Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2202(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0264/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0264/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0419

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 481kWORD 48k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(6), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0264/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 25.
(2) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 26.
(3) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 432.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.
(6) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(7) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(8) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(6), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0264/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC και κοινή επιχείρηση ARTEMIS), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 25.
(2) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 26.
(3) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 432.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.
(6) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(7) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(8) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0264/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ENIAC (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό την κατάρτιση και υλοποίηση ενός θεματολογίου έρευνας για την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων στον τομέα της νανοηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία εφαρμογής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση κατέστη οικονομικά αυτόνομη τον Ιούλιο 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Ένωση για τις Δραστηριότητες Νανοηλεκτρονικής στην Ευρώπη («AENEAS»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 450 000 000 EUR, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του εβδόμου προγράμματος πλαισίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένωση AENEAS συνεισφέρει με 30 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο στην κοινή επιχείρηση για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, ενώ τα κράτη μέλη συνεισφέρουν σε είδος για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, και καταβάλλουν χρηματοδοτικές συνεισφορές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1,8 φορές την εισφορά της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ARTEMIS («ARTEMIS») συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, «ECSEL JTI»), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 26η Ιουνίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 26 Ιουνίου 2014 (η «έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων επειδή οι διοικητικές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (οι «ΕAX») όσον αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο των έργων δεν περιλαμβάνουν πρακτικές ρυθμίσεις για τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους·

3.  σημειώνει, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η κοινή επιχείρηση δεν αξιολόγησε την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου που έλαβε από τις ΕΑΧ σε σχέση με δαπάνες σχετικά με ολοκληρωθέντα έργα· σημειώνει περαιτέρω ότι, μετά από αξιολόγηση των στρατηγικών ελέγχου τριών ΕΑΧ, δεν ήταν δυνατόν να συναχθεί συμπέρασμα κατά πόσο οι εκ των υστέρων έλεγχοι λειτουργούν αποτελεσματικά λόγω διαφορετικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι ΕΑΧ, οι οποίες δεν επέτρεψαν στην κοινή επιχείρηση να υπολογίσει ούτε σταθμισμένο ποσοστό σφάλματος ούτε εναπομένον ποσοστό σφάλματος· σημειώνει επίσης ότι η ECSEL JTI επιβεβαιώνει ότι από την εκτενή αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης προέκυψε ότι μπορεί να επιτευχθεί επαρκής προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών των κοινών επιχειρήσεων·

4.  σημειώνει ότι η ECSEL JTI κάλεσε τις ΕΑΧ να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων και σημειώνει ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Ιουνίου 2016, 76% των ΕΑΧ που εκλήθησαν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 96,79% των συνολικών δαπανών της ARTEMIS και της κοινής επιχείρησης, υπέβαλαν τα απαιτούμενα έγγραφα και επιβεβαίωσαν ότι η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 2 356 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 76 500 250 EUR·

6.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την κοινή επιχείρηση, οι εθνικές διαδικασίες διασφάλισης αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης μέχρι τον Απρίλιο 2015 για χώρες που λαμβάνουν 54,2% των επιχορηγήσεων της κοινής επιχείρησης· χαιρετίζει την πρόθεση της κοινής επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητα αυτή καλύπτοντας μέχρι το 92,7% του συνόλου των επιχορηγήσεων που έλαβε η κοινή επιχείρηση· επιδοκιμάζει τη διαβεβαίωση της κοινής επιχείρησης ότι οι εθνικές διαδικασίες παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου