Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2991(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1260/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0445

Prijaté texty
PDF 264kWORD 46k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg
Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul
P8_TA(2016)0445RC-B8-1260/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o situácii príslušníkov kmeňa Guaraní-Kaiowa v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o potrebe chrániť práva pôvodného obyvateľstva Brazílie, najmä uznesenie z 15. februára 1996 o porušení ústavných práv pôvodného obyvateľstva Brazílie(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 1995 o situácii pôvodného obyvateľstva Brazílie(2),

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva prijatú Valným zhromaždením 13. septembra 2007,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja zo septembra 2015,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a na globálny pakt OSN,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o domorodom a kmeňovom obyvateľstve (Dohovor č. 169) prijatý 27. júna 1989, ktorý podpísala Brazília,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 9. augusta 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa pôvodného obyvateľstva sveta,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998, usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR),

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre práva pôvodného obyvateľstva Victorie Tauliovej Corpuzovej o svojej pracovnej ceste do Brazílie od 7. do 17. marca 2016 (A/HRC/33/42/Add.1),

–  so zreteľom na správu Misijnej rady pre pôvodné obyvateľstvo (Indigenous Missionary Council – CIMI) z roku 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva vydané v rámci dialógu medzi EÚ a Brazíliou o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasná brazílska ústava z roku 1988, ktorá bola prerokovaná s pôvodným obyvateľstvom, uznáva práva týchto obyvateľov na zachovanie svojich kultúrnych tradícií a uznáva ich pôvodné právo na územia svojich predkov; keďže je povinnosťou štátu toto právo legislatívne regulovať a chrániť;

B.  keďže podľa správy osobitnej spravodajkyne OSN pre práva pôvodného obyvateľstva je znepokojujúce, že v priebehu posledných ôsmich rokov nebol zaznamenaný žiadny pokrok pri vykonávaní odporúčaní OSN a pri riešení dlhodobých otázok s kľúčovým významom pre pôvodné obyvateľstvo v Brazílii, akou je napríklad homologizácia jeho území, a takisto je znepokojujúce, že v oblasti ochrany práv pôvodných obyvateľov sa uskutočňujú kroky späť;

C.  keďže podľa oficiálnych údajov Osobitného sekretariátu pre zdravie pôvodného obyvateľstva (SESAI) a Oddelenia pre zdravie pôvodného obyvateľstva štátu Mato Grosso Do Sul (DSEI-MS) o vraždách pôvodných obyvateľov kmeňa Guaraní-Kaiowa v štáte Mato Grosso Do Sul bolo za posledných 14 rokov zavraždených najmenej 400 pôvodných obyvateľov a 14 domorodých vodcov, ako napríklad Simiao Vilharva a Clodiodi de Souza, keď sa pri pokojných protestoch snažili získať späť územia svojich predkov;

D.  keďže podľa národného prieskumu zdravia a výživy pôvodného obyvateľstva v Brazílii uskutočneného v rokoch 2008 – 2009 bola miera chronickej podvýživy domorodých detí 26 % v porovnaní s priemernou mierou 5,9 % u detí nepatriacich medzi pôvodných obyvateľov; keďže podľa najnovších výskumov, ktoré uskutočnila organizácia FIAN Brazília a Misijná rada pre pôvodné obyvateľstvo (CIMI), 42 % osôb patriacich do spoločenstiev Guaraní a Kaiowa trpí chronickou podvýživou;

E.  keďže nedostatočné poskytovanie vhodnej zdravotnej starostlivosti, vzdelania a sociálnych služieb a nevymedzenie pôdy pôvodného obyvateľstva malo vplyv na samovraždy mládeže a detskú úmrtnosť; keďže za posledných 15 rokov najmenej 750 osôb, väčšinou mladých ľudí, spáchalo samovraždu a viac ako 600 detí vo veku do 5 rokov zomrelo, a to väčšinou v dôsledku ľahko liečiteľných ochorení, ktorým sa dalo predísť;

F.  keďže 98,33 % pôdy pôvodného obyvateľstva v Brazílii sa nachádza v amazonskom regióne, kde pôvodné obyvateľstvo prispieva k zachovaniu biodiverzity, a tak zohráva významnú úlohu pri predchádzaní zmene klímy; keďže podľa štúdie s názvom „Toward a Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands: An Updated Analysis of Indigenous Peoples’ and Local Communities’ Contributions to Climate Change Mitigation“ (Smerom ku globálnym východiskám v oblasti ukladania oxidu uhličitého v spoločných pôdach: aktualizovaná analýza príspevku pôvodných obyvateľov a miestnych spoločenstiev k zmierňovaniu zmeny klímy), ktorú zrealizovali Iniciatíva pre práva a zdroje, výskumný ústav Woods Hole Research Center a Svetový inštitút pre zdroje a ktorá bola uverejnená 1. novembra 2016, rozširovanie pozemkových práv pôvodného obyvateľstva môže zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane lesov, biodiverzity a ekosystémov;

G.  keďže federálne ministerstvo verejných záležitostí a Národná nadácia na podporu pôvodného obyvateľstva (FUNAI) v roku 2007 podpísali dohodu o podmienkach prispôsobenia správania (Terms of Adjustment of Conduct – TAC) s cieľom do roku 2009 identifikovať a vymedziť 36 území spoločenstva Guaraní-Kaiowa v štáte Mato Grosso Do Sul;

H.  keďže v súčasnosti prebieha viacero iniciatív zameraných na reformu, výklad a uplatňovanie brazílskej federálnej ústavy a keďže tieto prípadné zmeny by mohli ohroziť práva pôvodného obyvateľstva uznané ústavou;

1.  berie na vedomie dlhodobé partnerstvo medzi EÚ a Brazíliou, ktoré je založené na vzájomnej dôvere a na rešpektovaní demokratických zásad a hodnôt; vyjadruje brazílskej vláde uznanie za pokrok v otázkach, akými sú napríklad konštruktívna úloha nadácie FUNAI, séria rozhodnutí Najvyššieho federálneho súdu s cieľom zabrániť vysťahovaniu, viaceré snahy o uplatňovanie diferencovaných služieb v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, významné úspechy týkajúce sa vymedzenia pôdy v amazonskom regióne, zorganizovanie prvej národnej konferencie o politike v oblasti pôvodného obyvateľstva a zriadenie národnej rady pre politiku v oblasti pôvodného obyvateľstva;

2.  dôrazne odsudzuje násilie páchané na pôvodných spoločenstvách Brazílie; vyjadruje poľutovanie nad chudobou a situáciou v oblasti ľudských práv obyvateľstva kmeňa Guaraní-Kaiowa v štáte Mato Grosso Do Sul;

3.  vyzýva brazílske orgány, aby prijali okamžité opatrenia na ochranu bezpečnosti pôvodného obyvateľstva a zabezpečili, aby sa uskutočnilo nezávislé vyšetrovanie vrážd a napadnutí príslušníkov pôvodného obyvateľstva pri ich snahách obhajovať svoje ľudské a územné práva, aby tak mohli byť páchatelia postavení pred súd;

4.  pripomína brazílskym orgánom ich povinnosti týkajúce sa zachovania a plného uplatňovania ustanovení brazílskej ústavy o ochrane práv jednotlivcov a o právach menšín a bezbranných etnických skupín, pokiaľ ide o obyvateľstvo kmeňa Guaraní-Kaiowa;

5.  pripomína brazílskym orgánom ich povinnosť dodržiavať medzinárodné normy v oblasti ľudských práv v súvislosti s pôvodným obyvateľstvom, ako to vyžaduje najmä brazílska federálna ústava a zákon č. 6.001/73 o „indiánskom štatúte“;

6.  uznáva úlohu brazílskeho Najvyššieho federálneho súdu pri ďalšej ochrane pôvodných a ústavných práv pôvodného obyvateľstva a vyzýva národnú radu, aby vytvorila mechanizmy a opatrenia, ktoré by lepšie chránili potreby zraniteľných skupín obyvateľstva;

7.  vyzýva brazílske orgány, aby plne vykonali odporúčania osobitnej spravodajkyne OSN pre práva pôvodného obyvateľstva v nadväznosti na jej pracovnú cestu do Brazílie v marci 2016;

8.  vyzýva brazílske orgány, aby stanovili pracovný plán s cieľom uprednostniť dokončenie vymedzovania všetkých území, na ktoré si robí nárok kmeň Guaraní-Kaiowa, a na tento účel vytvorili technické a operačné podmienky, keďže mnohé z vrážd boli spáchané v dôsledku represálií v súvislosti s opätovným obsadením území predkov;

9.  odporúča, aby brazílske orgány poskytli dostatočný rozpočet na činnosť nadácie FUNAI a posilnili ju prostredníctvom prostriedkov potrebných na poskytovanie základných služieb, od ktorých je pôvodné obyvateľstvo závislé;

10.  je znepokojený navrhnutou ústavnou zmenou č. 215/2000 (PEC 215), proti ktorej sa brazílske pôvodné obyvateľstvo dôrazne stavia, keďže v prípade schválenia táto zmena ohrozí pozemkové práva pôvodného obyvateľstva tým, že umožní, aby protiindiánske záujmy spojené s odvetvím agropriemyslu, drevárskeho priemyslu, baníctva a energetiky blokovali uznanie nových území patriacich pôvodnému obyvateľstvu; je pevne presvedčený, že spoločnosti by sa mali zodpovedať za akékoľvek environmentálne škody a porušovanie ľudských práv, ktorých sa dopustili, a že EÚ a členské štáty by to mali presadzovať ako hlavnú zásadu tým, že ju stanovia ako záväzné ustanovenie v rámci všetkých obchodných politík;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, prezidentovi a vláde Brazílie, predsedovi brazílskeho Národného kongresu, spolupredsedom Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia a Stálemu fóru OSN pre otázky domorodého obyvateľstva.

(1) Ú. v. ES C 65, 4.3.1996, s. 164.
(2) Ú. v. ES C 287, 30.10.1995, s. 202.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia