Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0209(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0326/2016

Předložené texty :

A8-0326/2016

Rozpravy :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Hlasování :

PV 22/11/2016 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0432

Přijaté texty
PDF 554kWORD 53k
Úterý, 22. listopadu 2016 - Štrasburk Konečné znění
Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz *
P8_TA(2016)0432A8-0326/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. listopadu 2016 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0452),

–  s ohledem na články 113 a 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0333/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0326/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)
(-1)   Úloha vozidel, bankovních účtů a společností se sídlem v daňových rájích a nespolupracujících jurisdikcích se ukázala jako společný jmenovatel u obrovského rozsahu obecně odkrytých a vytvořených operací, které skrývají daňové podvody, úniky kapitálu a praktiky praní peněz. Tato skutečnost by sama o sobě měla vyvolat politické a diplomatické kroky směřující k odstranění offshorových center na globální úrovni.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Směrnice Rady 2011/16/EU11 ve znění směrnice 2014/107/EU12 platí od 1. ledna 2016 pro 27 členských států a od 1. ledna 2017 pro Rakousko. Uvedená směrnice zavádí globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti („globální standard“) v rámci Unie. Jeho prostřednictvím zajišťuje, aby informace o majitelích finančních účtů byly oznámeny členskému státu, jehož je majitel účtu rezident.
(1)  Směrnice Rady 2011/16/EU11 ve znění směrnice Rady 2014/107/EU12 platí od 1. ledna 2016 pro 27 členských států a od 1. ledna 2017 pro Rakousko. Uvedená směrnice zavádí globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti („globální standard“) v rámci Unie. Jeho prostřednictvím zajišťuje, aby informace o majitelích finančních účtů byly oznámeny členskému státu, jehož je majitel účtu rezident, s cílem bojovat proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování.
__________________
__________________
11 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
11 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
12 Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).
12 Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a to i v souvislosti s praním peněz, je pro Unii naprostou prioritou.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Za účelem zajištění účinného monitorování uplatňování postupů náležité péče stanovených ve směrnici 2011/16/EU ze strany finančních institucí musí mít daňové orgány přístup k informacím pro boj proti praní peněz. Bez tohoto přístupu by nemohly monitorovat, potvrdit ani kontrolovat, zda finanční instituce řádně uplatňují směrnici 2011/16/EU a správně identifikují a hlásí skutečné vlastníky zprostředkujících struktur.
(3)  Za účelem zajištění účinného monitorování uplatňování postupů náležité péče stanovených ve směrnici 2011/16/EU ze strany finančních institucí musí mít daňové orgány rychlý a úplný přístup k informacím pro boj proti praní peněz a mít k dispozici dostatečný počet vhodně kvalifikovaných lidských zdrojů k provedení tohoto úkolu a musí být schopny provádět výměnu takových informací. Tento přístup by měl být výsledkem povinné automatické výměny informací. Bez tohoto přístupu a odpovídajícího personálu by nemohly monitorovat, potvrdit ani kontrolovat, zda finanční instituce řádně uplatňují směrnici 2011/16/EU a správně identifikují a hlásí skutečné vlastníky zprostředkujících struktur.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)   Vypozorovaná souvislost mezi daňovými úniky, vyhýbáním se daňovým povinnostem a praním peněz si žádá využít v plné míře součinnosti plynoucí z domácí, unijní a mezinárodní spolupráce mezi různými orgány zapojenými v boji proti těmto trestným činům a protiprávnímu jednání. Otázky, jako je transparentnost skutečného vlastnictví nebo míra, do jaké se na subjekty, například z řad právních profesí, vztahuje rámec boje proti praní peněz ve třetích zemích, mají zásadní význam pro posílení schopnosti orgánů Unie řešit problém vyhýbání se daňové povinnosti a praní peněz.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)   Odhalení Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers a Bahamas Leaks, které jsou jednotlivými projevy globálního jevu, potvrdilo prvořadou potřebu větší daňové transparentnosti a mnohem užší koordinace a spolupráce mezi jurisdikcemi.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)
(3c)   Povinná automatická výměna informací v oblasti daní je mezinárodně – na úrovni G20, OECD a Unie – uznávána jako nejúčinnější nástroj ve snaze o dosažení mezinárodní daňové transparentnosti. Komise se ve svém sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 5. července 2016 o dalších opatřeních pro zvýšení transparentnosti pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem1a vyslovila v tom smyslu, že „existují pádné důvody pro další rozšíření správní spolupráce mezi daňovými orgány, aby se týkala informací o skutečném vlastnictví“, a že „ automatickou výměnu informací o skutečném vlastnictví by bylo potenciálně možné integrovat do závazného rámce v oblasti daňové transparentnosti, který již EU uplatňuje“. Kromě toho se všechny členské státy již účastní pilotního projektu výměny informací o skutečných vlastnících společností a trustů.
_____________
1a COM(2016)0451.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Proto je nutné zajistit, aby daňové orgány měly přístup k informacím, postupům, dokumentům a mechanismům pro boj proti praní peněz, a mohly tak plnit své povinnosti při monitorování řádného uplatňování směrnice 2011/16/EU.
(4)  Do pravidel Unie pro prevenci a boj proti praní peněz byly postupem času začleněny změny mezinárodních norem s cílem posílit koordinaci mezi členskými státy a reagovat – zejména kvůli vazbám mezi praním peněz, financováním terorismu, organizovanou trestnou činností a daňovými úniky a vyhýbáním se daňové povinnosti – na výzvy, kterým na globální úrovni čelí. Proto je nutné zajistit, aby daňové orgány měly přímý a usnadněný přístup k informacím, postupům, dokumentům a mechanismům pro boj proti praní peněz, a mohly tak plnit své povinnosti při monitorování řádného uplatňování směrnice 2011/16/EU a aby fungovaly všechny formy správní spolupráce, které uvádí tato směrnice, a v příslušných případech zahrnout tyto informace jako důvěrné do automatických výměn mezi členskými státy a poskytnout k nim přístup Komisi.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)   Kromě toho je důležité, aby daňové orgány využívaly dostatečné systémy informačních a komunikačních technologií (IKT), které mohou vysledovat praní peněz v raném stadiu. V tomto ohledu by měly mít daňové orgány odpovídající IKT a lidské zdroje, pomocí kterých lze provádět výměnu velkého množství informací pro boj proti praní peněz mezi členskými státy.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 c (nový)
(4c)   Navíc vzhledem k tomu, že zlepšená výměna informací a úniky informací zvýšily spontánní výměnu a dostupnost informací, je velmi důležité, aby členské státy prošetřovaly a řešily všechna potenciální provinění.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 d (nový)
(4d)   Vzhledem k tomu, že informace pro boj proti praní peněz mají v mnoha případech přeshraniční povahu, měly by být zahrnuty, pokud je to vhodné, do automatické výměny mezi členskými státy a měly by být na vyžádání dány k dispozici Komisi v rámci její pravomoci prosazovat dodržování pravidel pro státní podporu. S ohledem na složitost a nutnost ověření spolehlivosti těchto informací, jako je tomu v případě údajů týkajících se skutečného vlastnictví, by navíc daňové orgány měly spolupracovat při přeshraničním vyšetřování.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 e (nový)
(4e)   Automatická, povinná a průběžná výměna informací v oblasti daní mezi různými příslušnými orgány je zásadní pro to, aby bylo možno zajistit maximální transparentnost a mít základní nástroj pro prevenci a potírání podvodného jednání všeho druhu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 f (nový)
(4f)   S ohledem na globální charakter boje proti činnostem praní peněz je mezinárodní spolupráce klíčem k efektivnímu a účinnému boji proti takovémuto počínání.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Jelikož cíle této směrnice, totiž efektivní správní spolupráce mezi členskými státy a jejího účinného monitorování za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
(6)  Jelikož cíle této směrnice, totiž efektivní správní spolupráce mezi členskými státy a jejího účinného monitorování za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu s cílem bojovat proti daňovým podvodům, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Finanční instituce již začaly provádět náležitou péči podle směrnice 2011/16/EU, pokud jde o zákazníky, a první výměny by měly být dokončeny do září 2017. Aby bylo zajištěno, že účinné monitorování uplatňování směrnice nebude opožděno, měla by proto tato pozměňující směrnice vstoupit v platnost a být provedena do 1. ledna 2017.
(7)  Finanční instituce již začaly provádět náležitou péči podle směrnice 2011/16/EU, pokud jde o zákazníky, a první výměny by měly být dokončeny do září 2017. Aby bylo zajištěno, že účinné monitorování uplatňování směrnice nebude opožděno, měla by proto tato pozměňující směrnice vstoupit v platnost a být provedena do 1. ledna 2018.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 2 – odst. 1
-1)   V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  Tato směrnice se vztahuje na veškeré daně jakéhokoli druhu vybírané členským státem nebo jeho nižšími územními nebo správními celky, včetně místních orgánů, nebo na jejich účet.
1.  Tato směrnice se vztahuje na veškeré daně jakéhokoliv druhu vybírané členským státem nebo jeho nižšími územními nebo správními celky, včetně místních orgánů, nebo na jejich účet, jakož i na virtuální směnárenské služby a poskytovatele virtuálních peněženek.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 8 a (nový)
-1a)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8a
Daňové orgány každého členského státu si ve lhůtě tří měsíců po jejich shromáždění automaticky vyměňují dokumenty a informace uvedené v článku 22 této směrnice s jakýmkoli členským státem, pokud je skutečný vlastník společnosti, nebo v případě svěřenského fondu zakladatel, jeden ze svěřenských správců, osoba vykonávající dohled nad správou fondu (existuje-li), obmyšlený nebo jakékoli jiná osoba, která fakticky řídí daný svěřenský fond, nebo majitel účtu podle článku 32a směrnice (EU) 2015/849, daňovým poplatníkem tohoto členského státu. Přístup k nim by měl být v důvěrném režimu poskytnut i Komisi, aby mohla plnit své úkoly.“
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 22 – odst. 1 a
1a)   Pro účely provádění a vymáhání právních předpisů členských států, jimiž se provádí tato směrnice, a pro zajištění fungování správní spolupráce, již tato směrnice zavádí, poskytnou členské státy daňovým orgánům ze zákona přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím uvedeným v článcích 13, 30, 31, 32a a 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/849/EU*.
1a.   Za účelem provádění a vymáhání právních předpisů členských států, kterými se provádí tato směrnice, a zajištění fungování správní spolupráce, již tato směrnice zavádí, poskytnou členské státy na základě svých právních předpisů přístup pro daňové orgány k centrálním rejstříkům, mechanismům, postupům, dokumentům a informacím uvedeným ve článcích 7, 13, 18, 18a, 19, 27, 30, 31, 32a, 40, 44 a 48 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849*. Tento přístup je výsledkem povinné automatické výměny informací. Členské státy dále zajistí přístup k těmto informacím tím, že je zahrnou do centralizovaného veřejného rejstříku společností, svěřenských fondů a jiných seskupení, jejichž povaha nebo účel je podobná nebo rovnocenná.
___________________
__________________
*Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
*Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73)..
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 22 – odst. 1 b (nový)
1a)   V článku 22 se doplňuje odstavec, který zní:
„1b. Za účelem efektivního využití vyměňovaných údajů členské státy zajistí, aby byly veškeré vyměněné a získané informace včas prošetřeny, ať již byly tyto informace získány ze strany orgánů na jejich žádost, prostřednictvím spontánní výměny informací ze strany jiného členského státu nebo veřejným únikem informací. Pokud tak členský stát neučiní ve lhůtě požadované vnitrostátními právními předpisy, sdělí Komisi veřejně důvody, proč tak nedokázal učinit.“
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2017.
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2018.
Právní upozornění - Ochrana soukromí