Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0209(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0326/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0326/2016

Keskustelut :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Äänestykset :

PV 22/11/2016 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0432

Hyväksytyt tekstit
PDF 377kWORD 46k
Tiistai 22. marraskuuta 2016 - Strasbourg
Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin *
P8_TA(2016)0432A8-0326/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. marraskuuta 2016 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0452),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 ja 115 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0333/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0326/2016),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)
(-1)   Veroparatiiseihin ja yhteistyöhaluttomille lainkäyttöalueille perustettujen välineiden, tilien ja yritysten rooli on yhteinen nimittäjä hyvin monille eri toiminnoille, jotka havaitaan tavallisesti vasta jälkeenpäin ja joilla peitellään veropetoksia, pääomapakoa ja rahanpesua. Tämän olisi jo itsessään oltava peruste poliittisille ja diplomaattisille toimille, joilla pyritään lakkauttamaan offshore-keskukset koko maailmasta.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Neuvoston direktiiviä 2011/16/EU11, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/107/EU12, sovelletaan 27 jäsenvaltioon 1 päivästä tammikuuta 2016 ja Itävaltaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Direktiivillä pannaan täytäntöön finanssitilitietojen automaattista vaihtoa veroasioissa koskeva maailmanlaajuinen standardi, jäljempänä ’globaali standardi’, unionissa. Sillä varmistetaan, että Finanssitilien Tilinhaltijaa koskevat tiedot ilmoitetaan sille jäsenvaltiolle, jossa Tilinhaltijan kotipaikka sijaitsee.
(1)  Neuvoston direktiiviä 2011/16/EU11, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2014/107/EU12, sovelletaan 27 jäsenvaltioon 1 päivästä tammikuuta 2016 ja Itävaltaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Direktiivillä pannaan täytäntöön finanssitilitietojen automaattista vaihtoa veroasioissa koskeva maailmanlaajuinen standardi, jäljempänä ’globaali standardi’, unionissa. Sillä varmistetaan, että Finanssitilien Tilinhaltijaa koskevat tiedot ilmoitetaan sille jäsenvaltiolle, jossa Tilinhaltijan kotipaikka sijaitsee, verovilpin, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.
__________________
__________________
11 Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).
11 Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).
12 Neuvoston direktiivi 2014/107/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1).
12 Neuvoston direktiivi 2014/107/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1).
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Verovilpin ja veronkierron, rahanpesuun liittyvä verovilppi ja veronkierto mukaan lukien, torjuminen on ehdottomasti yksi unionin painopisteistä.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jotta voidaan varmistaa tehokkaalla tavalla, että Finanssilaitokset soveltavat direktiivissä 2011/16/EU vahvistettuja huolellisuusmenettelyjä, rahanpesun torjuntaa koskevien tietojen on oltava veroviranomaisten käytettävissä. Jos näin ei ole, veroviranomaiset eivät pysty valvomaan, vahvistamaan ja tarkastamaan, että Finanssilaitokset soveltavat direktiiviä 2011/16/EU asianmukaisesti niiltä osin, että ne tunnistavat oikein välittäjäyhteisöjen tosiasialliset edunsaajat ja ilmoittavat niistä.
(3)  Jotta voidaan varmistaa tehokkaalla tavalla, että Finanssilaitokset soveltavat direktiivissä 2011/16/EU vahvistettuja huolellisuusmenettelyjä, rahanpesun torjuntaa koskevien tietojen on oltava veroviranomaisten käytettävissä nopeasti ja kattavasti, ja niillä on oltava määrältään ja ammattitaidoltaan riittävä henkilöstö, joka kykenee hoitamaan tämän tehtävän ja vaihtamaan kyseisiä tietoja. Tämän tietojen käytettävissä olon olisi seurattava siitä, että tietojenvaihto on automaattista ja pakollista. Jos näin ei ole, ja pätevät työntekijät puuttuvat, veroviranomaiset eivät pysty valvomaan, vahvistamaan ja tarkastamaan, että Finanssilaitokset soveltavat direktiiviä 2011/16/EU asianmukaisesti niiltä osin, että ne tunnistavat oikein välittäjäyhteisöjen tosiasialliset edunsaajat ja ilmoittavat niistä.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)   Verovilpin, veronkierron ja rahanpesun välillä havaittu yhteys edellyttää, että hyödynnetään mahdollisimman laajasti näiden rikosten ja väärinkäytösten torjuntaan osallistuvien eri viranomaisten välisen yhteistyön synergiaetuja kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla. Jotta unionin viranomaisten kykyä puuttua veronkiertoon ja rahanpesuun voidaan parantaa, olennaisia näkökohtia ovat esimerkiksi tosiasiallisen omistajuuden läpinäkyvyys ja se, missä määrin yksiköt, kuten oikeusalan ammattien harjoittajat, kuuluvat rahanpesun torjunnan piiriin kolmansissa maissa.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)   Swissleaks- ja Luxleaks-skandaalien, Panaman papereiden ja Bahama-vuodon kaltaiset paljastukset, jotka ovat maailmanlaajuiseen ilmiöön liittyviä yksittäisiä tapauksia, ovat uusi osoitus siitä, että on ehdottoman välttämätöntä parantaa verotuksen avoimuutta ja tiivistää koordinointia ja yhteistyötä lainkäyttöalueiden välillä.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3 c)   Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla on tunnustettu kansainvälisesti G20-ryhmän, OECD:n ja unionin tasolla verotuksen kansainvälisen avoimuuden saavuttamisen kannalta tehokkaimmaksi välineeksi. Komissio arvioi 5 päivänä heinäkuuta 2016 antamassaan tiedonannossa lisätoimenpiteistä avoimuuden lisäämiseksi ja verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi1a, että ”on olemassa hyvät perusteet laajentaa veroviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyö myös tosiasiallisia omistajia koskevaksi” ja että ”tosiasiallisia omistajia koskevien tietojen automaattinen vaihto” voitaisiin ”yhdistää voimassa olevaan EU:n verotuksen avoimuutta koskevaan sitovaan lainsäädäntökehykseen”. Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat lisäksi jo pilottihankkeeseen, joka koskee tietojen vaihtamista yritysten ja trustien tosiasiallisista omistajista.
_____________
1a COM(2016)0451.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Näin ollen on tarpeen varmistaa, että veroviranomaisilla on pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin, menettelyihin, asiakirjoihin ja mekanismeihin, jotta ne voivat suorittaa velvollisuutensa direktiivin 2011/16/EU asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi.
(4)  Rahanpesun ehkäisyä ja torjuntaa koskevissa unionin säännöksissä on ajan mittaan otettu huomioon kansainvälisten vaatimusten kehitys ja pyritty samalla vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja vastaamaan erityisesti rahanpesun, terrorismin rahoituksen, järjestäytyneen rikollisuuden, verovilpin ja verojen välttämisen välisten yhteyksien vuoksi maailmanlaajuisesti vastaan tuleviin haasteisiin. Näin ollen on tarpeen varmistaa, että veroviranomaisilla on suora ja helpotettu pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin, menettelyihin, asiakirjoihin ja mekanismeihin, jotta ne voivat suorittaa velvollisuutensa direktiivin 2011/16/EU asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi ja jotta kaikki mainitun direktiivin mukaiset hallinnollisen yhteistyön muodot toimivat, ja että viranomaiset voivat tarvittaessa sisällyttää nämä tiedot luottamuksellisesti jäsenvaltioiden väliseen automaattiseen tietojenvaihtoon sekä antaa komissiolle pääsyn näihin tietoihin.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)   Lisäksi on olennaista, että veroviranomaisilla on käytössään riittävästi tieto- ja viestintäteknologian (TVT) järjestelmiä, jotta ne voivat jäljittää rahanpesutoimintoja aikaisessa vaiheessa. Tältä osin veroviranomaisilla olisi oltava riittävät TVT- ja henkilöresurssit, jotta ne voivat käsitellä suuren määrän rahanpesun torjuntaa koskevia tietoja, joita vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)
(4 c)   Ottaen huomioon, että parannettu tietojenvaihto ja tietovuodot ovat lisänneet oma-aloitteista tietojenvaihtoa ja tietojen saatavuutta, on lisäksi erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot tutkivat kaikki mahdolliset väärinkäytökset ja puuttuvat niihin.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)
(4 d)   Koska rahanpesun torjuntaa koskevat tiedot ovat luonteeltaan usein rajat ylittäviä, ne olisi sisällytettävä tarpeen mukaan jäsenvaltioiden väliseen automaattiseen tietojenvaihtoon ja asetettava pyynnöstä komission saataville, jotta se voi toimivaltansa puitteissa valvoa valtiontukisääntöjen noudattamista. Koska nämä tiedot ovat monimutkaisia ja niiden luotettavuus on varmennettava esimerkiksi tosiasiallista omistajuutta koskevien tietojen tapauksessa, veroviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä rajat ylittävissä tutkimuksissa.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)
(4 e)   Verotukseen liittyvä automaattinen, pakollinen ja jatkuva tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata mahdollisimman suuri avoimuus ja saada käyttöön keskeinen väline, jolla ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista petollista toimintaa.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)
(4 f)   Rahanpesu on luonteeltaan maailmanlaajuista, minkä vuoksi kansainvälinen yhteistyö on ratkaiseva tekijä rahanpesun tehokkaan ja vaikuttavan torjunnan kannalta.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli jäsenvaltioiden välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä ja sen tehokasta valvontaa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin, vaan se voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
(6)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli jäsenvaltioiden välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä ja sen tehokasta valvontaa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin veropetosten torjumiseksi, vaan se voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Finanssilaitokset ovat jo käynnistäneet direktiivin 2011/16/EU mukaiset asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet, ja ensimmäiset tietojenvaihdot on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2017 syyskuuhun mennessä. Jotta voidaan varmistaa, että direktiivin soveltamisen tehokas valvonta ei viivästy, tämän muutosdirektiivin olisi tultava voimaan ja sen olisi oltava saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.
(7)  Finanssilaitokset ovat jo käynnistäneet direktiivin 2011/16/EU mukaiset asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet, ja ensimmäiset tietojenvaihdot on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2017 syyskuuhun mennessä. Jotta voidaan varmistaa, että direktiivin soveltamisen tehokas valvonta ei viivästy, tämän muutosdirektiivin olisi tultava voimaan ja sen olisi oltava saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
2 artikla – 1 kohta
-1)   Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Tätä direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisiin jäsenvaltion tai jäsenvaltion alueellisten tai hallinnollisten osa-alueiden, paikallisviranomaiset mukaan lukien, kantamiin tai niiden puolesta kannettuihin veroihin.
1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisiin jäsenvaltion tai jäsenvaltion alueellisten tai hallinnollisten osa-alueiden, paikallisviranomaiset mukaan lukien, kantamiin tai niiden puolesta kannettuihin veroihin sekä virtuaalivaluuttojen vaihtopalveluihin ja lompakkopalvelun tarjoajiin.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla (uusi)
-1 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”8 a artikla
Jäsenvaltion veroviranomaisten on kolmen kuukauden kuluessa tietojen keräämisestä vaihdettava automaattisesti tämän direktiivin 22 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot minkä tahansa muun jäsenvaltion kanssa, jos yrityksen tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja tai trustin tapauksessa perustaja, yksi trustin omaisuudenhoitajista, mahdollinen suojelija, edunsaaja tai muu henkilö, joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa trustin osalta, tai direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklassa tarkoitettu tilinhaltija on veronmaksaja kyseisessä jäsenvaltiossa. Jotta komissio voi saattaa tehtävänsä päätökseen, sille annetaan mahdollisuus tutustua luottamuksellisesti tietoihin.”
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
22 artikla – 1 a kohta
1 a.  Niiden jäsenvaltioissa säädettyjen lakien täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, sekä tällä direktiivillä perustettavan hallinnollisen yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä lailla siitä, että veroviranomaisilla on pääsy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/849/EU* 13, 30, 31, 32 a ja 40 artiklassa tarkoitettuihin mekanismeihin, menettelyihin, asiakirjoihin ja tietoihin.
1 a.  Niiden jäsenvaltioissa säädettyjen lakien täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, sekä tällä direktiivillä perustettavan hallinnollisen yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä lailla siitä, että veroviranomaisilla on pääsy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849* 7, 13, 18, 18 a, 19, 27, 30, 31, 32 a, 40, 44 ja 48 artiklassa tarkoitettuihin keskitettyihin rekistereihin, mekanismeihin, menettelyihin, asiakirjoihin ja tietoihin. Tällaisen veroviranomaisilla olevan pääsyn on seurattava siitä, että tietojenvaihto on automaattista ja pakollista. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava näiden tietojen saatavuus sisällyttämällä ne yhtiöiden, trustien ja muiden luonteeltaan tai tarkoitukseltaan samankaltaisten taikka vastaavien rakenteiden keskitettyyn julkiseen rekisteriin.
___________________
__________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
22 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 a)   Lisätään 22 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 b. Vaihdettujen tietojen tehokkaan käytön varmistamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki vaihdetut ja hankitut tiedot tutkitaan hyvissä ajoin riippumatta siitä, onko kyseiset tiedot hankittu viranomaisten esittämän pyynnön, toisen jäsenvaltion oma-aloitteisen tietojenvaihdon vai julkisen tietovuodon kautta. Jos jäsenvaltio ei tee tätä kansallisessa lainsäädännössä vahvistetussa määräajassa, sen on julkisesti ilmoitettava tutkimatta jättämisen syyt komissiolle.”
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
1.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2017.
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2018.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö