Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0091(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0011/2016

Внесени текстове :

A8-0011/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 17
CRE 23/11/2016 - 17

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0448

Приети текстове
PDF 531kWORD 63k
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург
Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване ***I
P8_TA(2016)0448A8-0011/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (преработен текст) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

(Обикновена законодателна процедура — преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0167),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 53, 62 и 114, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0112/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Втората камара на Кралство Нидерландия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 4 септември 2014 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8–0011/2016),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 109.
(2) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 ноември 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (преработен текст)
P8_TC1-COD(2014)0091

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (EС) 2016/2341.)

Правна информация - Политика за поверителност