Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2226(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0285/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0285/2016

Συζήτηση :

PV 27/10/2016 - 6
CRE 27/10/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0427

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 548kWORD 76k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο;
P8_TA(2016)0427A8-0285/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο (2015/2226(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: κάλυψη του ελλείμματος θέσεων εργασίας (COM(2006)0857),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0285/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 77% της επικράτειας της ΕΕ και ότι σε αυτές τις περιοχές πολλές θέσεις απασχόλησης, συχνά μη επιδεχόμενες μετεγκατάσταση, σχετίζονται με τη γεωργία και τον κλάδο των γεωργικών ειδών διατροφής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και ο κλάδος των γεωργικών ειδών διατροφής αντιστοιχούν συνολικά στο 6% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, σε 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις και σε 46 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των γεωργών στις αγροτικές περιοχές μειώθηκε σημαντικά, όπως και τα εισοδήματα των γεωργών και άλλων εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, ενώ εξακολουθεί να μειώνεται η γεωργική απασχόληση στις περιοχές αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 2005 και του 2014 η εισροή γεωργικού εργατικού δυναμικού μειώθηκε κατά περίπου ένα τέταρτο (-23,6%) στην ΕΕ των 28(1)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική δραστηριότητα εξακολουθεί να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας αλλά δεν αντιπροσωπεύει πλέον παρά μικρό ποσοστό του ενεργού πληθυσμού της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση των χρήσεων της υπαίθρου ανάμεσα στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και συνίστανται σε παροχές διαμονής και αναψυχής και στη λειτουργία προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό διακύβευμα για τη δυναμική και την απασχόληση στις διάφορες αγροτικές περιοχές της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται τα τελευταία χρόνια δημογραφική αναστροφή των μεταναστευτικών ροών και αύξηση του πληθυσμού τους, στοιχεία που είναι ενδεικτικά της έλξης προς την ύπαιθρο η οποία συνήθως συνοδεύεται από το φαινόμενο της περιαστικοποίησης, υπάρχει επίσης μία τάση στις πολύ πιο φτωχές περιοχές να οδηγούνται σε μαρασμό, αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις όπως χαμηλό εισόδημα, πτωτικό δημογραφικό ποσοστό, έλλειψη θέσεων εργασίας και υψηλά ποσοστά ανεργίας, αργή ανάπτυξη στον τριτογενή τομέα, έλλειψη ικανότητας μεταποίησης τροφίμων, χαμηλού επιπέδου δεξιότητες και περιορισμένο κεφάλαιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από εννέα στους δέκα Ευρωπαίους εκτιμούν ότι η γεωργία και η ύπαιθρος είναι σημαντικές για το μέλλον τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εισόδημα που προκύπτει από τις γεωργικές δραστηριότητες ανά μονάδα εργασίας είναι σχετικά χαμηλό, γεγονός που προκαλεί ανησυχία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έπληξε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, περισσότερο όμως την ύπαιθρο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπη με την σημερινή οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει την απασχόληση – ιδίως μέσω του ΕΤΣΕ – σε πρωταρχική της προτεραιότητα και ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η ΚΓΠ οφείλει να καταστεί αποτελεσματικότερη και να επιβεβαιωθεί η νομιμοποίησή της ως ένα από τα κύρια εργαλεία για τη δράση της ΕΕ με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα στις αγροτικές περιοχές, κυρίως στον τομέα της γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η ΚΓΠ έχει αντίκτυπο στη δημιουργία και τη διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία να διατηρηθούν οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ, εφόσον ο πυλώνας Ι αποτρέπει τη μετανάστευση μικρών και οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον κλάδο και διατηρεί τις θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα, ενώ οι πόροι του πυλώνα ΙΙ διασφαλίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε άλλους τομείς όπως στον τουρισμό, την επεξεργασία τροφίμων και σε άλλους συναφείς κλάδους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όσον αφορά την παραγωγή και ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, και είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της γεωργίας, να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα και να επανεξετασθούν οι στόχοι μιας πραγματικά δημόσιας πολιτικής, η οποία είναι προς το συμφέρον όλων, κάτι που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανα-εδαφικοποίηση της γεωργίας –αναγκαίο στοιχείο σύνδεσης της παραγωγής και της απασχόλησης με μια δεδομένη περιοχή– έχει παραμεληθεί για πολύ μεγάλο διάστημα και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα μιας γεωργίας που θα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες και θα συνδέεται με τη γη τους – δραστηριότητα καίριας σημασίας για να παραμείνει η ύπαιθρος δυναμική και πλήρης ευκαιριών απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ανα-εδαφικοποίηση καθιστά επίσης δυνατή την επίτευξη μιας ικανοποιητικής ισορροπίας ανάμεσα στην αστική και την αγροτική ανάπτυξη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο της αστικής και περιαστικής γεωργίας και το εξίσου εντεινόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και την αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου, η οποία οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος στο περιβάλλον, η παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και η αποτίμηση της αξίας του έργου των μικρών και περιφερειακών παραγωγών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ συνέβαλαν στον αναπροσανατολισμό και σε μια πιο δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών και των διαφόρων γεωργικών κλάδων και επιβεβαίωσαν τον οικονομικό και κοινωνικά σταθεροποιητικό ρόλο της κοινής γεωργικής πολιτικής για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την ύπαιθρο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από μελέτες έχει προκύψει ότι οι άμεσες ενισχύσεις μέσω του πυλώνα Ι δεν οδηγούν σε άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ωστόσο διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρησή τους και στην παραμονή των γεωργών στη γη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η στήριξη της εν λόγω πολιτικής ανακληθεί, το 30% των ευρωπαίων γεωργών θα αναγκαστεί να σταματήσει τις δραστηριότητές του και να εγκαταλείψει τον γεωργικό τομέα· εκτιμώντας ότι οι εν λόγω ενισχύσεις εγγυώνται την επιβίωση των μικρών γεωργών και της υπαίθρου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται σε γεωργούς σε μειονεκτούσες ή περιθωριακές εκτάσεις γης είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί όχι μόνο η παραμονή των γεωργών αυτών στη γη τους, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η προστασία των εν λόγω εκτάσεων καθώς και ο ρόλος τους στην προσέλκυση τουρισμού στις εν λόγω περιοχές·

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι πρωταρχικός στόχος του πυλώνα Ι της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ είναι η επισιτιστική ασφάλεια, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης στη γεωργία και θα πρέπει να διασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή των πληρωμών που καταβάλλονται στο πλαίσιο του πυλώνα 1 για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων της εν λόγω ενίσχυσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα στον τομέα αυτόν δείχνει ότι είναι δυνατά άλλα είδη γεωργικής ανάπτυξης, τα οποία παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων και τις αγρονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις, ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η διαφοροποίηση των γεωργικών συστημάτων, και ότι οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι γενικά πιο διαφοροποιημένες, καινοτόμες και ιδιαίτερα ευέλικτες, είναι συχνά καλά οργανωμένες ως προς την σύσταση ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και να προσφέρουν οφέλη στις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται, υποστηρίζοντας έτσι τη αγροτική οικονομία, η οποία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την σημερινή κρίση καθίσταται σαφές ότι, στο πλαίσιο μιας κοινής γεωργικής πολιτικής που είναι προσανατολισμένη στην αγορά, είναι ουσιαστικό να διατηρηθεί η κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και να προσδιοριστούν νέα, κατάλληλα ρυθμιστικά εργαλεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών και η διατήρηση της απασχόλησης και του γεωργικού εισοδήματος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί δραστηριοποιούνται σε μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά και, κατά συνέπεια, εκτίθενται περισσότερο στην αστάθεια των τιμών σε σύγκριση με άλλους τομείς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα πληρωμών που υφίσταται επί του παρόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν διασφαλίζει τη βιώσιμη κατανομή της προστιθέμενης αξίας, ενώ συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη των πρωτογενών παραγωγών να μην επαρκούν ούτε καν για να καλύψουν τις δαπάνες τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές, η ύπαιθρος χαρακτηρίζεται συνήθως από στατιστικά υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και σημαντικά χαμηλότερα εισοδήματα του πληθυσμού, καθώς και από λιγότερο ελκυστικές υποδομές και πιο περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενώ το κόστος παροχής τους είναι σημαντικό λόγω της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και προσβασιμότητας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές πρέπει να εντάσσεται σε μια βιώσιμη πολιτική που να είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες περιοχές και να περιλαμβάνει τη διατήρηση και ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που συνδέονται έμμεσα με τη γεωργία και τη δασοκομία, καθώς και αγροτικών δραστηριοτήτων, που ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών τόσο κοινωνικά όσο και από την άποψη της αλληλεγγύης και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον των αγροτικών περιοχών δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, αλλά συνδέεται επίσης με τη διαφοροποίηση και τη διατήρηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η δασοκομία, οι βιοτεχνικές δραστηριότητες, και η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ικανοτήτων ολοκληρωμένης παραγωγής, ο αγροτικός τουρισμός, η προσφορά ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. ιππασία) και η βιώσιμη χρήση των γεωργικών και δασικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων) για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και οργανικών υλικών και προϊόντων με βάση οικολογικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για αποκεντρωμένες και ολοκληρωμένες τοπικές πολιτικές που συνδέονται με τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές και την αγροτική και πολιτιστική ταυτότητα, και για γνήσια εδαφικοποιημένο μηχανισμό, που θα αναζητά συνέργειες και την από κοινού αξιοποίηση αγροτικών πόρων μέσω συλλογικών και διατομεακών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης άλλων πόρων της ΕΕ για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη αγροτικών υποδομών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το σκοπό αυτό, έχει τεράστια σημασία να τονιστεί το γεγονός ότι πολλές θέσεις εργασίας είναι συνδεδεμένες με τον τόπο και με τις συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες, και τη δασοκομία, οι οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν και περιλαμβάνουν υπηρεσίες διατροφικών και μη προϊόντων, όπως η προστασία και διαχείριση του τοπίου και των υδάτων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθεί ενίσχυση ιδίως στις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή σε μεμονωμένους αγρότες οι οποίοι, είτε μόνοι είτε με συνεργάτες, διαχειρίζονται την εκμετάλλευσή τους υπεύθυνα, ανεξάρτητα και είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα προσαρμόζοντας τις αποφάσεις τους για την παραγωγή και/ή τις μεθόδους παραγωγής τους και διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους προκειμένου να χειριστούν τις διαρκείς διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της γεωργίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό των γυναικών που απασχολούνται ή/και έχουν επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει να αναλυθεί, να καταγραφεί και να προωθηθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, και δεν πρέπει να έχουν μειονεκτική μεταχείριση από καμία εξ αυτών, καθώς έτσι θα τεθούν τα θεμέλια για να αναλάβουν οι γυναίκες ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καινοτομία, συμβάλλοντας στην έξοδο ολόκληρου του κλάδου από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν στην κατάρτιση αναπτυξιακών σχεδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να συνεισφέρουν στα εν λόγω σχέδια με τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τα οράματά τους, και, ως εκ τούτου, οι γυναίκες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωσή τους·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 μόλις το 7,5% των γεωργών ήταν κάτω των 35 ετών και σήμερα, περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια γεωργοί είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, και ότι τα άρθρα 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 στο πλαίσιο της ΚΓΠ περιλαμβάνουν διατάξεις για τη στήριξη της ανανέωσης των γενεών στη γεωργία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη, η πρόσβαση των γυναικών των αγροτικών περιοχών στην αγορά εργασίας είναι περιορισμένη τόσο στη γεωργία όσο και σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας και ότι η μισθολογική διαφορά είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλους τομείς, μολονότι ο ρόλος τους είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη και την κοινωνική ζωή της υπαίθρου, και πολύ περισσότερο στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που επιδιώκουν διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους (αγροτουρισμός, προϊόντα υψηλής ποιότητας, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές καθώς και άλλες δραστηριότητες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση πρόσβαση στη γη αποτελεί παράγοντα που περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα από γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη το 29% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διευθύνεται από γυναίκες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό καλλιεργειών μαζικής βιομηχανικής παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές ζωικές φυλές και φυτικές ποικιλίες στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη στήριξη των περιφερειακών πηγών εισοδήματος και των τοπικών προϊόντων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να γίνουν οι αγροτικές περιοχές περισσότερο ελκυστικές για τις νέες γενιές, προωθώντας την κατάρτιση που αποσκοπεί στην καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος και των τεχνολογιών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθολικό πλαίσιο της αξιολόγησης της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών ειδών διατροφής (SAFA) αναπτύχθηκε από τον FAO·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές·

Στο πλαίσιο της σημερινής ΚΓΠ

1.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να δώσουν στους νεαρούς γεωργούς μακροπρόθεσμες προοπτικές προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου, να θέσουν σε εφαρμογή μια σφαιρική στρατηγική ανανέωσης των γενεών και, προς τούτο, να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ΚΓΠ για την υποστήριξη των νέων σε ηλικία γεωργών και την εγκατάσταση νέων γεωργών, και εκτός οικογενειακού πλαισίου, κυρίως με τα μέτρα του Ι και του ΙΙ πυλώνα για την ενίσχυση των νέων σε ηλικία γεωργών, και επίσης να διευκολύνουν την εγκατάσταση και την επιχειρηματικότητα νέων γεωργών ηλικίας άνω των 40 ετών· σημειώνει επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμπληρώνονται με διατάξεις των εθνικών πολιτικών και να είναι συμβατά με αυτές (σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία, φορολογική και κοινωνική πολιτική, κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της στήριξης βάσει των άρθρων 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

2.  σημειώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ διατίθεται στις πλουσιότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με μόλις το 13% των δικαιούχων να λαμβάνει το 74% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ το 2014· πιστεύει ότι το γεγονός αυτό δεν συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, δεδομένου ότι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ένταση εργασίας και το 53 % των εργαζομένων του τομέα απασχολούνται σε εκμεταλλεύσεις που θεωρούνται ότι είναι μικρού οικονομικού μεγέθους· ζητεί καλύτερη κατανομή των ενισχύσεων της ΚΓΠ στους μικρούς γεωργούς·

3.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξη που παρέχουν σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, ιδίως μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης της αναδιανεμητικής ενίσχυσης· τα παροτρύνει επίσης να θεσπίσουν μηχανισμούς πριμοδότησης για τις εκμεταλλεύσεις που έχουν αποτελεσματική οργάνωση και για εκείνες που χρησιμοποιούν νομικά μέσα συγκέντρωσης μεταξύ εκμεταλλεύσεων·

4.  θεωρεί ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις μειονεκτούσες γεωγραφικά περιοχές (όπως ορεινές ζώνες, υπερπόντια εδάφη, άκρως απόκεντρες ζώνες και ευάλωτες φυσικές περιοχές) καθώς η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας αποτελεί για αυτές ουσιαστικό παράγοντα οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης με προτεραιότητα στην απασχόληση· προσθέτει, ωστόσο, η ΚΓΠ οφείλει επίσης να εξετάσει τις νέες δυναμικές περιαστικοποίησης και να συνδράμει τις περιαστικές περιοχές προκειμένου να υπερβούν τους περιορισμούς που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητές τους·

5.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα χορήγησης των συνδεδεμένων πληρωμών, οι οποίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της παραγωγής σε συγκεκριμένο μέρος, εξασφαλίζουν την απασχόληση στις μειονεκτούσες περιοχές, και καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το μερίδιο αυτού του τύπου στήριξης στους ενεργούς γεωργούς, να την καταστήσουν πιο ευέλικτη και να την αξιοποιήσουν περαιτέρω για τον καλύτερο εφοδιασμό της Ένωσης σε πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, πρώτες ύλες για τις οποίες η Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες· προτείνει περαιτέρω ότι το ύψος της προαιρετικής συνδεδεμένης πληρωμής θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί σε συνάρτηση με το επίπεδο απασχόλησης της σχετικής καλλιέργειας, στηρίζοντας έτσι περισσότερο τις παραγωγές που αξιοποιούν μεγαλύτερο αριθμό εργατικού δυναμικού·

6.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού και των σχετικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) προβλέπονται μέτρα στοχοθετημένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών και την εκτροφή τοπικών ζωικών φυλών, μέσω των οποίων προάγεται η απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο και η διατήρηση της βιοποικιλότητας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς για την παροχή ειδικής στήριξης σε ομάδες και οργανώσεις γεωργών και παραγωγών που καλλιεργούν τοπικές φυτικές ποικιλίες και εκτρέφουν τοπικές ζωικές φυλές·

7.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση της περιβαλλοντικής διάστασης των άμεσων ενισχύσεων είναι αναγκαία και πρέπει να εγγράφεται στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της αειφορίας των εκμεταλλεύσεων και να συμβάλλει στη διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, μεταξύ άλλων, στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, του αγροτικού τουρισμού και τη διαχείριση της υπαίθρου, π.χ. με μεγάλες ιδιοκτησίες και ιστορικά κτήματα· παροτρύνει την ΕΕ να μεριμνήσει για την απλοποίηση και την απλή, κατανοητή και ανεμπόδιστη εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών· επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική διάσταση δεν πρέπει να οδηγήσει στη μείωση ή την εγκατάλειψη της γεωργικής παραγωγής, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές·

8.  εκτιμά ότι, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αυξημένης θνησιμότητας των μελισσών που έχει παρατηρηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και την καίριας σημασίας επικονιαστική λειτουργία του εντόμου για την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομία πολλών κλάδων της φυτικής παραγωγής, η Ένωση θα ήταν σκόπιμο να στηρίξει με μεγαλύτερο σθένος τον εν λόγω τομέα, υιοθετώντας μια πραγματικά πανευρωπαϊκή στρατηγική αύξησης του πληθυσμού των μελισσών· μια τέτοια φιλοδοξία, η οποία δεν προϋποθέτει σημαντική επένδυση, θα δημιουργούσε πολλές θέσεις εργασίας, είτε μέσω της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων σε ήδη υπάρχουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είτε με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες κατά τους ειδικούς θα ήταν βιώσιμες με 200 κυψέλες η καθεμιά και θα είχαν ως πρώτο μέλημα την παραγωγή επιλεγμένων βασιλισσών και σμηνών και ακολούθως την παραγωγή μελιού, προϊόν που παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη στην ΕΕ· τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση η οποία αξιοποιεί διάφορες ευρωπαϊκές στρατηγικές –καινοτομία, κοινωνική ένταξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης– συμβαδίζει πλήρως με τη βούληση για αναπροσανατολισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής και της ανάπτυξης της γεωργίας με γνώμονα την αύξηση της βιωσιμότητας·

9.  σημειώνει ότι προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στις εκμεταλλεύσεις, πρέπει ο τομέας να στραφεί σε νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και να αυξήσει την αξιοποίηση εργαλείων όπως οι ομάδες παραγωγών στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ και του ΙΙ πυλώνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα η μεταβλητότητα και οι απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς· εκτιμά ότι τα μέτρα της αγοράς και τα έκτακτα μέτρα για τις κρίσεις καθώς και τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων που προβλέπονται από την ενιαία ΚΟΑ και τον πυλώνα ΙΙ πρέπει να υλοποιούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ενεργητικότητα, με την στήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ να προσαρμόζεται όπως απαιτείται στη συγκεκριμένη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των ορεινών περιοχών, και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να περιορίζονται οι αρνητικές συνέπειες της πτώσης των τιμών στα γεωργικά εισοδήματα· σημειώνει ότι η εφαρμογή των μέτρων κατά της κρίσης δεν έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους της και θα πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη την υπάρχουσα υποδομή και τις ικανότητες των κρατών μελών· προτρέπει την Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις πρόσφατες κρίσεις, να αναπτύξει ταχύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά συστήματα παρέμβασης τα οποία θα μπορούν να αποτρέπουν τις πλέον αρνητικές συνέπειες·

10.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 219 έως 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

11.  εκτιμά ότι, για να μπορούν να λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, οι τιμές παρέμβασης πρέπει να αναπροσαρμόζονται σε τακτική βάση σε συνάρτηση με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής, ούτως ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στα έσοδα και στη βιωσιμότητα της δραστηριότητας των παραγωγών καθώς και στην απασχόληση· καλεί την ΕΕ να προβλέψει εργαλεία πρόληψης, όπως το παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος, σε όλους τους μεγάλους κλάδους παραγωγής με σκοπό την παρακολούθηση της αγοράς, γεγονός που θα βοηθούσε στην καθοδήγηση της παραγωγής και στην παρέμβαση σε περιπτώσεις κρίσεων χάρη σε ευέλικτα, άμεσης δράσης εργαλεία διαχείρισης της αγοράς, τα οποία θα ενεργοποιούνται εφόσον κριθεί αναγκαίο·

12.  αναγνωρίζει ότι οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού οι οποίες συνδέουν τους αγρότες με τους τοπικούς παραγωγούς μπορούν να τονώσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας της υπαίθρου, και υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ποιότητας, οι γεωγραφικές ενδείξεις και η βιολογική γεωργία αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής και πιθανώς να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στην ύπαιθρο, και έτσι θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να αναπτυχθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διατηρηθεί ο πολιτισμός και η ταυτότητα της περιφέρειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές για τα προϊόντα αυτά, και η εισαγωγή μέτρων ποιότητας, προώθησης και προστασίας τους με στόχο τη βελτίωση της εμπορίας τους και την ένταξή τους στο πλαίσιο των γενικών τουριστικών προϊόντων μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο των υπό συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ότι οι εν λόγω θετικές επιπτώσεις στην οικονομία βασίζονται στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή που δεν πρέπει να υπονομεύεται από αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως υποβάθμιση της ποιότητάς τους· τονίζει, περαιτέρω, ότι οι διαδικασίες διασφάλισης των εν λόγω προτύπων ποιότητας μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επαχθείς και θα πρέπει να απλοποιηθούν·

13.  συνιστά στα κράτη μέλη να κάνουν πιο εκτεταμένη χρήση των τομέων της προτεραιότητας 6 του ΙΙ πυλώνα όσον αφορά τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μέτρων για την μεταφορά γνώσεων και επαγγελματικής και συνεχούς κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, της επιμόρφωσης και του αναπροσανατολισμού των εργαζόμενων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις), έτσι ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με την εκτέλεση άλλων αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και μέτρων παροχής συμβουλών και συνδρομής στη διαχείριση προκειμένου να βελτιώσουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την στήριξη της κατάρτισης προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί, οι εργαζόμενοι στην γεωργία και την ύπαιθρο να γίνουν πιο ευέλικτοι και να είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους, καθώς και για την ενίσχυση της καινοτομίας·

14.  επισημαίνει ότι τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης εστιάζουν πολύ λιγότερο σε κοινωνικά έργα που ευνοούν την απασχόληση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, και ότι αυτό οφείλεται στην επιλογή των μέτρων που προέκριναν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους και στα μικρότερα κονδύλια που έχουν διατεθεί στα μέτρα τόνωσης της απασχόλησης· καλεί, ως εκ τούτου, να επιδειχθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής·

15.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να απλοποιηθεί η εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, να υιοθετηθούν πιο συνεκτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση πόρων από διάφορα ταμεία, και να παρακαμφθούν οι αδυναμίες των υπερβολικά σχολαστικών διοικητικών και οικονομικών ελέγχων που έχουν επιβληθεί από τις υπηρεσίες των κρατών μελών και της Επιτροπής·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα στις δυνατότητες που παρέχει ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (π.χ. αγροτουρισμός, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας)·

17.  υπενθυμίζει ότι ο παράγοντας κινδύνου που ενυπάρχει στην καινοτομία δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη τόσο από τις εθνικές όσο και από τις κοινοτικές πολιτικές και ότι το φαινόμενο αυτό λειτουργεί ανασχετικά ως προς την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ειδικά για τους πολλούς ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομική επιφάνεια για την επιτυχή υλοποίηση των καινοτόμων σχεδίων τους·

18.  τονίζει ότι η αγροτική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι αλληλένδετες, και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό των τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι πιο εξοικειωμένες με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι περιοχές τους, με στόχο την επίτευξη των στόχων του πυλώνα ΙΙ και την τήρηση των προτεραιοτήτων της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει τη δυνατότητα να επικεντρωθούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και τα επιχειρησιακά προγράμματα στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών στην ύπαιθρο, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει τη συνδρομή της για την επίτευξη αυτού του στόχου· επιμένει στην προσαρμογή των μοντέλων συνεργατικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές για την αύξηση της απασχόλησης, τον εξορθολογισμό των γεωργικών δραστηριοτήτων και τη μείωση του κόστους·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς που ασκούν δραστηριότητα στην κοινωνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής γεωργίας(2), με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· σημειώνει τις δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στην αγροτική ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία·

20.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στη δράση στήριξης της δημογραφικής ανάπτυξης και του φιλικού προς την οικογένεια χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών προκειμένου να υποστηριχθούν οι οικογένειες και να καταστεί ευκολότερος ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, επίσης σε συνδυασμό με θέματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές·

21.  τονίζει την ανάγκη προώθησης ενεργητικών μέτρων και πολιτικών που να υπογραμμίζουν τον θετικό ρόλο της μετανάστευσης στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή σε αγροτικές περιοχές·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές αξιοποίησης της υπαίθρου μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού ο οποίος, με την κατάλληλη οργάνωση και προώθηση, μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη περιοχών που διαθέτουν σημαντικούς φυσικούς, μορφολογικούς, πολιτιστικούς και αγροδιατροφικούς πόρους· τονίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη της υπαίθρου και η διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων (σε επίπεδο εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων) αποτελούν το κίνητρο ώστε οι νέες γενιές να αναλάβουν τα ηνία, με πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας που θα προσανατολίζεται στην καινοτομία και την αξιοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων·

23.  τονίζει ότι με την βοήθεια του ΕΓΤΑΑ και των λοιπών Ευρωπαϊκών Ταμείων, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής θα έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και θα διασφαλιστεί ότι η γεωργία θα αναγνωριστεί και πάλι ως βασικός παράγοντας για την εδαφική ανάπτυξη· σημειώνει ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δυναμικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των συνεργειών με εναλλακτικές πηγές και προγράμματα χρηματοδότησης, καθιστώντας τα προσβάσιμα στις αγροτικές περιοχές προκειμένου να αυξηθεί η συνδεσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική διαφοροποίηση και να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της αγροτικής κουλτούρας και ταυτότητας·

24.  τονίζει ότι η αγορά γεωργικών εκτάσεων από επενδυτές ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις μικρές, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· τονίζει ότι η συντήρηση καλλιεργούμενων εκτάσεων και η πρόσβαση σε γη είναι ουσιώδεις για τη εγκατάσταση και επέκταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έχει ζωτική σημασία για τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι από την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες των νέων γεωργών, του Νοεμβρίου 2015, προκύπτει ότι η διαθεσιμότητα γης προς αγορά και ενοικίαση αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν μέσα για να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση στη γη στις αγροτικές περιοχές με υψηλή ανεργία μέσω, για παράδειγμα, της συμμετοχικής χρήσης και διαχείρισης της γης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, ή της καθιέρωσης συστημάτων για τη διαχείριση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μη χρησιμοποιούμενες εκτάσεις ή εκτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία, τις υπηρεσίες των οποίων οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και οι γυναίκες θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα·

25.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης να ενθαρρύνουν περισσότερο τις σχέσεις ανάμεσα στον κόσμο της υπαίθρου και τις αστικές περιοχές, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες και να δοθούν νέες προοπτικές στις επιχειρήσεις της υπαίθρου, προοπτικές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη τους και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτής της σχέσης ανάμεσα στην ύπαιθρο και τις αστικές περιοχές, οι κωμοπόλεις έχουν αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς παρέχουν στους κατοίκους της γύρω υπαίθρου πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και ότι, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να ενισχύουν, στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις κωμοπόλεις·

26.  ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για τη δίκαιη πληρωμή στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μεταξύ παραγωγών τροφίμων, χονδρεμπόρων και μεταποιητών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί λαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας το οποίο επαρκεί ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν βιώσιμη γεωργία·

27.  τονίζει ότι ο τομέας της δασοκομίας, ο οποίος έως σήμερα δεν έχει τύχει επαρκούς εκμετάλλευσης στην Ευρώπη, αποτελεί σημαντική πηγή θέσεων εργασίας που πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα με διάφορους τρόπους στο σύνολο του δασικού κλάδου· προσθέτει ότι την ίδια στιγμή η ΕΕ παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τον εφοδιασμό της σε ξυλεία και ότι απαιτούνται επενδύσεις στις αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου·

28.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη γη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση και την επέκταση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη γη αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί για τη σύσταση γεωργικής εκμετάλλευσης·

Για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020

29.  τονίζει ότι οι διαδικασίες της ΚΓΠ πρέπει να απλοποιηθούν και να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση τουλάχιστον στα επίπεδα που είναι τώρα, αναδεικνύοντας τη σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πολιτικής αυτής, προκειμένου να διαδραματίσει ουσιαστικό μακροπρόθεσμο ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης στα πλαίσια ενός διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού γεωργικού και δασοκομικού τομέα, και να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη και την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών· τονίζει ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που επιτρέπει μια πιο άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων της υπαίθρου, στην τόνωση της απασχόλησης και του δυναμισμού των αγροτικών περιοχών, πρέπει σταδιακά να ενισχυθεί χωρίς ωστόσο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η στήριξη του πρώτου πυλώνα ο οποίος επίσης θα πρέπει να αναδιοργανωθεί, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλισθεί η καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών, στοιχείο αναγκαίο για τη θωράκιση του αγροτικού εισοδήματος, του αγροτικού μοντέλου και της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης καθώς και για τη διατήρηση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών (με επίκεντρο την ποιότητα ζωής) σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές·

30.  επισημαίνει ότι στην ΚΓΠ, μεγάλη σημασία πρέπει να έχουν τα εκσυγχρονιστικά και επενδυτικά εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα τομέων της οικονομίας που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένου του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής, ενέργειας, μεταποίησης, υπηρεσιών κοινωνικού τομέα) με βιώσιμο τρόπο και με σεβασμό στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης· επιπλέον τα εν λόγω εργαλεία θα επιτρέψουν την περαιτέρω μείωση των διαφορών στην ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών·

31.  τονίζει τη σημασία του τουρισμού ως πηγής εισοδήματος για τους γεωργούς (π.χ. αγροτικός τουρισμός)· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν προγράμματα για τη στήριξη των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας· θεωρεί σημαντική την παροχή στήριξης στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις μέσω εκστρατειών τουριστικής προώθησης·

32.  επισημαίνει τα μέτρα απλούστευσης της ΚΓΠ που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα για την καθιέρωση αναλογικότητας και ευελιξίας όσον αφορά τη μείωση του διοικητικού φόρτου της ΚΓΠ και την αύξηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων·

33.  τονίζει ότι είναι περιορισμένοι οι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ, δεδομένου ότι πρωταρχικός της στόχος είναι η ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού, και ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πλήθους των προκλήσεων που επηρεάζουν τη δημιουργία και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές θα απαιτήσει μια ευρύτερη, διατομεακή προσέγγιση τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους·

34.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το ανταγωνιστικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο που βασίζεται στο οικογενειακό, διαφοροποιημένο και πολυλειτουργικό γεωργικό μοντέλο το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση στην συγκεκριμένη περιοχή μιας δίκαια αμειβόμενης απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα εδάφη που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και, στον τομέα της παραγωγής διατροφικών και μη διατροφικών προϊόντων — την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και της ασφάλειας των τροφίμων με σκοπό την προστασία της υγείας·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν εργαλεία παρατήρησης και ρύθμισης του καθεστώτος των γαιών, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των αγορών γης και να εξαλείψουν το εκτεταμένο φαινόμενο της συγκέντρωσης ή ιδιοποίησης των γαιών και των μέσων παραγωγής·

36.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η εμπορία και η πώληση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για το άνοιγμα νέων αγορών και την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και εκστρατειών προώθησης των προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφοροποίηση των προϊόντων και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τροφικής αλυσίδας·

37.  εκτιμά ότι η ΚΓΠ πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις καλλιέργειες στην Ευρώπη και στο σύνολο της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των πιο υποβαθμισμένων και των πιο ευάλωτων τμημάτων της (ορεινές περιοχές, άκρως απόκεντρες περιοχές...), με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των πόρων της· πιστεύει ότι αυτό προϋποθέτει επίσης αποκατάσταση των γεωργικών γαιών που εγκαταλείφθηκαν·

38.  επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση της γεωργίας και των περιφερειακών εξειδικευμένων αγορών αυξάνει και διασφαλίζει την απασχόληση στην ύπαιθρο· ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξη της διαφοροποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. άμεση εμπορία γεωργικών προϊόντων) και της οικονομίας της υπαίθρου εν γένει (π.χ. διευκολύνοντας τη μετάβαση από τις γεωργικές εργασίες σε άλλους κλάδους απασχόλησης)·

39.  είναι της άποψης ότι τα κονδύλια στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη ώστε να επιβραδυνθεί η απώλεια των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες, επειδή είναι γενικά πιο διαφοροποιημένες, πιο οικονομικές και αυτόνομες, καθώς και μεταφέρονται ευκολότερα, είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας με βάση την επικράτεια και σημαντικός οικονομικός και κοινωνικός πυλώνας για τις περιοχές τους, και επίσης να εξακολουθήσουν να παρέχουν ειδική στήριξη σε περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

40.  επισημαίνει ότι οι άμεσες πληρωμές της ΚΓΠ θα πρέπει να κατανέμονται μόνο σε άτομα που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία·

41.  τονίζει ότι, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η αναζήτηση λύσεων στον τομέα της απασχόλησης σε περίπτωση οικονομικής κάμψης διακυβεύεται από την έλλειψη διασυνδεσιμότητας και, δεδομένης της σημασίας της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές, θεωρεί ότι οι πόροι της μελλοντικής ΚΓΠ θα πρέπει να εισάγουν θετικές διακρίσεις υπέρ των εν λόγω εδαφών, τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικούς περιορισμούς που αναγνωρίζονται από τη ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι αυτό το γεγονός θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην προώθηση άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, όπως η γεωργική βιομηχανία, ο τουρισμός, η διατήρηση της φύσης, η παραγωγή ενέργειας και η κυκλική οικονομία, κατά τρόπο συμπληρωματικό προς την πολυταμειακή στρατηγική· προσθέτει ότι η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες θετικής διαφοροποίησης που χαρακτηρίζουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες μπορούν εν προκειμένω να χρησιμεύσουν ως εργαστήριο για την εύρεση πρωτότυπων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της γεωργίας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλα πλαίσια, λιγότερο ακραία και πιο ολοκληρωμένα, με γνώμονα τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τη χαρακτηριστική βιοποικιλότητα·

42.  εκτιμά ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η ομαδική καλλιέργεια, καθώς αφενός συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής των εκμεταλλεύσεων, ιδίως δε των δαπανών εκμηχάνισης, και αφετέρου ενθαρρύνει την αλληλεγγύη μεταξύ των αγροτών και τη μεταβίβαση καινοτομιών, τεχνογνωσίας, ορθών πρακτικών, δημιουργώντας έτσι έναν δυναμισμό που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση·

43.  καλεί την Επιτροπή να τονώσει τη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ άλλων με γνώμονα την κοινωνική γεωργία και μια γεωργία που θα είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες·

44.  επισημαίνει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να καταστήσει η ΚΓΠ δυνατή την μεγαλύτερη στήριξη των θετικών επιδράσεων της γεωργίας στην απασχόληση και στο περιβάλλον και να ενισχύσει περισσότερο την βιολογική και βιοδυναμική γεωργία και όλες τις υπόλοιπες μεθόδους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης γεωργίας και της γεωργοδασοκομίας στο πλαίσιο της αγρο-οικολογίας, κάτι που προϋποθέτει την απλοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την έγκριση απλών, σαφών και εύκολα εφαρμόσιμων προδιαγραφών· εκτιμά ότι η αποτίμηση αυτών των θετικών επιδράσεων για την απασχόληση και το περιβάλλον, δύο τομείς που ενδιαφέρουν την κοινωνία στο σύνολό της, αποτελεί μια συνιστώσα που πρέπει να συμπεριληφθεί στο αγροτικό εισόδημα·

45.  υπενθυμίζει το θετικό παράδειγμα που αποτελούν οι ζώνες βιολογικής παραγωγής, δηλαδή οι περιοχές στις οποίες μέσω συντονισμένης δέσμης δράσεων προωθούνται τοπικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις βιολογικές μεθόδους, καθώς και οι οικονομικοί φορείς που εξαρτώνται από αυτά (επιχειρήσεις του κλάδου γεωργικών προϊόντων διατροφής, γαστρονομίας και τουρισμού), δεδομένου ότι το εν λόγω μέσο έχει αποδείξει ήδη ότι μπορεί να ωφελήσει το τοπικό εισόδημα και να ενισχύσει την προστασία του εδάφους μέσω της προστασίας του τοπίου και της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων·

46.  υπογραμμίζει το δυναμικό των βιώσιμων συστημάτων γεωργίας και παραγωγής τροφίμων, και ιδίως της βιολογικής γεωργίας, καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, των υδάτων, της βιοποικιλότητας και των αγροτικών υποδομών με στόχο τη διατήρηση και τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και την άνθιση των αγροτικών οικονομιών·

47.  είναι της άποψης ότι η εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει η πρωταρχική και κύρια δραστηριότητα της μελλοντικής ΚΓΠ, χωρίς να αγνοούνται οι αγορές εκτός της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να εγκυμονούν πραγματικούς κινδύνους αλλά και να προσφέρουν ενδεχομένως ευκαιρίες, για την ευρωπαϊκή γεωργία, και πιστεύει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και να υπονομεύσουν τις τοπικές οικονομίες και θέσεις απασχόλησης·

48.  θεωρεί ότι, για τη βελτίωση της ανεπαρκούς επί του παρόντος οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ενίσχυση της ΕΕ στις επενδύσεις των νεοσύστατων οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών·

49.  τονίζει ότι, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον των χαμηλών και ασταθών γεωργικών τιμών, η ΕΕ πρέπει να επιτύχει τους στόχους της ΚΓΠ που προβλέπονται στη Συνθήκη, καταβάλλοντας περισσότερες προσπάθειες για να διορθώσει τις ασταθείς επιδράσεις των αγορών σε περίπτωση αδυναμίας τους, και να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα με την καθιέρωση αποτελεσματικών διχτύων ασφαλείας και συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και με τη δημιουργία εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που βασίζονται σε νέα, καινοτόμα συστήματα και με τη συμμετοχή των ίδιων των γεωργών στη χρηματοδότηση· θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο της χρηματοδότησης για μέτρα που στοχεύουν στην σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και, συγκεκριμένα ότι η ΚΓΠ πρέπει να ενισχύσει επίσης τα συστήματα ασφαλίσεων για την προστασία των αγροτών από τους διάφορους κλιματικούς, υγειονομικούς και οικονομικούς κινδύνους· εκτιμά επίσης ότι εν όψει των κινδύνων που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, η Ένωση οφείλει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ανάδειξη του θετικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία, με τη βοήθεια μέσων που άπτονται της γεωπονίας και της καλύτερης διαχείρισης των γαιών ώστε να βελτιωθεί η δέσμευση του άνθρακα, καθώς επίσης ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί τεχνική και χρηματοδοτική συνδρομή στους αγρότες που θα τους επιτρέψει να αλλάξουν σταδιακά τις πρακτικές τους και να καινοτομήσουν·

50.  υπογραμμίζει επίσης ότι οι άμεσες ενισχύσεις μετά το 2020 πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν μέσο της ΚΓΠ για τη στήριξη και σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων, την αντιστάθμιση του κόστους που σχετίζεται με την τήρηση των υψηλών προτύπων της ΕΕ (σε σχέση με τις μεθόδους παραγωγής, ιδίως τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις), καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές· επισημαίνει, συνεπώς, ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να εξυπηρετούν τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της γεωργίας, καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων και του περιβάλλοντος· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εξίσωση των ποσών άμεσης ενίσχυσης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και για την βιώσιμη χρήση των γεωργικών πόρων σε επίπεδο ΕΕ·

51.  θεωρεί ότι, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των γεωργών σε επιμέρους κράτη μέλη, και δεδομένου ότι η έλλειψη συνεργασίας επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των γεωργών να ανθίστανται στις καταστάσεις κρίσης και τις πιέσεις της αγοράς, η ΚΓΠ πρέπει να ενισχύσει σφαιρικά την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των γεωργών, ιδιαίτερα στους τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης·

52.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν προτεραιότητα, στο πλαίσιο του ΙΙ πυλώνα της ΚΓΠ, την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας (ΕΣΚ)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση για τους γεωργούς στις επιλογές χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, στήριξη των καινοτόμων, βιώσιμων γεωργικών και δασοκομικών μοντέλων για την παραγωγή τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων και υπηρεσιών (ανανεώσιμες πηγές, βιοοικονομία, αγροτικός τουρισμός, και νέες προοπτικές για τους γεωργούς για την προμήθεια πρώτων υλών στην μετα-πετρελαϊκή βιομηχανική εποχή), και ανάπτυξη των πόρων κάθε αγροτικής περιοχής·

53.  εκφράζει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι, ακόμη και μελλοντικά είναι απαραίτητο να προωθηθεί η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών και των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των καινοτομιών, εξασφαλίζοντας έτσι την προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και διευκολύνοντας τη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα·

54.  εκτιμά ότι οι προσεγγίσεις «από κάτω προς τα πάνω» στην τοπική ανάπτυξη όπως LEADER/ΤΑΠΤΚ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές από την άποψη των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν και από τα χαμηλά επίπεδα δαπάνης ανά απασχόληση που δημιουργήθηκε, και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να ενισχυθούν περαιτέρω, να προωθηθούν και να εφαρμοσθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω πολυταμειακών προσεγγίσεων και με την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών· επισημαίνει κυρίως τον ρόλο των υπευθύνων των ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ) που επωμίζονται την τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση σε πρωτοβουλίες για την έναρξη της υλοποίησης έργων που ευνοούν την απασχόληση· ζητεί επίσης να παραχωρηθεί στις ΟΤΔ η μέγιστη δυνατή αυτονομία ώστε να αυξηθεί στο έπακρο η αποτελεσματικότητά τους· προσθέτει ότι θα πρέπει να συσταθούν μηχανισμοί ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρότυπα ορθών πρακτικών όσον αφορά τα διακρατικά έργα LEADER II·

55.  σημειώνει ότι η δυσκολία αξιολόγησης των πληροφοριών όσον αφορά τον σχετικό εθνικό και ενωσιακό προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση συνιστά εμπόδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας της υπαίθρου·

56.  ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που προβλέπονται από την πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, ως στήριξη στην απασχόληση στην ύπαιθρο, δίνοντας έμφαση στην απασχόληση, στην εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, στην αποτελεσματικότητα των δικαιούχων επιχειρήσεων και στη λήψη μέτρων προώθησης της απασχόλησης, και συνιστά να περιλαμβάνεται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης η ενίσχυση της μικροχρηματοδότησης, ιδιαιτέρως χρήσιμη για να βοηθηθούν στο ξεκίνημά τους οι γεωργικές και μη γεωργικές επιχειρήσεις·

57.  τονίζει ότι η σημασία του δεύτερου πυλώνα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μπορεί να ενισχυθεί μέσω της παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής·

58.  εκτιμά ότι είναι ανάγκη στο μέλλον να συνεχίσουν να αναπτύσσονται εδαφικοποιημένα επισιτιστικά συστήματα υψηλής ποιότητας που θα προμηθεύουν ακατέργαστα ή μεταποιημένα προϊόντα διατροφής, μέσω της ενθάρρυνσης του αισθήματος ευθύνης των πολιτών και μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων –είτε συνολικά μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών, των διανομέων και των καταναλωτών, είτε μόνο μεταξύ των παραγωγών και των ενώσεων των καταναλωτών, είτε συγκεντρώνοντας κατά κάποιο τρόπο όλους τους οικονομικούς παράγοντες του αγροδιατροφικού κλάδου και του γαστρονομικού τουρισμού –, σε ποιοτικές και συμβατικές διεργασίες με σκοπό την επισιτιστική και υγειονομική ασφάλεια αλλά και την δίκαιη αμοιβή, έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορούν να βιοπορίζονται αξιοπρεπώς από το επάγγελμά τους και να διατηρούν την απασχόληση στην εκμετάλλευσή τους· θεωρεί ότι τέτοια επισιτιστικά συστήματα θα μπορούσαν πιο συγκεκριμένα να έχουν τη μορφή μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και/ή τοπικών αγορών χωρίς, ωστόσο, αυτό να αποτελεί τη μόνη επιλογή· θεωρεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθενται περισσότεροι πόροι της ΕΕ για την ανάπτυξη και λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων υψηλής επισιτιστικής ποιότητας καθώς και για την περαιτέρω εξέλιξη της παγκοσμίου φήμης ευρωπαϊκής γαστρονομίας· εκτιμά ότι είναι αναγκαίο, για τον σκοπό αυτό, να αναπροσαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να μπορούν οι τοπικές αρχές να δίνουν προτεραιότητα στις τοπικές παραγωγές·

59.  εφιστά την προσοχή αφενός στην ανάγκη για πρόσθετη στήριξη στη γεωργία και αφετέρου στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον γεωργικό τομέα στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές και στις περιοχές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ·

60.  θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν οι συλλογικές μορφές σύμπραξης πολλαπλών εταίρων με τη συμμετοχή αγροτών και άλλων φορέων της υπαίθρου, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, όπως η οργάνωση τοπικών αλυσίδων προμήθειας τροφίμων και άλλων προϊόντων και η παροχή διαφόρων υπηρεσιών (αγροτουρισμός, προστασία του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, κλπ.)·

61.  πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών, να παρέχουν στους γεωργούς κίνητρα για τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματός τους, προστατεύοντάς τους με τον τρόπο αυτό από τις αρνητικές τάσεις της αγοράς· θεωρεί ότι στην εν λόγω διαφοροποίηση μπορούν να συμπεριληφθούν ο οικολογικός τουρισμός, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, με σκοπό την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω της επεξεργασίας και των καταστημάτων γεωργικών προϊόντων·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στους τοπικούς συνεταιρισμούς προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των τιμών και των προϊόντων τους·

63.  επισημαίνει ότι ο τουρισμός προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες εισοδήματος και άμεσης δευτερογενούς απασχόλησης στη γεωργία και στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής, γαστρονομικής, φυσικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής· παρατηρεί επίσης ότι η ελκυστικότητα σε επίπεδο τουρισμού βασίζεται όχι μόνο στον ιστορικό χαρακτήρα ορισμένων περιοχών, αλλά, όλο και περισσότερο, στην ποιότητα των προϊόντων διατροφής, των τοπίων και του περιβάλλοντός τους· πιστεύει για όλους τους ανωτέρω λόγους ότι ο τουριστικός κλάδος πρέπει να στηριχθεί ακόμη περισσότερο από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης·

64.  υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον απαιτούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, με την στήριξη από τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και η προστασία των πόρων της υπαίθρου καθώς και η αποκατάσταση της ποιότητας των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές και να προστατευθεί καλύτερα η ποιότητα των υδάτων, των εδαφών, του αέρα και της βιοποικιλότητας· σημειώνει ότι ενώ αυτό προϋποθέτει ασφαλώς τη συνεργασία της γεωργίας και των λοιπών φορέων της υπαίθρου, προσφέρει κυρίως νέες ευκαιρίες διαφοροποίησης του γεωργικού εισοδήματος·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο της παρούσας κρίσης στην γεωργία, συγκεκριμένα όσον αφορά την απώλεια θέσεων απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μπορεί να βελτιωθεί ώστε ο κλάδος να μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να παραγάγει προστιθέμενη αξία, η οποία θα κατανέμεται δίκαια σε όλους τους τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, εξασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό και ελαχιστοποιώντας τη ζημία από το κοινωνικό ντάμπινγκ και από τις συνθήκες επισφαλούς και μη τυποποιημένης απασχόλησης που επηρεάζουν δυσανάλογα ορισμένες ομάδες· σημειώνει ότι πολλά μέλη οικογενειακών εκμεταλλεύσεων δεν έχουν κοινωνικό καθεστώς ή νομική αναγνώριση ή δεν καλύπτονται από σύστημα κοινωνικής προστασίας· τονίζει ότι οι γεωργικές επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική εργατική και κοινωνική νομοθεσία· φρονεί ότι η εισαγωγή συμπληρωματικών προϋποθέσεων για τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ θα αυξήσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τους γεωργούς και θα περιορίσει το δυναμικό τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, παράλληλα με τις αρχές διαχείρισης, και καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να εγγυηθούν τα κοινωνικά δικαιώματα των γεωργών, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη γεωργία, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, καλύπτονται από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία 2014/36/ΕΕ για την εποχιακή εργασία στο εθνικό τους δίκαιο· ζητεί να διατεθούν στις εθνικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας επαρκείς πόροι για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

66.  ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει τους δείκτες που προτείνονται από τον FAO στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των συστημάτων γεωργικών ειδών διατροφής (SAFA), και ιδίως όσους εστιάζουν στην απασχόληση και την κοινωνική ευημερία·

67.  υπενθυμίζει ότι, κατά μέσο όρο, ο Ευρωπαίος αγρότης διαθέτει μόλις 12 εκτάρια γης και το 70% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν έκταση μικρότερη από 5 εκτάρια· επισημαίνει ότι, λόγω του μεγέθους και της δομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δεν μπορούν πάντα να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και υψηλής κατάρτισης· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την ενθάρρυνση της ομαδοποίησης των εργοδοτών·

68.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η παρουσία δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν την ελκυστικότητα της υπαίθρου και θα μεριμνούν για τη περαιτέρω διατήρηση και ανάπτυξη της απασχόλησης στην ύπαιθρο· θεωρεί ότι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών δικαιούνται ίση πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι παροχές κοινωνικής προνοίας και η υγειονομική περίθαλψη· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο όλοι οι φορείς – τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση (όπου υφίσταται) και ο τοπικός ιδιωτικός τομέας– να συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν τις επενδύσεις και να διασφαλίσουν ότι οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχουν βασικές υποδομές όπως οι συνδέσεις δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών, ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός και η αξιόπιστη και γρήγορη ευρυζωνική τεχνολογία, καθώς και χρηματοδοτικά προγράμματα και προγράμματα πιστώσεων για γεωργούς-επιχειρηματίες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς τις οποίες οι αγροτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα βρίσκονται μονίμως σε μειονεκτική θέση, ενώ θα συνεχίζεται η μετανάστευση προς τις αστικές περιοχές·

69.  είναι της άποψης ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες επιζωοτίες και τα πρόσφατα σκάνδαλα που αφορούν την επισιτιστική ασφάλεια –όπως π.χ. οι λοιμώξεις του 2011 που οφείλονταν στο βακτήριο E-Colli, το σκάνδαλο του 2013 σχετικά με το κρέας αλόγου, και το τρέχον περιστατικό νοθευμένου ευρωπαϊκού μελιού-, ο προϋπολογισμός που προορίζεται για την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των ζωοτροφών, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 3 του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, εφόσον τα τρέχοντα κονδύλια ύψους 1,93 δισεκατομμυρίων Ευρώ που προορίζονται για περίοδο 7 ετών είναι απολύτως ανεπαρκή·

70.  επισημαίνει ότι οι γεωργοί έχουν να αντιμετωπίσουν διοικητικές δαπάνες μεγάλης κλίμακας που συνδέονται με την ΚΓΠ και ότι οι εν λόγω δαπάνες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, όχι μόνο περιορίζοντας τη γραφειοκρατία αλλά απλουστεύοντας την ΚΓΠ και διασφαλίζοντας την οικονομικά αποδοτική μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο·

71.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση, και η συνέχεια αυτών των υπηρεσιών αποτελούν προαπαιτούμενα τα οποία διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ευνοϊκό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανταποκρίνονται στις ζωτικές ανάγκες των πληθυσμών που κατοικούν στην ύπαιθρο·

72.  θεωρεί απαραίτητο να ζητηθεί από τις δημόσιες αρχές η δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συνδρομής στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η ευρωπαϊκή γεωργία·

73.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας και το συνδυασμό του επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου στις αγροτικές περιοχές, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς και τα κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την προώθηση νέων προσόντων και την προσφορά προοπτικών και δυνατοτήτων για τις γυναίκες σε γεωργική και μη γεωργική απασχόληση, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες για στοχοθετημένες πλατφόρμες διαδικτυακής ενημέρωσης, δράση και παροχή βοήθειας στις αγρότισσες που εγκαθίστανται τώρα και στις ήδη εγκατεστημένες καθώς στις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ και άλλων ταμείων της ΕΕ, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των σχεδίων τους, και να βοηθήσουν στη διατήρηση των ζωτικών υποδομών και υπηρεσιών που είναι σημαντικές για την καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της εξόδου των γυναικών από τις αγροτικές περιοχές· εφιστά ομοίως την προσοχή στην ανάγκη βιώσιμων στρατηγικών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες θα διατηρούν, θα ενθαρρύνουν και θα στηρίζουν δίκτυα και οργανώσεις γυναικών καθώς και το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές· ζητεί, επιπλέον, ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση και την πληροφόρηση για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των γυναικών (π.χ. μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου), της ιδιοκτησίας αγροτικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας που εργάζονται από κοινού με τις αρχές σε θέματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με το εργατικό δίκαιο, καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης με κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας που διευκολύνουν την κοινωνικοοικονομική ένταξη των διακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακά απασχολούμενων γυναικών, των μεταναστών και των προσφύγων· ζητεί τη θέσπιση ρυθμίσεων που θα εγγυώνται τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας·

75.  υπενθυμίζει ότι η έκταση των γεωργικών γαιών στην ΕΕ φθίνει κάθε χρόνο· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση των αροτραίων εκτάσεων είναι θεμελιώδης για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια καλύτερη πρόσβαση στη γη σε περιοχές με υψηλά ποσοστά αγροτικής ανεργίας και ζητεί, σε συνδυασμό με αυτό, να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι νεαρές αγρότισσες έχουν πρόσβαση στην πίστωση και μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση της γης·

76.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 45% του εργατικού δυναμικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον ορισμό της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε κατάρτιση και παροχή επαγγελματικών συμβουλών, καθώς και σε κεφάλαιο και κέρδη·

77.  καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή γυναικών σε τοπικές ομάδες δράσης καθώς και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, και να διασφαλίσουν επίσης την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Eurostat, 2016.
(2) βλ.: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου