Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1249/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0449

Antagna texter
PDF 180kWORD 49k
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg
Situationen i Syrien
P8_TA(2016)0449RC-B8-1249/2016

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2016 om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, bland annat resolutionen av den 6 oktober 2016(1),

–  med beaktande av principerna i FN-stadgan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om IS/Daish och al-Nusrafronten och av resolutionerna om konflikten i Arabrepubliken Syrien, särskilt resolutionerna 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) och 2268 (2016),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 och Europeiska rådets slutsatser av den 18 och 19 februari 2016 och den 20 och 21 oktober 2016,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och civilskydd, Christos Stylianides, av den 16 september 2016 om Syrien, av den 20 september 2016 om flyganfallen på FN:s och syriska Röda halvmånens konvoj med humanitärt bistånd, av den 24 september 2016 om situationen i Aleppo, av den 2 oktober 2016 om ett initiativ för humanitär katastrofhjälp till Aleppo och av den 25 oktober 2016 om det trängande behovet av att humanitärt bistånd kommer fram till Aleppo,

–  med beaktande av rapporterna från den oberoende internationella undersökningskommissionen för Arabrepubliken Syrien, vilken inrättats av FN:s råd för mänskliga rättigheter, och av människorättsrådets resolutioner av den 27 september 2016 och den 21 oktober 2016 om Arabrepubliken Syrien,

–  med beaktande av uttalandet av den 17 november 2016 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, om Ryssland och Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter sex år av konflikt, extremt våld och brutalitet i Syrien har mer än 400 000 människor dött, och mer än 13 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. 8,7 miljoner människor förväntas vara fördrivna inom Syrien 2016, och 4,8 miljoner människor har flytt från landet.

B.  Striderna och bombanfallen fortsätter med oförminskad styrka i Syrien, och den humanitära situationen har försämrats ytterligare. Aleppo är den syriska konfliktens epicentrum, men striderna fortsätter även i Hama, Idlib, nordvästra Syrien, förorterna till Damaskus och Dayr az-Zawr. Över fyra miljoner människor bor i belägrade städer och svårtillgängliga områden, där den oumbärliga infrastrukturen för vatten och el har förstörts. Trots de avbrott av humanitära skäl som ensidigt utlysts av Assadregimen och Ryssland lider befolkningen i östra Aleppo och andra belägrade städer, såsom den rebellstyrda staden Zabadini och de regeringskontrollerade byarna Kefraya och Foua i Idlib-provinsen, allvarlig brist på baslivsmedel och medicinska förnödenheter. Sedan juli 2016 har inget humanitärt bistånd kommit fram till de belägrade delarna av östra Aleppo.

C.  Det råder en ständig hälsokris i Aleppo och runtom i Syrien. Enligt Unicef saknar över två tredjedelar av syrierna i området regelbunden tillgång till vatten, och inemot sex miljoner barn behöver akut livräddande bistånd.

D.  Samtliga parter i konflikten har gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt – men allvarligast är de som begåtts av Assadregimen med uppbackning från Ryssland och Iran – bland annat genom att använda urskillningslösa vapen, brandbomber, tunnbomber och bunkerknäckare i civila områden och ämnen som finns med på förteckningen över kemiska vapen i konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring. Försiktighets- och proportionalitetsprinciperna har inte respekterats. Civila områden, skolor, sjukhus, biståndsarbetare och flyktingläger har avsiktligen angripits. Krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten får inte gå ostraffade.

E.  Den oberoende internationella undersökningskommissionen för Arabrepubliken Syrien har, liksom olika människorättsgrupper, samlat in bevis för att Syriens regering berövat minst 200 000 människor deras frihet och håller dem internerade under omänskliga villkor. Tusentals syrier har under de senaste åren dött av tortyr och sjukdomar när de hållits internerade av Syriens regering. Det är mycket vanligt med påtvingade försvinnanden och ohygglig misshandel av fångar. De syriska myndigheterna har sökt hemlighålla uppgifterna om sina förvarsanläggningar och inte låtit internationellt erkända övervakare av sådana anläggningar få tillträde till dem. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har sedan 2011 fått besöka endast ett fåtal fängelser.

F.  Världen har gång på gång förfärats över de grymheter som IS/Daish och andra jihadistgrupper gjort sig skyldiga till, såsom användningen av brutala avrättningar och obeskrivligt sexuellt våld, bortföranden, tortyr, tvångsomvändelser och kvinno- och barnslaveri. Barn har rekryterats och använts i terroristattacker. IS/Daish kontrollerar fortfarande stora delar av Syrien och Irak. IS/Daish begår folkmord på religiösa och etniska minoriteter, extrem tortyr och kulturarvsförstörelse. Det finns anledning till allvarlig oro över välbefinnandet hos den befolkning som IS/Daish för närvarande kontrollerar och över risken att de används som mänskliga sköldar under befrielsen.

G.  Jabhat Fatah al-Sham, tidigare känd som al-Nusrafronten, den grupp i Syrien som är knuten till al-Qaida, är en terroristorganisation som avvisar förhandlingar om en politisk övergång och en inkluderande demokratisk framtid för Syrien.

H.  Syrien har undertecknat men inte ratificerat Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, har upprepade gånger uppmanat FN:s säkerhetsråd att hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen. Ryssland och Kina blockerar alla framsteg för att uppnå ansvarsskyldighet i Syrien genom att lägga in sitt veto mot en säkerhetsrådsresolution som skulle ge domstolen mandat att utreda de fruktansvärda förbrytelser som begåtts under Syrienkonflikten. Den 16 november 2016 beslutade Ryssland att återkalla sitt undertecknande av Romstadgan. Denna brist på ansvarsskyldighet leder till fler grymheter och försvårar lidandet för offren.

I.  Alla länder och konfliktparter måste påminnas om sina åtaganden i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2254 (2015), framför allt att de måste inställa alla angrepp på civilpersoner och civil infrastruktur och se till att det humanitära biståndet kommer fram inom hela landet. EU måste använda alla sina instrument, också restriktiva åtgärder, för att få alla parter att följa den nyssnämnda resolutionen.

J.  EU är en av de viktigaste bidragsgivarna till humanitärt bistånd för människor som flyr från det exempellösa våldet och förstörelsen i Syrien. Bristen på internationell enighet gör det väsentligt svårare att uppnå en förhandlingslösning på kriget i Syrien.

1.  Europaparlamentet uttrycker återigen stor oro över de fortsatta stridigheterna, bombanfallen och den förvärrade humanitära situationen i Syrien. Parlamentet fördömer med eftertryck alla angrepp mot civilbefolkningen och den civila infrastrukturen, de fortsatta belägringarna i Syrien och att humanitär hjälp inte tillåts nå de syrier som lider nöd. Parlamentet uppmanar samtliga parter att obehindrat och fortlöpande låta biståndsarbetare och leveranser av livsviktiga förnödenheter komma in i området, framför allt till orter som är belägrade eller svårtillgängliga. Parlamentet betonar att avsiktlig utsvältning av befolkningen är förbjuden enligt internationell humanitär rätt och uppmanar eftertryckligen samtliga parter att omedelbart tillåta medicinska evakueringar från östra Aleppo och alla andra belägrade områden.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftigt de grymheter och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som begås av Assadregimens styrkor med stöd av Ryssland och Iran, liksom de människorättsbrott och kränkningar av internationell humanitär rätt som icke-statliga väpnade terroristgrupper, särskilt IS/Daish, Jabhat Fatah al-Sham/al-Nusrafronten och andra jihadistgrupper, ligger bakom.

3.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart stopp för bombningarna och de urskillningslösa attackerna på civila. Parlamentet understryker att samtliga parter måste ägna maximal uppmärksamhet åt, och vidta alla lämpliga åtgärder för, att skydda civila, oberoende av deras etniska identitet, religion eller trosuppfattning. Parlamentet fördömer med eftertryck de många raketer som de väpnade oppositionsgrupperna urskillningslöst avfyrat mot civila förorter i västra Aleppo. Parlamentet betonar att många civila, även barn, har rapporterats skadade och döda. Parlamentet uppmanar samtliga parter i konflikten att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda civila, i överensstämmelse med internationell rätt, bland annat genom att sluta attackera civila inrättningar såsom sjukhus, skolor och vattenpumpstationer, omedelbart demilitarisera sådana anläggningar, undvika att inrätta militära positioner i tätbefolkade områden och möjliggöra evakuering av sårade och samtliga civila som vill lämna belägrade områden. Parlamentet understryker att den syriska regimen har det huvudsakliga ansvaret för att skydda den syriska befolkningen.

4.  Europaparlamentet uppskattar de humanitära biståndsarbetarnas insatser för att tillhandahålla nödvändigt bistånd, livsmedel, vatten och läkemedel till dem som fångats i konflikten, och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att garantera biståndsorganisationerna ett säkert och obehindrat tillträde till de civila som drabbats av kriget.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att fullt ut stödja FN och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) i deras fortsatta arbete med att undersöka om kemiska vapen använts i Syrien och att alla konfliktparter förstört dessa vapen. Parlamentet insisterar på att de som bär ansvaret för användningen av kemiska vapen måste ställas till svars. Parlamentet stöder förlängningen av mandatet för den gemensamma utredningsmekanismen inom FN och OPCW, vars syfte är att fastställa vem som bär ansvaret för användningen av kemiska vapen i Syrien.

6.  Europaparlamentet uttrycker oro över det olaga frihetsberövandet, tortyren, misshandeln, det påtvingade försvinnandet och dödandet av fångar i regimens fängelser och hemliga förvarsanläggningar som drivs av utlandsstödda milisgrupper. Parlamentet uppmanar de syriska myndigheter som har hand om dessa förvarsanläggningar att stoppa alla avrättningar och all omänsklig behandling.

7.  Europaparlamentet kräver att de personer som är godtyckligt frihetsberövade omedelbart friges och att bruket av tortyr och annan misshandel samt påtvingade försvinnanden upphör, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2139 av den 22 februari 2014. Parlamentet kräver omedelbart och obehindrat tillträde för internationella övervakare av frihetsberövanden – t.ex. Internationella rödakorskommittén (ICRC) – så att de kan övervaka situationen för alla frihetsberövade personer i Syrien och ge deras anhöriga information och stöd.

8.  Europaparlamentet påminner om sitt skarpa fördömande av de grymheter som begåtts av Assadregimen, IS/Daish, Jabhat Fatah al-Sham/al-Nusra och andra terroristorganisationer, vilka är att beteckna som grova krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet stöder uppmaningen från kvintetten (USA, Frankrike, Tyskland, Italien och Förenade kungariket) och vice ordföranden/den höga representanten till alla väpnade grupper som strider i Syrien att stoppa allt samarbete med Jabhat Fatah al-Sham. Parlamentet understryker vikten av att en gång för alla strypa IS/Daishs tillgång till finansiering av sin verksamhet samt att gripa utländska kombattanter och stoppa tillströmningen av vapen till jihadistgrupper. Parlamentet uppmanar den syriska oppositionen att tydligt ta avstånd från sådana extremister och ideologier. Parlamentet påminner om att arbetet bör inriktas på att besegra IS/Daish och andra terroristgrupper som är uppförda på FN:s förteckning. Parlamentet efterlyser insatser för att förhindra att enskilda personer, grupper, företag och enheter knutna till terroristgrupper som är uppförda på FN:s förteckning får materiellt och ekonomiskt stöd.

9.  Europaparlamentet upprepar att det måste bli konsekvenser för och ett ansvar måste utkrävas av dem som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet betonar att de som begår brott mot religiösa, etniska grupper och andra grupper och minoriteter också bör ställas inför rätta. Parlamentet förblir övertygat om att det varken går att få till stånd en effektiv konfliktlösning eller hållbar fred i Syrien om inte ansvarsskyldighet utkrävs för de brott som begåtts. Frågan om ansvarsskyldighet för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten bör inte politiseras. Skyldigheten att under alla omständigheter följa internationell humanitär rätt gäller alla parter i konflikten, och personer som begår sådana brott måste vara medvetna om att de förr eller senare kommer att ställas inför rätta.

10.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att se till att de som gjort sig skyldiga till kränkningar av internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt ställs inför rätta genom lämpliga, opartiska internationella straffrättsliga mekanismer eller i nationella domstolar och genom tillämpning av principen om universell jurisdiktion. Parlamentet upprepar sitt stöd för hänskjutande av Syrienmålet till Internationella brottmålsdomstolen, men uppmanar – mot bakgrund av säkerhetsrådets oförmåga att överlägga om denna fråga – på nytt EU och dess medlemsstater att leda insatserna inom FN:s generalförsamling och undersöka möjligheten att inrätta en brottmålsdomstol för krigsförbrytelser som begåtts i Syrien, i väntan på ett hänskjutande till Internationella brottmålsdomstolen. För att främja försoning när konflikten väl är över understryker parlamentet vikten av ett syriskt egenansvar för processen.

11.  Europaparlamentet välkomnar och understryker att lokala och internationella organisationer i det civila samhället har en mycket viktig uppgift att fylla när det gäller att dokumentera krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och andra kränkningar, däribland kulturarvsförstörelse. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ge ytterligare och fullständigt stöd till dessa aktörer.

12.  Europaparlamentet beklagar djupt beslutet från Rysslands president, Vladimir Putin, att dra sig ur Internationella brottmålsdomstolen, och konstaterar samtidigt att den ryska federationen i själva verket aldrig har ratificerat Romstadgan och att tidpunkten för beslutet undergräver landets trovärdighet och leder till slutsatser om dess engagemang för internationell rättskipning.

13.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 om Syrien och Europeiska rådets slutsatser av den 20 och 21 oktober 2016 om Syrien. Parlamentet ställer sig bakom EU:s uppmaning till ett upphörande av samtliga militära flygningar över staden Aleppo, ett omedelbart upphörande av stridigheterna övervakat genom en kraftfull och transparent mekanism, upphävande av belägringarna, samt beviljande från samtliga parters sida av fullständigt, obehindrat och hållbart tillträde för humanitär hjälp i hela landet.

14.  Europaparlamentet välkomnar översynen av EU:s restriktiva åtgärder mot Syrien och de personer som delar ansvaret för förtrycket av landets civilbefolkning. Parlamentet betonar att EU bör överväga alla tillgängliga alternativ, inbegripet ett flygförbud över Aleppo, för att fastställa konsekvenser av de mest avskyvärda människorättskränkningarna för samtliga förövare om grymheterna och den tydligt bristande respekten för humanitär rätt fortsätter.

15.  Europaparlamentet kräver att alla respekterar de rättigheter som etniska och religiösa minoriteter har i Syrien, däribland kristna, att bo kvar i sitt historiska och traditionella hemland under förhållanden som präglas av värdighet, jämlikhet och säkerhet, och att fullständigt och fritt få utöva sin religion och sin tro, utan någon form av tvång, våld eller diskriminering. Parlamentet stöder en interreligiös dialog i syfte att främja ömsesidig förståelse och motverka fundamentalism.

16.  Europaparlamentet vädjar till samtliga medlemmar i den internationella stödgruppen för Syrien att återuppta förhandlingarna för att underlätta en stabil vapenvila och intensifiera arbetet för en långsiktig politisk lösning i Syrien. Parlamentet betonar att regionala aktörer, i synnerhet grannländer, har ett särskilt ansvar.

17.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga representanten att förnya ansträngningarna för att uppnå en gemensam EU-strategi för Syrien. Parlamentet välkomnar och stöder helhjärtat de senaste diplomatiska initiativen från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, i enlighet med Europeiska rådets mandat, för att få parterna i konflikten att återvända till förhandlingsbordet och återuppta den politiska processen i Genève. Parlamentet noterar med intresse de regionala samtal som hon hållit med Iran och Saudiarabien och anser att hennes arbete har ett mervärde och är ett viktigt bidrag till insatserna från FN:s särskilda sändebud, Staffan de Mistura. Parlamentet uppmanar med kraft alla konfliktparter att så snart som möjligt återuppta och intensifiera de politiska förhandlingarna, i avvaktan på ett nytt och stabilt avtal om vapenvila, där det bör ingå föreskrifter för att säkerställa övergångsrättvisa i Syrien efter konflikten. Parlamentet betonar att dessa fredssamtal bör leda till ett slut på stridigheterna och till en politisk övergång i Syrien som står under syrisk ledning och som Syrien upplever som sin egen. Parlamentet betonar den roll som EU kan spela i återuppbyggnaden efter konflikten och i försoningsprocessen.

18.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för EU:s pågående humanitära initiativ för Aleppo och uppmanar eftertryckligen samtliga parter att underlätta genomförandet av det.

19.  Europaparlamentet välkomnar partnerskapsprioriteringarna och pakterna med Jordanien för perioden 2016–2018 respektive Libanon för perioden 2016–2020. Parlamentet noterar att pakterna är den ram genom vilken de ömsesidiga åtagandena som ingicks vid Londonkonferensen den 4 februari 2016 om stöd till Syrien och dess grannländer omsätts i handling. Parlamentet noterar de växande ekonomiska behoven och den ihållande bristen på finansiering av humanitärt bistånd till Syriens grannländer. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att infria sina löften och att ge välbehövligt stöd till FN, dess fackorgan och övriga humanitära aktörer, så att de miljontals syrier som är flyktingar både i och utanför landet kan få humanitärt bistånd.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN, medlemmarna i den internationella stödgruppen för Syrien samt alla parter i konflikten.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0382.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy