarsfrihet av den 28 april 2016(1) avseende trenden från tidigare år med ökade underutnyttjade medel och överföringar av åtaganden.

Olösta frågor

6.  Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådet och rådet inte tillhandahåller parlamentet sina årliga verksamhetsrapporter. Parlamentet anser att detta är oacceptabelt och skadar institutionernas rykte.

7.  Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådets och rådets budgetar ännu inte har skilts åt, enligt parlamentets rekommendationer i de senaste ansvarsfrihetsresolutionerna.

8.  Europaparlamentet noterar informationen om fastighetspolitik på rådets webbplats. Parlamentet noterar även att det inte finns någon information om kostnaderna för dessa fastigheter. Parlamentet kräver att få detaljerad information i nästa årliga finansiella rapport.

9.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om framstegsrapporter för fastighetsprojekt och en detaljerad fördelning av kostnaderna hittills. Parlamentet begär att få information om kostnaderna för det försenade slutförandet av Europabyggnaden.

10.  Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att ge information om moderniseringen av förvaltningen vid rådet, särskilt om de förväntade effekterna på rådets budget.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet att så fort som möjligt anta en uppförandekod för att garantera institutionens integritet. Parlamentet uppmanar på nytt rådet att utan ytterligare dröjsmål genomföra bestämmelserna om rapportering av missförhållanden.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet att sluta sig till unionens öppenhetsregister för att garantera institutionens transparens och ansvarstagande.

13.  Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att inom ramen för sina strukturer utveckla detaljerade riktlinjer och en oberoende politik för korruptionsbekämpning och att systematiskt öka transparensen i lagstiftningsförfaranden och förhandlingar.

14.  Europaparlamentet beklagar de ständigt återkommande svårigheter som man hittills stött på i samband med ansvarsfrihetsförfarandena och som orsakats av rådets bristande samarbetsvilja. Parlamentet påpekar att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåren 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011(2), 25 oktober 2011(3), 10 maj 2012(4), 23 oktober 2012(5), 17 april 2013(6), 9 oktober 2013(7), 3 april 2014(8), 23 oktober 2014(9) och 27 oktober 2015(10), och att det sköt upp beslutet om att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåret 2014 av de skäl som anges i parlamentets ovannämnda resolution av den 28 april 2016.

15.  Europaparlamentet insisterar på att en effektiv budgetkontroll kräver samarbete mellan parlamentet och rådet, vilket parlamentet betonade i sin ovannämnda resolution av den 28 april 2016. Parlamentet bekräftar att man inte kan fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

16.  Europaparlamentet påminner rådet om kommissionens synpunkt från januari 2014 att samtliga institutioner fullt ut omfattas av förfarandet för uppföljning av de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet och att samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande.

17.  Europaparlamentet noterar att kommissionen har slagit fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att ett besvarande av frågor ställda till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions oberoende när det gäller att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten.

18.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortfarande inte har svarat på parlamentets frågor. Parlamentet påminner om slutsatserna från parlamentets seminarium om parlamentets rätt att bevilja rådet ansvarsfrihet, som hölls den 27 september 2012. Parlamentet påminner även om det tredje stycket i artikel 15.3 i EUF-fördraget, enligt vilken varje institution, organ eller byrå ska säkerställa öppenhet i sitt arbete.

19.  Europaparlamentet noterar att endast tre av de 27 frågor som budgetkontrollutskottets ledamöter ställde till rådet avseende budgetåret 2014 har besvarats tydligt i de handlingar som rådet har tillhandahållit inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet.

20.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter och att huvudinslagen i en sådan granskning har fastställts i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner från de senaste åren.

21.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i EUF-fördraget i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetrubrik i syfte att säkra transparensen och den demokratiska redovisningsskyldigheten gentemot EU:s skattebetalare.

22.  Europaparlamentet anser att rådets underlåtenhet att överlämna de begärda handlingarna till parlamentet i första hand undergräver unionsmedborgarnas rätt till information och transparens och utgör ett oroande tecken på demokratisk brist i unionens institutioner.

23.  Europaparlamentet anser att denna situation innebär att man allvarligt misslyckats med att iaktta skyldigheterna i fördragen och att de relevanta aktörerna måste vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda detta problem utan ytterligare dröjsmål. Parlamentet betonar att det behövs en översyn av fördragen och av budgetförordningen för att klargöra målen och processerna i samband med ansvarsfrihetsförfarandet, och att man måste fastställa sanktioner för underlåtenhet att följa bestämmelserna enligt fördragen.

24.  Europaparlamentet anser att Europeiska rådets och rådets bristande vilja att samarbeta med den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten sänder en negativ signal till unionsmedborgarna.

(1) EUT L 246, 14.9.2016, s. 21.
(2) EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.
(3) EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.
(4) EUT L 286, 17.10.2012, s. 23.
(5) EUT L 350, 20.12.2012, s. 71.
(6) EUT L 308, 16.11.2013, s. 22.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 97.
(8) EUT L 266, 5.9.2014, s. 26.
(9) EUT L 334, 21.11.2014, s. 95.
(10) EUT L 314, 1.12.2015, s. 49.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy