Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2978(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1228/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1228/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0443

Pieņemtie teksti
PDF 329kWORD 52k
Trešdiena, 2016. gada 23. novembris - Strasbūra
Aktīvās vielas bentazona apstiprinājuma atjaunošana
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 23. novembra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko darbīgās vielas bentazona apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko darbīgās vielas bentazona apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (D047341/00),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK(1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) secinājumu dokumentu par riska novērtēšanas salīdzinošo izvērtēšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir darbīgā viela bentazons(3),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā darbīgā viela bentazons ir selektīvas iedarbības herbicīds, ko lauksaimniecībā parasti izmanto platlapju nezāļu apkarošanai daudzu dažādu kultūraugu veģetācijas perioda virszemes posmā;

B.  tā kā, ņemot vērā darbīgajai vielai bentazonam raksturīgās īpašības, ļoti liela ir iespēja, ka šī darbīgā viela var netraucēti ieskaloties pazemes ūdeņos;

C.  tā kā Apvienotās Karalistes (AK) Vides aģentūras dati liecina, ka darbīgā viela bentazons ir AK apstiprināts augu aizsardzības līdzeklis, kura klātbūtne visbiežāk tiek konstatēta valsts pazemes ūdeņos, un šī viela ir atrodama arī virszemes ūdeņos; tā kā situācija ir līdzīga visā Eiropā;

D.  tā kā ar Komisijas 2016. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2016/549, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011, apstiprinājuma periods darbīgajai vielai bentazonam tika pagarināts līdz 2017. gada 30. jūnijam, jo vēl nebija sagatavots šīs vielas novērtējums;

E.  tā kā saskaņā ar projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko darbīgās vielas bentazona apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (turpmāk — īstenošanas regulas projekts), bentazona apstiprinājums, pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) veikto zinātnisko novērtējumu, ir pagarināts līdz 2032. gada 31. janvārim, t. i., uz ilgāko iespējamo laika periodu;

F.  tā kā, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ņemot vērā jaunākos zinātniskos un tehniskos faktus, īstenošanas regulas projektā ir iekļauti zināmi nosacījumi un ierobežojumi, jo īpaši prasība sniegt papildu apstiprinošu informāciju;

G.  tā kā, izvērtējot piezīmes, kas bija saņemtas par atkārtotas iekļaušanas novērtējuma ziņojumu (AINZ), tika secināts, ka no pieteikuma iesniedzējiem ir jāpieprasa papildu informācija;

H.  tā kā, izvērtējot piezīmes, kas bija saņemtas par AINZ, tika secināts, ka EFSA būtu jākonsultējas ar ekspertiem tādās jomās kā toksikoloģiskā iedarbība uz zīdītājiem, atliekvielas, aprite un uzvedība vidē un ekotoksikoloģija un ka EFSA būtu jāpieņem secinājumu dokuments par to, vai darbīgā viela bentazons varētu atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā;

I.  tā kā pieteikuma iesniedzējiem ir jāsniedz apstiprinoša informācija par pašreizējā ESAO konceptuālajā pamatsistēmā norādītajiem 2/3 līmeņa testiem, lai varētu izvērtēt iespējamo endokrinoloģiski mediēto iedarbību saistībā ar ietekmi uz organisma attīstību, kura konstatēta pētījumā par toksiskuma ietekmi žurku attīstības stadijās (lielāks apaugļoto šūnu zudums pēcimplantācijas posmā, mazāks dzīvu augļu skaits un augļa attīstības traucējumi gadījumos, kad nav izteiktas toksikoloģiskas iedarbības uz mātes organismu, jo tas liecina, ka varētu būt pamats to klasificēt kā 2. kategorijas reprotoksisku vielu);

J.  tā kā patērētājiem iespējamā riska novērtējums vēl nebija pilnībā izstrādāts tādēļ, ka jēdziena „atliekvielas” definīcijas, kas tika piedāvātas, lai veiktu riska novērtējumu attiecībā uz augiem un lai nodrošinātu noteikto prasību izpildi attiecībā uz lauksaimniecības dzīvniekiem, bija uzskatāmas par provizoriskām, jo tika konstatēts, ka trūkst vajadzīgo datu;

K.  tā kā vēl nebija pilnībā izstrādāts novērtējums par pamatelementa bentazona un metabolīta N-metilbentazona iedarbību uz pazemes ūdeņiem; tā kā trūkst informācijas par iespējamo iedarbību uz pazemes ūdeņiem gadījumos, kad lietošanas deva gadā pārsniedz 960 g darbīgās vielas uz vienu hektāru (tika piemēroti raksturīgie lietojumi, kuros šis rādītājs nepārsniedz 1440 g darbīgās vielas uz vienu hektāru);

L.  tā kā ar Komisijas lēmumu apstiprināt darbīgo vielu, vienlaikus pieprasot datus, kas apliecina vielas drošumu (tā dēvētā apstiprinošo datu procedūra), darbīgo vielu varētu laist tirgū, vēl pirms Komisija ir saņēmusi visus šāda lēmuma pamatojumam vajadzīgos datus;

M.  tā kā Eiropas Ombuda 2016. gada 18. februāra lēmumā par kārtību, kādā Komisija apstiprina un laiž tirgū augu aizsardzības līdzekļus (pesticīdus) (lieta 12/2013/MDC), Komisija ir aicināta izmantot apstiprinošo datu procedūru tikai atsevišķos gadījumos, stingri ievērojot attiecīgos tiesību aktus, un divu gadu laikā pēc Ombuda lēmuma iesniegt ziņojumu, kas uzskatāmi apliecinātu, ka ar apstiprinošo informāciju pieņemtu lēmumu skaits ir būtiski samazinājies salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju šīs pieejas īstenošanā;

N.  tā kā Komisijas īstenošanas regulas projektā nav ņemts vērā Eiropas Ombuda piedāvātais risinājums attiecībā uz to, kā pilnveidot pesticīdu apstiprināšanai izveidoto Komisijas sistēmu;

O.  tā kā Regulā (EK) Nr. 1107/2009 ir noteikts, ka darbīgo vielu apstiprinājuma atjaunojums būtu jānosaka uz laiku, kas nepārsniedz 15 gadus; tā kā apstiprināšanas periods būtu jānosaka samērīgi, ņemot vērā iespējamos riskus, kas saistīti ar šādu vielu lietošanu; tā kā saskaņā ar piesardzības principu, kas, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1107/2009, ir jāpiemēro, Komisijai jānodrošina, ka darbīgās vielas netiek apstiprinātas, ja ir pamats uzskatīt, ka tās varētu apdraudēt sabiedrības veselību un vidi;

P.  tā kā EFSA salīdzinošās izvērtēšanas dokumentā darbīgo vielu bentazonu ir ierosināts klasificēt kā toksisku reproduktīvajai sistēmai (2. kategorija) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumiem;

Q.  tā kā šī ir atzīta par svarīgu problemātisku jomu, par kuru ir pietiekami daudz informācijas, lai izvērtētu raksturīgos lietojumus pēc vienotajiem principiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktu un atbilstoši Komisijas Regulai (ES) Nr. 546/2011, un tā kā šāds novērtējums neļauj secināt, ka vismaz vienā no raksturīgo lietojumu gadījumiem augu aizsardzības līdzeklim, kas satur attiecīgo darbīgo vielu, iespējams, nebūs kaitīgas iedarbības uz cilvēka vai dzīvnieku veselību vai uz pazemes ūdeņiem vai ka tam nebūs nepieļaujamas ietekmes uz vidi;

R.  tā kā, ņemot vērā EFSA secinājumus, ir noteiktas svarīgas problemātiskas jomas un jo īpaši ir konstatēts, ka pēc tehniskā materiāla specifikācijas, kuru piedāvājuši abi pieteikuma iesniedzēji, to nav iespējams salīdzināt ar materiālu, kas izmantots testēšanai, lai iegūtu toksikoloģiskās etalonvērtības, un nav pierādīts, ka ekotoksiskuma pētījumos izmantotais tehniskais materiāls ir abu pieteikuma iesniedzēju tehniskajām specifikācijām atbilstoši reprezentatīvs,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas regulas projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1107/2009 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka ar darbīgās vielas bentazona raksturīgo lietojumu izvērtēšanu nepietiek, lai secinātu, ka vismaz vienā no raksturīgo lietojumu gadījumiem augu aizsardzības līdzeklim, kas satur darbīgo vielu bentazonu, iespējams, nebūs kaitīgas iedarbības uz cilvēka vai dzīvnieku veselību vai uz pazemes ūdeņiem vai ka tam nebūs nepieļaujamas ietekmes uz vidi;

3.  aicina Komisiju un dalībvalstis finansēt pētniecību un inovāciju, kuras mērķis ir rast citus risinājumus, izstrādājot ilgtspējīgus un izmaksu ziņā efektīvus kaitēkļu apkarošanas līdzekļus, lai būtu garantēts augsts cilvēka un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmenis;

4.  uzskata, ka, apstiprinot darbīgo vielu bentazonu ar apstiprinošo datu procedūru, Komisija ir pārkāpusi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 noteikumus un nav ievērojusi piesardzības principu, kā tas noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. pantā;

5.  aicina Komisiju vispirms pieprasīt un izvērtēt visu attiecīgo trūkstošo informāciju un tikai pēc tam pieņemt lēmumu par apstiprināšanu;

6.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas regulas projektu un iesniegt komitejai jaunu projektu;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(3) EFSA Journal (2015); 13(4):4077.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika