Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2196(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0275/2016

Ingivna texter :

A8-0275/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 18

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0421

Antagna texter
PDF 248kWORD 46k
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
P8_TA(2016)0421A8-0275/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 (2015/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  med beaktande av sitt beslut av den 28 april 2016(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2014 samt svaren från direktören för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(5), särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0275/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 422, 17.12.2015, s. 33.
(2) EUT C 422, 17.12.2015, s. 34.
(3) EUT L 246, 14.9.2016, s. 438.
(4)EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5)EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6)EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7)EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2016 om avslutande av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 (2015/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  med beaktande av sitt beslut av den 28 april 2016(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2014 samt svaren från direktören för det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(5), särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0275/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 422, 17.12.2015, s. 33.
(2) EUT C 422, 17.12.2015, s. 34.
(3) EUT L 246, 14.9.2016, s. 438.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 (2015/2196(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0275/2016),

A.  Det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i mars 2007 för en period av 35 år.

B.  Medlemmarna i det gemensamma företaget är Euratom, företrädd av kommissionen, medlemsstaterna i Euratom och tredjeländer som har ingått samarbetsavtal med Euratom om kontrollerad nukleär fusion.

C.  Det gemensamma företaget inledde sin självständiga verksamhet i mars 2008.

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2014 förklarat att årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2014, och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som avslutades detta datum, i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

2.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budget för 2014 som fanns tillgänglig för genomförandet innehöll åtagandebemyndiganden på 1 168 800 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 567 600 000 EUR. Utnyttjandegraderna för åtagande- och betalningsbemyndiganden var 100 % respektive 88,5 %. Parlamentet konstaterar dock att utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena i förhållande till den ursprungliga budgeten för 2014 var 73 %.

3.  Europaparlamentet noterar att till följd av de utmaningar som Iterprojektet för närvarande står inför har den nya generaldirektören för Iterorganisationen presenterat en handlingsplan för Iterrådet med specifika åtgärder för att komma till rätta med de största hindren som nu påverkar Iterprojektets utveckling. Parlamentet noterar också att det gemensamma företagets nya tjänstgörande direktör har utarbetat en handlingsplan för det gemensamma företaget, som i stor utsträckning stöder Iterorganisationens handlingsplan. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företagets tjänstgörande direktör lade fram en handlingsplan för styrelsen i mars 2015, som styrelsen helt och hållet ställde sig bakom. Det gemensamma företagets handlingsplan kompletterar Iterorganisationens handlingsplan i ett antal avseenden och identifierar ytterligare förbättringar av det gemensamma företagets egen verksamhet. Parlamentet konstaterar att när granskningen gjordes höll man fortfarande på att fastställa hur de båda handlingsplanerna skulle genomföras i praktiken. Parlamentet konstaterar dessutom att dessa handlingsplaner sedan mars 2015 genomförts och noggrant följts upp av Iterorganisationen och det gemensamma företaget och att de förväntas leda till förbättringar. Parlamentet begär att en rapport om genomförandet av dessa handlingsplaner ska läggas fram i god tid.

4.  Europaparlamentet välkomnar Iterrådets slutsatser från mötet den 15 och 16 juni 2016 som bekräftade att Iterprojektet nu går i rätt riktning på ett sätt som kommer att möjliggöra ett sunt, realistiskt och detaljerat förslag till tidsplan och dithörande kostnader fram till den första plasman. Iterrådet gav också sitt stöd till den uppdaterade integrerade tidsplanen för Iterprojektet, enligt vilken datumet för den första plasman är december 2025, konstaterade att det faktum att alla projektets delmål fram till i dag har genomförts på ett framgångsrikt sätt (enligt eller före tidsplanen) är ett positivt tecken på Iterorganisationens och de nationella organens samlade förmåga att fortsätta att göra framsteg med den uppdaterade tidsplanen, och underströk att beviset på ökad effektivitet i beslutsfattandet, förbättrad förståelse av risker och strikthet när det gäller att uppfylla åtaganden, innebär en förnyad grund för övertygelsen att Iterprojektet kommer att upprätthålla sin nuvarande positiva dynamik.

5.  Europaparlamentet välkomnar Iterrådets ståndpunkt att ett kraftfullt fokus på de grundläggande delarna genom den första plasman effektivt bör minska projektets risker och att den uppdaterade integrerade tidsplanen representerar den väg framåt mot den första plasman som är bäst tekniskt sett, och som kommer att innebära slutförandet av de viktiga monterings- och igångsättningsfaserna för tokamaken och dess stödfunktioner.

6.  Europaparlamentet noterar att de delmål som fastställdes vid Iterrådets sammanträde den 18 och 19 november 2015 till stor del har uppnåtts och att fyra av de sex delmål som fastställdes för utveckling av fusionsenergi (”F4E”) för 2016 redan har uppfyllts.

7.  Europaparlamentet noterar att frågan om att hyra lokaler till det gemensamma företaget har lösts eftersom den spanska regeringen har erbjudit ett långsiktigt hyresavtal för de nuvarande lokalerna och en utvidgning av det nuvarande kontorsutrymmet genom ytterligare ett våningsplan. Parlamentet noterar i detta avseende att det gemensamma företagets styrelse vid sitt sammanträde den 29 och 30 juni 2016 noterade ingåendet av det långsiktiga hyresavtalet för kontorslokalen för F4E mellan Konungariket Spanien och fastighetsägaren, och gav sitt stöd till planen att renovera det kontorsutrymme som tilldelats det gemensamma företaget.

8.  Europaparlamentet noterar det delvisa genomförandet av tjänsteföreskrifterna och uppmuntrar det gemensamma företaget att fortsätta genomföra resten av bestämmelserna. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att det gemensamma företagets nya finansiella bestämmelser och nya tillämpningsföreskrifter trädde i kraft den 1 januari 2016. Parlamentet konstaterar att det gemensamma företaget har fastställt en arbetsdefinition av fusionsanvändning/icke-fusionsanvändning, vilket underlättar fastställandet av räckvidden för den exklusiva användningen av immateriella rättigheter som skapats inom ramen för kontrakten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy