Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2202(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0264/2016

Pateikti tekstai :

A8-0264/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 18

Balsavimas :

PV 27/10/2016 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0419

Priimti tekstai
PDF 407kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 27 d. - Strasbūras
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą(3), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(6), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0264/2016),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 422, 2015 12 17, p. 25.
(2) OL C 422, 2015 12 17, p. 26.
(3) OL L 246, 2016 9 14, p. 432.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
(6) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(7) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(8) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą(3), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL(6), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0264/2016),

1.  pritaria bendros įmonės ENIAC 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC ir bendroji įmonė ARTEMIS) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 422, 2015 12 17, p. 25.
(2) OL C 422, 2015 12 17, p. 26.
(3) OL L 246, 2016 9 14, p. 432.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
(6) OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
(7) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(8) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3. 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2202(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0264/2016),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio 20 d. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė ENIAC (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – parengti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinėms nanoelektronikos technologijoms plėtoti įvairiose taikymo srityse;

B.  kadangi 2010 m. liepos mėn. Bendrajai įmonei suteiktas finansinis savarankiškumas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės narės steigėjos yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, Belgija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Švedija, Jungtinė Karalystė ir Europos nanoelektronikos veiklos asociacija (AENEAS);

D.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą yra 450 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš mokslinių tyrimų septintosios bendrosios programos biudžeto;

E.  kadangi didžiausias AENEAS įnašas yra 30 000 000 EUR, skirtas Bendrosios įmonės einamosioms išlaidoms padengti, o valstybės narės prie einamųjų išlaidų turi prisidėti nepiniginiais įnašais ir finansiniais įnašais, kurie būtų bent 1,8 karto didesni už ES įnašą;

F.  kadangi Bendroji įmonė ir bendroji įmonė ARTEMIS (toliau – ARTEMIS) buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (toliau – ECSEL JTI), kuri pradėjo veikti 2014 m. birželio mėn. ir veiks 10 metų;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pripažįsta, kad Bendrosios įmonės finansinėse ataskaitose už 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. birželio 26 d. laikotarpį jos finansinė būklė 2014 m. birželio 26 d. ir su tą dieną pasibaigusiu laikotarpiu susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, yra pateikti teisingai visais reikšmingais aspektais;

2.  yra susirūpinęs, kad Audito Rūmai ketvirtus metus iš eilės savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų laikotarpio 2014 m. nuo sausio 1 d. iki birželio 26 d. metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) paskelbė sąlyginę nuomonę dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, remdamiesi tuo, kad su nacionalinėmis finansavimo institucijomis (toliau – NFI) pasirašytuose administraciniuose susitarimuose dėl projektų išlaidų deklaracijų nėra nustatyta praktinė ex post auditų tvarka;

3.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitos teiginį, kad Bendroji įmonė neįvertino iš NFI gautų užbaigtų projektų sąnaudų audito ataskaitų kokybės; be to, pažymi, kad, įvertinus trijų NFI audito strategijas, buvo neįmanoma nustatyti, ar ex post auditai yra atliekami veiksmingai, nes NFI taikė skirtingas metodikas ir todėl Bendroji įmonė negalėjo apskaičiuoti nei patikimo klaidų lygio svertinio vidurkio, nei likutinio klaidų lygio; taip pat pažymi, kad ECSEL JTI patvirtino, kad atlikus nuodugnius nacionalinių sistemų patikimumo vertinimus buvo nustatyta, jog šios sistemos užtikrina pakankamai gerą Bendrųjų įmonių narių finansinių interesų apsaugą;

4.  pažymi, kad ECSEL JTI paragino nacionalines institucijas pateikti įrodymų, kad nacionalinių procedūrų įgyvendinimas suteikia pagrįstą operacijų teisėtumo ir tvarkingumo užtikrinimą, ir pažymi, kad ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d. termino 76 proc. tokių pakviestų NFI, kurios sudaro 96,79 proc. ARTEMIS ir Bendrosios įmonės išlaidų, pateikė reikalaujamus dokumentus ir patvirtino, kad nacionalinių procedūrų įgyvendinimas suteikia pakankamą operacijų teisėtumo ir tvarkingumo užtikrinimą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2014 m. biudžete buvo numatyta 2 356 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 76 500 250 EUR mokėjimų asignavimų;

6.  remdamasis Bendrosios įmonės teigimu, pripažįsta, kad buvo atliktas šalių, gaunančių 54,2 proc. Bendrosios įmonės dotacijų, nacionalinių patikimumo procedūrų tyrimas; giria Bendrosios įmonės ketinimą tęsti tą veiklą, apimant iki 92,7 proc. visų skirtų Bendrosios įmonės dotacijų; teigiamai vertina Bendrosios įmonės patvirtinimą, kad nacionalinės procedūros suteikia pakankamą patikinimą dėl atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo.

Teisinė informacija - Privatumo politika