Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2056(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0294/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0294/2016

Συζήτηση :

PV 21/11/2016 - 13
CRE 21/11/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0434

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 527kWORD 68k
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
P8_TA(2016)0434A8-0294/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2016/2056(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 1999, με τίτλο «Εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές: πρόγραμμα δράσης» (πρόγραμμα δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) (COM(1999)0232),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2007, με τίτλο «Τομεακή έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, σχετικά με τις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες (τελική έκθεση)» (COM(2007)0033),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2007, για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά (COM(2007)0226),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001(2),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων» (COM(2011)0941),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης («Report on Good Practices on Comparison Websites»), που εκπονήθηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου και διαφάνειας για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών - ΙΕΣΠ («Opinion to EU Institutions on a Common Framework for Risk Assessment and Transparency for IORPs»), που εκπονήθηκε τον Απρίλιο 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/EK και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/65/EΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) (COM(2014)0509),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(12),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με «Λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Καλύτερα προϊόντα, περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις» (COM(2015)0630),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της ΕΑΤ στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της 21ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0294/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ εξακολουθεί να υστερεί στην ανάπτυξή της και παραμένει άκρως κατακερματισμένη, έχοντας για παράδειγμα χαμηλό αριθμό διασυνοριακών συναλλαγών, κάτι που καθιστά αναγκαία τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς και για τη διευκόλυνση της καινοτομίας προς όφελος των τελικών χρηστών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυναμικές που αναπτύσσονται στις αγορές λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με χαρακτηριστικό τον συνδυασμό σχετικά υψηλής συγκέντρωσης και ανεπαρκούς ανταγωνισμού, ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα περιορισμένες επιλογές και χαμηλή σχέση ποιότητας/τιμής, καθώς και σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές εταιρείες που διατηρούν καταστήματα σε πολλά κράτη μέλη μπορούν να παρακάμψουν αυτούς τους φραγμούς ευκολότερα από τις μικρές εταιρείες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα είναι βιώσιμη μόνον εφόσον αντιπροσωπεύει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, την πρόσβαση και την προστασία των καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τα προϊόντα που είναι πράγματι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ, με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο επιβολής της αναγκαίας προστασίας των καταναλωτών, δεν θα διευκόλυνε μόνο την ανάπτυξη σημαντικής και παραγωγικής διασυνοριακής δραστηριότητας, αλλά θα μπορούσε επίσης να προσφέρει ένα ευρύτερο πεδίο αυξημένου ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γνήσια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει σημαντικό δυναμικό ώστε να παρέχει στους καταναλωτές καλύτερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα, περισσότερες επιλογές και βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και χαμηλότερες τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του ανταγωνισμού στις τιμές θα διαφέρει ανάλογα με τον τομέα και το προϊόν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράσινη Βίβλος εστιάζεται κυρίως σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για πολίτες που αναζητούν διασυνοριακές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό, αν παρουσιάζονται νέες προτάσεις, αυτές να ωφελούν επίσης όλους τους καταναλωτές στην ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η αγορά λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λειτουργεί για όλους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στη φιλοδοξία μας για υπέρβαση των φραγμών και περιορισμό των υφιστάμενων τάσεων προστατευτισμού που εμποδίζουν την καινοτομία στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική ενιαία αγορά θα καταστήσει την ΕΕ ελκυστική ως κόμβο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ραγδαία μεταβολή που επιφέρουν η ψηφιοποίηση και οι καινοτομίες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας («fintech») δεν έχει μόνο τη δυνατότητα, με συνετή διαχείριση, να εισάγει νέα και συχνά βελτιωμένα προϊόντα για τους καταναλωτές και να συμβάλλει στη χρηματοπιστωτική ένταξη, μειώνοντας, μεταξύ άλλων, το κόστος των συναλλαγών και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά συνεπάγεται επίσης βασικές προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, προστασίας των δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή, φορολογίας, θεμιτού ανταγωνισμού και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι οποίες θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τους πολίτες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόσω πολλές υπηρεσίες καθίστανται ηλεκτρονικές, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι δεν παραμελείται κανείς και ότι παρέχεται πρόσβαση και μέσω μη ψηφιακών διαύλων όπου κρίνεται απαραίτητο, προς αποφυγή του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ θα πρέπει να συντονίζεται με τα θεματολόγια για την ενιαία ψηφιακή αγορά, την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τη στρατηγική για την ενιαία αγορά και να έχει ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και του ρόλου των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή οικονομία·

Ι.  επιμένει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να ωφελεί τις ΜΜΕ τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και σε επίπεδο ζήτησης· όσον αφορά την προσφορά, πρέπει να αποτελέσει μέσο βελτίωσης της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· όσον αφορά τη ζήτηση, πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις διασυνοριακές αγορές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι σημαντική για τους καταναλωτές, και είναι επίσης ουσιώδους σημασίας προκειμένου να δοθεί στις ευρωπαϊκές εταιρείες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να ανταγωνιστούν εταιρείες με παράδοση στον κλάδο, ώστε να προσφέρουν καινοτόμες και φιλικές προς τον καταναλωτή λύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς αποτελούν φορείς απασχόλησης και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρωτοβουλία πρέπει να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς είναι υψίστης σημασίας για καταναλωτές και επιχειρήσεις και ότι καινοτόμοι νέοι φορείς αρχίζουν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις έναντι των υφιστάμενων υπηρεσιών·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στον ορισμό των οποίων περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες) και για τη ζωηρή και παραγωγική συζήτηση που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα· επικροτεί επίσης τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς να εκφράσουν την άποψή τους με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και/ή τον τομέα δραστηριότητάς τους· υπογραμμίζει ότι μια ενιαία προσέγγιση για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα ήταν αντιπαραγωγική, δεδομένης της ποικιλομορφίας των εμπλεκόμενων φορέων και προϊόντων·

2.  θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση θα συνεχίσει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τους επενδυτές, τις ΜΜΕ και τις λοιπές επιχειρήσεις σε επίπεδο ανταγωνισμού, διασυνοριακών δραστηριοτήτων και καινοτομίας· επιμένει ότι η ψηφιοποίηση δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει μια βιώσιμη ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι τα πολυάριθμα εμπόδια, όπως τα διαφορετικά φορολογικά και κοινωνικά καθεστώτα, συστήματα δικαιοσύνης, υγείας, συμβάσεων και προστασίας των καταναλωτών, καθώς και οι διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμοί, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της ψηφιοποίησης·

3.  θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την εκπόνηση της Πράσινης Βίβλου είναι επίκαιρη, δεδομένης της ανάγκης για προληπτική δράση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική και ικανοποιητική απόκριση στις εξελίξεις σε μια τόσο καινοτόμο και ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά·

4.  θεωρεί ότι η απλούστευση της νομοθεσίας, η οποία διευκολύνεται με την αποθάρρυνση των υπερβολικά πολύπλοκων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των προϊόντων μεταξύ των αγορών των κρατών μελών, ιδίως στον ασφαλιστικό τομέα·

5.  επισημαίνει ότι έχει ήδη εγκριθεί εκτενής νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ενιαία αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως η οδηγία περί υπηρεσιών πληρωμών (PSD2), ο κανονισμός για τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, η οδηγία σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (PAD), η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD), η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη και η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD)· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις και αλληλεπικαλύψεις·

6.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν θετικές εξελίξεις στις αγορές λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της διατήρησης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εδραιωμένων φορέων και των νεοεισερχόμενων, με κανόνες που θα είναι κατά το δυνατόν ουδέτεροι σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρηματικού μοντέλου· επισημαίνει ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι επιβεβλημένη, με σκοπό κυρίως να στηριχθεί η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και νέων και καινοτόμων ΜΜΕ·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε για την ίδια υπηρεσία να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, με σκοπό να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ιδίως με την εμφάνιση νέων προμηθευτών λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· επιμένει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη για την καινοτομία· επισημαίνει ότι η δημιουργία «σημείων επαφής» που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να καταγγέλλουν περιστατικά παράνομης εφαρμογής των διατάξεων για τα ενωσιακά δικαιώματα διαβατηρίου θα μπορούσε να διευκολύνει την ολοκλήρωση της αγοράς·

8.  σημειώνει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 η χρηματοδότηση στον τομέα της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας στην Ευρώπη ανήλθε σε μόλις 348 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, έναντι 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στη Βόρεια Αμερική και 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην Κίνα, γεγονός που αποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ταχεία αλλαγή της νοοτροπίας και επαρκή κανονιστική απόκριση στις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ηγετική αγορά στον τομέα της καινοτομίας· τονίζει ότι μια πραγματικά ενιαία αγορά για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην οποία θα διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, θα καταστήσει την ΕΕ ελκυστική ως κόμβο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και θα παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες και καλύτερες επιλογές, σε χαμηλότερες τιμές· τονίζει ότι οι διασπαστικές τεχνολογίες, παρά τις κανονιστικές προκλήσεις που ενέχουν, προσφέρουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες για μια καινοτομία που ωφελεί τον τελικό χρήστη και δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

9.  υπογραμμίζει, εξαιτίας κυρίως της ανάγκης ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και ικανοποίησης των καταναλωτών, ότι η πρωτοβουλία για την Πράσινη Βίβλο μπορεί να στεφθεί με επιτυχία μόνον εάν δώσει μεγάλη έμφαση στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς στην οποία οι καταναλωτές, καλά προστατευμένοι, θα έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε διαφανή, έντιμα προϊόντα με ικανοποιητική σχέση ποιότητας/τιμής· αναγνωρίζει τη θετική αξία της παροχής απλών, ασφαλών και τυποποιημένων προϊόντων στους πελάτες· καλεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αξιολογούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπο που έχουν οι πρακτικές δέσμευσης στις τιμές και τον ανταγωνισμό στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο για απλά, φορητά και ασφαλή χρηματοπιστωτικά προϊόντα· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για τυποποιημένες προκαθορισμένες επιλογές για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην ΕΕ, κατά το πρότυπο του βασικού τραπεζικού λογαριασμού και του μοντέλου PEPP·

10.  τονίζει ότι οι προτάσεις που προκύπτουν από την Πράσινη Βίβλο πρέπει να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας·

11.  υπενθυμίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στην Πράσινη Βίβλο θα πρέπει να είναι συμβατές με την κλιμάκωση της καταπολέμησης, σε διεθνές επίπεδο, της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενισχύοντας μεταξύ άλλων τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κοινού αριθμού φορολογικού μητρώου·

12.  επισημαίνει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των λιανικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων· επιμένει ότι είναι ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να αναπτυχθούν μηχανισμοί που θα βελτιώνουν τον ανταγωνισμό και θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να εντοπίζουν και να συγκρίνουν ασφαλή, βιώσιμα και απλά προϊόντα από την γκάμα που έχουν στη διάθεσή τους· υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και το έγγραφο βασικών πληροφοριών που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των εν λόγω μηχανισμών ενημέρωσης στην ψηφιακή πραγματικότητα· πιστεύει ότι το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές λιανικής να αξιολογούν δεόντως τους κινδύνους που σχετίζονται με κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση·

13.  υπενθυμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο για τον τραπεζικό τομέα, και ειδικά την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD) και την οδηγία περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων· υπενθυμίζει ότι το καθεστώς εξυγίανσης που θεσπίστηκε πρόσφατα είχε ως αποτέλεσμα να προσφέρονται στους επενδυτές λιανικής ορισμένα μέσα που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο ζημίας· επιμένει για την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων κανόνων, ιδιαίτερα αν οι καταθέσεις ή οι επενδύσεις τους βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω διάσωσης με ίδια μέσα· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθώς την οδηγία περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων· επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό να πωλούνται σε επενδυτές λιανικής ορισμένα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάσωση με ίδια μέσα, τόσο από την άποψη της επαρκούς προστασίας των καταναλωτών όσο και από την πλευρά της εξασφάλισης της δυνατότητας έμπρακτης εφαρμογής μιας διάσωσης με ίδια μέσα, και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για τον περιορισμό αυτής της πρακτικής·

14.  σημειώνει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι εφικτή μόνο εφόσον οι καταναλωτές επωφελούνται από την ίδια νομική προστασία σε όλη την ΕΕ· θεωρεί ότι είναι αναγκαία η επικαιροποίηση και η προώθηση του δικτύου επίλυσης χρηματοπιστωτικών διαφορών «FIN-NET»·

15.  σημειώνει ότι η έλλειψη συστήματος εγγύησης των ασφαλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης νομοθεσίας για τη θεσμοθέτηση κάλυψης μέσω συστήματος εγγύησης των ασφαλίσεων·

16.  τονίζει ότι δεν θα πρέπει ποτέ να παραβλέπεται η παράμετρος της χρηματοπιστωτικής ένταξης, και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των καταναλωτών τουλάχιστον στις πιο βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω μη ψηφιακών διαύλων, προς αποφυγή του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού·

17.  θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χρηματοπιστωτικό τομέα –από την εμφάνιση των εταιρειών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (fintechs) μέχρι τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές– οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μειώσεις προσωπικού και κλείσιμο υποκαταστημάτων, πρέπει να πραγματοποιηθούν χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τις πιο ευάλωτες ομάδες, ιδίως τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές ή αραιοκατοικημένες περιοχές·

18.  τονίζει τη σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ως εργαλείου προστασίας και ενδυνάμωσης των καταναλωτών· ζητεί να διευρυνθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ανεξάρτητη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, και τονίζει την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές σχετικά με τις επενδυτικές επιλογές·

19.  παρατηρεί ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να επιφέρει οφέλη για τους επενδυτές λιανικής, όπως ευκολότερη συγκρισιμότητα των προϊόντων, καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε διασυνοριακές επενδύσεις με επακόλουθο μεγαλύτερη ισοτιμία ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, καθώς και ταχύτερες και ευκολότερες διαδικασίες εγγραφής και πληρωμών, με αποτέλεσμα μείωση του κόστους των συναλλαγών, αλλά μπορεί να θέσει και προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να παραβλεφθούν, όπως διασφάλιση της συμμόρφωσης με απαιτήσεις ταυτοποίησης των πελατών («know-your-customer» - KYC), καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD) και προστασίας των δεδομένων, καθώς και κινδύνους όπως η τρωτότητα των συγκεντρωτικών συστημάτων σε κυβερνοεπιθέσεις· ζητεί να εντοπιστούν και να παρακολουθούνται οι αναδυόμενες και οι υφιστάμενες τάσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και τα οφέλη και οι κίνδυνοι που προκύπτουν, χρησιμοποιώντας ως δείκτη αναφοράς τον πιθανό τους αντίκτυπο στους επενδυτές λιανικής·

20.  σημειώνει ότι τα χρηματοπιστωτικά και μη χρηματοπιστωτικά δεδομένα των καταναλωτών που συλλέγονται από διαφορετικές πηγές, χρησιμοποιούνται διαρκώς περισσότερο από τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για διάφορους σκοπούς, ιδίως στον πιστωτικό και στον ασφαλιστικό τομέα· τονίζει ότι η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μαζικών δεδομένων από παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, να περιορίζεται αυστηρά στα απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας και να αποφέρει οφέλη για τους καταναλωτές· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η προκαλούμενη από τα μαζικά δεδομένα αποαμοιβαιοποίηση του κινδύνου στον τομέα των ασφαλίσεων·

21.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε μετρητά μέσω ATM είναι μια σημαντική δημόσια υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις ή αθέμιτες πρακτικές, και ως εκ τούτου να μην συνεπάγεται υπερβολικό κόστος·

22.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η οποία παραμένει χαμηλή, ιδίως όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ισχυόντων μέτρων για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, καθώς και την υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια των εν λόγω προϊόντων, και να αρθούν τα εμπόδια και το αδικαιολόγητο κόστος που επιβάλλονται στους καταναλωτές όσον αφορά την αλλαγή προμηθευτή ή την απόσυρση από ένα προϊόν· υπογραμμίζει ότι πριν από τη σύναψη συμφωνιών θα πρέπει να δίνονται συστηματικά στους καταναλωτές το τυποποιημένο ευρωπαϊκό δελτίο πληροφοριών (ESIS) και τα έντυπα τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης, ως στοιχεία που αποτελούν μέρος της εκτίμησης σε περιπτώσεις πίστωσης, δανείου ή ενυπόθηκου δανείου·

23.  επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο άνοιγμα των λιανικών υπηρεσιών προς όλα τα κοινωνικά στρώματα και τους καταναλωτές στην ΕΕ· επισημαίνει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει, καταρχήν, να λαμβάνουν την αναγκαία κατάρτιση και να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους με ακρίβεια, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε στόχους πωλήσεων ή κίνητρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να στρεβλώσουν τις συμβουλές τους, και θα πρέπει πάντα να ενεργούν προς το συμφέρον του πελάτη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας MiFID II όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών·

24.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ανεξάρτητες συμβουλές είναι καίριας σημασίας για τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων· τονίζει ότι η βελτίωση της παροχής συμβουλών απαιτεί ιδίως ευρύτερη προσφορά τυποποιημένων λιανικών επενδυτικών προϊόντων και έγγραφα που παρέχουν ουσιαστική ενημέρωση στους επενδυτές, τόσο για πολύπλοκα όσο και για απλά προϊόντα·

25.  παρατηρεί ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσφορά οικονομικά προσιτών, στοχευμένων χρηματοπιστωτικών συμβουλών, που θα είχαν πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής από τις ρυθμιζόμενες από την οδηγία MiFiD επενδυτικές συμβουλές, παρά τη σχετική ζήτηση· λαμβάνει υπόψη τις σκέψεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από ορισμένα κράτη μέλη για τη δημιουργία μιας τέτοιας ενδιάμεσης υπηρεσίας· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παράγοντες της αγοράς να εντοπίσουν, να μελετήσουν και να ακολουθούν ορθές πρακτικές και πρωτοβουλίες εν προκειμένω·

26.  επισημαίνει τις ελλείψεις όσον αφορά την υλοποίηση, σε εθνικό επίπεδο, της οδηγίας MiFID II, που έχουν οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις σε απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων με υψηλή ένταση εργασίας για τους διαμεσολαβητές, οι οποίες δεν ενισχύουν αποτελεσματικά την προστασία των καταναλωτών και υπερβαίνουν την οδηγία MiFID II· ζητεί να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία αυτή·

27.  υπογραμμίζει ότι η λιανική τραπεζική διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην ορθή μεταφορά των όρων της νομισματικής πολιτικής στην αγορά, και δη στους καταναλωτές· επισημαίνει τη σημασία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος νομισματικής πολιτικής για την προώθηση της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης μεταξύ των καταναλωτών·

28.  υπογραμμίζει ότι, για να είναι αποτελεσματική και δυναμική η ενιαία αγορά στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιττές ή αθέμιτες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και των άλλων κρατών μελών·

29.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από όλα τα κράτη μέλη ανεξαιρέτως θα ενισχύσει την αποδοτικότητα και τη συνοχή της ενιαίας αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

30.  παρατηρεί ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να βελτιωθεί η ικανότητα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα· επισημαίνει ότι για ορισμένες από τις πλέον υποσχόμενες ιδέες που περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο θα χρειαστεί εκτενής και επαρκής εμπειρική τεκμηρίωση πριν καταστεί δυνατή η δρομολόγηση νομοθετικών διαδικασιών· τονίζει ότι οι μεθοδολογίες και οι παραδοχές αυτού του εμπειρικού έργου θα πρέπει να γνωστοποιούνται καταλλήλως και να αξιοποιούν στο έπακρο τα αποτελέσματα του έργου παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών δυνάμει του κανονισμού για την ΕΑΤ, προκειμένου να προσδιορίζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι των διαφόρων καινοτομιών και τα τυχόν νομοθετικά μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ τους·

31.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα των καταχρηστικών πωλήσεων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των νέων κανόνων δυνάμει της οδηγίας MiFID II, οι οποίοι απαγορεύουν τη χορήγηση προμήθειας σε ανεξάρτητους χρηματοπιστωτικούς συμβούλους και περιορίζουν τη χρήση της στους μη ανεξάρτητους συμβούλους, και βάσει της εν λόγω παρακολούθησης να εξετάσει κατά πόσον θα πρέπει να καταστούν αυστηρότεροι αυτοί οι περιορισμοί·

Βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες

32.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή τόσο της ενωσιακής και εθνικής χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και ότι η ενιαία αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών χρειάζεται υψηλού επιπέδου νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και συνεκτική και αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη· σημειώνει, παράλληλα, ότι ο όγκος της νομοθεσίας στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της προληπτικής σταθερότητας, την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τομέα· υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να κλιμακώσουν τη δράση τους σε θέματα καταναλωτών και επενδυτών λιανικής, και οι αρμόδιοι οργανισμοί σε ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται πιο δραστήρια και αποτελεσματικά στον τομέα αυτό· ζητεί από τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εφαρμόζεται με τρόπο που διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό, με παράλληλη επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών·

33.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει ιδιαιτέρως, κατά τη διαδικασία που συνδέεται με την προγραμματισμένη Λευκή Βίβλο για τη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, στη διασφάλιση των μοντέλων χρηματοδότησης και των εντολών που χρειάζονται οι αρχές προκειμένου να αναλάβουν πιο ενεργό και προσανατολισμένο στους καταναλωτές ρόλο στην αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση για βιώσιμες και πράσινες επενδύσεις, και παροτρύνει την Επιτροπή, αξιοποιώντας προηγούμενες διαβουλεύσεις και εξασφαλίζοντας τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο όσον αφορά τη χρήση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, για τη στήριξη της ενισχυόμενης αγοράς βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων (SRI) μέσω της προώθησης βιώσιμων επενδύσεων, με την παροχή αποτελεσματικών και τυποποιημένων πληροφοριών που αφορούν περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση (ESG), χρησιμοποιώντας κριτήρια εισηγμένων εταιρειών και χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, και την επαρκή αποτύπωση των εν λόγω κριτηρίων στα συστήματα διαχείρισης των επενδύσεων και στα πρότυπα δημοσιοποίησης στοιχείων, με βάση παρόμοιες παροχές που επιτυχώς προώθησε το Κοινοβούλιο στην πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (IORPD)· προτρέπει επίσης την Επιτροπή να προωθήσει τις «υπηρεσίες αξιολόγησης» ESG και ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αγορά πράσινων ομολόγων με βάση μελέτη της Επιτροπής και τις εργασίες της ομάδας έρευνας G20 για την πράσινη χρηματοδότηση·

35.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω τόπου κατοικίας στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και, αν χρειάζεται, να συμπληρώσει τις σχεδιαζόμενες γενικές προτάσεις ώστε με περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες στοχευμένες ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα να δοθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή για ορισμένα προϊόντα και ορισμένες υπηρεσίες εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (κανονιστικούς ή γεωγραφικούς) οι οποίοι διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο·

36.  καλεί την Επιτροπή, μεταξύ άλλων με βάση τη δομή της οδηγίας σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών και με βάση την ανάλυση του ασφαλιστικού τομέα που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EΑΑΕΣ), να θεσπίσει μια καλά οργανωμένη και εύχρηστη διαδικτυακή πύλη συγκρίσεων της ΕΕ η οποία θα καλύπτει τους περισσότερους ή όλους τους κλάδους της αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι τα εργαλεία σύγκρισης πρέπει να είναι ακριβή και συναφή για τους καταναλωτές και δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στις τιμές των προϊόντων αλλά και στην ποιότητά τους, λαμβανομένου υπόψη ότι η σύγκριση είναι δυνατή μόνο μεταξύ παρόμοιων προϊόντων·

37.  καλεί την Επιτροπή, μεταξύ άλλων με βάση την οδηγία σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών, να χαρτογραφήσει τους κανόνες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται στις εγχώριες και διασυνοριακές αλλαγές λογαριασμών στους σχετικούς κλάδους της ευρωπαϊκής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και να παρουσιάσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αλλαγής λογαριασμού σε ολόκληρη την ΕΕ για τους καταναλωτές·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δομές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που συνδέονται με την αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι οι αρχές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι πραγματικά ανεξάρτητες, βεβαιώνοντας ότι οι αρχές αυτές καλύπτουν όλους τους παράγοντες της αγοράς και λαμβάνοντας μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το FIN-NET θα καταστεί πιο αποδοτικό και γνωστό στους καταναλωτές· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος συλλογικής προσφυγής μετά την προγραμματισμένη αξιολόγηση της εφαρμογής της σύστασης για τη συλλογική προσφυγή·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τις δυσνόητες και ενίοτε παραπλανητικές πρακτικές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές όταν πραγματοποιούν πληρωμές μέσω κάρτας και αναλήψεις από ATM βάσει συναλλαγματικής ισοτιμίας, και να παρουσιάσει μια συνεκτική λύση που θα παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων και εμπράκτως, να κατανοεί και να ελέγχει πλήρως την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που σχετίζονται με την ψηφιακή αγορά·

40.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να ακυρώνουν κάρτες πληρωμών όταν ο κάτοχος μετεγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος, και ζητεί να αναληφθεί δράση στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των εθνικών αρχών·

41.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την αμοιβαία αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα των τεχνικών ψηφιακής αναγνώρισης, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο ασφάλειας των υπαρχόντων συστημάτων ή η ικανότητά τους να πληρούν τις απαιτήσεις του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεριμνώντας για την επιμελή εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (κανονισμός eIDAS) και της νέας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν –και τούτο θα πρέπει να είναι απολύτως εφικτό– ένα γενικό περιβάλλον όπου οι αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας θα συνδυάζονται με δίκαιες και απλές διαδικασίες για την ταυτοποίηση των καταναλωτών σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να άρουν τους κανονιστικούς φραγμούς που εμποδίζουν τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής υπογραφής για σκοπούς εγγραφής σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και να διευκολύνουν τις διασυνοριακές ψηφιακές διαδικασίες εξοικείωσης (onboarding) σε ολόκληρη την ΕΕ·

42.  επισημαίνει ότι ο δυνητικά μετασχηματιστικός αντίκτυπος της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της κανονιστικής ικανότητας, προκειμένου να προσδιορίζονται σε πρώιμο στάδιο οι πιθανοί συστημικοί κίνδυνοι και οι προκλήσεις για την προστασία των καταναλωτών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να δημιουργήσει μια οριζόντια ειδική ομάδα η οποία θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τους κινδύνους και θα συμβάλλει στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους·

43.  καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εκπονήσει σχέδιο για τη δημιουργία ενός συντονισμένου δικτύου εθνικών «μονοαπευθυντικών υπηρεσιών», σύμφωνα με την αρχή περί ενιαίων σημείων επαφής, με σκοπό τη συνδρομή των εταιρειών παροχής λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που επιθυμούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες·

44.  εμμένει στην ανάγκη παροχής κινήτρων στους προμηθευτές λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ώστε να χρηματοδοτούν έργα που σχετίζονται με την καινοτομία και το περιβάλλον· επισημαίνει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας προσέγγισης η οποία θα είναι παρόμοια με τον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ·

45.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην πρόταση της EIOPA για ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου και διαφάνειας για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, προκειμένου να προωθήσει ένα ισχυρό σύστημα του δεύτερου πυλώνα σε ολόκληρη την Ένωση, και τη συγκρισιμότητα των καθεστώτων, και να συμβάλει στο να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα οφέλη και οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές από τις ρυθμιστικές και τις εποπτικές αρχές και από τους ίδιους τους καταναλωτές·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει νέες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη κανονιστική ευελιξία στις επιχειρήσεις ώστε να πειραματίζονται και να είναι σε θέση να καινοτομούν, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας·

47.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ενός «αποταμιευτικού λογαριασμού της ΕΕ», με στόχο την αποδέσμευση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και την υποστήριξη της οικολογικής μετάβασης στην Ευρώπη·

48.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη χρήση των διατάξεων περί γενικού συμφέροντος, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εμμέσως από τα κράτη μέλη για τον αποκλεισμό της εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά τους, και να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αναλάβουν ενεργό ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των κρατών μελών όταν υπάρχουν αντικρουόμενες ερμηνείες όσον αφορά τη χρήση τους·

Μακροπρόθεσμα ζητήματα

49.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα, τα οφέλη και το κόστος που συνεπάγεται η άρση των υφιστάμενων εμποδίων για τη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την εγγύηση της εσωτερικής και διασυνοριακής φορητότητας στους διάφορους κλάδους της αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για παράδειγμα όσον αφορά ατομικά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προϊόντα·

50.  υπογραμμίζει ότι η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή εφαρμογής στα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθήσει με προσοχή τη μεταφορά και την εφαρμογή της και να αναλύσει τον αντίκτυπο της εν λόγω νομοθεσίας στην αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια στη δημιουργία μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς για τα ενυπόθηκα δάνεια και την καταναλωτική πίστη· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προχωρήσει, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εξασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ, αφενός, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και, αφετέρου, της βελτιωμένης διασυνοριακής πρόσβασης σε καλύτερα συντονισμένες βάσεις πιστωτικών δεδομένων, και διασφαλίζοντας ότι δεν θα επαναληφθούν περιστατικά αδικαιολόγητης έκθεσης καταναλωτών σε συναλλαγματικούς κινδύνους στο πλαίσιο δανειοδότησης·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει από κοινού με τα κράτη μέλη την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν σε βάθος τους νομικούς φραγμούς και τα λοιπά εμπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες και στην ολοκλήρωση μιας ευρωπαϊκής αγοράς λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι κατά την ανάλυση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ·

52.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει ποια δεδομένα απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση οι δανειστές να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους και, βάσει αυτής της ανάλυσης, να υποβάλει προτάσεις για την κανονιστική ρύθμιση της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τις τρέχουσες πρακτικές των πιστωτικών γραφείων σε σχέση με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση δεδομένων των καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι επαρκείς και δεν θίγουν τα δικαιώματα των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει μέτρα στον τομέα αυτό, εφόσον απαιτείται·

53.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές επικοινωνίες και πωλήσεις που συνδέονται με λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται σε μορφή προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω δικτυακών τόπων και μεταφορτώσιμων μορφοτύπων αρχείων· στηρίζει την πλήρη ένταξη όλων των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες («Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα»)·

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες ενίσχυσης της διαφάνειας στην τιμολόγηση των υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης επικουρικών ασφαλίσεων και των άλλων τελών· τονίζει ότι όλα τα τέλη και οι χρεώσεις, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, που συνδέονται με την ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να παρουσιάζονται στον καταναλωτή, στον δικτυακό τόπο της εταιρείας ενοικίασης ή στον δικτυακό τόπο σύγκρισης, κατά τρόπο ευδιάκριτο και σαφή· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη επιβολής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και επικροτεί την πρόσφατη έγκριση νέων κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής ενόψει της τεχνολογικής αλλαγής·

55.  υπενθυμίζει το έργο που επιτελείται σε σχέση με τον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τον αντίκτυπο της εν λόγω νομοθεσίας όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται σε καταναλωτές λιανικής·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.
(2) ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11.
(3) ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34.
(4) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(5) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
(6) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 186.
(7) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214.
(8) ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1.
(9) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 1.
(10) ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35.
(11) ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0228.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου