Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2992(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1261/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0446

Vedtagne tekster
PDF 170kWORD 51k
Torsdag den 24. november 2016 - Strasbourg
Tilfældet Ildar Dadin, samvittighedsfange i Rusland
P8_TA(2016)0446RC-B8-1261/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Ildar Dadin, samvittighedsfange i Rusland (2016/2992(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere betænkninger, henstillinger og beslutninger om Rusland, navnlig sin henstilling til Rådet af 23. oktober 2012 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er involveret i Sergej Magnitskij-sagen(1), sine beslutninger 13. juni 2013 om retsstatsforholdene i Rusland(2) og af 13. marts 2014 om Rusland: Domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen(3); der henviser til sin henstilling til Rådet af 2. april 2014 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen(4), og til sine beslutninger af 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial (vinder af Sakharovprisen 2009) i Rusland(5), af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland(6), af 10. juni 2015 om status over forholdet mellem EU og Rusland(7) og af 10. september 2015 om Rusland, navnlig sagerne om Eston Kohver, Oleg Sentsov og Olexander Kolchenko(8),

–  der henviser til resultaterne af EU-Rusland-topmødet den 3.-4. juni 2013 og konsultationerne om menneskerettigheder den 19. maj 2013,

–  der henviser til den russiske forfatning, navnlig dens artikel 29, der beskytter ytringsfriheden, og artikel 31, der omfatter retten til fredelig forsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den russiske oppositionsaktivist Ildar Dadin i begyndelsen af december 2015 blev idømt tre års fængsel for at have organiseret en række fredelige anti-krigsdemonstrationer og -forsamlinger og dermed er den første person i Rusland, der blev dømt efter en skærpet lov om offentlige forsamlinger vedtaget i 2014;

B.  der henviser til, at Ildar Dadin blev idømt tre års fængsel, mens anklageren kun havde plæderet for to år; der henviser til, at dommen blev nedsat til to et halvt år efter appel;

C.  der henviser til, at Ildar Dadin under sin igangværende fængsling i fangekoloni nr. 7 i Karelen angiveligt gentagne gange er blevet udsat for tortur, slag, umenneskelig behandling og mordtrusler fra de russiske myndigheders side;

D.  der henviser til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol (EMD) har imødekommet anmodningen fra Dadins advokat og pålagt Den Russiske Føderation at sørge for en konkret efterforskning, for at Dadin flyttes til et andet fængsel og for, at han kan kontakte sin forsvarer;

E.  der henviser til, at sagen om Ildar Dadin ikke er et isoleret tilfælde, men at troværdige menneskerettighedsrapporter peger på systematisk brug af tortur, mishandling og umenneskelig behandling inden for det russiske fængselssystem; der henviser til, at de der begår og er ansvarlige for tortur og mishandling af fanger i fængsler eller fangekolonier ofte forbliver ustraffede;

F.  der henviser til, at Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland den 3. november 2016 gav udtryk for sin bekymring over forlydenderne om mishandlingen af Dadin til justitsministeren for Den Russiske Føderation, Alexander Konovalov;

G.  der henviser til, at antallet af politiske fanger i Rusland er steget markant i de seneste år og ifølge menneskerettighedscentret Memorial nu er oppe på 102 personer, heriblandt Alexander Kostenko Fedorovic, Ivan Nepomnyaschih, Dmitrij Buchenkov, Vladimir Jonov og Maxim Panfilov; der henviser til, at Rusland i 2015 blev fundet skyldig i overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention i 109 tilfælde, hvilket er mere end noget andet land;

H.  der henviser til, at der i 2015 blev registreret 197 dødsfald i politiets varetægt, herunder 109 forårsaget af "pludselig helbredsforringelse" og 62 selvmord, hvad der vidner om udbredt mishandling og tortur af tilbageholdte personer i det russiske fængselsvæsen;

I.  der henviser til, at en domstol i Moskva den 26. oktober 2016 idømte en bøde på 300 000 rubler til Yuriy Levada Analytical Centre (Levada Centre), et af de tre primære organisationer, der undersøger den offentlige opinion i Rusland, fordi centret ikke havde registreret sig som en "udenlandsk agent";

J.  der henviser til, at præsident Putin for nylig underskrev en ordre, hvormed Rusland fra nu af nægter at deltage i Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC); der henviser til, at den russiske udenrigsminister i en udtalelse omtalte ICC's arbejde som "ineffektivt og ensidigt" og udtrykte bekymring over domstolens efterforskning af begivenhederne i Sydossetien i august 2008; der henviser til, at ICC-anklagerne har lagt en rapport ud på domstolens websted, hvoraf det fremgår, at "den russiske besættelse har ført til chikane og intimidering af Krim-tatarerne";

K.  der henviser til, at FN's menneskerettighedsråd i oktober 2016 besluttede ikke at genvælge Rusland som medlem, efter at over 80 menneskerettigheds- og internationale hjælpeorganisationer havde underskrevet et brev, hvori de tilskyndede FN-medlemmerne til at blokere for valget af Rusland til organet;

1.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Ildar Dadin og alle de personer, som er tilbageholdt på falske eller løse anklager eller for at have gjort brug af deres ytrings- og forsamlingsfrihed;

2.  er dybt bekymret over, at den russiske straffelov er blevet tilføjet en artikel, der indfører yderligere restriktioner på offentlige forsamlinger og foreskriver, at sådanne forsamlinger anses for kriminelle handlinger;

3.  opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at foretage en grundig og gennemskuelig efterforskning af Ildar Dadins anklager om at være blevet udsat for tortur og mishandling, med deltagelse af uafhængige menneskerettighedseksperter; opfordrer til en uafhængig efterforskning af anklagerne om tortur, mishandling og nedværdigende og umenneskelig behandling fra statsembedsfolks side i russiske fangecentre, arbejdslejre og fængsler;

4.  opfordrer Den Russiske Føderation til i denne forbindelse at foretage en grundig revision af sit fængselssystem med det formål at gennemføre en gennemgribende reform af systemet og til fuldt ud at implementere de standarder, der er blevet aftalt i de relevante internationale konventioner;

5.  udtrykker sin solidaritet med de, der er blevet arresteret i Rusland og i de midlertidig erobrede territorier i Ukraine, herunder Krim-tatarerne, på falske eller løse anklager, og opfordrer til, at de øjeblikkeligt sættes på fri fod;

6.  minder Rusland om betydningen af nøje efterlevelse af landets international retlige forpligtelser som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og af de grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet som fastsat i en række internationale aftaler, som Rusland har undertegnet og tiltrådt; understreger, at Den Russiske Føderation kun kan betragtes som en pålidelig partner i det internationale samarbejde, hvis landet opfylder sine forpligtelser i henhold til folkeretten; udtrykker i denne forbindelse bekymring over præsidentdekretet om, at Rusland udtræder af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol;

7.  opfordrer den russiske regering til at tage konkrete og øjeblikkelige skridt til at efterleve alle EMD-domme mod landet; beklager i denne forbindelse, at Den Russiske Føderation ved ny lovgivning vedtaget i december 2015 har bemyndiget sin forfatningsdomstol til at forkaste EMD-domme;

8.  opfordrer indtrængende Rådet til at formulere en fælles politik over for Rusland, der forpligter de 28 medlemsstater og EU-institutionerne på et stærkt fælles budskab om betydningen af menneskerettighederne i forbindelserne mellem EU og Rusland og af, at folkeretten respekteres; opfordrer den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde en væsentlig og konkret strategi for støtte til det russiske civilsamfund og dettes organisationer ved at gøre brug af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder;

9.  opfordrer Rådet til at vedtage en række målrettede sanktioner som straf mod de personer, der er ansvarlige for mishandlingen af Ildar Dadin og andre menneskerettighedsforkæmpere;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU-Udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

(1) EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 13.
(2) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 150.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0253.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0258.
(5) EUT C 274 af 27.7.2016, s. 21.
(6) EUT C 316 af 30.8.2016, s. 126.
(7) EUT C 407 af 4.11.2016, s. 35.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0314.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik