Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0091(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0011/2016

Ingivna texter :

A8-0011/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 17
CRE 23/11/2016 - 17

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0448

Antagna texter
PDF 242kWORD 53k
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg
Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I
P8_TA(2016)0448A8-0011/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0167),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53, 62 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0112/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den nederländska andra kammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 juli 2014(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 4 september 2014 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0011/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 451, 16.12.2014, s. 109.
(2) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning)
P8_TC1-COD(2014)0091

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2016/2341.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy