Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0443(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0249/2015

Внесени текстове :

A8-0249/2015

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 23/11/2016 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Приети текстове
PDF 472kWORD 62k
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург
Емисии на някои атмосферни замърсители ***I
P8_TA(2016)0438A8-0249/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО (COM(2013)0920 — C7-0004/2014 — 2013/0443(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0920),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7‑0004/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 10 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0249/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 451, 16.12.2014 г., стр. 134.
(2) ОВ С 415, 20.11.2014 г., стр. 23.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 28 октомври 2015 г. (Приети текстове, P8_TA(2015)0381.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 ноември 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО
P8_TC1-COD(2013)0443

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2016/2284.)

Правна информация - Политика за поверителност