Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2978(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1228/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1228/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0443

Hyväksytyt tekstit
PDF 253kWORD 48k
Keskiviikko 23. marraskuuta 2016 - Strasbourg
Tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. marraskuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (D047341/00),

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmät bentatsoni-tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevasta vertaisarvioinnista(3),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tehoaine bentatsoni toimii valikoivana leveälehtisten rikkakasvien torjunta-aineena kasvun alkamisen jälkeen useilla viljelykasveilla ja sitä käytetään yleisesti maataloudessa;

B.  ottaa huomioon, että ominaisuuksiensa vuoksi bentatsoni-tehoainetta huuhtoutuu helposti suoraan pohjaveteen;

C.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristöviraston tietojen mukaan tehoaine bentatsoni on maan pohjavesissä useimmin havaittu hyväksytty kasvinsuojeluaine ja sitä esiintyy myös pintavesissä; ottaa huomioon, että tilanne on samankaltainen koko Euroopassa;

D.  ottaa huomioon, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta 8. huhtikuuta 2016 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/549 pidennettiin tehoaineen bentatsoni hyväksynnän voimassaoloaikaa 30. kesäkuuta 2017 asti, koska aineen arviointi oli viivästynyt;

E.  ottaa huomioon, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (jäljempänä ”ehdotus täytäntöönpanoasetukseksi”) säädetään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) laatiman tieteellisen arvioinnin perusteella bentatsonin hyväksymisestä 31. tammikuuta 2032 asti eli niin pitkään kuin mahdollista;

F.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella ehdotukseen täytäntöönpanoasetukseksi on sisällytetty tiettyjä ehtoja ja rajoituksia, erityisesti vaatimus toimittaa lisää vahvistavia tietoja;

G.  ottaa huomioon, että uusimista koskevasta arviointikertomuksesta saatujen kommenttien käsittelyn jälkeen tultiin siihen tulokseen, että hakijoilta olisi vaadittava lisätietoja;

H.  ottaa huomioon, että uusimista koskevasta arviointikertomuksesta saatujen kommenttien käsittelyn jälkeen tultiin siihen tulokseen, että elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi järjestettävä asiantuntijoiden kuuleminen nisäkästoksikologian, jäämien, aineen ympäristössä käyttäytymisen ja ekotoksikologian alalla ja hyväksyttävä päätelmät siitä, voidaanko tehoaine bentatsonin odottaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa vahvistetut edellytykset;

I.  ottaa huomioon, että hakijoiden on toimitettava vahvistavat tiedot OECD:n teoreettisessa viitekehyksessä vahvistetuista tason 2 ja 3 testeistä, jotta voidaan tarkastella mahdollista hormonivälitteistä vaikutusmekanismia rotilla suoritetuissa kehitysmyrkyllisyystutkimuksissa havaittujen kehitykseen liittyvien vaikutusten yhteydessä (lisääntyneet alkion menetykset kiinnittymisen jälkeen, elävien sikiöiden määrän väheneminen ja sikiön kehityksen viivästyminen ilman selvää emomyrkyllisyyttä, mikä viittaa siihen, että aine olisi asianmukaista luokitella lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 2 kuuluvaksi aineeksi);

J.  ottaa huomioon, että kuluttajiin kohdistuvien riskien arviointia ei saatettu päätökseen, koska kasveja koskevaa riskinarviointia varten ja karjassa käyttöä varten laadittuja jäämien määritelmiä pidettiin tilapäisinä havaittujen tietovajeiden vuoksi;

K.  ottaa huomioon, että pohjaveden altistusta koskevaa arviointia ei saatettu päätökseen bentatsonin lähtöaineen ja sen metaboliitin N-metyyli-bentatsonin osalta; ottaa huomioon, että tiedot mahdollisesta pohjaveden altistuksesta, kun tehoaineen vuotuiset käyttömäärät ylittävät 960 g/ha (lupaa haettiin edustavalle käyttötarkoitukselle, joka oli enintään 1 440 g/ha);

L.  ottaa huomioon, että komission päätös hyväksyä tehoaine ja pyytää samalla vahvistavia tietoja sen turvallisuudesta (vahvistavia tietoja koskeva menettely) antaisi mahdollisuuden saattaa tehoaine markkinoille, ennen kuin komissio on saanut kaikki päätöksen tueksi tarvittavat tiedot;

M.  ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamies antoi 18. helmikuuta 2016 päätöksen asiassa 12/2013/MDC, joka koskee kasvinsuojeluaineiden (torjunta-aineet) hyväksyntään ja markkinoille saattamiseen liittyviä komission käytäntöjä, ja kehotti siinä komissiota käyttämään vahvistavia tietoja koskevaa menettelyä rajoittavasti ja ehdottomasti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sekä antamaan kahden vuoden kuluessa oikeusasiamiehen päätöksestä kertomuksen, josta käy ilmi, että sellaisten päätösten määrä, joissa on käytetty vahvistavia tietoja, on vähentynyt huomattavasti nykyiseen toimintatapaan verrattuna;

N.  ottaa huomioon, että komission ehdotuksella täytäntöönpanoasetukseksi ei panna täytäntöön oikeusasiamiehen ehdotuksia sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jolla voitaisiin parantaa komission torjunta-aineiden hyväksyntäjärjestelmää;

O.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaan tehoaineiden hyväksynnän olisi oltava uusittavissa enintään viideksitoista vuodeksi; toteaa, että hyväksynnän voimassaoloajan olisi oltava suhteessa asianomaisten aineiden käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin; ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaan on sovellettava varovaisuusperiaatetta ja että periaatteen mukaan komission on varmistettava, ettei se hyväksy tehoaineita, jos kansanterveys tai ympäristö saattaisi vaarantua;

P.  ottaa huomioon, että elintarviketurvallisuusviranomaisen vertaisarvioinnissa esitettiin, että tehoaine bentatsoni luokitellaan lisääntymiselle vaaralliseksi kategoriaan 2 asetuksen (EY) N:o 1272/2008 säännösten mukaisesti;

Q.  ottaa huomioon, että kysymys otetaan kriittisten ongelma-alueiden luetteloon, jos käytettävissä on riittävästi tietoa arvioinnin suorittamiseksi edustavia käyttötarkoituksia varten asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen ja komission asetuksessa (EU) N:o 546/2011 vahvistettujen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti; ottaa huomioon, että arvioinnin perusteella ei voi päätellä, että ainakin yhden edustavan käyttötarkoituksen osalta voitaisiin odottaa, että tehoainetta sisältävällä kasvinsuojeluaineella ei ole haitallista vaikutusta ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön;

R.  ottaa huomioon, että elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmien mukaan on havaittu kriittisiä ongelma-alueita, erityisesti se, että kummallekin hakijalle ehdotettu teknisen materiaalin spesifikaatio ei ollut verrattavissa materiaaliin, jota käytettiin testauksessa toksikologisten vertailuarvojen johtamiseksi, sekä se, että ei ole voitu osoittaa, että ekotoksisuustutkimuksissa käytetty tekninen materiaali olisi kummankin hakijan teknisten spesifikaatioiden kannalta asianmukaisella tavalla edustava;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että bentatsoni-tehoaineen edustavia käyttötarkoituksia koskeva arviointi ei riitä päättelemään, että ainakin yhden edustavan käyttötarkoituksen osalta voitaisiin odottaa, että bentatsoni-tehoainetta sisältävällä kasvinsuojeluaineella ei ole haitallista vaikutusta ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön;

3.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita rahoittamaan tutkimusta ja innovointia kestävien ja kustannustehokkaiden vaihtoehtojen löytämiseksi torjunta-aineille, jotta voidaan varmistaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun korkea taso;

4.  katsoo, että noudattamalla vahvistavia tietoja koskevaa menettelyä bentatsoni-tehoaineen hyväksynnässä komissio rikkoi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännöksiä ja toimi vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklassa tarkoitettua ennalta varautumisen periaatetta;

5.  kehottaa komissiota pyytämään ja arvioimaan ensisijaisesti mahdolliset puuttuvat merkitykselliset tiedot ennen hyväksyntäpäätöksen tekemistä;

6.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja toimittamaan valiokunnalle uuden ehdotuksen;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)EFSA Journal 2015; 13(4):4077.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö