Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0209(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0326/2016

Pateikti tekstai :

A8-0326/2016

Debatai :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Balsavimas :

PV 22/11/2016 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0432

Priimti tekstai
PDF 456kWORD 45k
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras
Mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos *
P8_TA(2016)0432A8-0326/2016

2016 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl prieigos prie kovos su pinigų plovimu informacijos iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0452),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 ir 115 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0333/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8–0326/2016),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)
(-1)   paaiškėjo, kad vykdant aibę operacijų, kuriomis pridengiamas mokesčių slėpimas, kapitalo perkėlimas ir pinigų plovimo praktikos lengvatinių mokesčių centruose ir nebendradarbiaujančiose jurisdikcijose užregistruotos sąskaitos ir įmonės atliko bendro vardiklio vaidmenį, kuris dažniausiai būdavo nustatytas a posteriori. Pats šis faktas reikalauja politinės valios ir diplomatinių veiksmų siekiant panaikinti lengvatinių mokesčių centrus pasauliniu lygmeniu;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  nuo 2016 m. sausio 1 d. 27 valstybėms narėms, o Austrijai nuo 2017 m. sausio 1 d. taikoma Direktyva 2011/16/ES11 su pakeitimais, padarytais Direktyva 2014/107/ES12. Ta direktyva Sąjungoje įgyvendinamas visuotinis automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartas (visuotinis standartas). Taigi juo užtikrinama, kad informacija apie finansinės sąskaitos turėtoją būtų pateikta tai valstybei narei, kurioje jis yra rezidentas;
(1)  nuo 2016 m. sausio 1 d. 27 valstybėms narėms, o Austrijai nuo 2017 m. sausio 1 d. taikoma Tarybos direktyva 2011/16/ES11 su pakeitimais, padarytais Direktyva 2014/107/ES12. Ta direktyva Sąjungoje įgyvendinamas visuotinis automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartas (visuotinis standartas). Taigi juo užtikrinama, kad informacija apie finansinės sąskaitos turėtoją būtų pateikta tai valstybei narei, kurioje jis yra rezidentas, siekiant kovoti su mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu;
__________________
__________________
11 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
11 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
12 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (OL L 359, 2014 12 16, p. 1).
12 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (OL L 359, 2014 12 16, p. 1).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   kova su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu, taip pat kiek tai susiję su pinigų plovimu, – tai neginčijamas Sąjungos veiklos prioritetas;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  tam, kad mokesčių institucijos galėtų veiksmingai kontroliuoti, kaip finansų įstaigos taiko Direktyvoje 2011/16/ES nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras, joms reikalinga prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos. Neturėdamos tokios prieigos tos institucijos negalėtų kontroliuoti, audituoti ir patvirtinti, kad finansų įstaigos deramai taiko Direktyvą 2011/16/ES, tinkamai nustatydamos tarpinių struktūrų tikruosius savininkus ir apie juos pranešdamos;
(3)  tam, kad mokesčių institucijos galėtų veiksmingai kontroliuoti, kaip finansų įstaigos taiko Direktyvoje 2011/16/ES nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras, joms reikalinga greita ir neribota prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos, taip pat joms reikia turėti pakankamai tinkamų įgūdžių turinčių darbuotojų, kurie galėtų atlikti tą užduotį, ir galimybę keistis tokia informacija. Ta prieiga turėtų atsirasti kaip privalomo keitimosi informacija rezultatas. Neturėdamos tokios prieigos ir atitinkamo personalo tos institucijos negalėtų kontroliuoti, audituoti ir patvirtinti, kad finansų įstaigos deramai taiko Direktyvą 2011/16/ES, tinkamai nustatydamos tarpinių struktūrų tikruosius savininkus ir apie juos pranešdamos;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   pastebimas ryšys tarp mokesčių slėpimo, mokesčių vengimo ir pinigų plovimo reikalauja kuo platesniu mastu išnaudoti vidaus, Sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo sąveiką tarp skirtingų institucijų, kovojančių su šiais nusikaltimais ir pažeidimais. Klausimai, pvz., tikrojo savininko tapatybė arba mastas, kuriuo veiklos vykdytojams, pvz., teisinės profesijos atstovams, taikoma kovos su pinigų plovimu sistema trečiosiose šalyse, yra labai svarbūs norint sustiprinti Sąjungos institucijų galias spręsti mokestinio sukčiavimo ir pinigų plovimo problemas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)   skandalai „Swissleaks“, „LuxLeaks“, Panamos dokumentai ir Bahamų „Leaks“, kurie atskleidė atskirus pasaulinio reiškinio pavyzdžius, patvirtino milžinišką poreikį suteikti mokesčiams daugiau skaidrumo, taip pat žymiai glaudesnio veiksmų derinimo ir bendradarbiavimo tarp jurisdikcijų poreikį;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c)   privalomas automatinis keitimasis informacija mokesčių klausimais yra tarptautiniu mastu, G 20, EBPO ir Sąjungos pripažintas kaip veiksmingiausia priemonė norint pasiekti tokio tarptautinio fiskalinio skaidrumo. Komisija savo 2016 m. liepos 5 d. komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai dėl papildomų priemonių siekiant didesnio skaidrumo ir ryžtingesnės kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu1a, teigė, kad „būtina dar labiau išplėsti mokesčių administratorių administracinį bendradarbiavimą ir keistis informacija apie tikrąją nuosavybę“ ir kad „[automatiniai] informacijos apie tikrąją nuosavybę [mainai] galėtų būti įtraukti į Europos Sąjungoje jau veikiančią privalomą mokesčių skaidrumo sistemą“. Be to, visos valstybės narės jau dalyvauja bandomajame projekte, kurio tikslas – keistis informacija apie galutinius tikruosius bendrovių ir patikos fondų savininkus;
_____________
1a COM(2016)0451.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  todėl būtina užtikrinti, kad mokesčių institucijoms būtų suteikta prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos, procedūrų, dokumentų ir priemonių, kad jos galėtų atlikti savo pareigas – kontroliuoti, ar Direktyva 2011/16/ES įgyvendinama tinkamai;
(4)  Sąjungos taisyklės dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su juo laikui bėgant apėmė tarptautinių standartų pakeitimus siekiant sustiprinti valstybių narių koordinavimą ir įveikti pasaulinio lygmens iššūkius, visų pirma dėl ryšių tarp pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, organizuoto nusikalstamumo ir mokesčių slėpimo bei mokesčių vengimo. Todėl būtina užtikrinti, kad mokesčių institucijoms būtų suteikta tiesioginė ir palengvinta prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos, procedūrų, dokumentų ir priemonių, kad jos galėtų atlikti savo pareigas – kontroliuoti, ar Direktyva 2011/16/ES įgyvendinama tinkamai, ir kad veiktų visos direktyvoje numatyto administracinio bendradarbiavimo formos, o tinkamais atvejais įtraukti šią informaciją į automatinius informacijos mainus tarp valstybių narių bei suteikti Komisijai prieigą konfidencialumo pagrindu;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)   be to, svarbu, kad mokesčių institucijos turėtų tinkamas ir veikiančias informacinės ir ryšių technologijos (IRT) sistemas, kuriomis būtų galima atsekti pinigų plovimo veiklą ankstyvoje stadijoje. Tomis aplinkybėmis mokesčių institucijos turėtų turėti tinkamas IRT ir žmogiškuosius išteklius, kad galėtų apdoroti didelį kiekį informacijos apie kovą su pinigų plovimu, kuria turi keistis valstybės narės;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(4c)   be to, atsižvelgiant į tai, kad dėl sustiprintų informacijos mainų ir informacijos nutekėjimo suintensyvėjo spontaniški informacijos mainai ir prieinamos informacijos apimtys, labai svarbu, kad valstybės narės tirtų ir imtųsi veiksmų dėl visų galimų pažeidimų;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(4d)   kadangi daugeliu atvejų informacija apie kovą su pinigų plovimu yra tarpvalstybinio pobūdžio, ji turėtų būti tinkamais atvejais įtraukta į automatinį keitimąsi informacija tarp valstybių narių ir paprašius turėtų būti pateikiama Komisijai, atsižvelgiant į Komisijos įgaliojimus valstybės pagalbos taisyklių vykdymo užtikrinimo srityje. Be to, atsižvelgiant į šios informacijos sudėtingumą ir poreikį patikrinti jos patikimumą, pvz., duomenų apie tikruosius savininkus atveju, mokesčių institucijos turėtų bendradarbiauti vykdant tarpvalstybines užklausas;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(4e)   privalomas automatinis ir nepertraukiamas keitimasis informacija mokesčių klausimais tarp įvairių kompetentingų institucijų būtinas siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir turėti bazinę visų rūšių nesąžiningos veiklos prevencijos ir kovos su ja priemonę;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(4f)   atsižvelgiant į tai, kad pinigų plovimo veikla vyksta visame pasaulyje, tarptautinis bendradarbiavimas nepaprastai svarbus norint veiksmingai ir efektyviai kovoti su tokia veikla;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą administracinį valstybių narių bendradarbiavimą ir jo veiksmingą kontrolę su tinkamu vidaus rinkos veikimu suderinamomis sąlygomis, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikalingo vienodumo ir veiksmingumo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
(6)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą administracinį valstybių narių bendradarbiavimą ir jo veiksmingą kontrolę su tinkamu vidaus rinkos veikimu suderinamomis sąlygomis siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikalingo vienodumo ir veiksmingumo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  finansų įstaigos jau pradėjo klientų išsamų patikrinimą pagal Direktyvą 2011/16/ES, o pirmieji mainai turėtų baigtis iki 2017 m. rugsėjo mėn. Todėl, siekiant užtikrinti, kad veiksminga taikymo kontrolė nebūtų atidėta, ši iš dalies keičianti direktyva turėtų įsigalioti ir būti perkelta iki 2017 m. sausio 1 d.;
(7)  finansų įstaigos jau pradėjo klientų išsamų patikrinimą pagal Direktyvą 2011/16/ES, o pirmieji mainai turėtų baigtis iki 2017 m. rugsėjo mėn. Todėl, siekiant užtikrinti, kad veiksminga taikymo kontrolė nebūtų atidėta, ši iš dalies keičianti direktyva turėtų įsigalioti ir būti perkelta iki 2018 m. sausio 1 d.;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
2 straipsnio 1 dalis
-1)   2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Ši direktyva taikoma visiems bet kokios rūšies mokesčiams, kuriuos taiko valstybė narė arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba kurie taikomi jų vardu.
1.  Ši direktyva taikoma visiems bet kokios rūšies mokesčiams, kuriuos taiko valstybė narė arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba kurie taikomi jų vardu, taip pat virtualios valiutos konvertavimo paslaugoms ir depozicinės piniginės paslaugų teikėjams.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnis (naujas)
-1a)   Įterpiamas šis straipsnis:
„8a straipsnis
Valstybės narės mokesčių institucijos ne vėliau kaip per tris mėnesius po šios direktyvos 22 straipsnyje nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo pradeda jais automatiškai keistis su bet kokia kita valstybe nare, jei atitinkamas tikrasis įmonės savininkas arba, patikos struktūros atveju, patikėtojas, vienas iš patikėtinių, saugotojas (jei tokių esama), naudos gavėjas, bet kuris kitas asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą, arba, galiausiai, Direktyvos (ES) 2015/849 32a straipsnyje nurodytos sąskaitos turėtojas, yra tos valstybės narės mokesčių mokėtojas. Komisijai konfidencialumo pagrindu turėtų būti suteikta prieiga, kad ji galėtų atlikti savo pareigas.“
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis
Direktyva 2011/16/ES
22 straipsnio 1 a dalis
1a.  Siekdamos įgyvendinti nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva, ir užtikrinti jų vykdymą ir siekdamos užtikrinti direktyvoje numatyto administracinio bendradarbiavimo veiksmingumą, valstybės narės teisės aktu suteikia mokesčių institucijoms prieigą prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2015/849/ES* 13, 30, 31, 32a ir 40 straipsniuose nurodytų priemonių, procedūrų, dokumentų ir informacijos.
1a.  Siekdamos įgyvendinti nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva, ir užtikrinti jų vykdymą ir siekdamos užtikrinti direktyvoje numatyto administracinio bendradarbiavimo veiksmingumą, valstybės narės teisės aktu suteikia mokesčių institucijoms prieigą prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849* 7, 13, 18, 18a, 19, 27, 30, 31, 32a, 40, 44 ir 48 straipsniuose nurodytų centrinių registrų, priemonių, procedūrų, dokumentų ir informacijos. Tokia prieiga – privalomo automatinio keitimosi informacija rezultatas. Valstybės narės toliau užtikrina prieigą prie tos informacijos, įtraukdamos ją į centralizuotą viešąjį įmonių, patikos fondų ir kitų struktūrų, kurių pobūdis arba tikslai panašūs arba lygiaverčiai, registrą.
___________________
____________________
* 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
* 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).“
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
22 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1a)   22 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1b. Siekiant veiksmingai panaudoti duomenis, kuriais keičiamasi, valstybės narės užtikrina, kad visa mainais suteikta ir gauta informacija būtų laiku apdorojama, nepriklausomai nuo to, ar institucijos gavo informaciją pateikus prašymą, ar spontaniškai keičiantis informacija su kita valstybe nare, ar įvyko informacijos nutekėjimas į viešumą. Jei valstybė narė per nacionaliniuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį negalėjo apdoroti tos informacijos, ji turi viešai pateikti Komisijai priežastis, dėl kurių to padaryti nepavyko.“
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas nuostatas jos taiko nuo 2017 m. sausio 1 d.
Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. sausio 1 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika