Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2952(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1230/2016

Predkladané texty :

B8-1230/2016

Rozpravy :

PV 22/11/2016 - 18
CRE 22/11/2016 - 18

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0442

Prijaté texty
PDF 378kWORD 51k
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg
Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka
P8_TA(2016)0442B8-1230/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o posunkovej reči a profesionálnych tlmočníkoch posunkovej reči (2016/2952(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 5, 9, 10, 19, 168 a 216 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a na články 2 a 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. júna 1988 o posunkovej reči pre nepočujúcich(1) a z 18. novembra 1998 o posunkovej reči(2),

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) a na jeho nadobudnutie platnosti 21. januára 2011 v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2016 o vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím(4),

–  so zreteľom na všeobecnú pripomienku č. 4 (2016) Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím o práve na inkluzívne vzdelávanie(5),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (ďalej len „smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“)(6),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o programe Erasmus+ a ďalších nástrojoch na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania(8),

–  so zreteľom na politický dokument Európskeho fóra mládeže o rovnosti a nediskriminácii(9),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 2. decembra 2015 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2012 o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora (COM(2012)0721),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní(10),

–  so zreteľom na výsledky vzdelávania a usmernenia pre hodnotenie Európskeho fóra tlmočníkov posunkovej reči (efsli) pre spravodlivé príležitosti odbornej prípravy pre tlmočníkov posunkovej reči a kvalitné služby pre nepočujúcich občanov v celej Únii(11),

–  so zreteľom na usmernenia efsli/EUD (Európska únia nepočujúcich) pre tlmočníkov posunkovej reči pre schôdze na medzinárodnej/európskej úrovni(12),

–  so zreteľom na usmernenia Medzinárodného združenia konferenčných tlmočníkov (IACI) pre tlmočníkov hovorenej reči pracujúcich v zmiešaných tímoch(13),

–  so zreteľom na správu fóra efsli o právach na tlmočnícke služby posunkovej reči pri práci alebo štúdiu v zahraničí(14),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ako plnoprávni občania majú všetky osoby so zdravotným postihnutím, najmä ženy a deti vrátane nepočujúcich a nedoslýchavých osôb vrátane tých, ktorí používajú posunkovú reč, a tých, ktorí ju nepoužívajú, rovnaké práva a nárok na neodňateľnú dôstojnosť, rovnaké zaobchádzanie, nezávislé bývanie, samostatnosť a plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti;

B.  keďže ZFEÚ vyžaduje od Únie, aby bojovala proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností (článok 10), a splnomocňuje ju prijímať právne predpisy na boj proti tejto diskriminácii (článok 19);

C.  keďže v článkoch 21 a 26 Charty základných práv Európskej únie sa výslovne zakazuje diskriminácia na základe zdravotného postihnutia a stanovuje sa rovnaká účasť osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti;

D.  keďže v EÚ je približne jeden milión nepočujúcich používateľov posunkovej reči(15) a 51 miliónov nedoslýchavých občanov(16), z ktorých mnohí takisto používajú posunkovú reč;

E.  keďže národné a regionálne posunkové reči sú plnohodnotnými prirodzenými jazykmi s vlastnou gramatikou a syntaxom, ktoré sú rovnaké ako u hovorených jazykov(17);

F.  keďže politika EÚ v oblasti viacjazyčnosti podporuje učenie sa cudzích jazykov a keďže jedným z jej cieľov je, aby každý Európan hovoril dvoma jazykmi okrem svojho materinského jazyka; keďže vzdelávanie a podpora národných a regionálnych posunkových rečí by mohli podporiť tento cieľ;

G.  keďže prístupnosť je predpokladom pre osoby so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávisle a v plnej miere a rovnocenne sa zapájať do spoločnosti(18);

H.  keďže prístupnosť sa neobmedzuje len na fyzickú prístupnosť prostredia, ale týka sa aj prístupnosti informácií a komunikácie, a to aj vo forme poskytovania obsahu v posunkovej reči(19);

I.  keďže profesionálni tlmočníci posunkovej reči sa rovnajú tlmočníkom hovoreného jazyka z hľadiska ich zaradenia a úloh;

J.  keďže situácia tlmočníkov posunkovej reči v jednotlivých členských štátoch je rôznorodá, od neformálnej rodinnej pomoci po profesionálnych vysokoškolsky vzdelaných a kvalifikovaných tlmočníkov;

K.  keďže chýbajú kvalifikovaní a profesionálni tlmočníci posunkovej reči vo všetkých členských štátoch a keďže pomer používateľov posunkovej reči k tlmočníkom posunkovej reči sa pohybuje od 8:1 do 2 500:1, s priemernom 160:1(20);

L.  keďže bola predložená petícia(21), ktorá požaduje, aby Európsky parlament umožnil, aby sa petície mohli predkladať v národných a regionálnych posunkových rečiach EÚ;

M.  keďže Bruselské vyhlásenie o posunkovej reči v Európskej únii(22) podporuje nediskriminačný prístup k využívaniu prirodzenej posunkovej reči, ako sa požaduje podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ratifikovala EÚ a všetky členské štáty EÚ okrem jedného;

N.  keďže rozsah a kvalita titulkovania verejnej a súkromnej televízie sa v členských štátoch značne líši, od menej ako 10 % po takmer 100 %, pričom existujú veľmi odlišné normy kvality(23); keďže chýbajú údaje z väčšiny členských štátov, pokiaľ ide o rozsah tlmočenia v posunkovej reči v televízii;

O.  keďže z vývoja nových jazykových technológií by mohli ťažiť používatelia posunkovej reči;

P.  keďže podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím je odmietnutie primeraného prispôsobenia potrebám diskrimináciou a keďže podľa smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní je nutné zabezpečiť primerané prispôsobenie potrebám s cieľom zaručiť dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania;

Q.  keďže v súčasnosti neexistuje priamy komunikačný prístup nepočujúcich, hluchoslepých alebo nedoslýchavých občanov k poslancom Európskeho parlamentu a úradníkom inštitúcií Európskej únie a naopak, k nepočujúcim alebo nedoslýchavým ľuďom v inštitúciách EÚ;

Kvalifikovaní a profesionálni tlmočníci posunkovej reči

1.  zdôrazňuje potrebu kvalifikovaných a profesionálnych tlmočníkov posunkovej reči, ktorú možno naplniť len na základe tohto prístupu:

   a) oficiálnym uznaním národnej a regionálnej posunkovej reči v členských štátoch a v inštitúciách EÚ,
   b) formálnou odbornou prípravou (na univerzitnej alebo podobnej úrovni, ktorá bude zodpovedať 3 rokom denného štúdia, podobne ako sa vyžaduje pri vzdelávaní tlmočníkov hovoreného jazyka)(24),
   c) registráciou (prostredníctvom oficiálneho systému akreditácie a kontroly kvality, napr. kontinuálnym profesijným rozvojom),
   d) formálnym uznávaním profesie;

2.  je si vedomý, že poskytovanie vysokokvalitných služieb tlmočenia v posunkovej reči:

   a) závisí od objektívneho hodnotenia kvality za účasti všetkých zainteresovaných strán,
   b) je založené na odborných kvalifikáciách,
   c) potrebuje zástupcov komunity nepočujúcich ľudí – expertov,
   d) závisí od dostatočných zdrojov na odbornú prípravu a zamestnávanie tlmočníkov posunkovej reči;

3.  je si vedomý, že tlmočenie posunkovej reči je profesionálnou službou, ktorá si vyžaduje primeranú odmenu;

Rozdiel medzi dostupnosťou a primeraným prispôsobením potrebám(25)

4.  oceňuje, že dostupnosť je na prospech určitých skupín a vychádza zo súboru noriem, ktoré sa implementujú postupne;

5.  uvedomuje si, že nezabezpečenie dostupnosti nemožno obhajovať neprimeranosťou alebo nadmerným zaťažením;

6.  uznáva, že primerané prispôsobenie potrebám sa týka jednotlivca a dopĺňa požiadavku dostupnosti;

7.  konštatuje tiež, že jednotlivec môže požadovať opatrenia primeraného prispôsobenia potrebám aj v prípade, keď bola splnená povinnosť zabezpečiť dostupnosť;

8.  je si vedomý, že poskytovanie tlmočenia v posunkovej reči môže byť opatrením zabezpečenia dostupnosti alebo opatrením primeraného prispôsobenia potrebám, a to v závislosti od situácie;

Dostupnosť

9.  zdôrazňuje, že nepočujúci, hluchoslepí a nedoslýchaví občania musia mať rovnaký prístup k informáciám a komunikácii ako ostatní, a to formou tlmočenia posunkovej reči, titulkovania, prevádzania zvukového záznamu na text a/alebo alternatívnych spôsobov komunikácie vrátane tlmočníkov hovoreného jazyka;

10.  zdôrazňuje, že treba sprístupniť verejné a štátne služby vrátane ich obsahu na internete prostredníctvom sprostredkujúcich osôb, a to podľa okolností napríklad prostredníctvom tlmočníkov posunkovej reči na mieste, ale aj alternatívnych internetových služieb a služieb na diaľku;

11.  opakuje svoj záväzok čo najviac sprístupniť politický proces, a to aj poskytovaním profesionálnych tlmočníkov posunkovej reči; poznamenáva, že to zahŕňa podľa okolností voľby, verejné konzultácie a iné podujatia;

12.  zdôrazňuje rastúcu úlohu jazykových technológií pri zabezpečovaní rovnakého prístupu každého k digitálnemu priestoru;

13.  uznáva význam minimálnych noriem na zabezpečenie dostupnosti, najmä so zreteľom na nové a vznikajúce technológie, ako je tlmočenie do posunkovej reči prostredníctvom internetu a titulkovanie;

14.  konštatuje, že aj keď je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v právomoci členských štátov, malo by sa prihliadať na potreby nepočujúcich, hluchoslepých a nedoslýchavých pacientov, napríklad prostredníctvom zabezpečenia profesionálnych tlmočníkov posunkovej reči a osvety a odbornej prípravy zamestnancov s osobitným dôrazom na ženy a deti;

15.  uznáva, že rovnaký prístup k spravodlivosti pre nepočujúcich, hluchoslepých a nedoslýchavých občanov možno zabezpečiť iba prostredníctvom riadne kvalifikovaných a profesionálnych tlmočníkov posunkovej reči;

16.  je si vedomý dôležitosti správneho a presného tlmočenia a prekladu, najmä v prostredí súdov a v inom právnom kontexte; zdôrazňuje preto význam špecializovaných a vysokokvalifikovaných profesionálnych tlmočníkov posunkovej reči, najmä v tomto prostredí;

17.  zdôrazňuje potrebu zvýšiť podporu a posilniť osobitné ustanovenia, napr. tlmočenie v posunkovej reči a textové informácie o katastrofách v reálnom čase prístupné osobám so zdravotným postihnutím v situáciách ozbrojených konfliktov, núdzových humanitárnych situáciách a pri živelných katastrofách(26);

Zamestnanie, vzdelávanie a odborná príprava

18.  poznamenáva, že treba prijať opatrenia primeraného prispôsobenia potrebám, medzi ktoré patrí poskytovanie profesionálnych tlmočníkov posunkovej reči, s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k zamestnaniu, vzdelávaniu a odbornej príprave;

19.  zdôrazňuje, že treba zabezpečiť vyvážené a komplexné informácie o posunkovej reči a o tom, čo znamená byť nepočujúcim, aby rodičia mohli prijímať rozhodnutia v najlepšom záujme svojich detí;

20.  zdôrazňuje, že programy skorej intervencie majú zásadný význam pre rozvoj schopností potrebných pre život vrátane jazykových schopností; okrem toho konštatuje, že tieto programy by v ideálnom prípade mali zahŕňať aj nepočujúcich ako vzory;

21.  zdôrazňuje, že nepočujúci, hluchoslepí a nedoslýchaví študenti a ich rodičia musia mať príležitosť naučiť sa národnú alebo regionálnu posunkovú reč ich prostredia prostredníctvom predškolských služieb a v školách(27);

22.  zdôrazňuje, že posunková reč by mala byť začlenená do učebných osnov v cieľom zvýšiť informovanosť o posunkovej reči a jej využívanie;

23.  zdôrazňuje, že treba prijať opatrenia na uznávanie a podporu jazykovej identity komunity nepočujúcich(28);

24.  vyzýva členské štáty, aby podporovali štúdium posunkovej reči rovnakým spôsobom ako cudzie jazyky;

25.  zdôrazňuje, že kvalifikovaní tlmočníci posunkovej reči a učitelia ovládajúci posunkovú reč a schopní pracovať efektívne v dvojjazyčnom inkluzívnom vzdelávacom prostredí sú nevyhnutným predpokladom akademického úspechu nepočujúcich detí a mladých dospelých, čo vedie v dlhodobom horizonte k získavaniu vysokoškolského vzdelania a znižovaniu miery nezamestnanosti;

26.  zdôrazňuje všeobecný nedostatok dvojjazyčných učebníc (s posunkovou rečou) a učebných materiálov v prístupných formátoch a jazykoch;

27.  naliehavo žiada, aby bola rešpektovaná zásada slobody pohybu nepočujúcich, hluchoslepých a nedoslýchavých občanov v EÚ, najmä v kontexte programu Erasmus + a súvisiacich programov mobility, tým, že sa zabezpečí, aby účastníci neboli neúmerne zaťažení nutnosťou starať sa o tlmočenie;

28.  víta pilotný projekt európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím; vyslovuje ľútosť nad tým, že z projektu bolo vylúčené tlmočenie v posunkovej reči, keďže to má značne negatívny vplyv na slobodu pohybu nepočujúcich, hluchoslepých a nedoslýchavých pracujúcich a študentov v EÚ;

Inštitúcie Európskej únie

29.  je si vedomý, že inštitúcie EÚ musia vytvárať príklady osvedčených postupov pre zamestnancov, volených verejných činiteľov a stážistov a voči občanom EÚ, pokiaľ ide o zabezpečenie primeraného prispôsobenia potrebám a zabezpečenie dostupnosti, čo zahŕňa aj poskytovanie tlmočenia v posunkovej reči;

30.  víta skutočnosť, že inštitúcie EÚ v jednotlivých prípadoch zabezpečujú dostupnosť verejných podujatí a schôdzí výborov; domnieva sa, že titulkovanie a prevádzanie zvukového záznamu na text by sa mali považovať za alternatívu, ale aj potrebné opatrenie rovnocenného charakteru pre nedoslýchavých ľudí, ktorí nepoužívajú posunkovú reč, a že to isté platí aj pre zamestnancov inštitúcií EÚ, pokiaľ ide o zabezpečenie primeraného prispôsobenia potrebám v súlade s článkom 5 smernice 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní;

31.  je si vedomý, že inštitúcie EÚ majú zavedený systém na poskytovanie tlmočenia v posunkovej reči prostredníctvom svojich oddelení pre zabezpečenie prístupu; naliehavo vyzýva inštitúcie, aby využívali existujúce systémy, a to aj pri zabezpečovaní primeraného prispôsobenia potrebám zamestnancov a/alebo volených verejných činiteľov, a účinne minimalizovali administratívne zaťaženie jednotlivcov a inštitúcií;

32.  naliehavo vyzýva inštitúcie, aby oficiálne priznali tlmočníkom posunkovej reči rovnaké postavenie ako tlmočníkom hovoreného jazyka, pokiaľ ide o tlmočnícke služby poskytované pre inštitúcie a/alebo ich zamestnancov a volených verejných činiteľov vrátane prístupu k technickej podpore, prípravným materiálom a dokumentom;

33.  vyzýva Eurostat, aby zabezpečil poskytovanie štatistických údajov o nepočujúcich, hluchoslepých a nedoslýchavých používateľoch posunkovej reči inštitúciám EÚ, aby mohli lepšie definovať, vykonávať a analyzovať politiky v oblasti zdravotného postihnutia a jazykov;

34.  naliehavo vyzýva oddelenie návštev Európskeho parlamentu, aby prihliadalo na potreby nepočujúcich, hluchoslepých a nedoslýchavých návštevníkov tým, že priamo zabezpečí služby tlmočenia do národnej alebo regionálnej posunkovej reči a prevádzania zvukového záznamu na text;

35.  žiada inštitúcie, aby v plnej miere vykonávali pilotný projekt EÚ INSIGN, ktorý je reakciou na rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 o zavedení aplikácií a služieb v oblasti posunkovej reči v reálnom čase a ktorý je zameraný na zlepšenie komunikácie medzi nepočujúcimi a nedoslýchavými ľuďmi a inštitúciami EÚ(29);

o
o   o

36.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 187, 18.7.1988, s. 236.
(2) Ú. v. ES C 379, 7.12.1998, s. 66.
(3) Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0318.
(5) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(6) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(7) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2016)0107.
(9) http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf
(10) Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1.
(11) http://efsli.org/publications
(12) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf
(13) http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1
(14) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf
(15) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_sk.htm
(16) European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH): http://www.efhoh.org/about_us
(17) Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages (Posunkové reči). Cambridge University Press.Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Sign Language(Posunková reč): An International Handbook (Medzinárodná príručka). De Gruyter.
(18) Všeobecná pripomienka č. 2, Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, CRPD/C/GC/2.
(19) Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), článok 9.
(20) Wit, M. de (2016, pripravovaná správa). Sign Language Interpreting in Europe (Tlmočenie posunkovej reči v Európe), vydanie z roku 2016.
(21) Petícia č. 1056-16.
(22) Brussels Declaration (Bruselské vyhlásenie) (2010), Európska únia nepočujúcich (EUD): http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf
(23) EFHOH (Európska federácia osôb so sluchovým postihnutím) (2015). State of subtitling access in EU (Situácia v oblasti prístupu k titulkovaniu v EÚ. K dispozícii na: http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf
(24) efsli (2013), Výsledky vzdelávania absolventov trojročného programu v oblasti tlmočenia (Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Interpreting Training Programme)
(25) CRPD/C/GC/4, ods. 28.
(26) Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), článok 11.
(27) http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf
(28) Všeobecná pripomienka č. 4, Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, CRPD/C/GC/4, dostupná na stránke: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(29) http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia