Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0443(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0249/2015

Ingediende teksten :

A8-0249/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 23/11/2016 - 10.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Aangenomen teksten
PDF 245kWORD 51k
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I
P8_TA(2016)0438A8-0249/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2016 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0920),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0004/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 juli 2014(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 7 oktober 2014(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 30 juni 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0249/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 451 van 16.12.2014, blz. 134.
(2) PB C 415 van 20.11.2014, blz. 23.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 28 oktober 2015 (Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0381.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 november 2016 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG
P8_TC1-COD(2013)0443

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2016/2284.)

Juridische mededeling - Privacybeleid