Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0443(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0249/2015

Indgivne tekster :

A8-0249/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 23/11/2016 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 102k
Onsdag den 23. november 2016 - Strasbourg
Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I
P8_TA(2016)0438A8-0249/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. november 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0920),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0004/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 10. juli 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 7. oktober 2014(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. juni 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0249/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 451 af 16.12.2014, s. 134.
(2) EUT C 415 af 20.11.2014, s. 23.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 28. oktober 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0381).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. november 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/... om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF
P8_TC1-COD(2013)0443

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2016/2284.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik