Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2196(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0275/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0275/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 18

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0421

Hyväksytyt tekstit
PDF 166kWORD 42k
Torstai 27. lokakuuta 2016 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
P8_TA(2016)0421A8-0275/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(5) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0275/2016),

1.  myöntää ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 33.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 34.
(3)EUVL L 246, 14.9.2016, s. 438.
(4)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5)EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2016 ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2014 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom(5) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0275/2016),

1.  hyväksyy ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 33.
(2)EUVL C 422, 17.12.2015, s. 34.
(3)EUVL L 246, 14.9.2016, s. 438.
(4)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5)EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0275/2016),

A.  ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys perustettiin 35 vuodeksi maaliskuussa 2007;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa komissio, Euratomin jäsenvaltiot sekä kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla;

C.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa maaliskuussa 2008;

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2014 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

2.  panee merkille, että yhteisyrityksen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2014 lopulliseen talousarvioon sisältyi 1 168 800 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 576 600 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli sata prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 88,5 prosenttia; toteaa kuitenkin, että vuoden 2014 alustavaan talousarvioon sisältyneiden maksumäärärahojen käyttöaste oli 73 prosenttia;

3.  panee merkille, että ITER-hankkeen nykyisten haasteiden johdosta ITER-organisaation uusi pääjohtaja esitti ITER-organisaation neuvostolle toimintasuunnitelman, johon sisältyy erityisiä toimenpiteitä, joilla puututaan hankkeen edistymistä tällä hetkellä haittaaviin pääasiallisiin rajoitteisiin; panee lisäksi merkille, että yhteisyrityksen uusi vt. johtaja laati yhteisyritystä koskevan toimintasuunnitelman, joka on pitkälti ITER-organisaation toimintasuunnitelman mukainen; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että yhteisyrityksen vt. johtaja esitti toimintasuunnitelman yhteisyrityksen hallintoneuvostolle maaliskuussa 2015 ja että se hyväksyttiin tuolloin kaikilta osin, ja toteaa, että yhteisyrityksen toimintasuunnitelma täydentää ITER-organisaation toimintasuunnitelmaa monella tavalla ja toimintasuunnitelmassa esitetään lisäparannuksia yhteisyrityksen omaan toimintaan; toteaa, että kummankin toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvien käytännön toimenpiteiden määrittäminen oli tarkastuksen toimittamisajankohtana vielä kesken; panee lisäksi merkille, että ITER-organisaatio ja yhteisyritys ovat panneet näitä toimintasuunnitelmia täytäntöön ja seuranneet niitä tarkasti maaliskuusta 2015 ja että niiden odotetaan tuovan parannuksia; kehottaa esittämään kertomuksen toimintasuunnitelmien täytäntöönpanosta hyvissä ajoin;

4.  suhtautuu myönteisesti ITER-organisaation neuvoston kokouksessaan 15. ja 16. kesäkuuta 2016 antamiin päätelmiin, joissa vahvistettiin, että ITER-hanke etenee nyt oikeansuuntaisesti siten, että voidaan laatia järkevä, realistinen ja yksityiskohtainen ehdotus aikatauluksi ja siihen liittyviksi kustannuksiksi aina ensimmäiseen plasmaan asti, hyväksyttiin ITER-hankkeen päivitetty yhdennetty aikataulu, jonka mukaan ensimmäisen plasman määräaika on joulukuu 2025, todettiin, että kaikkien hankkeen välitavoitteiden onnistunut saavuttaminen tähän mennessä aikataulussa tai aikataulua nopeammin on myönteinen osoitus ITER-organisaation ja kotimaisten virastojen yhteisestä kyvystä noudattaa jatkossakin päivitettyä yhdennettyä aikataulua, ja korostettiin, että todisteet päätöksenteon tehostumisesta, riskien paremmasta tiedostamisesta ja kurinalaisuudesta sitoumusten täyttämisessä ovat jälleen peruste luottaa siihen, että ITER-hankkeen nykyinen myönteinen liikevoima säilyy;

5.  suhtautuu myönteisesti ITER-organisaation neuvoston kantaan, että keskittymällä täsmällisesti keskeisiin seikkoihin ensimmäisen plasman kautta pitäisi voida tehokkaasti vähentää hankkeen riskejä ja että päivitetty yhdennetty aikataulu on paras teknisesti saavutettavissa oleva keino edetä ensimmäiseen plasmaan, jolloin saadaan päätökseen Tokamakin ja tukilaitosten keskeiset kokoonpano- ja käyttöönottovaiheet;

6.  toteaa, että ITER-organisaation neuvoston 18. ja 19. marraskuuta 2015 pidetyssä kokouksessa vahvistetuissa välitavoitteissa on edetty jo pitkälle ja neljä kuudesta Fusion for Energy (F4E) -välitavoitteesta vuodeksi 2016 on jo saavutettu;

7.  huomauttaa, että yhteisyrityksen tilojen vuokrausta koskeva kysymys on ratkaistu, sillä Espanjan hallitus tarjosi pitkäaikaista vuokrasopimusta nykyisistä tiloista ja nykyisen toimistotilan laajentamista yhdellä lisäkerroksella; toteaa tältä osin, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto pani kokouksessaan 29. ja 30. kesäkuuta 2016 merkille pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemisen F4E:n toimistotiloista Espanjan kuningaskunnan ja rakennuksen omistajan välillä ja hyväksyi suunnitelmat yhteisyritykselle varattujen toimistotilojen kunnostamisesta;

8.  panee merkille, että henkilöstösäännöt on pantu osittain täytäntöön, ja kannustaa yhteisyritystä jatkamaan jäljellä olevien sääntöjen täytäntöönpanoa; panee ilahtuneena merkille, että uusi varainhoitoasetus ja yhteisyrityksen uudet täytäntöönpanosäännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2016; toteaa, että yhteisyritys on ottanut käyttöön fuusiosovelluksen ja muun kuin fuusiosovelluksen työmääritelmän, mikä helpottaa sopimusten puitteissa syntyneiden teollis- ja tekijänoikeuksien yksinomaisen käytön soveltamisalan rajaamista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö