Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2992(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1261/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0446

Hyväksytyt tekstit
PDF 164kWORD 41k
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg
Venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapaus
P8_TA(2016)0446RC-B8-1261/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2016 venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapauksesta (2016/2992(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat mietintönsä, suosituksensa ja päätöslauselmansa Venäjästä ja etenkin 23. lokakuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(1), 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselmat oikeusvaltiosta Venäjällä(2) ja 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjästä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen(3); ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2014 neuvostolle esittämänsä suosituksen Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(4); ottaa huomioon 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman Memorial-kansalaisjärjestön (vuoden 2009 Saharov-palkinnon saaja) lakkauttamisesta Venäjällä(5), 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä(6), 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteiden tilasta(7) sekä 10. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja erityisesti Eston Kohverin, Oleg Sentsovin ja Oleksandr Koltšenkon tapauksista(8),

–  ottaa huomioon 3.–4. kesäkuuta 2013 pidetyn EU:n ja Venäjän huippukokouksen tulokset ja 19. toukokuuta 2013 käydyt ihmisoikeuksia koskeneet neuvottelut,

–  ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja etenkin sen 29 pykälän, joka suojaa sananvapautta, sekä 31 pykälän, joka käsittää oikeuden rauhanomaiseen kokoontumiseen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  panee merkille, että joulukuun 2015 alussa venäläinen oppositioaktivisti Ildar Dadin tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen hänen järjestettyään joukon rauhanomaisia sodanvastaisia mielenosoituksia ja kokoontumisia ja hän oli ensimmäinen henkilö, joka Venäjällä tuomittiin vuonna 2014 hyväksytyn ankaran julkista kokoontumista koskevan lain nojalla;

B.  panee merkille, että Ildar Dadin tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen, mikä oli enemmän kuin syyttäjän suosittelema kahden vuoden tuomio; panee merkille, että tuomio lyhennettiin kahteen ja puoleen vuoteen vetoomuksen seurauksena;

C.  toteaa, että Dadinin ollessa vangittuna Karjalassa rangaistussiirtola 7:ssä Venäjän viranomaiset ovat tiettävästi toistuvasti kiduttaneet ja pahoinpidelleet häntä, kohdelleet häntä epäinhimillisesti ja uhanneet murhata hänet;

D.  toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt Dadinin lakimiehen pyynnön ja velvoittanut Venäjän federaation takaamaan tehokkaan tutkinnan, siirtämään Dadinin toiseen rangaistuslaitokseen ja takaamaan hänelle mahdollisuuden olla yhteydessä oikeudelliseen edustajaansa;

E.  toteaa, ettei Ildar Dadinin tapaus ole yksittäistapaus, vaan uskottavat ihmisoikeusraportit viittaavat kidutuksen sekä huonon ja epäinhimillisen kohtelun järjestelmälliseen käyttöön Venäjän rangaistusjärjestelmässä; toteaa, että rangaistuslaitoksissa ja vankiloissa olevien henkilöiden kidutusta ja huonoa kohtelua harjoittavat ja siitä vastuussa olevat tahot jäävät usein rangaistuksetta;

F.  toteaa, että Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland esitti 3. marraskuuta 2016 huolensa Dadinin huonoa kohtelua koskevista väitteistä Venäjän federaation oikeusministerille, Aleksander Konovaloville;

G.  toteaa, että Venäjän poliittisten vankien määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, poliittisia vankeja on tällä hetkellä Memorial-ihmisoikeuskeskuksen mukaan 102 ja heitä ovat esimerkiksi Aleksander Kostenko Fjodorovitš, Ivan Nepomnjaštših, Dmitri Bušenkov, Vladimir Ionov ja Maksim Panfilov; toteaa, että vuonna 2015 Venäjän havaittiin rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimusta 109 kertaa, toisin sanoen useammin kuin mikään muu maa;

H.  toteaa, että vuonna 2015 kirjattiin 197 poliisin pidättämänä olleen henkilön kuolemaa ja 109 kuolemaa aiheutui ”terveydentilan äkillisestä huononemisesta” ja 62 itsemurhista, mikä viittaa vankien laajamittaiseen pahoinpitelyyn, kidutukseen ja huonoon kohteluun Venäjän federaation rangaistusjärjestelmässä;

I.  panee merkille, että 26. lokakuuta 2016 moskovalainen tuomioistuin määräsi 300 000 ruplan sakon Juri Levada -tutkimuskeskukselle (Levada-keskus), joka on yksi kolmesta tärkeimmästä Venäjän julkista mielipidettä kartoittavasta laitoksesta, koska se ei ollut rekisteröitynyt ”ulkomaiseksi agentiksi”;

J.  toteaa presidentti Putinin allekirjoittaneen hiljattain määräyksen, jonka nojalla Venäjä kieltäytyy vastedes osallistumasta Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön; toteaa, että Venäjän ulkoministeriö kuvaili julkilausumassaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä ”tehottomaksi ja yksipuoliseksi” ja oli huolissaan sen suorittamasta tutkimuksesta, joka koski Etelä-Ossetian vuoden 2008 tapahtumia; panee merkille, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjät ovat lisänneet tuomioistuimen verkkosivuille raportin, joka mukaan Venäjän miehitykseen on liittynyt Krimin tataarien ahdistelua ja uhkailua;

K.  toteaa, että lokakuussa 2016 Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvosto päätti olla valitsematta Venäjää jäseneksi sen jälkeen, kun yli 80 ihmisoikeusjärjestöä ja kansainvälistä avustusjärjestöä oli allekirjoittanut kirjeen, jossa kehotettiin YK:n jäseniä estämään Venäjän valinta tähän elimeen;

1.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Ildar Dadinin sekä kaikki henkilöt, jotka on vangittu tekaistujen tai perusteettomien syytteiden nojalla tai siksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen;

2.  on erittäin huolissaan siitä, että Venäjän federaation rikoslakiin on lisätty pykälä, jolla asetetaan uusia rajoituksia julkisille kokoontumisille ja jonka mukaan tällaiset kokoontumiset katsotaan rikollisiksi;

3.  kehottaa Venäjän viranomaisia suorittamaan riippumattomien ihmisoikeusasiantuntijoiden avustuksella perinpohjaisen ja avoimen tutkinnan Ildar Dadinin esittämistä kidutusta ja huonoa kohtelua koskevista väitteistä; kehottaa järjestämään riippumattoman tutkinnan väitteistä, joiden mukaan valtion palveluksessa olevat henkilöt ovat syyllistyneet kidutukseen, huonoon, alentavaan ja epäinhimilliseen kohteluun Venäjän pidätyskeskuksissa, työleireillä ja vankiloissa;

4.  kehottaa Venäjän federaatiota suorittamaan tähän liittyen rangaistusjärjestelmänsä perinpohjaisen tarkastelun, jotta järjestelmää voitaisiin uudistaa perinpohjaisesti; kehottaa myös panemaan täysin täytäntöön vastaavien kansainvälisen yleissopimusten mukaiset normit;

5.  ilmaisee myötätuntonsa Venäjällä ja väliaikaisesti miehitetyillä Ukrainan alueilla tekaistujen tai perusteettomien syytteiden nojalla pidätettyinä oleville henkilöille, Krimin tataarit mukaan lukien, ja kehottaa vapauttamaan nämä henkilöt välittömästi;

6.  muistuttaa Venäjää, että sen on tärkeää noudattaa täysin kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita, jotka sille kuuluvat Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä, ja että sen on kunnioitettava perustavia ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, sillä ne perustuvat useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka Venäjä on allekirjoittanut ja joihin se on liittynyt; korostaa, että Venäjän federaatiota voidaan pitää luotettavana kumppanina kansainvälisessä yhteistyössä vain, jos se noudattaa kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan; on siksi huolissaan presidentin määräyksestä, jolla Venäjä vetäytyy Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännöstä;

7.  kehottaa Venäjän hallitusta toteuttamaan konkreettisia ja välittömiä toimia, jotta maa noudattaisi kaikkia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamia Venäjää koskevia tuomioita; pitää siksi valitettavana, että Venäjän federaatio on uudella joulukuussa 2015 hyväksytyllä lainsäädännöllä antanut perustuslakituomioistuimelleen toimivallan kumota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot;

8.  kehottaa neuvostoa kehittämään yhtenäisen Venäjän-politiikan, joka velvoittaa kaikkia 28 EU:n jäsenvaltiota ja EU:n toimielimiä antamaan vahvan yhteisen viestin ihmisoikeuksien asemasta EU:n ja Venäjän suhteissa ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamisesta; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa yhdessä EUH:n ja komission kanssa kehittämään vahvan ja konkreettisen strategian Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen tukemiseksi ja käyttämään tässä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä;

9.  kehottaa neuvostoa hyväksymään joukon kohdennettuja pakotteita niiden tahojen rankaisemiseksi, jotka ovat vastuussa Ildar Dadinin ja muiden ihmisoikeusaktivistien huonosta kohtelusta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman EUH:lle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2)EUVL C 65, 19.2.2016, s. 150.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0253.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0258.
(5)EUVL C 274, 27.7.2016, s. 21.
(6)EUVL C 316, 30.8.2016, s. 126.
(7)EUVL C 407, 4.11.2016, s. 35.
(8)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0314.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö