Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2199(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0276/2016

Předložené texty :

A8-0276/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasování :

PV 27/10/2016 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0420

Přijaté texty
PDF 476kWORD 48k
Čtvrtek, 27. října 2016 - Štrasburk Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS
P8_TA(2016)0420A8-0276/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 (2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ARTEMIS za období od 1. ledna do 26. června 2014 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016)

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ARTEMIS a společného podniku ENIAC),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(6), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0276/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ARTEMIS a společného podniku ENIAC) absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ARTEMIS a společného podniku ENIAC), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 9.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 10.
(3) Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 425.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2016 o uzavření účtů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 (2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ARTEMIS za období od 1. ledna do 26. června 2014 spolu s odpovědí společného podniku​(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ARTEMIS a společného podniku ENIAC),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(5)

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(6), a zejména na čl. 1 odst. 2 a na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0276/2016),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ARTEMIS a společného podniku ENIAC), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 9.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 10.
(3) Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 425.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.
(6) Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 (2015/2199(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0276/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ARTEMIS (dále jen „společný podnik“) byl založen v prosinci 2007 na období deseti let a pověřen úkolem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití a posílit tak konkurenceschopnost a udržitelnost Unie a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací,

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v říjnu 2009;

C.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období deseti let činí 420 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum;

D.  vzhledem k tomu, že finanční příspěvky poskytované členskými státy společného podniku ARTEMIS by měly celkem představovat nejméně 1,8násobek finančního příspěvku Unie, a věcný příspěvek ze strany výzkumných a vývojových organizací účastnících se na projektech poskytnutý během trvání společného podniku má být stejný jako příspěvek ze strany veřejných orgánů nebo vyšší než tento příspěvek,

E.  vzhledem k tomu, že společný podnik a společný podnik ENIAC (dále jen „ENIAC“) se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společná technologická iniciativa ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  poznamenává, že roční účetní závěrka společného podniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 26. červnu 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  je znepokojen tím, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2014(„zpráva Účetního dvora“) vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací z toho důvodu, že ve správních dohodách podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány, které se týkají auditu výkazů projektových nákladů, nejsou uvedena praktická ujednání o provádění auditů ex post;

3.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že společný podnik neposoudil kvalitu zpráv o auditu, které obdržel od vnitrostátních financujících orgánů a jež se týkají nákladů na dokončené projekty; dále konstatuje, že po posouzení auditních strategií tří vnitrostátních financujících orgánů nebylo možné dojít k závěru, zda audity ex post fungují účinně, neboť vnitrostátní financující orgány používají rozličné metodiky, jež společnému podniku neumožnily vypočítat spolehlivou míru chyb ani míru zbytkových chyb;

4.  konstatuje, že společná technologická iniciativa ECSEL provedla rozsáhlé hodnocení systémů zajištění věrohodnosti v deseti členských státech, které se účastní společných podniků ARTEMIS a ENIAC a jejichž operační rozpočet představuje nejvyšší podíl společné technologické iniciativy ECSEL; toto hodnocení se týkalo 89,5 % všech grantových prostředků poskytnutých společným podnikem; poukazuje na to, že podle osvědčení o dokončení projektu vydaných do 13. června 2016 převyšuje míra pokrytí trojnásobně dvacetiprocentní práh, nad nímž jsou vnitrostátní systémy považovány při auditech ex post za dostatečně spolehlivé;

5.  konstatuje, že iniciativa ECSEL vyzvala vnitrostátní financující orgány k předložení důkazů o tom, že uplatňování vnitrostátních postupů poskytuje přiměřenou jistotu legality a správnosti operací, a konstatuje, že ve lhůtě do 30. června 2016 předložilo požadované dokumenty a potvrdilo, že uplatňování vnitrostátních postupů poskytuje přiměřenou jistotu legality a správnosti operací, 76 % vyzvaných vnitrostátních financujících orgánů, které představují 96,79 % výdajů společného podniku ARTEMIS a ENIAC;

6.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora konečný rozpočet společného podniku na rok 2014 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 2 554 510 EUR a prostředky na platby ve výši 30 330 178 EUR (provozní prostředky);

Vnitřní kontrola

7.  s obavami konstatuje, že společný podnik neučinil žádné kroky, pokud jde o některé standardy vnitřní kontroly týkající se informací a účetního výkaznictví: zejména hodnocení činností, posouzení systémů vnitřní kontroly a oddělení interního auditu (IAC); poznamenává, že důvodem k této skutečnosti bylo chystané sloučení; upozorňuje na to, že společná technologická iniciativa ECSEL mezitím dosáhla značného pokroku při zavádění systémů vnitřní kontroly a vytváření IAC.

Právní upozornění - Ochrana soukromí