Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0209(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0326/2016

Predkladané texty :

A8-0326/2016

Rozpravy :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 22/11/2016 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0432

Prijaté texty
PDF 477kWORD 51k
Utorok, 22. novembra 2016 - Štrasburg
Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí *
P8_TA(2016)0432A8-0326/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0452),

–  so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0333/2016),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0326/2016),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1)   Úloha vozidiel, účtov a podnikov so sídlom v daňových rajoch a nespolupracujúcich jurisdikciách sa ukázala ako spoločný menovateľ širokej škály operácií, ktoré boli vo všeobecnosti odhalené až dodatočne a ktoré skrývajú daňové podvody, únik kapitálu a praktiky prania špinavých peňazí. Táto skutočnosť by sama o sebe mala vyvolať politické a diplomatické opatrenia zamerané na odstránenie daňových rajov na celosvetovej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Smernica Rady 2011/16/EU11 zmenená smernicou 2014/107/EU12 sa uplatňuje od 1. januára 2016 na 27 členských štátov a od 1. januára 2017 na Rakúsko. Uvedenou smernicou sa vykonáva globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti („globálny štandard“) v rámci Únie. Smernica vo svojej podstate zaisťuje, že sa informácie o držiteľoch finančných účtov oznamujú členskému štátu, v ktorom je držiteľ účtu rezidentom.
(1)  Smernica Rady 2011/16/EU11 zmenená smernicou Rady 2014/107/EU12 sa uplatňuje od 1. januára 2016 na 27 členských štátov a od 1. januára 2017 na Rakúsko. Uvedenou smernicou sa vykonáva globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti („globálny štandard“) v rámci Únie. Smernica vo svojej podstate zaisťuje, že sa informácie o držiteľoch finančných účtov oznamujú členskému štátu, v ktorom je držiteľ účtu rezidentom, s cieľom bojovať proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu.
__________________
__________________
11 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).
11 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).
12 Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1).
12 Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   Boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, a to i v súvislosti s praním špinavých peňazí, je pre Úniu absolútnou prioritou.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Na to, aby colné orgány mohli účinne monitorovať uplatňovanie postupov hĺbkového preverovania stanovených v smernici 2011/16/EÚ zo strany finančných inštitúcií, musia mať prístup k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí. Ak by daňové orgány nemali takýto prístup, neboli by schopné monitorovať, potvrdzovať a kontrolovať to, že finančné inštitúcie riadne uplatňujú smernicu 2011/16/EÚ správnou identifikáciou a oznamovaním skutočných vlastníkov sprostredkovateľských subjektov.
(3)  Na to, aby colné orgány mohli účinne monitorovať uplatňovanie postupov hĺbkového preverovania stanovených v smernici 2011/16/EÚ zo strany finančných inštitúcií, musia mať rýchly a úplný prístup k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí a musia mať k dispozícii dostatočný počet primerane kvalifikovaných pracovníkov na plnenie uvedenej úlohy a byť schopné si takéto informácie vymieňať. Uvedený prístup by mal byť výsledkom povinnej automatickej výmeny informácií. Ak by daňové orgány nemali takýto prístup a vhodný personál, neboli by schopné monitorovať, potvrdzovať a kontrolovať to, že finančné inštitúcie riadne uplatňujú smernicu 2011/16/EÚ správnou identifikáciou a oznamovaním skutočných vlastníkov sprostredkovateľských subjektov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   Zistená súvislosť medzi daňovými únikmi, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a praním špinavých peňazí si žiada využívať v maximálnom možnom rozsahu súčinnosť vyplývajúcu z vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými orgánmi zapojenými do boja proti tejto trestnej činnosti a zneužívaniu. Otázky, ako sú transparentnosť skutočného vlastníctva alebo miera, do akej subjekty, napríklad právnické profesie, podliehajú rámcu boja proti praniu špinavých peňazí v tretích krajinách, majú zásadný význam pre posilnenie schopnosti orgánov Únie riešiť otázku daňových únikov a prania špinavých peňazí.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)   Odhalenia káuz Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers a Bahamas Leaks, ktoré sú jednotlivými prejavmi určitého celosvetového javu, potvrdili vrcholnú potrebu väčšej daňovej transparentnosti a omnoho užšej koordinácie a spolupráce medzi jurisdikciami.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 c (nové)
(3c)   Povinná automatická výmena informácií v daňovej oblasti je medzinárodne uznávaná – na úrovni G20, OECD a Únie – ako najúčinnejší nástroj, ktorým možno dosiahnuť medzinárodnú daňovú transparentnosť. Komisia vo svojom oznámení z 5. júla 2016 o ďalších opatreniach na zvýšenie transparentnosti a posilnenie boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam1a uviedla, že „prevláda silná tendencia ešte viac rozšíriť administratívnu spoluprácu medzi daňovými orgánmi tak, aby zahŕňala informácie o skutočnom vlastníctve“ a že „automatickú výmenu informácií o skutočnom vlastníctve by bolo prípadne možné začleniť do záväzného rámca daňovej transparentnosti, ktorý sa už v Únii uplatňuje“. Okrem toho sa už všetky členské štáty zúčastňujú na pilotnom projekte výmeny informácií o konečných skutočných vlastníkoch spoločností a zvereneckých fondov.
_____________
1a COM(2016)0451.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Preto je nutné zabezpečiť, aby daňové orgány mali na plnenie svojich povinností pri monitorovaní správneho uplatňovania smernice 2011/16/EÚ prístup k informáciám, postupom, dokumentom a mechanizmom na boj proti praniu špinavých peňazí.
(4)  Do predpisov Únie v oblasti prevencie a boja proti praniu špinavých peňazí sa postupom času začlenili zmeny medzinárodných noriem so zámerom posilniť koordináciu medzi členskými štátmi a reakciu na výzvy, ktoré sa objavujú na celosvetovej úrovni, a to najmä vzhľadom na súvislosti medzi praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu, organizovanou trestnou činnosťou a daňovými únikmi a vyhýbaním sa daňovým povinnostiam. Preto je nutné zabezpečiť, aby daňové orgány mali na plnenie svojich povinností pri monitorovaní správneho uplatňovania smernice 2011/16/EÚ a na zabezpečenie fungovania všetkých foriem administratívnej spolupráce uvedenej v danej smernici priamy a uľahčený prístup k informáciám, postupom, dokumentom a mechanizmom na boj proti praniu špinavých peňazí a aby v náležitých prípadoch uvedené informácie zahrnuli ako dôverné do automatických výmen medzi členskými štátmi a poskytli prístup k nim Komisii.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)   Okrem toho je dôležité, aby daňové orgány mali primerané systémy informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré umožnia vysledovať činnosti prania špinavých peňazí v počiatočnom štádiu. V uvedenej súvislosti by mali mať daňové orgány dostatočné zdroje v oblasti IKT a personálne zdroje, ktoré dokážu zvládnuť veľké množstvo informácií na boj proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa majú vymieňať medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 c (nové)
(4c)   Okrem toho vzhľadom na to, že v dôsledku modernizovanej výmeny informácií a únikov informácií sa zvýšila spontánna výmena a dostupnosť informácií, je veľmi dôležité, aby členské štáty prešetrili všetky potenciálne protiprávne konania a aby proti nim zasiahli.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 d (nové)
(4d)   Keďže informácie na boj proti praniu špinavých peňazí majú v mnohých prípadoch cezhraničný charakter, mali by byť v relevantných prípadoch zahrnuté do automatickej výmeny medzi členskými štátmi a mali by byť na požiadanie sprístupnené Komisii v rámci jej právomoci presadzovať dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci. Okrem toho vzhľadom na zložitosť a potrebu overiť spoľahlivosť týchto informácií, ako je to v prípade údajov o skutočnom vlastníctve, daňové orgány by mali spolupracovať pri cezhraničných vyšetrovaniach.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 e (nové)
(4e)   Automatická, povinná a priebežná výmena informácií v oblasti daní medzi rôznymi príslušnými orgánmi je mimoriadne dôležitá pre to, aby sa zabezpečila maximálna transparentnosť a bol k dispozícii základný nástroj na prevenciu a boj proti podvodom všetkého druhu.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 f (nové)
(4f)   Vzhľadom na celosvetový charakter prania špinavých peňazí je medzinárodná spolupráca nevyhnutná pre účinný a efektívny boj proti takýmto činnostiam.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi a jej účinné monitorovanie za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a preto, z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.
(6)  Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi a jej účinné monitorovanie za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu s cieľom bojovať proti daňovým podvodom, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a preto, z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Hĺbkové preverovanie klientov, ktoré vykonávajú finančné inštitúcie na základe smernice 2011/16/EÚ, sa už začalo, a prvé výmeny sa majú dokončiť do septembra 2017. Ak sa má preto zabezpečiť, aby sa účinné monitorovanie uplatňovania neoneskorilo, mala by táto pozmeňujúca smernica nadobudnúť účinnosť a byť transponovaná do 1. januára 2017.
(7)  Hĺbkové preverovanie klientov, ktoré vykonávajú finančné inštitúcie na základe smernice 2011/16/EÚ, sa už začalo, a prvé výmeny sa majú dokončiť do septembra 2017. Ak sa má preto zabezpečiť, aby sa účinné monitorovanie uplatňovania neoneskorilo, mala by táto pozmeňujúca smernica nadobudnúť účinnosť a byť transponovaná do 1. januára 2018.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 2 – odsek 1
(-1)   V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Táto smernica sa uplatňuje na všetky dane akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá členský štát alebo nižší územný či správny celok členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo ktoré sa vyberajú v ich mene.
„1. Táto smernica sa uplatňuje na všetky dane akéhokoľvek druhu, ktoré vyberá členský štát alebo nižší územný či správny celok členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo ktoré sa vyberajú v ich mene, ako aj na virtuálne zmenárenské služby a poskytovateľov virtuálnych peňaženiek.“
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8 a (nový)
(-1a)   Vkladá sa tento článok:
„Článok 8a
Daňové orgány každého členského štátu si v lehote troch mesiacov po zhromaždení dokumentov a informácií uvedených v článku 22 tejto smernice automaticky tieto dokumenty a informácie vymieňajú s ktorýmkoľvek členským štátom, ak je daňovníkom uvedeného členského štátu skutočný vlastník firmy alebo, v prípade zvereneckého fondu, zriaďovateľ, jeden zo správcov zvereneckého fondu, protektor, ak je určený, vlastník či akákoľvek iná osoba, ktorá vykonáva skutočnú kontrolu nad majetkom zvereným do správy, alebo majiteľ účtu v súlade s článkom 32a smernice (EÚ) 2015/849. Prístup k nim by mal byť v dôvernom režime poskytnutý aj Komisii, aby mohla splniť svoje úlohy.ˮ
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 22 – odsek 1a
1a.  Na účely vykonávania a presadzovania právnych predpisov členských štátov, ktorými sa uvádza do účinnosti táto smernica, a aby sa zabezpečilo fungovanie administratívnej spolupráce v nej ustanovenej, členské štáty právnym predpisom ustanovia prístup daňových orgánov k mechanizmom, postupom, dokumentom a informáciám podľa článkov 13, 30, 31, 32a a 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849/EÚ*.
1a.  Na účely vykonávania a presadzovania právnych predpisov členských štátov, ktorými sa uvádza do účinnosti táto smernica, a aby sa zabezpečilo fungovanie administratívnej spolupráce v nej ustanovenej, členské štáty právnym predpisom ustanovia prístup daňovým orgánom k centrálnym registrom, mechanizmom, postupom, dokumentom a informáciám podľa článkov 7, 13, 18, 18a, 19, 27, 30, 31, 32a, 40, 44 a 48 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849*. Takýto prístup je výsledkom povinnej automatickej výmeny informácií. Členské štáty ďalej zaručia prístup k uvedeným informáciám tým, že ich zahrnú do centralizovaných registrov podnikov, zvereneckých fondov a iných štruktúr, ktoré majú podobnú alebo rovnocennú povahu.
__________________
__________________
* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 22 – odsek 1 b (nový)
(1a)   V článku 22 sa vkladá tento odsek:
„1b. Na účely účinného využívania vymenených údajov členské štáty zabezpečia, aby všetky vymieňané a získané informácie boli včas preskúmané, či už orgány uvedené informácie získali na požiadanie, prostredníctvom spontánnej výmeny informácií zo strany iného členského štátu alebo v dôsledku verejného úniku informácií. Pokiaľ tak členský štát neurobí v časovom rámci stanovenom vnútroštátnym právom, verejne oznámi Komisii dôvody, pre ktoré tak neurobil.“.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2016. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
1.  Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2017.
Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2018.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia