Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2202(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0264/2016

Esitatud tekstid :

A8-0264/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 18

Hääletused :

PV 27/10/2016 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0419

Vastuvõetud tekstid
PDF 257kWORD 52k
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - Strasbourg
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta otsust(3), millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(6), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0264/2016),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 422, 17.12.2015, lk 25.
(2) ELT C 422, 17.12.2015, lk 26.
(3) ELT L 246, 14.9.2016, lk 432.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta otsust(3), millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(6), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0264/2016),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 422, 17.12.2015, lk 25.
(2) ELT C 422, 17.12.2015, lk 26.
(3) ELT L 246, 14.9.2016, lk 432.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0264/2016),

A.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC (edaspidi „ühisettevõte“) asutati 20. detsembril 2007 kümneks aastaks eesmärgiga määratleda ja rakendada teadusuuringute kava nanoelektroonika põhipädevuste arendamiseks eri rakendusvaldkondades;

B.  arvestades, et 2010. aasta juulis anti ühisettevõttele majanduslik iseseisvus;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, Belgia, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Poola, Portugal, Rootsi ja Ühendkuningriik ning Euroopa nanoelektroonika ühendus („AENEAS“);

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 450 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

E.  arvestades, et AENEAS peab andma ühisettevõtte jooksevkulude katteks kuni 30 000 000 eurot ning liikmesriigid peavad panustama mitterahaliselt jooksevkuludesse ja toetama ühisettevõtet summaga, mis ületab liidu toetuse vähemalt 1,8 korda;

F.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS (edaspidi „ARTEMIS“) ühendati, et luua ühine tehnoloogiaalgatus Euroopa juhtpositsiooni tugevdamiseks elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (edaspidi „ühine tehnoloogiaalgatus ECSEL“), mis alustas tegevust 2014. aasta juunis ja tegutseb 10 aastat;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  tunnistab asjaolu, et ühisettevõtte ajavahemiku 1. jaanuar kuni 26. juuni 2014 raamatupidamisaruanded kajastavad kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 26. juuni 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud perioodil vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  peab murettekitavaks, et kontrollikoda esitas oma aruandes ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 26. juunini 2014 (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) neljandat aastat järjest märkustega arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta põhjendusega, et riiklike rahastamisasutustega projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimiseks sõlmitud halduslepingud ei sisalda järelauditite läbiviimise praktilist korda;

3.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei hinnanud ühisettevõte riiklikelt rahastamisasutustelt saadud auditiaruannete kvaliteeti lõpetatud projektidega seotud kulude osas; märgib ühtlasi, et kolme riikliku rahastamisasutuse auditistrateegia hindamise põhjal ei olnud võimalik teha järeldust järelauditite tulemusliku toimimise kohta, kuna riiklikud rahastamisasutused kasutavad eri metoodikat, mis ei võimaldanud ühisettevõttel arvutada ei kaalutud veamäära ega ka allesjäänud veamäära; märgib ühtlasi, et ühine tehnoloogiaalgatus ECSEL kinnitas, et jõudis riiklike kvaliteeditagamise süsteemide ulatusliku hindamise põhjal järeldusele, et need süsteemid tagavad ühisettevõtte liikmete finantshuvide mõistliku kaitse;

4.  märgib, et ühine tehnoloogiaalgatus ECSEL on palunud riiklikel rahastamisasutustel esitada tõendid, et riiklike menetluste rakendamine annab piisava kindluse tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, ning märgib, et 30. juuni 2016. aasta tähtajaks oli 76 % riiklikest rahastamisasutustest (kelle arvele langeb 96,79 % ARTEMISE ja ühisettevõtte kõikidest kulutustest), kellel seda paluti teha, esitanud nõutud dokumendid ja kinnitanud, et riiklike menetluste rakendamine annab tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta mõistliku kindluse;

5.  võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja aruande kohaselt sisaldas ühisettevõtte 2014. aasta lõplik eelarve 2 356 000 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 76 500 250 euro ulatuses maksete assigneeringuid;

6.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte esitatud andmete põhjal viidi aprillini 2015 läbi riiklike kinnituse andmise menetluste hindamine riikide osas, mis saavad 54,2 % ühisettevõtte toetustest; kiidab ühisettevõtte kavatsust seda algatust jätkata, kattes kuni 92,7 % kõigist ühisettevõtte eraldatud toetustest; tunneb heameelt ühisettevõtte kinnituse üle, et riiklikud menetlused annavad piisava kindluse raamatupidamisaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika