Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2959(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1226/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1226/2016

Συζήτηση :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0439

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 434kWORD 58k
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ
P8_TA(2016)0439B8-1226/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την οριστικοποίηση της «Βασιλεία III» (2016/2959(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα μετά την κρίση συμπεράσματα των συνόδων κορυφής της G20,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, της 27ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, της 14-15ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, της 23-24ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ηγετών της G20, της 4-5ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) προς τους ηγέτες της G20, σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως δε την έκθεση της BCBS του Νοεμβρίου του 2015 προς τους ηγέτες της G20 με τίτλο «Finalising post-crisis reforms: an update» (Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων μετά την κρίση: ενημέρωση)(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμβουλευτικά έγγραφα της BCBS, «Revisions to the Basel III leverage ratio framework» (Αναθεωρήσεις του πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» για τον δείκτη μόχλευσης), της 6 Απριλίου 2016, «Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approaches» (Μείωση της διακύμανσης στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία - περιορισμοί στη χρήση προσεγγίσεων με εσωτερικά υποδείγματα), της 24 Μαρτίου 2016, και «Revisions to the Standardised Approach for credit risk» (Αναθεωρήσεις της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο), της 10 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο συζήτησης της BCBS και το συμβουλευτικό έγγραφο «Regulatory treatment of accounting provisions» (Κανονιστική αντιμετώπιση των λογιστικών διατάξεων), του Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το πρότυπο της BCBS «TLAC holdings - Amendments to the Basel III standard on the definition of capital» (Συμμετοχές στο πλαίσιο της Συνολικής Ικανότητας Απορρόφησης Ζημιών - τροποποιήσεις του προτύπου της «Βασιλεία ΙΙΙ» για τον ορισμό του κεφαλαίου), του Οκτωβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη το EU Shadow Banking Monitor (επισκόπηση σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), του Ιουλίου του 2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 29 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας μετά την κρίση(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, του 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10 Μαρτίου 2016, σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια Έκθεση για το 2015(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων(6),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο έρευνας για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, «The European Union’s Role in International Economic Fora, Paper 5: The BCBS» (Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή οικονομικά φόρα, Έγγραφο 5: η BCBS),

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS), κ. Bill Coen, με την Πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου του ΕΕΜ, κ. Danièle Nouy, τον Πρόεδρο της ΕΑΤ, κ. Andrea Enria, και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis, σχετικά με την ολοκλήρωση της «Βασιλεία III/Βασιλεία IV»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο εκ μέρους της Επιτροπής της Βασιλείας, και την επακόλουθη ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο Katainen στις 6 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση της «Βασιλεία III» (O-000136/2016 – B8-1810/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανθεκτικό και καλά κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διότι εξασφαλίζει την απαιτούμενη δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας καθ’ όλο τον οικονομικό κύκλο, και στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες των χωρών της G20 συμφώνησαν, στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε ένα συνολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών προτύπων των διεθνών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η BCBS αναπτύσσει διεθνώς συμφωνημένα ελάχιστα πρότυπα για τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για μεγάλες, διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η BCBS παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση των παγκόσμιων αυτών προτύπων και υποβάλλει εκθέσεις στην G20· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθοδήγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη του ρυθμιστικού κατακερματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποίησε τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα στο πλαίσιο του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) και της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ IV), προσαρμόζοντάς τα, ωστόσο, στην πραγματικότητα των χρηματοδοτικών αναγκών της ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ, και επιτρέποντας έναν βαθμό ευελιξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ έχει αποφασιστεί πως τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες και όχι μόνο στις μεγαλύτερες τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα, ενώ ορισμένες μη ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες τα εφαρμόζουν μόνο για τις μεγαλύτερες τράπεζες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στην επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο είναι σημαντική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την επανεξέταση των ΚΚΑ/ΟΚΑ IV προκειμένου να υλοποιηθούν περαιτέρω συμφωνηθείσες αναθεωρήσεις του πλαισίου της Βασιλείας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες είναι αλληλένδετες και συμπληρωματικές προς άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, όπως η συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών (TLAC) και η υποχρεωτική χρήση κεντρικής εκκαθάρισης για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως με τη σύσταση της Τραπεζικής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υγιές πλαίσιο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανάπτυξη θα πρέπει να είναι πλήρες και ισόρροπο, προκειμένου να καλύπτει δυναμικές εποπτικές πρακτικές και να μην επικεντρώνεται μόνο σε στατικές ρυθμίσεις που καλύπτουν κυρίως ποσοτικές πτυχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι συντελεστές στάθμισης και η «μοντελοποίηση στρατηγικού κινδύνου» για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εθνικές εποπτικές αρχές κατά την αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων παρουσίασαν υπερβολική μεταβλητότητα στο παρελθόν, γεγονός που συνέβαλε στη χρηματοπιστωτική κρίση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για τα διάφορα τραπεζικά επιχειρηματικά υποδείγματα μπορεί να διαφέρει σημαντικά ως προς το εύρος και την πολυπλοκότητα, γεγονός που καθιστά μια ενιαία προσέγγιση αναποτελεσματική και δυσανάλογα επαχθή, ιδίως για πολλές τράπεζες σχετικά μικρού μεγέθους, προσανατολισμένες στην εγχώρια αγορά και λιγότερο πολύπλοκες και διασυνδεδεμένες, καθώς και για τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές τους· απαιτείται, συνεπώς, ο κατάλληλος βαθμός αναλογικότητας και ευελιξίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η BCBS εξετάζει αυτή τη στιγμή περαιτέρω αλλαγές του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των τραπεζών, για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και του επιχειρησιακού κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις εστιάζονται στη βελτίωση της ευαισθησίας στον κίνδυνο και της συνοχής της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο, στην επιβολή πρόσθετων περιορισμών στην εσωτερικά διαμορφωμένη προσέγγιση και στην οριστικοποίηση της σχεδίασης του δείκτη μόχλευσης, καθώς επίσης σε ενδεχόμενο ελάχιστο όριο κεφαλαίων με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση για τις εκτιμήσεις πιστωτικού κινδύνου, ενώ στην ΕΕ πολλές μεγάλες και μεσαίες τράπεζες βασίζονται σε εσωτερικά υποδείγματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη αναθεώρηση της τυποποιημένης προσέγγισης και ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας είναι βασικοί παράγοντες για να λειτουργήσει το πρότυπο της BCBS στις μικρές τράπεζες από τις οποίες χρησιμοποιείται κυρίως·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η G20 έχει δηλώσει πως η τρέχουσα αναθεώρηση δεν θα πρέπει να επιφέρει σημαντική αύξηση των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, άποψη την οποία επανέλαβαν τα κράτη μέλη κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN τον Ιούλιο του 2016·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποβάλλονται τώρα συστημικά σε τακτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι εξωενωσιακών δικαιοδοσιών, όπως η Ιαπωνία, έχουν εκφράσει ανησυχίες σε σχέση με την αυξανόμενη πίεση για αύξηση κεφαλαίων και την αντιμετώπιση του υψηλότερου κόστους που συνεπάγεται η συμμόρφωση προς τα νέα πρότυπα που έχουν οριστεί·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις της BSBC δεν έχουν νομική ισχύ και πρέπει να μεταφέρονται στη νομοθεσία μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας προκειμένου να εφαρμοστούν στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συμμετέχουν όλες οι εθνικές αρμόδιες αρχές στην BCBS, αλλά η ΕΚΤ και ο ΕΕΜ εκπροσωπούνται ως πλήρη μέλη, ενώ η Επιτροπή και η ΕΑΤ ως παρατηρήτριες·

1.  υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη κατάλληλων παγκόσμιων προτύπων και αρχών είναι σημαντική για την προληπτική εποπτεία των τραπεζών, και χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει μετά την κρίση η BCBS στον συγκεκριμένο τομέα·

2.  επαναλαμβάνει ότι οι τράπεζες χρειάζεται να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, προκειμένου να υποστηριχτεί η πραγματική οικονομία, να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος και να αποφευχθεί η επανάληψη των τεράστιων διασώσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της κρίσης· υπογραμμίζει ότι απαιτείται κατάλληλη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3.  επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες δικαιοδοσίες, οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι πιθανό να παραμείνουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· τονίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ προσπαθούσε πάντα να αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό (π.χ. με τη χρήση του συντελεστή υποστήριξης ΜΜΕ) και ότι αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει (π.χ. με την παράταση και την επέκταση του συντελεστή υποστήριξης)· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

4.  επισημαίνει τις συνεχιζόμενες εργασίες της BCBS για την οριστικοποίηση του πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ», που στοχεύουν σε μεγαλύτερη απλούστευση, συγκρισιμότητα και σύγκλιση του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο κεφαλαιακού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπερβολική μεταβλητότητα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων και να εφαρμόζονται ίδιοι κανόνες για ίδιους κινδύνους· υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, προκειμένου να βελτιωθούν η νομιμοποίηση και ο ενστερνισμός των διαβουλεύσεων της BCBS· χαιρετίζει την εμφάνιση του Γενικού Γραμματέα της BCBS ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και παροτρύνει για τη συνέχιση του διαλόγου·

5.  υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση θα πρέπει να σέβεται τη δεδηλωμένη αρχή της Ομάδας Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών και Επικεφαλής Εποπτείας (GHOS) ότι δεν θα αυξηθούν σημαντικά οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, και ταυτόχρονα να ενισχύει τη συνολική χρηματοοικονομική θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών·

6.  υπογραμμίζει ότι μια δεύτερη, εξίσου σημαντική αρχή που πρέπει να τηρείται στην αναθεώρηση συνίσταται στην προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του μετριασμού –αντί της έντασης– των διαφορών μεταξύ δικαιοδοσιών και τραπεζικών υποδειγμάτων, και με την αποφυγή της περιττής επιβάρυνσης του τραπεζικού υποδείγματος της ΕΕ·

7.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αρχική ανάλυση των πρόσφατων σχεδίων της BCBS δείχνει ότι η δέσμη μεταρρυθμίσεων στο τρέχον στάδιο ενδέχεται να μην είναι σύμφωνη με τις δύο προαναφερθείσες αρχές· καλεί την BCBS να αναθεωρήσει τις προτάσεις της ανάλογα, και την ΕΚΤ και τον ΕΕΜ να διασφαλίσουν τον σεβασμό τους στην οριστικοποίηση και την παρακολούθηση του νέου προτύπου·

8.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του νέου προτύπου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη·

9.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η αρχή της αναλογικότητας, η οποία πρέπει όχι απλώς να αξιολογείται σε σχέση με το μέγεθος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε ρύθμιση, αλλά και να θεωρείται δίκαιη ισορροπία μεταξύ του κόστους και των πλεονεκτημάτων του κανονισμού για κάθε ομάδα ενδιαφερομένων·

10.  ζητεί την καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο·

11.  καλεί την BCBS να αξιολογήσει προσεκτικά και διεξοδικά τον ποιοτικό και τον ποσοτικό αντίκτυπο των νέων μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στις διάφορες δικαιοδοσίες και τα διάφορα τραπεζικά υποδείγματα, πριν από την έγκριση του προτύπου από την Επιτροπή· θεωρεί ότι στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει η Επιτροπή· καλεί την BCBS να επιφέρει τις αναγκαίες προσαρμογές σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανισορροπίες κατά την εν λόγω ανάλυση·

12.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας ρυθμιστικής προσέγγισης με γνώμονα τον κίνδυνο, όπου θα εφαρμόζονται ίδιοι κανόνες για ίδιους κινδύνους, και υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να περιοριστούν τα περιθώρια για ρυθμιστικό αρμπιτράζ και υπερβολική μεταβλητότητα στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία· καλεί την BCBS να διατηρήσει την ευαισθησία των ρυθμίσεων προληπτικής εποπτείας στον κίνδυνο, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η αναθεώρηση της τυποποιημένης προσέγγισης και η σκοπιμότητα της εφαρμογής της IRBA υπερισχύουν των κινδύνων ρυθμιστικού αρμπιτράζ και αντικατοπτρίζουν ικανοποιητικά τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης, όπως ο δανεισμός για ακίνητα, η χρηματοδότηση υποδομής και ο ειδικός δανεισμός, και αποφεύγοντας τις δυσανάλογες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες συνέπειες για την πραγματική οικονομία από την προτεινόμενη καθιέρωση κατώτατων ορίων αποτελέσματος (output floor)·

13.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά και διεξοδικά τον ποιοτικό και ποσοτικό αντίκτυπο των πρόσφατων και των νέων μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στην Ευρώπη και στα προβλεπόμενα νομοθετικά σχέδια όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα από την πρόσκληση υποβολής στοιχείων και τις εργασίες για την πρώτη επισκόπηση αξιολόγησης σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2016· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι νέες προτάσεις της BCBS ή η υλοποίησή τους, δεν ακυρώνουν τις πρωτοβουλίες αυτές· τονίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τα ως τώρα νομοθετικά επιτεύγματα ούτε να θεωρηθεί παρότρυνση για απορρύθμιση·

14.  ζητεί να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις για κεντρική εκκαθάριση των παράγωγων προϊόντων, κατά τον καθορισμό του δείκτη μόχλευσης, ώστε να ενθαρρύνεται η πρακτική της κεντρικής εκκαθάρισης·

15.  υπενθυμίζει ότι, τόσο στις εκτιμήσεις επιπτώσεων όσο και στη διαμόρφωση των υποδειγμάτων, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιομορφίες των ευρωπαϊκών τραπεζικών υποδειγμάτων, οι αγορές όπου λειτουργούν, τα διαφορετικά μεγέθη των ιδρυμάτων και τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου, προκειμένου να διατηρηθεί η πολυμορφία του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμά όλες αυτές τις αρχές κατά τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και τη μεταφορά των προτάσεων της BCBS στο δίκαιο της ΕΕ·

16.  υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών τραπεζικής εποπτείας στη διασφάλιση της εποπτικής σύγκλισης στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την καταλληλότητα των κανόνων των διαφόρων τραπεζικών υποδειγμάτων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία για την κατάσταση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων, προκειμένου το έργο αυτό να μπορεί να επιτελεστεί ικανοποιητικά και αξιόπιστα· τονίζει ότι το δικαίωμα χρήσης εσωτερικών υποδειγμάτων θα πρέπει να διατηρηθεί· καλεί τον ΕΕΜ και η ΕΑΤ να συνεχίσουν το εποπτικό έργο τους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των εσωτερικών υποδειγμάτων και την ικανότητά τους να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τους κινδύνους των επιχειρηματικών υποδειγμάτων των τραπεζών, να βελτιώνουν τη σύγκλιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες και να προτείνουν τροποποιήσεις όταν είναι αναγκαίο·

17.  υπενθυμίζει την αλληλεπίδραση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες με άλλα μείζονα τραπεζικά πρότυπα, όπως η καθιέρωση του προτύπου TLAC στην ΕΕ και η εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις MREL στο πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση, καθώς και με την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9 στο εγγύς μέλλον, και με το πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης· τονίζει, συνεπώς, ότι ο προβληματισμός σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις των κανόνων προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία και τόσο τα επιμέρους αποτελέσματά τους όσο και τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων τους·

18.  υπενθυμίζει ότι πολλές μεγάλες τράπεζες της ΕΕ κατέβαλλαν τα τελευταία έτη μερίσματα στους μετόχους τους ενώ παρέμεναν σημαντικά υποκεφαλαιοποιημένες και χωρίς να έχουν εκκαθαρίσει τους ισολογισμούς τους κατά τρόπο συνεπή·

19.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες για ένα «πλαίσιο μικρών τραπεζών» για τα λιγότερο επικίνδυνα τραπεζικά υποδείγματα, και να επεκτείνει το έργο αυτό στη σκοπιμότητα ενός μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου αποτελούμενου από λιγότερο πολύπλοκους και περισσότερο ενδεδειγμένους και αναλογικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας, ειδικά προσαρμοσμένους στους διάφορους τύπους τραπεζικών υποδειγμάτων·

20.  τονίζει τη σημασία του ρόλου της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά τη συμμετοχή στο έργο της BCBS και τη διαφανή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στις συζητήσεις της BCBS· ζητεί τη μεγαλύτερη προβολή του ρόλου αυτού κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ECOFIN και την ενίσχυση της λογοδοσίας στην επιτροπή ECON του Κοινοβουλίου, με τακτική ενημέρωση από τους εκπροσώπους της ΕΕ που συμμετέχουν στις συζητήσεις·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) http://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf.
(2) https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm.
(3) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/07/12-conclusions-banking-reform/.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0093.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0006.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0108.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου