Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2933(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1249/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0449

Vastuvõetud tekstid
PDF 181kWORD 55k
Neljapäev, 24. november 2016 - Strasbourg
Olukord Süürias
P8_TA(2016)0449RC-B8-1249/2016

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta resolutsioon olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, sealhulgas 6. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtteid,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Daeshi ja al-Nusra rinde kohta ning Süüria Araabia Vabariigi konflikti kohta, eelkõige resolutsioone 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) ja 2268 (2016),

–  võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi ning Euroopa Ülemkogu 18. ja 19. veebruari 2016. aasta ning 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kodanikukaitse voliniku Christos Stylianidise 16. septembri 2016. aasta avaldust Süüria kohta, 20. septembri 2016. aasta avaldust ÜRO / Süüria Punase Poolkuu humanitaarabikonvoi vastu suunatud õhurünnakute kohta, 24. septembri 2016. aasta avaldust olukorra kohta Aleppos, 2. oktoobri 2016. aasta avaldust Aleppo kiireloomulise humanitaarabialgatuse kohta ning 25. oktoobri 2016. aasta avaldust humanitaarabi kiireloomulise jõudmise kohta Alepposse,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu loodud Süüria Araabia Vabariigi sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni aruandeid ning ÜRO Inimõiguste Nõukogu 27. septembri 2016. aasta ja 21. oktoobri 2016. aasta resolutsioone Süüria Araabia Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 17. novembri 2016. aasta avaldust Venemaa ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Süürias kuus aastat kestnud konflikt, äärmine vägivald ja jõhkrus on põhjustanud rohkem kui 400 000 inimese surma ning üle 13 miljoni inimese vajab humanitaarabi; arvestades, et prognooside kohaselt on 2016. aasta jooksul ligi 8,7 miljonit inimest sunnitud oma kodudest lahkuma Süüria teistesse piirkondadesse ning 4,8 miljonit inimest on riigist põgenenud;

B.  arvestades, et Süürias jätkuvad lakkamatult lahingud ja pommirünnakud ning humanitaarolukord on veelgi halvenenud; arvestades, et Aleppo on jätkuvalt Süüria kriisi keskpunkt, kuid võitlus käib edasi ka Hamas, Idlibis, Süüria loodeosas, Damaskuse eeslinnades ja Dayr az-Zawris; arvestades, et üle nelja miljoni inimese elab ümberpiiratud linnades ja raskesti ligipääsetavatel aladel, kus vee- ja elektri põhitaristu on hävitatud; arvestades, et hoolimata sellest, et Assadi režiim ja Venemaa kuulutasid mitu korda ühepoolselt välja humanitaarvaherahu, valitseb Aleppo idaosa ja teiste piiramisrõngas linnade, nagu mässajate käes asuva Zabadani linna ja valitsusvägede kontrolli all olevate Idlibi provintsi külade Kefraya ja Foua elanikkonna seas tõsine põhitoiduainete ja ravimite nappus; arvestades, et humanitaarabi ei ole Aleppo ümberpiiratud idaossa jõudnud alates 2016. aasta juulist;

C.  arvestades, et nii Aleppos kui ka mujal Süürias valitseb püsiv tervisealane kriisiolukord; arvestades, et ÜRO Lastefondi andmetel ei ole rohkem kui kahel kolmandikul selle piirkonna süürlastest korrapärast juurdepääsu veele ja ligikaudu 6 miljonit last vajavad kiireloomulist elupäästvat abi;

D.  arvestades, et inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse raskeid rikkumisi on pannud toime kõik konfliktis osalejad, kuid kõige rängemalt Assadi režiim, mida toetavad Venemaa ja Iraan, sealhulgas kasutades tsiviilaladel valimatult relvi, süütepomme, tünni- ja punkrihävituspomme (nn bunker buster) ning aineid, mis on keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsioonis liigitatud keemiarelvadeks; arvestades, et ettevaatus- ja proportsionaalsuspõhimõtteid ei ole järgitud; arvestades, et tahtlikult on sihikule võetud tsiviilalasid, koole, haiglaid, humanitaartöötajaid ja pagulaslaagreid; arvestades, et sõjakuriteod ja inimsusvastased kuriteod ei tohi jääda karistamata;

E.  arvestades, et ÜRO mandaadiga Süüria Araabia Vabariigi küsimustega tegelev sõltumatu rahvusvaheline uurimiskomisjon ja inimõiguste rühmad on kogunud tõendeid selle kohta, et Süüria valitsus on hoidnud vähemalt 200 000 inimest kinni ebainimlikes kinnipidamistingimustes; arvestades, et tuhanded süürlased on viimastel aastatel surnud Süüria valitsuse käes vangistuses olles piinamiste ja haiguste tõttu; arvestades, et kadunuks jääma sundimine ja vangide kohutav väärkohtlemine on laialt levinud; arvestades, et Süüria ametivõimud on püüdnud hoida teavet oma kinnipidamisasutuste kohta salajas, keeldudes tunnustatud rahvusvahelistele kinnipidamisvaatlejatele juurdepääsu andmisest; arvestades, et Rahvusvaheline Punase Risti Komitee on saanud pärast 2011. aastat loa ainult mõne üksiku vangla külastamiseks;

F.  arvestades, et maailma on korduvalt šokeerinud Daeshi ja teiste džihaadirühmituste jõhkrused, julmad hukkamised ja kirjeldamatu seksuaalvägivalla kasutamine, inimröövid, piinamised, sunnitud usuvahetus ning naiste ja tütarlaste orjastamine; arvestades, et lapsi on värvatud ja kasutatud terrorirünnakutes; arvestades, et Daesh kontrollib endiselt suuri alasid Süürias ja Iraagis; arvestades, et Daesh paneb toime etniliste ja usuvähemuste vastu suunatud genotsiidi ja äärmuslikku piinamist ning hävitab kultuuripärandit; arvestades, et suurt muret tekitab praegu Daeshi kontrolli all asuva elanikkonna heaolu ja nende võimalik kasutamine inimkilbina vabastamiskampaania käigus;

G.  arvestades, et Jabhat Fatah al Sham, varem al-Nusra rindena tuntud Al Qaeda tütarorganisatsioon Süürias, kujutab endast terroristlikku organisatsiooni, mis eitab läbirääkimisi poliitilise ülemineku ja kaasava demokraatliku tuleviku saavutamiseks Süürias;

H.  arvestades, et Süüria on allkirjastanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi, kuid ei ole seda ratifitseerinud; arvestades, et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon on korduvalt nõudnud, et ÜRO Julgeolekunõukogu annaks olukorra Süürias menetlemiseks Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; arvestades, et Venemaa ja Hiina blokeerivad kõiki samme vastutuse kehtestamiseks Süürias, pannes veto kõikidele ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele, mis annaksid kohtule mandaadi uurida kohutavaid kuritegusid, mis on Süüria konflikti käigus toime pandud; arvestades, et Venemaa otsustas 16. novembril 2016 võtta tagasi oma allkirja Rooma statuudilt; arvestades, et niisugune vastutuse puudumine õhutab edasiste metsikuste toimepanemist ning suurendab veelgi ohvrite kannatusi;

I.  arvestades, et kõigile konflikti kaasatud riikidele ja osalistele tuleb meenutada nende ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2254 (2015) kohaseid kohustusi, eelkõige kohustust lõpetada kõik tsiviilisikute ja -taristu vastu suunatud rünnakud ning kohustust tagada humanitaarabi kättesaadavus kogu riigis; arvestades, et Euroopa Liit peab kasutama kõiki oma vahendeid, sealhulgas piiravate meetmete kehtestamist, et tagada, et kõik osalised eelnimetatud resolutsiooni täielikult järgivad;

J.  arvestades, et EL on üks peamistest humanitaarabi andjatest inimestele, kes põgenevad Süüriast ennenägematu vägivalla ja hävitustöö eest; arvestades, et Süüria sõjale läbirääkimiste teel lahenduse leidmist raskendab tunduvalt ühtsuse puudumine rahvusvahelisel tasandil;

1.  väljendab taas kord sügavat muret Süürias jätkuvate lahingute, pommitamiste ja halveneva humanitaarolukorra pärast; mõistab teravalt hukka kõik tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu suunatud rünnakud, igasuguste piiramiste jätkumise Süürias ja asjaolu, et abi vajavatel süürlastel puudub juurdepääs humanitaarabile; kutsub kõiki osalisi üles võimaldama takistamatut ja järjepidevat humanitaarabi juurdepääsu ning hädaabina tarnitavate toodete kohaletoimetamist eelkõige piiramisrõngas olevatel ja raskesti ligipääsetavatel aladel; rõhutab, et elanikkonna tahtlik näljutamine on rahvusvahelise humanitaarõigusega keelatud, ja nõuab tungivalt, et kõik osalised võimaldaksid kohe inimeste meditsiinilist evakueerimist Aleppo idaosast ja muudelt ümberpiiratud aladelt;

2.  mõistab kõige karmimalt hukka metsikused, laialdased inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, mille on toime pannud Assadi jõud Venemaa ja Iraani toetusel, samuti mitteriiklike relvastatud terrorirühmituste, eelkõige Daeshi ja Jabhat Fatah al Shami/al-Nusra rinde ning teiste džihaadirühmituste toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised;

3.  nõuab, et pommitamine ja tsiviilisikute valimatu ründamine viivitamata lõpetataks; rõhutab, et kõik osalised peavad olema võimalikult tähelepanelikud ja võtma kõik asjakohased meetmed, et kaitsta tsiviilelanikke, olenemata nende etnilisest identiteedist ja usutunnistusest; mõistab teravalt hukka asjaolu, et relvastatud opositsioonirühmitused on valimatult tulistanud suurel hulgal rakette tsiviilelanikega asustatud Lääne-Aleppo eeslinnadesse; rõhutab, et teadete kohaselt on selle tagajärjel tapetud ja vigastatud palju tsiviilisikuid, sh lapsi; kutsub kõiki konfliktiosalisi üles võtma kõiki asjakohaseid meetmeid tsiviilisikute kaitseks kooskõlas rahvusvahelise õigusega, sealhulgas lõpetama rünnakud, mis on suunatud tsiviilrajatiste, näiteks meditsiinikeskuste, koolide ja veejaamade vastu, demilitariseerima viivitamata niisugused rajatised, püüdma vältida sõjaliste tugipunktide paigutamist tihedalt asustatud aladele ning võimaldama haavatute ja kõikide piiramisrõngas asuvatelt aladelt lahkuda soovivate tsiviilisikute evakueerimist; rõhutab, et Süüria elanikkonna kaitsmise eest vastutab esmajärjekorras Süüria režiim;

4.  kiidab humanitaarabitöötajaid hädavajaliku abi, toidu, vee ja ravimite toimetamise eest konfliktipiirkonda lõksujäänutele ning nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised tagaksid humanitaarorganisatsioonide ohutu ja takistamatu juurdepääsu sõja jalgu jäänud tsiviilisikutele;

5.  kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles pakkuma ÜRO-le ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile täielikku toetust, et jätkata uurimist, mis on seotud kõigi Süüria osaliste keemiarelvade kasutamise ja hävitamisega; nõuab tungivalt, et keemiarelvade kasutamise eest vastutavad isikud võetaks vastutusele; toetab ÜRO Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni ühise uurimismehhanismi mandaadi pikendamist, et teha kindlaks Süürias keemiarelvade kasutamise eest vastutavad isikud;

6.  väljendab muret kinnipeetavate ebaseadusliku kinnipidamise, piinamise, väärkohtlemise, kadunuks jääma sundimise ja tapmise pärast valitsuse vanglates ning välisriikide toetatavate relvarühmituste salajastes kinnipidamiskeskustes; palub neid kinnipidamiskeskusi haldavatel Süüria ametivõimudel lõpetada kõik hukkamised ja ebainimlik kohtlemine;

7.  nõuab, et vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 22. veebruari 2014. aasta resolutsioonile 2139 vabastataks viivitamatult kõik meelevaldselt kinnipeetavad ning tehtaks lõpp piinamisele ja muule väärkohtlemisele ning inimeste sunnitud kadumise praktikale; nõuab, et rahvusvahelistele kinnipidamisvaatlejatele – nt Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele – antaks viivitamatu ja takistamatu juurdepääs, et nad saaksid jälgida kõigi kinnipeetavate olukorda Süürias ning anda kinnipeetavate peredele teavet ja tuge;

8.  mõistab veel kord sügavalt hukka metsikused, mida on toime pannud Assadi režiim, Daesh, Jabhat Fatah al Sham/al-Nusra ja teised terroriorganisatsioonid, mida saab käsitada raskete sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegudena; toetab riikide viisiku (USA, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriik) ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja üleskutset kõigile Süürias võitlevatele relvarühmitustele lõpetada mis tahes koostöö Jabhat Fatah al Shamiga; rõhutab, kui tähtis on tulemuslikult tõkestada Daeshi juurdepääs rahastamisele, pidada kinni välisvõitlejad ning lõpetada relvatarned džihaadirühmitustele; palub Süüria opositsioonil end sellistest äärmusrühmitustest ja nende ideoloogiast selgelt taandada; tuletab meelde, et jõupingutused tuleks suunata Daeshi ja muude ÜRO poolt loetellu kantud terrorirühmituste alistamisele; nõuab, et võetaks meetmeid selle tagamiseks, et materiaalne ja rahaline toetus ei jõuaks selliste üksikisikute, rühmituste, ettevõtete ja üksusteni, kes on seotud ÜRO poolt loetellu kantud terrorirühmitustega;

9.  kordab oma nõudmist, et sõja- ja inimsusvastased kuriteod ei tohi jääda tagajärgedeta ning et nende toimepanijad tuleb võtta vastutusele; rõhutab, et vastutusele võtta tuleks ka need, kes panevad toime kuritegusid usuliste, etniliste ja muude rühmade ning vähemuste vastu; on jätkuvalt veendunud, et ei konflikti tulemuslik lahendamine ega püsiv rahu Süürias ei ole võimalik, kui toime pandud kuritegude eest vastutusele ei võeta; on seisukohal, et sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude eest vastutamise küsimust ei tohiks politiseerida: kohustus järgida rahvusvahelist humanitaarõigust kõikides olukordades puudutab kõiki konfliktiosalisi ning selliste kuritegude toimepanijad peavad mõistma, et varem või hiljem võetakse nad vastutusele;

10.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid tagaksid, et kõikide isikute üle, kes vastutavad rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja humanitaarõiguse rikkumise eest, mõistetaks õigust sobivate erapooletute rahvusvaheliste kriminaalõiguse mehhanismide abil või riikide kohtutes ning üldkehtiva jurisdiktsiooni põhimõtte kohaselt; kordab, et toetab Süüria juhtumi Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule käsitlemiseks andmist, kuid arvestades asjaolu, et ÜRO Julgeolekunõukogu ei suuda selles küsimuses otsust langetada, kordab oma üleskutset, et EL ja selle liikmesriigid juhiksid vastavaid jõupingutusi ÜRO Peaassamblee raames ning kaaluksid Süüria sõjakuritegude kohtu loomist, kuni asja ei anta Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse; rõhutab, et kui konflikt on lõppenud, on leppimise saavutamiseks väga tähtis Süüria keskne roll selles protsessis;

11.  on rahul kohapealsete ja rahvusvaheliste kodanikuühiskonna organisatsioonide tööga sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja muude rikkumiste, sealhulgas kultuuripärandi hävitamise tõendusmaterjalide registreerimisel ning rõhutab sellise tegevuse ülimat tähtsust; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles pakkuma sellistele tegutsejatele edasist ja täielikku abi;

12.  mõistab hukka Venemaa presidendi Vladimir Putini otsuse loobuda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu töös osalemisest, märkides samal ajal, et Venemaa Föderatsioon ei ole tegelikult kunagi ratifitseerinud Rooma statuuti ning et selle otsuse ajastus kahjustab riigi usaldusväärsust ja annab alust järeldusteks selle kohta, kuivõrd see riik järgib rahvusvahelist õigust;

13.  peab tervitatavaks nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Süüria kohta ning Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta järeldusi Süüria kohta; toetab ELi nõudmist lõpetada kõik militaarlennud Aleppo linna kohal, lõpetada viivitamata vaenutegevus ning seada sisse tugev ja läbipaistev jälgimismehhanism, lõpetada piiramised ning kindlustada, et kõik osalised võimaldavad kogu riigis täieliku ja takistamatu juurdepääsu humanitaarabile;

14.  väljendab rahulolu Süüria ning riigis tsiviilelanikkonna represseerimise eest vastutust jagavate isikute vastu suunatud ELi piiravate meetmete läbivaatamisega; rõhutab, et EL peaks kaaluma kõiki võimalusi, sealhulgas lennukeelutsooni Aleppo linna kohal, et kõikide süüdlaste poolt toime pandud kohutavate inimõiguste rikkumistega kaasneksid nende jaoks karistuslikud tagajärjed, kui julmused ja humanitaarõiguse räige rikkumine jätkub;

15.  nõuab, et kõik osalised austaksid Süüria etniliste ja usuvähemuste, sealhulgas kristlaste õigust elada inimväärikalt, võrdõiguslikult ja turvaliselt oma traditsioonilisel ajaloolisel kodumaal ning järgida oma usukombeid ja veendumusi täiesti vabalt, ilma igasuguse sunni, vägivalla ja diskrimineerimiseta; toetab religioonidevahelist dialoogi, et edendada vastastikust mõistmist ja võidelda fundamentalismiga;

16.  nõuab tungivalt, et kõik rahvusvahelise Süüria toetusrühma liikmed alustaksid uuesti läbirääkimisi, et aidata kaasa püsiva vaherahu kehtestamisele ja tõhustada tööd kestva poliitilise lahenduse leidmiseks Süürias; rõhutab, et eriline vastutus lasub seejuures piirkondlikel osalistel, eelkõige naaberriikidel;

17.  palub veel kord, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teeks uusi jõupingutusi ELi ühise Süüria strateegia väljatöötamiseks; väljendab heameelt komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini hiljutiste diplomaatiliste algatuste üle, mis on kooskõlas Euroopa Ülemkogu mandaadiga ning mille eesmärk on tuua konfliktiosalised uuesti läbirääkimiste laua taha ja taaskäivitada poliitiline protsess Genfis, ning toetab neid algatusi täielikult; võtab huviga teadmiseks piirkondlikud kõnelused, mida Mogherini pidas Iraani ja Saudi Araabiaga, ning on seisukohal, et tema tegevus annab lisaväärtust ja olulise täienduse ÜRO eriesindaja Staffan de Mistura jõupingutustele; nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised jätkaksid võimalikult kiiresti poliitilisi läbirääkimisi ja süvendaksid neid, et saavutada uus ja stabiilne vaherahu, mis peaks hõlmama sätteid üleminekuperioodi õigusemõistmise tagamiseks konfliktijärgses Süürias; rõhutab, et need rahuläbirääkimised peaksid viima vaenutegevuse lõpetamiseni ning Süüria poolt juhitava ja tema vastutusel toimuva poliitilise üleminekuni; rõhutab rolli, mida EL võib etendada konfliktijärgses ülesehitus- ja lepitusprotsessis;

18.  kordab, et toetab täielikult ELi jätkuvat humanitaaralgatust Aleppo jaoks, ning nõuab tungivalt, et kõik osalised aitaksid seda ellu viia;

19.  väljendab heameelt partnerlusprioriteetide ja sõlmitud kokkulepete üle Jordaaniaga ajavahemikuks 2016–2018 ning Liibanoniga ajavahemikuks 2016–2020; märgib, et kokkulepped on raamistik, mille kaudu viiakse ellu vastastikused kohustused, mis võeti 4. veebruaril 2016 Londonis toimunud Süüria ja piirkonna toetamise teemalisel konverentsil; võtab teadmiseks suurenevad rahalised vajadused ja püsiva rahastamispuudujäägi seoses Süüria naabruskonnas asuvatele riikidele antava humanitaarabiga; palub ELi liikmesriikidel täita antud lubadused ning pakkuda hädavajalikku toetust ÜRO-le, selle eriorganitele ja teistele humanitaarvaldkonnas tegutsejatele humanitaarabi andmisel miljonitele nii riigisisestest põgenikest kui ka vastuvõtvatesse riikidesse ja kogukondadesse ümberasustatud süürlastele;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsusele ja parlamentidele, ÜRO-le, rahvusvahelise Süüria toetamise rühma liikmetele ning kõikidele konfliktiosalistele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0382.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika