Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0209(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0326/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0326/2016

Debates :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Balsojumi :

PV 22/11/2016 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0432

Pieņemtie teksti
PDF 537kWORD 59k
Otrdiena, 2016. gada 22. novembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu *
P8_TA(2016)0432A8-0326/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 22. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0452),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. un 115. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0333/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0326/2016),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
-1.apsvērums (jauns)
(-1)   Ir atklājies, ka plašā klāstā operāciju, kuras parasti atklāj a posteriori un ar kuru palīdzību tiek slēpta krāpšana nodokļu jomā, kapitāla aizplūšana un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kopīga iezīme ir nodokļu oāzēs un jurisdikcijās, kas nesadarbojas, izmantoti instrumenti un tajās reģistrēti konti un uzņēmumi. Iepriekš minētajam pašam par sevi vajadzētu būt pietiekamam iemeslam politiskai un diplomātiskai rīcībai, lai visā pasaulē likvidētu ārzonu centrus.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Padomes Direktīva 2011/16/ES11, kas grozīta ar Direktīvu 2014/107/ES12, ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra 27 dalībvalstīs un no 2017. gada 1. janvāra — Austrijā. Ar šo direktīvu īsteno finanšu konta informācijas nodokļu jomā automātiskas apmaiņas globālo standartu (“globālais standarts”) Savienībā. Tādējādi direktīva nodrošina, ka informācija par finanšu kontu turētājiem tiek paziņota tai dalībvalstij, kurā konta turētājs ir rezidents.
(1)  Padomes Direktīva 2011/16/ES11, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 2014/107/ES12, ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra 27 dalībvalstīs un no 2017. gada 1. janvāra — Austrijā. Ar šo direktīvu īsteno finanšu konta informācijas nodokļu jomā automātiskas apmaiņas globālo standartu (“globālais standarts”) Savienībā. Tādējādi direktīva nodrošina, ka — lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu — informācija par finanšu kontu turētājiem tiek paziņota tai dalībvalstij, kurā konta turētājs ir rezidents.
__________________
__________________
11 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).
11 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).
12 Padomes 2014. gada 9. decembra Direktīva 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā (OV L 359, 16.12.2014., 1. lpp.).
12 Padomes 2014. gada 9. decembra Direktīva 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā (OV L 359, 16.12.2014., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)   Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, tostarp saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ir absolūta Savienības prioritāte.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Lai nodrošinātu, ka tiek veikta efektīva pārraudzība attiecībā uz to, kā finanšu iestādes piemēro klientu uzticamības pārbaudes procedūras, kas noteiktas Direktīvā 2011/16/ES, nodokļu iestādēm ir nepieciešama piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Bez šādas piekļuves šīs iestādes nevarēs veikt pārraudzību un revīzijas un apstiprināt, ka finanšu iestādes pienācīgi piemēro Direktīvu 2011/16/ES, pareizi identificējot starpniekstruktūras faktiskos īpašniekus un par tiem ziņojot.
(3)  Lai nodrošinātu, ka tiek veikta efektīva pārraudzība attiecībā uz to, kā finanšu iestādes piemēro pienācīgas pārbaudes procedūras, kas noteiktas Direktīvā 2011/16/ES, nodokļu iestādēm ir nepieciešama ātra un pilnīga piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, un to rīcībā ir jābūt pietiekamam atbilstoši kvalificētam personālam, lai spētu veikt minēto uzdevumu, kā arī tām jābūt spējīgām veikt šādas informācijas apmaiņu. Minētajai piekļuvei būtu jāizriet no informācijas obligātas automātiskas apmaiņas. Bez šādas piekļuves un atbilstoša personāla šīs iestādes nevarēs veikt pārraudzību un revīzijas un apstiprināt, ka finanšu iestādes pienācīgi piemēro Direktīvu 2011/16/ES, pareizi identificējot starpniekstruktūras faktiskos īpašniekus un par tiem ziņojot.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)   Novērotā saikne starp izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju liecina par to, ka ir pēc iespējas plašāk jāizmanto sinerģija, kas izriet no iekšzemes, Savienības un starptautiska līmeņa sadarbības starp dažādajām iestādēm, kuras ir iesaistītas šo noziegumu un ļaunprātīgas izmantošanas prakses apkarošanā. Tādi jautājumi kā faktisko īpašumtiesību pārredzamība vai tas, cik lielā mērā uz tādām vienībām kā juridisko profesiju pārstāvji attiecas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas satvars trešās valstīs, ir ļoti svarīgi, lai uzlabotu Savienības iestāžu spēju apkarot maksājamās nodokļu summas nelikumīgu samazināšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)
(3b)   Tādi informācijas atklāšanas gadījumi kā Swissleaks, Luxleaks, Panamas dokumenti un Bahamas Leaks — kas ir vispārējas parādības atsevišķi izpausmes gadījumi — apstiprināja steidzamo nepieciešamību pēc lielākas nodokļu pārredzamības un daudz ciešākas koordinācijas un sadarbības starp jurisdikcijām.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)
(3c)   Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā ir starptautiski — G20, ESAO un Savienības līmenī — atzīta par visefektīvāko instrumentu, lai panāktu starptautisku pārredzamību nodokļu jomā. Komisija savā 2016. gada 5. jūlija paziņojumā par papildu pasākumiem, lai veicinātu pārredzamību un cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pret nodokļu apiešanu1a, ir norādījusi, ka “ir pamatots iemesls vēl vairāk paplašināt administratīvo sadarbību starp nodokļu iestādēm, lai aptvertu informāciju par faktiskajām īpašumtiesībām,” un ka “automātisko faktisko īpašumtiesību informācijas apmaiņu varētu integrēt saistošajā nodokļu pārredzamības satvarā, kas jau pastāv ES”. Turklāt visas dalībvalstis jau piedalās izmēģinājuma projektā attiecībā uz informācijas apmaiņu par uzņēmumu un trastu galīgajiem faktiskajiem īpašniekiem.
_____________
1a COM(2016)0451.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt nodokļu iestādēm piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, procedūrām, dokumentiem un mehānismiem, lai tās varētu pildīt savus pienākumus, pārraugot, vai Direktīva 2011/16/ES tiek pienācīgi piemērota.
(4)  Savienības tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu laika gaitā ir grozīti atbilstoši izmaiņām starptautiskajos standartos, lai stiprinātu koordināciju starp dalībvalstīm un reaģētu uz pasaules līmenī aktuālajām problēmām, jo īpaši tāpēc, ka pastāv saikne starp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu, organizēto noziedzību, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt nodokļu iestādēm tiešu un atvieglotu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, procedūrām, dokumentiem un mehānismiem, lai tās varētu pildīt savus pienākumus, pārraugot, vai Direktīva 2011/16/ES tiek pienācīgi piemērota, un lai varētu īstenot minētajā direktīvā paredzēto visāda veida administratīvo sadarbību, kā arī ir nepieciešams minēto informāciju attiecīgos gadījumos iekļaut automātiskajā apmaiņā starp dalībvalstīm un nodrošināt tās pieejamību Komisijai, ievērojot konfidencialitātes principu.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)
(4b)   Turklāt ir svarīgi, lai nodokļu iestāžu rīcībā būtu atbilstoša informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sistēma, kas ļautu izsekot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām agrīnā posmā. Minētajā sakarā nodokļu iestāžu rīcībā vajadzētu būt atbilstošām IKT un personālam, lai tās spētu tikt galā ar apmaiņai paredzēto lielo daudzumu informācijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)
(4c)   Turklāt, ņemot vērā to, ka uzlabotā informācijas apmaiņa un informācijas noplūde ir palielinājusi spontāno apmaiņu un uzlabojusi informācijas pieejamību, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis izmeklētu visus iespējamos pārkāpumus un atbilstoši rīkotos.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
4.d apsvērums (jauns)
(4d)   Tā kā daudzos gadījumos informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu ir pārrobežu raksturs, attiecīgā gadījumā šī informācija būtu jāiekļauj automātiskajā apmaiņā starp dalībvalstīm un pēc pieprasījuma būtu jādara pieejama Komisijai saistībā ar tās pilnvarām nodrošināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu. Turklāt, ņemot vērā šādas informācijas sarežģītību un nepieciešamību pārbaudīt tās ticamību, piemēram, attiecībā uz datiem par faktiskajām īpašumtiesībām, nodokļu iestādēm būtu jāsadarbojas pārrobežu izmeklēšanā.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
4.e apsvērums (jauns)
(4e)   Automātiska, obligāta un nepārtraukta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp dažādajām kompetentajām iestādēm ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu maksimālu pārredzamību un iegūtu ļoti svarīgu instrumentu visu veidu krāpnieciskas darbības novēršanai un apkarošanai.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
4.f apsvērums (jauns)
(4f)   Ņemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbību globālo raksturu, efektīvā un reālā šādu darbību apkarošanā liela nozīme ir starptautiskai sadarbībai.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, efektīvu administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm un tās efektīvu pārraudzību pienācīgas iekšējā tirgus darbības apstākļos, dalībvalstis pietiekami nevar sasniegt, un to, vienādības un efektivitātes dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas izklāstīts minētajā pantā, šī direktīva paredz vienīgi to, kas nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi.
(6)  Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti, efektīvu administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm un tās efektīvu pārraudzību ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību saderīgos apstākļos, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā, dalībvalstis pietiekami nevar sasniegt, un to, vienādības un efektivitātes dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas izklāstīts minētajā pantā, šī direktīva paredz vienīgi to, kas nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Klientu uzticamības pārbaudes, ko veic finanšu iestādes saskaņā ar Direktīvu 2011/16/ES, jau ir sāktas un pirmā informācijas apmaiņa ir jāpabeidz līdz 2017. gada septembrim. Tādēļ, lai nodrošinātu, ka piemērošanas efektīva pārraudzība netiek aizkavēta, šai direktīvai, ar ko izdara grozījumus, būtu jāstājas spēkā un tā būtu jātransponē līdz 2017. gada 1. janvārim.
(7)  Klientu uzticamības pārbaudes, ko veic finanšu iestādes saskaņā ar Direktīvu 2011/16/ES, jau ir sāktas un pirmā informācijas apmaiņa ir jāpabeidz līdz 2017. gada septembrim. Tādēļ, lai nodrošinātu, ka piemērošanas efektīva pārraudzība netiek aizkavēta, šai direktīvai, ar ko izdara grozījumus, būtu jāstājas spēkā un tā būtu jātransponē līdz 2018. gada 1. janvārim.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
2. pants – 1. punkts
-1)   direktīvas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1.  Šo direktīvu piemēro visiem nodokļiem, ko iekasē dalībvalsts, dalībvalsts teritoriālas vai administratīvas apakšvienības, tostarp vietējās iestādes, vai ko iekasē dalībvalsts vai apakšvienību vārdā.
1. Šo direktīvu piemēro visiem jebkāda veida nodokļiem, ko iekasē dalībvalsts, dalībvalsts teritoriālas vai administratīvas apakšvienības, tostarp vietējās pašpārvaldes iestādes, vai ko iekasē dalībvalsts vai minēto institūciju vārdā, kā arī virtuālās valūtas maiņas pakalpojumiem un depozitāro maku pakalpojumu sniedzējiem.
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
8.a pants (jauns)
-1a)   Iekļauj šādu pantu:
“8.a pants
Dalībvalsts nodokļu iestādes veic automātisku šīs direktīvas 22. pantā minēto dokumentu un informācijas apmaiņu ar jebkuru citu dalībvalsti trīs mēnešu laikā pēc attiecīgo dokumentu vai informācijas iegūšanas, ja uzņēmuma faktiskais īpašnieks vai trasta gadījumā izveidotājs, viens no pilnvarotajiem, pārraudzītājs (attiecīgā gadījumā), labuma guvējs vai jebkura cita persona, kas veic faktisku trasta kontroli, vai, visbeidzot, Direktīvas (ES) 2015/849 32.a pantā minētais konta turētājs, ir attiecīgās dalībvalsts nodokļu maksātājs. Komisijai ar nosacījumu, ka tiek ievērota konfidencialitāte, tiek nodrošināta pieeja attiecīgajiem dokumentiem un informācijai, kas nepieciešami tās pienākumu veikšanai.”
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa
Direktīva 2011/16/ES
22. pants – 1.a punkts
“1.a Lai īstenotu un izpildītu dalībvalstu likumus, ar ko īsteno šo direktīvu, un nodrošinātu, ka darbojas administratīvā sadarbība, ko izveido ar šo direktīvu, dalībvalstis ar likumu nosaka nodokļu iestādēm piekļuvi mehānismiem, procedūrām, dokumentiem un informācijai, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2015/849/ES* 13., 30., 31., 32.a un 40. pantā.
“1.a Lai īstenotu un izpildītu dalībvalstu likumus, ar ko īsteno šo direktīvu, un nodrošinātu, ka darbojas administratīvā sadarbība, ko izveido ar šo direktīvu, dalībvalstis ar likumu nosaka nodokļu iestāžu piekļuvi centrālajiem reģistriem, mehānismiem, procedūrām, dokumentiem un informācijai, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849* 7., 13., 18., 18.a, 19., 27., 30., 31., 32.a, 40., 44. un 48. pantā. Šāda piekļuve izriet no informācijas obligātas automātiskas apmaiņas. Turklāt dalībvalstis garantē piekļuvi minētajai informācijai, to iekļaujot centralizētā publiskā uzņēmumu, trastu un citu būtības vai mērķa ziņā līdzīgu vai līdzvērtīgu struktūru reģistrā.
__________________
_____________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).
* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/16/ES
22. pants – 1.b punkts (jauns)
1.a   direktīvas 22. pantā iekļauj šādu punktu:
“1.b Lai efektīvi izmantotu datus, kas iegūti informācijas apmaiņas rezultātā, dalībvalstis nodrošina, ka visa nosūtītā un iegūtā informācija tiek izmeklēta savlaicīgi, neatkarīgi no tā, vai iestādes šo informāciju ieguvušas pēc pieprasījuma, informācijas spontānas apmaiņas ceļā, ko veikusi cita dalībvalsts, vai publiskas informācijas noplūdes rezultātā. Ja kāda dalībvalsts to neizdara valsts tiesību aktos noteiktā termiņā, tā publiski paziņo Komisijai attiecīgos iemeslus.”
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa
1.  Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem un publicē likumus, normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.
1.  Dalībvalstis vēlākais līdz 2017. gada 31. decembrim pieņem un publicē likumus, normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Tās piemēro minētos noteikumus no 2017. gada 1. janvāra.
Tās piemēro minētos noteikumus no 2018. gada 1. janvāra.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika