Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0296/2016

Внесени текстове :

A8-0296/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0447

Приети текстове
PDF 480kWORD 50k
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург
Макрофинансова помощ за Йордания ***I
P8_TA(2016)0447A8-0296/2016
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0431),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0242/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета в същото време като Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

—  като взе предвид писмото от комисията по външни работи и писмото от комисията по бюджети,

—  като взе предвид поетия с писмо от 4 ноември 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0296/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 ноември 2016 г., с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания
P8_TC1-COD(2016)0197

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2016/2371.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявлениe на Европейския парламент, Съвета и Комисията

С оглед на фискалните предизвикателства и извънредните обстоятелства, пред които е изправена Йордания в резултат на приемането на повече от 1,3 милиона сирийци, ако е целесъобразно, през 2017 г. Комисията ще внесе ново предложение за удължаване и увеличаване на МФП за Йордания след успешното приключване на втората МФП и при условие че са спазени обичайните условия за този вид помощ, включително актуализирана оценка от страна на Комисията на потребността на Йордания от външно финансиране. Тази помощ, която е от решаващо значение за Йордания, ще помогне на страната да поддържа макроикономическа стабилност, като същевременно се запазят ползите за развитието и се продължи изпълнението на програмата за реформи в страната.

Правна информация - Политика за поверителност