Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2993(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1276/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0450

Hyväksytyt tekstit
PDF 153kWORD 40k
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg
EU:n ja Turkin väliset suhteet
P8_TA(2016)0450RC-B8-1276/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2016 EU:n ja Turkin välisistä suhteista (2016/2993(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa(1) ja 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta(2),

–  ottaa huomioon Turkkia koskevan vuoden 2016 kertomuksen, jonka komissio julkaisi 9. marraskuuta 2016 (SWD(2016)0366),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkkia koskevan EU:n neuvottelukehyksen,

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–  ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014(3),

–  ottaa huomioon ilmaisunvapautta koskevan oikeuden, joka on vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimusvaltio Turkki on,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun muistiot,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 26. heinäkuuta 2016 antaman lausunnon poikkeustilan aikana toteutetuista toimista Turkissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja parlamentti ovat tuominneet jyrkästi Turkin epäonnistuneen sotilasvallankaappausyrityksen ja tunnustaneet Turkin viranomaisten legitiimin vastuun asettaa syytteeseen tästä yrityksestä vastuussa olevat ja siihen osallistuneet;

B.  toteaa, että Turkki on tärkeä kumppani ja ehdokasmaana sen odotetaan kunnioittavan erittäin korkeita demokratianormeja, kuten ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, perusvapauksia ja kaikkien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; ottaa huomioon, että Turkki on ollut Euroopan neuvoston jäsen vuodesta 1950 ja näin ollen Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo sitä;

C.  katsoo, että poikkeustilan nojalla toteutetut Turkin hallituksen sortotoimet ovat suhteettomia ja loukkaavat Turkin perustuslaissa suojattuja perusoikeuksia ja -vapauksia ja Euroopan unionin perustana olevia demokraattisia arvoja sekä rikkovat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta; toteaa, että vallankaappauksen jälkeen viranomaiset ovat pidättäneet kymmenen oppositiopuolue HDP:hen kuuluvaa Turkin suuren kansalliskokouksen jäsentä ja noin 150 toimittajaa (eniten maailmassa); toteaa, että 2 386 tuomaria ja syyttäjää ja 40 000 muuta ihmistä on pidätetty ja heistä yli 31 000 on edelleen pidätettyinä; toteaa, että 129 000 julkishallinnon työntekijää on joko erotettu määräajaksi (66 000) tai irtisanottu (63 000) komission Turkkia koskevan vuoden 2016 kertomuksen mukaan ja heistä useimpia vastaan ei ole tähän mennessä nostettu mitään syytteitä;

D.  toteaa, että presidentti Erdoğan ja Turkin hallituksen jäsenet ovat antaneet toistuvasti julkilausumia kuolemanrangaistuksen palauttamisesta; toteaa, että 18. heinäkuuta 2016 Turkista antamissaan päätelmissä neuvosto muistutti, että kuolemanrangaistuksen yksiselitteinen kieltäminen on olennainen osa unionin säännöstöä;

E.  toteaa, että vallankaappausyrityksen jälkeen pidätettyjen ja vangittujen olot sekä ilmaisunvapauteen samoin kuin lehdistöön ja tiedotusvälineisiin kohdistuneet ankarat rajoitukset Turkissa ovat herättäneet vakavaa huolta;

F.  ottaa huomioon, että neuvottelukehyksen 5 kohdassa todetaan, että jos Turkki loukkaa vakavasti ja toistuvasti vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteita, joille unioni perustuu, komissio suosittaa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltioiden yhden kolmasosan pyynnöstä neuvottelujen keskeyttämistä ja esittää ehdot niiden mahdolliselle jatkamiselle;

G.  toteaa, että neuvottelujen väliaikainen keskeyttäminen merkitsisi sitä, että nykyiset keskustelut jäädytettäisiin, uusia lukuja ei avattaisi eikä uusia aloitteita tehtäisi Turkkia koskevan EU:n neuvottelukehyksen yhteydessä;

1.  tuomitsee ankarasti heinäkuun 2016 epäonnistuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen Turkissa toteutetut suhteettomat sortotoimet; on edelleen sitoutunut pitämään Turkin ankkuroituneena EU:hun; kehottaa kuitenkin komissiota ja jäsenvaltioita keskeyttämään väliaikaisesti Turkin kanssa käynnissä olevat liittymisneuvottelut;

2.  sitoutuu tarkistamaan kantaansa, kun Turkin poikkeustilan nojalla toteutettavat suhteettomat toimenpiteet lopetetaan; perustaa kantansa tarkistuksen siihen, onko oikeusvaltion periaate ja ihmisoikeudet palautettu koko maahan; katsoo, että sopiva aika aloittaa tällainen tarkistus koittaa sitten, kun poikkeustila lakkautetaan;

3.  toteaa, että jos Turkin hallitus palauttaa kuolemanrangaistuksen, seurauksena on oltava liittymisprosessin virallinen keskeyttäminen;

4.  panee merkille, että Turkki ei ole tähän mennessä täyttänyt viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman 72 kriteeristä seitsemää, joista osa on erityisen tärkeitä;

5.  panee merkille, että tulliliiton kehittäminen on tärkeää Turkille; korostaa, että tulliliiton kehittämistä koskevien toimien keskeyttämisestä aiheutuisi vakavia taloudellisia seurauksia maalle;

6.  on vakavasti huolissaan lausunnoista, joissa kyseenalaistetaan Lausannen sopimus, jossa määritellään nyky-Turkin rajat ja joka on osaltaan turvannut alueen rauhan ja vakauden jo lähes sadan vuoden ajan;

7.  kehottaa komissiota pohtimaan Turkin viimeaikaisia tapahtumia liittymistä valmistelevan tukivälineen väliarviointia koskevassa kertomuksessa, joka on määrä julkaista vuonna 2017; pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuutta lisätä tukea Turkin kansalaisyhteiskunnalle demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä;

8.  kannustaa komissiota, Euroopan neuvostoa ja Venetsian komissiota tarjoamaan Turkin viranomaisille lisää oikeudellista apua;

9.  korostaa EU:n ja Turkin välisten suhteiden strategista merkitystä molemmille osapuolille; on tietoinen siitä, että Turkki on unionin merkittävä kumppani, mutta katsoo, että kumppanuuden molemmilla osapuolilla on oltava poliittista tahtoa yhteistyöhön; katsoo, että Turkki ei osoita tätä poliittista tahtoa, sillä hallituksen toimet loitontavat Turkkia unionista;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0133.
(3)EUVL L 77, 15.3.2014, s. 11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö