Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2991(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1260/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2016)0445

Приети текстове
PDF 479kWORD 52k
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург
Положението на племето гуарани-кайова в бразилския щат Мату Гросу до Сул
P8_TA(2016)0445RC-B8-1260/2016

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно положението на коренното население гуарани-кайова в щата Мато Гросо до Сул, Бразилия (2016/2991(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно необходимостта да се защитят правата на коренното население в Бразилия, по-специално своята резолюция от 15 февруари 1996 г. относно нарушението на конституционните права на коренното население в Бразилия(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 октомври 1995 г. относно положението на коренното население в Бразилия(2),

—  като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации за правата на коренното население, приета от Общото събрание на 13 септември 2007 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид целите за устойчиво развитие на ООН от септември 2015 г.,

—  като взе предвид ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека и Глобалния договор на ООН,

—  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда относно правата на коренното население и племенните народи (Конвенция 169), приета на 27 юни 1989 г. и подписана от Бразилия,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, направени на 9 август 2016 г. по случай Международния ден на коренното население по света,

—  като взе предвид Декларацията на ООН от 1998 г. относно защитниците на правата на човека, насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека и Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ),

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН Виктория Таули Корпус за правата на коренното население във връзка с посещението ѝ в Бразилия от 7 до 17 март 2016 г. (A/HRC/33/42/Add.1),

—  като взе предвид доклада от 2016 г. на Мисионерския съвет за коренното население (CIMI),

—  като взе предвид изявленията на специалния представител на ЕС за правата на човека, направени по време на диалога по правата на човека между ЕС и Бразилия,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че действащата от 1988 г. конституция на Бразилия, която е договорена с коренното население, зачита правото на коренните народи да запазят културните си традиции и признава изконното им право върху териториите на техните предци; като има предвид, че е задължение на държавата да урежда и защитава на това право;

Б.  като има предвид, че според специалния докладчик на ООН по правата на коренното население през последните осем години се съобщава за обезпокоителна липса на напредък по отношение на изпълнението на препоръките на ООН и на решаването на отдавна съществуващите неразрешени въпроси, които са от ключово значение за коренното население в Бразилия, като например официалното признаване на техните територии, както и за предизвикващо тревога влошаване на защитата на правата на коренното население;

В.  като има предвид, че по официални данни на Специалния секретариат за здравето на коренното население (SESAI) и здравния район за коренното население в Мато Гросо до Сул (DSEI-MS), отнасящи се до убийствата на представители на коренното население гуарани-кайова в щата Мато Гросо до Сул, през последните 14 години при опити да си възвърнат земите на своите предци чрез мирни протести, са били убити най-малко 400 коренни жители и 14 водачи на коренното население, в т.ч. Симиао Вилхалба и Клодиоди де Соза;

Г.  като има предвид, че по данни на проведеното през периода 2008—2009 г. национално изследване на храненето и здравето на коренното население в Бразилия равнището на хронично недохранване сред децата от коренното население възлиза на 26%, в сравнение със средната стойност от 5,9% сред децата от некоренното население; като има предвид, че съгласно неотдавнашни изследвания, проведени от FIAN Бразилия (Мрежа за действие и информираност ПървоХраната) и Мисионерския съвет за коренното население (CIMI), 42% от хората в общностите гуарани и кайова страдат от хронично недохранване;

Д.  като има предвид, че фактът, че предоставянето на подходящи здравни грижи, образование и социални услуги е незадоволително и че липсва обозначаване на границите на земите на коренното население, е дал своето отражение върху процента на самоубийствата при младежите и детската смъртност; като има предвид, че през последните 15 години най-малко 750 души, предимно младежи, са извършили самоубийство, а повече от 600 деца на възраст под 5 години са загинали, повечето от които от предотвратими, лесно лечими заболявания;

Е.  като има предвид, че 98,33% от земите на коренното население в Бразилия са разположени в района на река Амазонка, където местното население допринася за запазването на биологичното разнообразие в региона и по този начин играе роля в предотвратяването на изменението на климата; като има предвид, че според проучването „Към глобална базова линия за съхранение на въглероден диоксид в колективни земи: актуализиран анализ на приноса на коренните населения и местните общности за смекчаване на изменението на климата“ на инициативата „Права и ресурси“, изследователския център „Woods Hole Research Center“ и Института по световните ресурси, публикувано на 1 ноември 2016 г., увеличаването на поземлените права на коренното население може да изиграе важна роля за опазване на горите, биологичното разнообразие и екосистемите;

Ж.  като има предвид, че федералната прокуратура и националната фондация за подкрепа на коренното население (FUNAI) са подписали през 2007 г. правила за приспособяване на подхода (TAC) с оглед на идентифицирането и обозначаването на 36 територии на общността гуарани-кайова в Мато Гросо до Сул до 2009 г.;

З.  като има предвид, че в ход са редица инициативи за реформа, тълкуване и прилагане на федералната конституция на Бразилия, и като има предвид, че тези евентуални промени могат да изложат на риск правата на коренното население, признати в конституцията;

1.  признава дългогодишното партньорство между ЕС и Бразилия, което се гради на взаимно доверие и зачитане на демократичните принципи и ценности; поздравява правителството на Бразилия за постигнатия напредък по въпроси като конструктивната роля на националната фондация за подкрепа на коренното население FUNAI, поредицата от решения на Федералния върховен съд за предотвратяване на изселванията, различните усилия за прилагане на диференцирани услуги в областта на здравеопазването и образованието, значителните постижения по отношение на обозначаването на сухопътните граници в района на река Амазонка, организирането на първата национална конференция по въпросите на политиката по отношение на коренното население и създаването на Национален съвет за политика по отношение на коренното население;

2.  категорично осъжда насилието, извършвано срещу коренните общности в Бразилия; изразява съжаление във връзка с бедността населението гуарани-кайова в Мато Гросо до Сул и неговото положение от гледна точка на правата на човека;

3.  призовава бразилските органи да предприемат незабавни действия, за да защитят сигурността на коренното население, и да гарантират провеждането на независими разследвания на убийствата и нападенията над коренното население при опитите им да защитят своите права на човека и териториалните си права, така че извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност;

4.  припомня на бразилските органи, че носят отговорност за спазването и пълното прилагане на разпоредбите на конституцията на Бразилия, свързани със защитата на личните права и на правата на малцинствата и на беззащитните етнически групи, по отношение на населението гуарани-кайова;

5.  припомня на бразилските власти задължението им да спазват международните стандарти за правата на човека по отношение на коренното население, както се изисква по-специално от федералната конституция на Бразилия и Закон 6.001/73 относно „статута на индианците“;

6.  признава ролята на бразилския федерален върховен съд за по-нататъшната защита на изконните и конституционните права на коренното население, и приканва Националния съвет да разработи механизми и мерки за по-добра защита на потребностите на уязвимите групи от населението;

7.  призовава бразилските органи да изпълнят изцяло препоръките на специалния докладчик на ООН за правата на коренното население, дадени след нейната мисия в Бразилия през март 2016 г.;

8.  призовава бразилските органи да разработят работен план за даване на приоритет на завършването на обозначаването на границите на всички територии, за които населението гуарани-кайова предявява права, както и да осигурят техническите и оперативните условия за тази цел, като се има предвид, че много убийства са вследствие на репресии във връзка със завземане на земи, принадлежали на предците на коренното население;

9.  препоръчва на бразилските органи да отделят достатъчен бюджет за дейността на националната фондация за подкрепа на коренното население FUNAI и да спомогнат за укрепването ѝ чрез предоставянето ѝ на ресурсите, необходими за осигуряване на основните услуги, от които зависи коренното население;

10.  изразява загриженост във връзка с предложеното изменение на конституцията 215/2000 (PEC 215), което среща ожесточен отпор от страна на коренното население в Бразилия, като се има предвид, че ако бъде одобрено, то ще застраши поземлените права на коренното население, като даде възможност на интересите, насочени против индианците и свързани със сектора на селското стопанство, дърводобива, минната и енергийната промишленост, да попречат на признаването на новите територии на коренното население; изразява твърдо убеждение, че предприятията следва да бъдат подвеждани под отговорност за екологичните щети и нарушенията на правата на човека, причинени от тях, и че ЕС и държавите членки следва да защитават този принцип като основен принцип, като го превърнат в задължителна разпоредба във всички търговски политики;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, на върховния комисар на ООН за правата на човека, на президента и правителството на Бразилия, на председателя на бразилския Национален конгрес, съпредседателите на Евро‑латиноамериканската парламентарна асамблея и Постоянния форум на ООН по въпросите на коренното население.

(1) ОВ C 65, 4.3.1996 г., стр. 164.
(2) ОВ C 287, 30.10.1995 г., стр. 202.

Правна информация - Политика за поверителност