Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2992(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1261/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2016)0446

Antagna texter
PDF 167kWORD 46k
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg
Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland
P8_TA(2016)0446RC-B8-1261/2016

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2016 om fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (2016/2992(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare betänkanden, rekommendationer och resolutioner om Ryssland, särskilt rekommendationen av den 23 oktober 2012 om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij(1), resolutionerna av den 13 juni 2013 om rättsstatsprincipen i Ryssland(2), av den 13 mars 2014 om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget(3), av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij(4), samt av sina resolutioner av den 23 oktober 2014 om upplösning av den icke-statliga organisationen Memorial (vinnare av Sacharovpriset 2009) i Ryssland(5), av den 12 mars 2015 om mordet på den ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland(6), av den 10 juni 2015 om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland(7) och av den 10 september 2015 om Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko(8),

–  med beaktande av resultatet av toppmötet mellan EU och Ryssland den 3–4 juni 2013 och människorättssamrådet den 19 maj 2013,

–  med beaktande av den ryska författningen, i synnerhet artikel 29, som skyddar yttrandefriheten, och artikel 31, som omfattar rätten att hålla fredliga sammankomster,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I början av december 2015 dömdes den ryska oppositionsaktivisten Ildar Dadin till tre års fängelse för att ha anordnat en rad fredliga demonstrationer och sammankomster mot krig och blev därmed den första personen i Ryssland att dömas enligt en hård lag om allmänna sammankomster, som antogs 2014.

B.  Ildar Dadin dömdes till tre års fängelse, vilket gick utöver åklagarsidans rekommenderade dom på två år. Domen mildrades efter överklagande till två och ett halvt år.

C.  Under sitt pågående fängelsestraff har Dadin enligt uppgift vid upprepade tillfällen utsatts för tortyr, misshandel, omänsklig behandling och mordhot i de ryska myndigheternas förvar, i fångkoloni nummer 7 i Karelen.

D.  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har godkänt begäran från Dadins advokat och ålagt Ryssland att garantera en ändamålsenlig utredning, flytta Dadin till en annan kriminalvårdsanstalt och säkerställa att han kan kommunicera med sitt juridiska ombud.

E.  Fallet Ildar Dadin är inte unikt. Trovärdiga människorättsrapporter pekar på en systematisk användning av tortyr, misshandel och omänsklig behandling i det ryska straffrättssystemet. De som begår och bär ansvaret för tortyr och övergrepp i dessa fängelser eller i kriminalvårds- och förvarsanläggningar går ofta ostraffade.

F.  Den 3 november 2016 framförde Europarådets generalsekreterare, Thorbjørn Jagland, sin oro över uppgifterna om misshandeln av Dadin för Rysslands justitieminister, Alexander Konovalov.

G.  Antalet politiska fångar i Ryssland har avsevärt ökat de senaste åren och ligger nu enligt Memorials människorättscentrum på 102, bland dem Alexander Kostenko Fedorovic, Ivan Nepomnyaschih, Dmitry Buchenkov, Vladimir Ionov, Maxim Panfilov m.fl. 2015 fann man att Ryssland hade kränkt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 109 gånger, med andra ord mer än något annat land.

H.  197 dödsfall i polisförvar rapporterades 2015, varav 109 efter en ”plötslig försämring av hälsotillståndet” och 62 självmord, som tyder på utbredda övergrepp, tortyr och misshandel av frihetsberövade i det ryska straffrättssystemet.

I.  Den 26 oktober 2016 dömde en domstol i Moskva Yuriy Levada Analytical Centre (Levada Centre) – en av de tre främsta organisationer som studerar folkopinionen i Ryssland – att betala böter på 300 000 rubel, eftersom den hade underlåtit att registrera sig som ”utländsk agent”.

J.  President Putin har nyligen undertecknat en order enligt vilken Ryssland hädanefter vägrar att delta i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC). I ett uttalande beskrev Rysslands utrikesministerium ICC:s arbete som ”ineffektivt och ensidigt” och uttryckte oro över dess utredning av händelserna i Sydossetien i augusti 2008. ICC:s åklagare har offentliggjort en rapport på domstolens webbplats i vilken man konstaterar att ”Rysslands ockupation har åtföljts av trakasserier och hot mot krimtatarerna”.

K.  I oktober 2016 beslutade FN:s råd för mänskliga rättigheter att inte återvälja Ryssland som medlem, efter det att över 80 människorättsorganisationer och internationella biståndsorganisationer hade undertecknat en skrivelse där man vädjade till FN:s medlemmar att blockera valet av Ryssland till detta organ.

1.  Europaparlamentet kräver att Ildar Dadin och alla dem som sitter frihetsberövade på falska eller ogrundade anklagelser eller för att ha utnyttjat sin rätt till yttrande- och mötesfrihet omedelbart och ovillkorligen släpps fria.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över att Rysslands strafflag har ändrats genom en artikel som inför nya restriktioner för allmänna sammankomster och fastställer att sådana sammankomster kan betraktas som en brottslig handling.

3.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de ryska myndigheterna att göra en noggrann och transparent utredning av Ildar Dadins anklagelser om tortyr och misshandel, med deltagande av oberoende människorättsexperter. Parlamentet efterlyser en oberoende utredning av anklagelserna om tortyr, övergrepp och kränkande och omänsklig behandling som ska ha utförts av statliga tjänstemän i ryska förvarsanläggningar, arbetsläger och fängelser.

4.  Europaparlamentet uppmanar i detta hänseende Ryssland att göra en noggrann granskning av sitt straffrättssystem i syfte att genomföra en djupgående reform av systemet och att fullt ut genomföra de normer som man kommit överens om enligt relevanta internationella konventioner.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med dem som arresterats i Ryssland och de tillfälligt ockuperade områdena i Ukraina, inbegripet krimtatarerna, på falska och ogrundade anklagelser, och kräver att de omedelbart släpps fria.

6.  Europaparlamentet påminner Ryssland om vikten av att helt och hållet fullgöra sina internationella rättsliga skyldigheter, som medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, och respektera grundläggande mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen såsom fastslås i olika internationella fördrag och avtal som Ryssland har undertecknat och är part i. Parlamentet understryker att Ryssland endast kan anses som en tillförlitlig partner inom internationellt samarbete om landet fullgör sina skyldigheter enligt folkrätten. Parlamentet uttrycker i detta hänseende sin oro över det presidentdekret genom vilket Ryssland drar sig ur Romstadgan för ICC.

7.  Europaparlamentet uppmanar Rysslands regering att vidta konkreta och omedelbara åtgärder för att efterleva alla Europadomstolens domar mot Ryssland. Parlamentet beklagar i detta hänseende att Ryssland, i ny lagstiftning som antogs i december 2015, har gett sin författningsdomstol befogenhet att upphäva Europadomstolens domar.

8.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet att utveckla en enhetlig politik gentemot Ryssland som förpliktigar EU:s 28 medlemsstater och EU-institutionerna till ett starkt gemensamt budskap om vilken roll de mänskliga rättigheterna ska spela i förbindelserna mellan EU och Ryssland och respekten för folkrätten. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att, tillsammans med Europeiska utrikestjänsten och kommissionen, ta fram en väsentlig och konkret strategi till stöd för det ryska civilsamhället och dess organisationer, genom att tillämpa det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att anta en rad riktade sanktioner för att bestraffa dem som gjort sig skyldiga till misshandeln av Ildar Dadin och andra människorättsaktivister.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och till presidenten, regeringen och parlamentet i Ryska federationen.

(1) EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2) EUT C 65, 19.2.2016, s. 150.
(3) Antagna texter, P7_TA(2014)0253.
(4) Antagna texter, P7_TA(2014)0258.
(5) EUT C 274, 27.7.2016, s. 21.
(6) EUT C 316, 30.8.2016, s. 126.
(7) EUT C 407, 4.11.2016, s. 35.
(8) Antagna texter, P8_TA(2015)0314.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy