Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2115(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0318/2016

Esitatud tekstid :

A8-0318/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/11/2016 - 5.2
PV 22/11/2016 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0429

Vastuvõetud tekstid
PDF 162kWORD 50k
Teisipäev, 22. november 2016 - Strasbourg
Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2016)0429A8-0318/2016

Euroopa Parlamendi 22. novembri 2016. aasta otsus Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2115(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille Prantsusmaa justiitsminister esitas 14. aprillil 2016. aastal seoses Nanterre’i ringkonnakohtus Jean-François Jalkhi suhtes alustatud kohtuliku uurimisega (toimik nr 14142000183) ühenduse „Maison des potes – Maison de l’egalité“ esitatud liidetud hagiavalduse alusel rassilise või usulise diskrimineerimise avaliku õhutamise tõttu ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 8. juunil 2016. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Jean-François Jalkhi ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse 4. augusti 1995. aasta põhiseadusliku seadusega nr 95-880 muudetud Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0318/2016),

A.  arvestades, et riigiprokurör Versailles’ apellatsioonikohtu juures on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat õiguserikkumist käsitleva kohtumenetlusega;

B.  arvestades, et Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmine on seotud väidetava õiguserikkumisega, millega üks või mitu tundmatut isikut suuliselt, kirjalikult, pildis või elektroonilise sidevahendi abil avalikult õhutavad diskrimineerimist rahvuse, rassi või usu alusel, mis on õiguserikkumine vastavalt Prantsusmaa õigusele, täpsemalt 29. juuli 1881. aasta seaduse artikli 24 lõikele 8, artikli 23 lõikele 1 ja artiklile 42 ning 29. juuli 1982. aasta seaduse nr 82-652 artikli 93 lõikele 3, mille eest on ette nähtud karistused 29. juuli 1881. aasta seaduse artikli 24 lõigetega 8, 10, 11 ja 12 ning karistusseadustiku artikli 131-26 lõigetega 2 ja 3;

C.  arvestades, et ühendus „Maison des potes – Maison de l’égalité“ esitas 22. mail 2014. aastal Nanterre’i ringkonnakohtule kaebuse Jean-François Jalkhi vastu;

D.  arvestades, et kaebus puudutab 19. septembril 2013. aastal ilmunud ja 30. novembril 2013. aastal Rahvusrinde ametlikul veebisaidil avaldatud Rahvusrindesse kuuluvate kohalike volikogu liikmete käsiraamatus tehtud avaldusi, millega julgustati Rahvusrinde ridadest 23. ja 30. märtsi 2014. aasta valimistel kohaliku volikogu liikmeks valituid soovitama uue volikogu esimesel istungil eelistada sotsiaalelamispinna eraldamisel prantslasi („priorité nationale“); arvestades, et Jean-François Jalkh oli Rahvusrinde trükiste direktor ja tema ülesanne oli kontrollida toimetajana kõiki ühenduse veebisaite;

E.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

F.  arvestades, et Prantsusmaa põhiseaduse artiklis 26 on sätestatud, et Prantsusmaa parlamendi liiget ei tohi tema ametiülesannete täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte pärast kohtulikule vastutusele võtta, jälitada, vahistada, vahi all hoida ega tema üle kohut mõista;

G.  arvestades, et Prantsusmaa parlamendi liikmetele antud puutumatus on samasugune kui Euroopa Parlamendi liikmetele Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 kohaselt antud puutumatus; arvestades, et Euroopa Kohus on seisukohal, et selleks, et Euroopa Parlamendi liige oleks puutumatusega hõlmatud, peab parlamendiliige olema arvamust väljendanud oma kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste vahel peab olema seos; arvestades, et selline seos peab olema otsene ja ilmne;

H.  arvestades, et Jean-François Jalkh ei olnud Euroopa Parlamendi liige väidetava õiguserikkumise ajal, st 19. septembril ja 30. novembril 2013, kuid väidetavalt solvav materjal oli ka 23. juunil ja 2. oktoobril 2014. aastal tutvumiseks kättesaadav kõigile, kes seda soovisid;

I.  arvestades, et süüdistustel puudub ilmselt seos Jean-François Jalkhi tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena ning need puudutavad hoopis puhtalt riikliku või piirkondliku tähtsusega tegevust, kuna avaldused olid suunatud tulevastele kohalike volikogude liikmetele, keda valiti 23. ja 30. märtsil 2014. aastal toimunud kohalikel valimistel, ning olid seotud tema ametiülesannetega Rahvusrinde trükiste osakonna direktorina, kellel on toimetajana kontrolliõigus kõigi ühenduse veebisaitide üle;

J.  arvestades, et väidetud tegevus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

K.  arvestades, et ei ole vähimatki alust arvata, et Jean-François Jalkhi tegevust parlamendiliikmena püütakse takistada (fumus persecutionis) kohtuliku uurimisega, mida alustati pärast ühenduse „Maison des potes – Maison de l’égalité“ esitatud avaldust, mis esitati enne seda, kui Jean-François Jalkh alustas tööd Euroopa Parlamendi liikmena;

1.  otsustab Jean-François Jalkhi puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsuse Vabariigi justiitsministrile ja Jean-François Jalkhile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika