Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1276/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0450

Přijaté texty
PDF 238kWORD 44k
Čtvrtek, 24. listopadu 2016 - Štrasburk
Vztahy mezi EU a Tureckem
P8_TA(2016)0450RC-B8-1276/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku(1) a ze dne 14. dubna 2016 o zprávě o Turecku za rok 2015(2),

–  s ohledem na výroční zprávu o pokroku Turecka za rok 2016, kterou Komise zveřejnila dne 9. listopadu 2016 (SWD(2016)0366),

–  s ohledem na rámec EU pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. července 2016 týkající se Turecka,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II)(3),

–  s ohledem na právo na svobodu projevu, které je zakotveno v Evropské úmluvě o lidských právech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, jichž je Turecko smluvní stranou,

–  s ohledem na memoranda komisaře Rady Evropy pro lidská práva,

–  s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 26. července 2016 o opatřeních přijatých za výjimečného stavu v Turecku,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Evropský parlament důrazně odsoudily neúspěšný pokus o vojenský převrat v Turecku a uznaly legitimní odpovědnost tureckých orgánů za stíhání těch, kteří jsou za tento pokus zodpovědni a účastnili se jej;

B.  vzhledem k tomu, že Turecko je důležitým partnerem a jako od kandidátské země se od něj očekává, že bude dodržovat nejvyšší demokratické standardy, včetně respektování lidských práv, právního státu, základních svobod a univerzálního práva na spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že Turecko je členem Rady Evropy od roku 1950 a je tedy povinno dodržovat EÚLP;

C.  vzhledem k tomu, že represivní opatření uplatňovaná tureckou vládou za výjimečného stavu jsou nepřiměřená a jsou v rozporu se základními právy a svobodami chráněnými tureckou ústavou a s demokratickými hodnotami, na kterých se zakládá Evropská unie, i s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že od pokusu o převrat zatkly orgány 10 poslanců tureckého parlamentu z opoziční strany HDP a přibližně 150 novinářů (celosvětově nejvyšší počet takových zatčení); vzhledem k tomu, že bylo zadrženo 2 386 soudců a státních zástupců a dalších 40 000 osob, z nichž více než 31 000 zůstává ve vazbě; vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise o pokroku Turecka za rok 2016 je 129 000 zaměstnanců veřejné správy buď stále zbaveno funkce (66 000), nebo bylo propuštěno (63 000), přičemž proti většině z nich dosud nebyla vznesena obvinění;

D.  vzhledem k tomu, že prezident Erdogan a členové turecké vlády učinili několik prohlášení o opětovném zavedení trestu smrti; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech o Turecku ze dne 18. července 2016 připomněla, že jednoznačné odmítnutí trestu smrti je jedním ze základních prvků acquis Unie;

E.  vzhledem k tomu, že panují vážné obavy ohledně situace v zemi, pokud jde o podmínky, za nichž jsou zadržovány osoby zatčené po pokusu o státní převrat, o přísné omezování svobody projevu a omezování tisku i jiných sdělovacích prostředků;

F.  vzhledem k tomu, že odstavec 5 rámce pro přístupová jednání stanoví, že dojde-li v Turecku k vážnému a přetrvávajícímu porušování zásad svobody, demokracie, respektování lidských práv, základních svobod a právního státu, tj. zásad, na nichž je Unie založena, doporučí Komise z vlastní iniciativy nebo na žádost třetiny členských států pozastavit jednání a navrhnout podmínky pro jejich případné obnovení;

G.  vzhledem k tomu, že dočasné pozastavení jednání by vedlo ke zmrazení aktuálních dialogů, přičemž v souvislosti s rámcem pro jednání o přistoupení Turecka k EU by nebyla otevřena žádná nová kapitola ani zahájena žádná nová iniciativa;

1.  důrazně odsuzuje nepřiměřená represivní opatření, která se v Turecku uplatňují od neúspěšného pokusu o vojenský převrat v červenci 2016; i nadále hodlá udržet vazby mezi Tureckem a EU; vyzývá nicméně Komisi a členské státy, aby daly podnět k dočasnému pozastavení probíhajících jednání o přistoupení Turecka;

2.  zavazuje se, že svůj postoj přehodnotí, jakmile budou nepřiměřená opatření zavedená v Turecku za výjimečného stavu zrušena; při tomto přehodnocení postoje bude vycházet z toho, zda bylo v zemi obnoveno dodržování zásad právního státu a lidských práv; domnívá se, že vhodný okamžik k zahájení přezkumu postoje nastane, až bude zrušen výjimečný stav;

3.  opakuje, že pokud by turecká vláda znovuzavedla trest smrti, následovalo by formální pozastavení procesu přistoupení;

4.  konstatuje, že Turecko dosud nesplnilo 7 ze 72 kritérií plánu na uvolnění vízového režimu, z nichž některá jsou obzvláště důležitá;

5.  poznamenává, že pro Turecko je důležité posílení celní unie; zdůrazňuje, že přerušení práce na posilování celní unie by mělo pro tuto zemi vážné ekonomické důsledky;

6.  je velmi znepokojen prohlášeními, která zpochybňují Smlouvu z Lausanne, jež vymezuje hranice moderního Turecka a téměř století přispívala k zachování míru a stability v tomto regionu;

7.  vyzývá Komisi k tomu, aby se posledními událostmi v Turecku zabývala ve zprávě o přezkumu NPP v polovině období chystané na rok 2017; žádá Komisi, aby zvážila možné zvýšení podpory poskytované turecké občanské společnosti z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

8.  vybízí Evropskou komisi, Radu Evropy a Benátskou komisi, aby tureckým orgánům nabídly větší pomoc v justiční oblasti;

9.  zdůrazňuje, že vztahy mezi EU a Tureckem mají strategický význam pro obě strany; uznává, že Turecko je sice pro EU důležitým partnerem, avšak politická vůle ke spolupráci musí přicházet z obou stran partnerství; domnívá se, že Turecko tuto politickou vůli neprokazuje, jelikož vládní kroky jej stále více odklání od jeho evropské cesty;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecka.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0133.
(3) Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí