Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2978(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1228/2016

Esitatud tekstid :

B8-1228/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0443

Vastuvõetud tekstid
PDF 252kWORD 51k
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg
Toimeaine bentasooni heakskiidu pikendamine
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Euroopa Parlamendi 23. novembri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega pikendatakse toimeaine bentasooni heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusmääruse eelnõud, millega pikendatakse toimeaine bentasooni heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D047341/00),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜkehtetuks tunnistamise kohta(1), eriti selle artikli 20 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(2) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti järeldusi vastastikuse eksperdiarvamuse kohta seoses toimeaine bentasoon pestitsiidiriski hindamisega(3),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et toimeainet bentasooni kasutatakse paljudes põllumajanduskultuurides esinevate laialeheliste umbrohtude vastu võitlemisel valikulise tärkamisjärgse herbitsiidina ja selle kasutamine põllumajanduses on tavaline;

B.  arvestades, et talle iseloomulike omaduste tõttu võib toimeaine bentasoon suure tõenäosusega imbuda otse põhjavette;

C.  arvestades, et Ühendkuningriigi keskkonnaameti andmetel on toimeaine bentasoon selle riigi põhjavetes kõige sagedamini avastatud heakskiidetud pestitsiid ja seda leidub ka pinnavees; arvestades, et olukord on samasugune kogu Euroopas;

D.  arvestades, et komisjoni 8. aprilli 2016. aasta rakendusmäärusega (EL) 2016/549 (millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011) pikendati toimeaine bentasooni heakskiidu kehtivusaega kuni 30. juunini 2017, sest selle aine hindamine oli edasi lükkunud;

E.  arvestades, et komisjoni rakendusmääruse eelnõus, millega pikendatakse toimeaine bentasooni heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (edaspidi „rakendusmääruse eelnõu“), tehakse Euroopa Toiduohutusameti korraldatud teadusliku hindamise põhjal ettepanek anda bentasoonile heakskiit kuni 31. jaanuarini 2032, st kõige pikemaks võimalikuks perioodiks;

F.  arvestades, et vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning pidades silmas olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi, on rakendusmääruse eelnõusse lisatud teatud tingimused ja piirangud, eelkõige nõue esitada kinnitavat lisateavet;

G.  arvestades, et pärast pikendamise hindamisaruande kohta tehtud märkuste kaalumist jõuti järeldusele, et taotlejatelt tuleb nõuda täiendavat teavet;

H.  arvestades, et pärast pikendamise hindamisaruande kohta tehtud märkuste kaalumist jõuti järeldusele, et Euroopa Toiduohutusametil tuleks küsida nõu ekspertidelt selle kohta, milline on nimetatud aine toksilisus imetajatele, selle aine jääkide ning aine säilimise ja käitumise kohta keskkonnas ning selle kohta, kui toksiline on aine keskkonna jaoks, ning selle põhjal järeldada, kas toimeaine bentasoon võiks vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud tingimustele;

I.  arvestades, et taotlejad peavad esitama kinnitava teabe OECD kontseptuaalses raamistikus praegu ette nähtud 2 ja 3 tasandi analüüside kohta, et hinnata võimalikke endokriinselt vahendatavaid toimemehhanisme seoses rottidel läbiviidud arengutoksilisuse uuringus ilmnenud arenguhäireid põhjustava mõjuga (olukord, kus on palju implantatsioonijärgselt hukkunud looteid, vähe elusaid looteid ja esinevad loodete arenguhäired, kuid puudub selge toksiline mõju emasloomale, viitab sellele, et aine võiks klassifitseerida 2. kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks);

J.  arvestades, et tarbija riskianalüüsi ei viidud lõpule, kuna(ainejääkide määratlused, mida kavatseti kasutada taimede riskianalüüsis ja kariloomadel kasutamiseks, loeti andmetes ilmnenud lünkade tõttu ajutiseks;

K.  arvestades, et lähteaine bentasooni ja metaboliidi N-metsüül-bentasooni põhjavette sattumisele antud hinnang ei ole lõplik; arvestades, et puudub teave võimaliku põhjavette sattumise kohta, kui toimeaine aastadoosid on üle 960 g/ha (luba taotleti iseloomuliku kasutuse jaoks, mis oli kuni 1440 g/ha);

L.  arvestades, et komisjoni otsus toimeaine heaks kiita ja samal ajal taotleda andmeid, mis kinnitavad selle ohutust (kinnitavate andmete menetlus) annaks võimaluse toimeaine turuleviimiseks enne, kui komisjon on saanud kõik andmed, mis on vajalikud selle otsuse toetamiseks;

M.  arvestades, et Euroopa ombudsmani 18. veebruari 2016. aasta otsuses juhtumi 12/2013/MDC kohta, mis käsitleb komisjoni tegevust taimekaitsevahendite (pestitsiidide) heakskiitmisel ja turulelaskmisel, palutakse komisjoni kasutada kinnitavate andmete menetlust piiratud ulatuses ja rangelt kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning kahe aasta jooksul alates ombudsmani otsusest esitada aruanne selle kohta, et kinnitavatel andmetel põhinevate otsuste arv on võrreldes praeguse lähenemisviisiga oluliselt langenud;

N.  arvestades, et komisjoni rakendusmääruse eelnõuga ei rakendata Euroopa ombudsmani ettepanekuid sellise lahenduse leidmiseks, millega saaks parandada süsteemi, mida komisjon kasutab pestitsiididele heakskiidu andmiseks;

O.  arvestades, et vastavalt määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ei pikendata toimeainetele antud heakskiidu kehtivusaega pikemaks perioodiks kui 15 aastat; arvestades, et heakskiidu kehtivusaeg peaks olema proportsionaalne selliste ainete kasutamisega kaasnevate võimalike riskidega; arvestades, et tuleb rakendada määruses (EÜ) nr 1107/2009 ette nähtud ettevaatuspõhimõtet, mille kohaselt peab komisjon tagama, et ei anna toimeainetele heakskiitu juhul, kui see võiks seada ohtu rahvatervise või keskkonna;

P.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti vastastikuses eksperdiarvamuses tehakse ettepanek klassifitseerida toimeaine bentasoon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 2. kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks;

Q.  arvestades, et küsimus võetakse määrava tähtsusega probleemvaldkondade loetellu, kui on piisavalt teavet, et viia läbi iseloomulike kasutuseviiside hindamine kooskõlas ühtsete põhimõtetega vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikele 6 ning komisjoni määruse (EL) nr 546/2011 sätetele, ja kui nimetatud hindamise põhjal ei ole võimalik järeldada, et vähemalt ühe iseloomuliku kasutuse puhul võib eeldada, et toimeainet sisaldaval taimekaitsevahendil ei ole mingit kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele või põhjaveele ega lubamatut mõju keskkonnale;

R.  arvestades, et vastavalt Euroopa Toiduohutusameti järeldustele on tuvastatud määrava tähtsusega probleemvaldkondi, eelkõige asjaolu, et mõlemale taotlejale soovitatud tehnilise materjali spetsifikatsioon ei olnud võrreldav materjaliga, mida testimisel kasutati toksikoloogiliste kontrollväärtuste saamiseks, ning ei ole selgunud, kas ökotoksikoloogiauuringutes kasutatud tehniline materjal on mõlema taotleja tehniliste spetsifikatsioonide osas piisavalt iseloomulik;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud rakendamisvolitused;

2.  on seisukohal, et toimeaine bentasooni iseloomuliku kasutuse hindamine ei ole piisav järeldamaks, et vähemalt ühe iseloomuliku kasutuse puhul saab eeldada, et toimeainet bentasooni sisaldaval taimekaitsevahendil ei ole mingit kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele või põhjaveele ega lubamatut mõju keskkonnale;

3.  palub komisjonil ja liikmesriikidel rahastada teadusuuringuid ja innovatsiooni alternatiivsete, säästvate ja kulutõhusate kahjuritõrjevahendite väljatöötamiseks, et tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse;

4.  on seisukohal, et komisjon, kasutades toimeaine bentasooni heakskiitmisel kinnitavate andmete menetlust, läks vastuollu määruse (EÜ) nr 1107/2009 sätetega ja ei pidanud kinni ettevaatuspõhimõttest, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 191;

5.  palub komisjonil enne mis tahes heakskiitu puudutava otsuse vastuvõtmist hoolitseda eelkõige selle eest, et puuduvad asjakohased andmed oleksid leitud ja hinnatud;

6.  palub komisjonil oma rakendusmääruse eelnõu tagasi võtta ja esitada komiteele uus eelnõu;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(2) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(3) EFSA Journal 2015; 13(4):4077.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika