Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2978(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1228/2016

Predkladané texty :

B8-1228/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0443

Prijaté texty
PDF 264kWORD 47k
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg
Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2016 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky bentazón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky bentazón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (D047341/00),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1,

–  so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na závery Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín o partnerskom preskúmaní posúdenia rizika účinnej látky bentazón(3),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže aktívna látka bentazón pôsobí ako postemergentný selektívny herbicíd proti širokolistým burinám v súvislosti s radom plodín a bežne sa používa v poľnohospodárstve;

B.  keďže aktívna látka bentazón má v dôsledku svojich základných vlastností veľký potenciál prenikať do podzemných vôd;

C.  keďže údaje Agentúry Spojeného kráľovstva pre životné prostredie ukazujú, že aktívna látka bentazón je najčastejšie detegovaným schváleným pesticídom v spodných vodách v Spojenom kráľovstve a vyskytuje sa aj v povrchových vodách; keďže situácia je podobná v celej Európe;

D.  keďže vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/549 z 8. apríla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, sa predĺžilo obdobie na schválenie účinnej látky bentazón do 30. júna 2017, pretože posudzovanie tejto látky bolo odložené;

E.  keďže v návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky bentazón a mení príloha vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (ďalej len „návrh vykonávacieho nariadenia“), sa stanovuje – na základe vedeckého posúdenia vykonaného Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) – schválenie bentazónu do 31. januára 2032, t. j. v najneskoršom možnom termíne;

F.  keďže v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky boli do návrhu vykonávacieho nariadenia zapracované niektoré podmienky a obmedzenia, najmä požiadavka predložiť ďalšie potvrdzujúce informácie;

G.  keďže prerokovanie pripomienok prijatých v súvislosti s hodnotiacou správou týkajúcou sa obnovenia schválenia viedlo k záveru, že je potrebné požiadať žiadateľov o ďalšie informácie;

H.  keďže prerokovanie pripomienok prijatých v súvislosti s hodnotiacou správou týkajúcou sa obnovenia schválenia viedlo k záveru, že úrad EFSA by mal vykonať konzultáciu s odborníkmi v oblastiach toxikológie cicavcov, rezíduí, pôsobenia v životnom prostredí a správania a ekotoxikológie a mal by prijať záver o tom, či možno očakávať, že aktívna látka bentazón spĺňa podmienky stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

I.  keďže žiadatelia majú povinnosť predložiť potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o skúšky úrovne 2/3 uvedené v koncepčnom rámci OECD, ktoré sa týkajú potenciálneho pôsobenia sprostredkovaného endokrinným systémom, pokiaľ ide o vývojové účinky pozorované v štúdii vývojovej toxicity u potkanov (zvýšené postimplantačné straty, nižší počet živých plodov a oneskorený vývoj plodu pri neprítomnosti zjavnej materskej toxicity, čo naznačuje, že by vhodnou klasifikáciou mohla byť reprodukčná toxicita kategórie 2);

J.  keďže posudzovanie rizika pre spotrebiteľa sa neukončilo, pretože navrhovaná definícia rezíduí pre posúdenie rizika u rastlín a pre presadzovanie v prípade hospodárskych zvierat bola považovaná za predbežnú z dôvodu zisteného nedostatku údajov;

K.  keďže sa neukončilo posudzovanie expozície podzemných vôd, pokiaľ ide o bentazón a jeho metabolit N-metyl-bentazón; keďže chýbajú informácie o potenciáli expozície podzemných vôd, ak ročná miera aplikácie presahuje 960 g aktívnej látky na hektár (boli predložené žiadosti o reprezentatívnu aplikáciu až do 1440 g aktívnej látky na hektár);

L.  keďže rozhodnutím Komisie schváliť aktívnu látku a súčasne požiadať o údaje potvrdzujúce jej bezpečnosť (postup známy ako postup na základe potvrdzujúcich údajov) by sa povolilo uvedenie aktívnej látky na trh pred tým, než Komisia dostane údaje nevyhnutné na podporu tohto rozhodnutia;

M.  keďže európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC z 18. februára 2016 o postupoch Komisie týkajúcich sa povoľovania a uvádzania na trh prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) vyzvala Komisiu, aby používala postup na základe potvrdzujúcich údajov reštriktívne a výlučne v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a aby do dvoch rokov od rozhodnutia ombudsmana podala správu o tom, že počet rozhodnutí na základe potvrdzujúcich údajov sa podstatne znížil v porovnaní so súčasným prístupom;

N.  keďže návrh vykonávacieho nariadenia Komisie nerešpektuje návrhy európskej ombudsmanky, ktorých cieľom je zlepšenie systému, ktorým Komisia schvaľuje pesticídy;

O.  keďže podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa schvaľovanie aktívnych látok malo obnovovať s platnosťou najviac pätnásť rokov; keďže obdobie platnosti schválenia by malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok; keďže zásada predbežnej opatrnosti, ktorú treba uplatňovať v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, si vyžaduje, aby Komisia neschvaľovala aktívne látky v prípadoch, keď by mohlo byť ohrozené verejné zdravie alebo životné prostredie;

P.  keďže v partnerskom preskúmaní EFSA sa navrhuje, aby bola aktívna látka bentazón klasifikovaná ako reprotoxická látka kategórie 2 v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008;

Q.  keďže ide o problém patriaci do kritickej oblasti záujmu, keď je k dispozícii dostatok informácií na to, aby sa vykonalo hodnotenie typického používania v súlade s jednotnými zásadami uvedenými v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 546/2011, ale keď toto posúdenie neumožňuje dospieť k záveru, že aspoň v prípade jedného typického použitia možno očakávať, že prípravok na ochranu rastlín obsahujúci aktívnu látku nebude mať škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo zdravie zvierat alebo na podzemné vody alebo neprijateľný účinok na životné prostredie;

R.  keďže podľa záverov EFSA boli určené kritické oblasti záujmu, najmä skutočnosť, že špecifikácia technického materiálu, ktorú navrhli obidvaja žiadatelia, nezodpovedala materiálu použitému pri testovaní s cieľom získať toxikologické referenčné hodnoty, a že sa nepreukázalo, že technický materiál použitý v štúdiách ekotoxicity vhodne reprezentuje technické špecifikácie oboch žiadateľov;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

2.  domnieva sa, že posudzovanie na základe reprezentatívneho používania aktívnej látky bentazón je nedostatočné, aby sa mohlo dospieť k záveru, že aspoň v jednom z typických spôsobov používania možno očakávať, že prípravok na ochranu rastlín obsahujúci účinnú látku bentazón nebude mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat alebo na podzemné vody alebo neprijateľný účinok na životné prostredie;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby financovali výskum a inovácie v oblasti alternatívnych, udržateľných a nákladovo efektívnych riešení týkajúcich sa prípravkov na ochranu proti škodcom s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia;

4.  domnieva sa, že použitím postupu na základe potvrdzujúcich údajov pri schvaľovaní účinnej látky bentazón Komisia porušila ustanovenia nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zásadu predbežnej opatrnosti, ako je uvedená v článku 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  vyzýva Komisiu, aby uprednostňovala žiadanie o relevantné chýbajúce informácie a ich posudzovanie pred prijatím rozhodnutia o schválení;

6.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho nariadenia a aby predložila výboru nový návrh;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(4):4077.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia