Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0296/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0296/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0447

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 396kWORD 44k
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I
P8_TA(2016)0447A8-0296/2016
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0431),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0242/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 4ης Νοεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0296/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2016 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
P8_TC1-COD(2016)0197

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/2371.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Υπό το φως των δημοσιονομικών προκλήσεων και των έκτακτων περιστάσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ιορδανία λόγω της υποδοχής περισσότερων των 1,3 εκατομμυρίων Σύριων, η Επιτροπή θα υποβάλει το 2017, αν χρειαστεί, νέα πρόταση για την παράταση και αύξηση της ΜΧΣ προς την Ιορδανία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης πράξης ΜΧΣ και υπό τον όρο ότι πληρούνται τα συνήθη προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο είδος συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποιημένης αξιολόγησης που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης της Ιορδανίας. Η εν λόγω συνδρομή, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την Ιορδανία, θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα στη διατήρηση της μακροοικονομικής της σταθερότητας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα αναπτυξιακά οφέλη επιτρέποντας τη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της χώρας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου