Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2115(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0318/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0318/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2016 - 5.2
PV 22/11/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0429

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 51k
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh
P8_TA(2016)0429A8-0318/2016

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh, που διαβίβασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, στις 14 Απριλίου 2016, σε συνάρτηση με τη δικαστική διαδικασία (αριθ. υπόθεσης 14142000183) που κινήθηκε κατά του κ. Jean-François Jalkh στο Πρωτοδικείο της Nanterre κατόπιν μήνυσης που κατέθεσε η Ένωση «Maison des Potes – Maison de l'égalité» για υποκίνηση σε διακρίσεις λόγω φυλής και θρησκεύματος, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 8 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας ακούσει τον Jean-François Jalkh σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Συνταγματικό Νόμο αριθ. 95-880 της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0318/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας Εφετών των Βερσαλιών έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jean-François Jalkh, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με δίωξη για φερόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh σχετίζεται με το φερόμενο αδίκημα της υποκίνησης δημοσίως, από άγνωστο ή αγνώστους, σε διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, φυλής ή θρησκεύματος προφορικά, εγγράφως ή μέσω εικόνας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το κοινό, αδίκημα που προβλέπεται στο γαλλικό δίκαιο, και ιδίως στο άρθρο 24 παράγραφος 8, το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και στο άρθρο 93 παράγραφος 3 του Νόμου 82-652 της 29ης Ιουλίου 1982, για το οποίο οι κυρώσεις καθορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 8, 10, 11 και 12 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881, και στο άρθρο 131-26 παράγραφοι 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εις βάρος του Jean-François Jalkh έχει υποβληθεί μήνυση στο Πρωτοδικείο της Nanterre στις 22 Μαΐου 2014 από την Ένωση «Maison des potes – Maison de l’égalité»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήνυση συναρτάται με δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν σε φυλλάδιο με τίτλο «Εγχειρίδιο για τους δημοτικούς συμβούλους του Εθνικού Μετώπου» στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και που αναρτήθηκαν στον επίσημο ιστότοπο του Εθνικού Μετώπου στις 30 Νοεμβρίου 2013, και με τις οποίες καλούνταν οι υποψήφιοι του Εθνικού Μετώπου που εξελέγησαν στη θέση του δημοτικού συμβούλου κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 23 και 30 Μαρτίου 2014 να συστήσουν, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού τους συμβουλίου, ότι, κατά τη χορήγηση κοινωνικής στέγης, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους γάλλους πολίτες (‘priorité nationale’)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-François Jalkh ήταν διευθυντής εκδόσεων του Εθνικού Μετώπου και ασκούσε συντακτικό έλεγχο σε όλους τους ιστοτόπους του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του Γαλλικού Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικαστεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση του λειτουργήματός του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Γαλλικού Κοινοβουλίου είναι ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση αυτή πρέπει να είναι άμεση και πρόδηλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-François Jalkh δεν ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τελέστηκε το φερόμενο αδίκημα, δηλαδή στις 19 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου 2013, ωστόσο το φερόμενο ως προσβλητικό αυτό υλικό μπορούσε να συμβουλεύεται οποιοσδήποτε επιθυμούσε να έχει πρόσβαση σε αυτό στις 23 Ιουνίου και 2 Οκτωβρίου 2014·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες προδήλως δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του Jean-François Jalkh ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι, αντιθέτως, αφορούν δραστηριότητες αμιγώς εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι δηλώσεις απευθύνθηκαν στα μελλοντικά μέλη του δημοτικού συμβουλίου εν όψει των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης που διεξήχθησαν στις 23 και 30 Μαρτίου 2014 και σχετίζονται με την ιδιότητά του ως διευθυντή εκδόσεων του Εθνικού Μετώπου με έλεγχο επί του περιεχομένου όλων των ιστοτόπων του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες πράξεις δεν συνδέονται με έκφραση γνώμης ή ψήφο που έδωσε ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει υπόνοια περί απόπειρας να παρεμποδιστεί η βουλευτική δραστηριότητα του Jean-François Jalkh στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά τη μήνυση που άσκησε η Ένωση «Maison des potes – Maison de l’égalité» προτού αυτός εκλεγεί βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-François Jalkh·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jean-François Jalkh.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου