Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2202(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0264/2016

Ingivna texter :

A8-0264/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 18

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0419

Antagna texter
PDF 168kWORD 44k
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 (2015/2202(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  med beaktande av sitt beslut av den 28 april 2016(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2014 samt svaren från verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(6), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0264/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis) ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företaget Eniacs budget för budgetåret 2014,

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2) EUT C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3) EUT L 246, 14.9.2016, s. 432.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2016 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 (2015/2202(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  med beaktande av sitt beslut av den 28 april 2016(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2014 samt svaren från verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(6), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0264/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel (f.d. gemensamma företagen Eniac och Artemis), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

(1) EUT C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2) EUT C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3) EUT L 246, 14.9.2016, s. 432.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 (2015/2202(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0264/2016),

A.  Det gemensamma företaget Eniac (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades den 20 december 2007 för en tioårsperiod med uppgift att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelkompetens för nanoelektronik inom olika tillämpningsområden.

B.  Det gemensamma företaget blev ekonomiskt självbestämmande i juli 2010.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige och Förenade kungariket och sammanslutningen för europeisk verksamhet på området nanoelektronik (Aeneas).

D.  EU:s bidrag till det gemensamma företaget för tioårsperioden får uppgå till högst 450 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

E.  Aeneas ska bidra med högst 30 000 000 EUR till det gemensamma företagets löpande kostnader och medlemsstaterna ska ge bidrag in natura till de löpande kostnaderna och bidra med ekonomiska resurser som ska uppgå till minst 1,8 gånger EU-bidraget.

F.  De gemensamma företagen Eniac och Artemis har slagits samman i syfte att skapa ett gemensamt teknikinitiativ för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma teknikinitiativet Ecsel), som startade i juni 2014 och kommer att löpa i tio år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets årsredovisning för perioden 1 januari till 26 juni 2014 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 26 juni 2014 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som avslutades detta datum, i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet är bekymrat över att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för perioden 1 januari till 26 juni 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) för fjärde året i rad har avgett ett uttalande med reservation om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grund av att det administrativa avtalet med de nationella finansieringsmyndigheterna angående granskning av ersättningsanspråk för projekt inte innefattar praktiska arrangemang för efterhandsrevisioner.

3.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport har det gemensamma företaget inte bedömt kvaliteten på granskningsrapporterna från de nationella finansieringsmyndigheterna avseende kostnaderna för avslutade projekt. Parlamentet noterar dessutom att det efter en bedömning av tre av de nationella finansieringsmyndigheternas revisionsstrategier inte gått att avgöra om efterhandsrevisionerna fungerar ändamålsenligt. De nationella finansieringsmyndigheterna hade använt olika metoder och det gemensamma företaget kunde därför varken beräkna en viktad felprocentsats eller en procentsats för kvarstående fel. Parlamentet noterar också att det gemensamma teknikinitiativet Ecsel bekräftat att den omfattande granskningen av de nationella kvalitetssäkringssystemen lett fram till slutsatsen att dessa i rimlig utsträckning skyddar de ekonomiska intressena hos det gemensamma företagets medlemmar.

4.  Europaparlamentet noterar att Ecsel har uppmanat de nationella finansieringsmyndigheterna att lägga fram belägg för att tillämpningen av de nationella förfarandena ger rimlig säkerhet avseende transaktionernas laglighet och korrekthet. Vid tidsfristens utgång den 30 juni 2016 hade 76 % av de nationella finansieringsmyndigheter som uppmanats att göra det och som stod för 96,79 % av de gemensamma företagen Artemis och Eniacs gemensamma utlägg, lämnat in de begärda dokumenten och bekräftat att genomförandet av de nationella förfarandena ger rimlig säkerhet avseende transaktionernas laglighet och korrekthet.

5.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2014 enligt revisionsrättens rapport innehöll åtagandebemyndiganden på 2 356 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 76 500 250 EUR.

6.  Europaparlamentet noterar att enligt det gemensamma företaget har nationella kvalitetssäkringsförfaranden granskats fram till april 2015 för länder som tar emot 54,2 % av bidragen från det gemensamma företaget. Parlamentet lovordar det gemensamma företagets avsikt att fortsätta med denna granskning genom att täcka upp till 92,7 % av det gemensamma företagets totala beviljade bidrag. Parlamentet välkomnar det gemensamma företagets försäkran om att de nationella förfarandena ger rimlig säkerhet med hänsyn till de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy