Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0091(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0011/2016

Předložené texty :

A8-0011/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 17
CRE 23/11/2016 - 17

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0448

Přijaté texty
PDF 400kWORD 55k
Čtvrtek, 24. listopadu 2016 - Štrasburk
Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi ***I
P8_TA(2016)0448A8-0011/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (přepracované znění) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0167),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a na články 53, 62 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0112/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené nizozemskou Druhou komorou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2014(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 4. září 2014 zaslal Výbor pro právní záležitosti Hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0011/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 109.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2014)0091

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2016/2341.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí