Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0296/2016

Ingivna texter :

A8-0296/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0447

Antagna texter
PDF 246kWORD 43k
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg
Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I
P8_TA(2016)0447A8-0296/2016
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0431),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0242/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien(1),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor och skrivelsen från budgetutskottet,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 november 2016, att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0296/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT L 218, 14.8.2013, s. 15.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/… om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
P8_TC1-COD(2016)0197

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/2371.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Mot bakgrund av de finanspolitiska utmaningar och extraordinära omständigheter som Jordanien står inför till följd av att landet hyser mer än 1,3 miljoner syrier, kommer kommissionen att under 2017, vid behov, överlämna ett nytt förslag om att utvidga och öka det makroekonomiska stödet till Jordanien, när det andra makroekonomiska stödet slutförts och förutsatt att de sedvanliga villkoren för denna typ av bistånd, däribland en uppdaterad bedömning från kommissionen av Jordaniens externa finansieringsbehov, är uppfyllda. Detta avgörande stöd till Jordanien skulle hjälpa landet att upprätthålla makroekonomisk stabilitet samtidigt som man bibehåller framstegen på utvecklingsområdet och fortsätter med landets reformagenda.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy