Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2033(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0307/2016

Predkladané texty :

A8-0307/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 16
CRE 23/11/2016 - 16

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0453

Prijaté texty
PDF 281kWORD 58k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg
Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH
P8_TA(2016)0453A8-0307/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 k téme Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH (2016/2033(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na akčný plán Komisie v oblasti DPH zo 7. apríla 2016 (COM(2016)0148),

–   so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 24/2015 z 3. marca 2016 s názvom Boj proti podvodom v oblasti DPH vnútri Spoločenstva: ďalšie opatrenia sú potrebné,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH(1),

–   so zreteľom na návrh smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (COM(2012)0363),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry(2),

–  so zreteľom na návrh nariadenia o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry(3),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, (A8-0307/2016),

A.  keďže po vytvorení jednotného trhu 1. januára 1993 boli zrušené kontroly na hraniciach v rámci obchodu vnútri Spoločenstva a keďže od roku 1993 má súčasný systém dane z pridanej hodnoty v Európskej únii v súlade s článkami 402 až 404 platnej smernice o dani z pridanej hodnoty len dočasný a prechodný charakter;

B.  keďže Rada má v súlade s článkom 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) jednomyseľne prijať príslušné smernice na doplnenie spoločného systému dane z pridanej hodnoty, a najmä na postupné obmedzenie alebo zrušenie výnimiek z tohto systému;

C.  keďže Komisia je povinná predložiť Európskemu parlamentu a Rade každé štyri roky správu o fungovaní súčasného systému dane z pridanej hodnoty, a najmä o fungovaní prechodného režimu;

D.  keďže daň z pridanej hodnoty, ktorej výber bol v roku 2014 na úrovni takmer jeden bilión EUR, je hlavným a rastúcim zdrojom príjmov pre členské štáty a prúdi do vlastných zdrojov EÚ a celkové príjmy EÚ z dane z pridanej hodnoty sú na úrovni 17 667 miliónov EUR a tvorili v roku 2014 12,27 % celkových príjmov EÚ(4);

E.  keďže súčasný systém DPH, najmä pokiaľ ho uplatňujú veľké korporácie na cezhraničné transakcie, nie je dostatočne odolný voči podvodom, stratégiám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, nevybratiu DPH v dôsledku platobnej neschopnosti alebo interpretácii; keďže odhady výpadkov príjmov z DPH dosahujú približne 170 miliárd EUR ročne a pomôcť zaplniť túto medzeru môžu digitálne technológie;

F.  keďže podľa štúdie Európskej komisie(5) je samotný podvod MTIC (Missing Trader Intra-Community Fraud, bežne nazývaný podvod typu kolotoč) zodpovedný za stratu príjmov z DPH vo výške približne 45 miliárd EUR až 53 miliárd EUR ročne;

G.  keďže členské štáty sa líšia, pokiaľ ide o účinnosť, s ktorou sú schopné riešiť podvody v oblasti DPH a vyhýbaniu sa DPH vzhľadom na to, že výpadok príjmov z DPH sa odhaduje v rozmedzí od menej ako 5 % až po viac ako 40 % v závislosti od príslušnej krajiny;

H.  keďže podľa odhadov Europolu členské štáty strácajú 40 – 60 miliárd EUR svojho ročného príjmu z DPH v dôsledku pôsobenia skupín organizovaného zločinu, pričom 2 % týchto skupín sú zodpovedné za 80 % podvodov MTIC;

I.  keďže meranie strát príjmov vyplývajúcich z cezhraničných podvodov v oblasti DPH je veľmi náročná úloha vzhľadom na to, že iba dva členské štáty, Spojené kráľovstvo a Belgicko, zhromažďujú a šíria štatistiky o tejto otázke;

J.  keďže vo viacerých členských štátoch sa pod koordináciou agentúr Eurojust a Europol nedávno uskutočnili tri úspešné a po sebe nasledujúce operácie Vertigo, ktoré odhalili podvod typu kolotoč v celkovej výške 320 mil. EUR;

K.  keďže vysoké administratívne náklady, ktoré vznikajú v dôsledku súčasného systému DPH, najmä v súvislosti s cezhraničnými transakciami, by sa mohli podstatne znížiť najmä pre malé a stredné podniky, ako aj prostredníctvom opatrení na zjednodušenie podávania správ s použitím digitálnych nástrojov a spoločných databáz;

L.  keďže existuje veľký priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o obmedzenie administratívnych a daňových prekážok, ktoré ovplyvňujú najmä projekty cezhraničnej spolupráce;

M.  keďže DPH je spotrebnou daňou, ktorá sa zakladá na systéme čiastkových platieb, umožňuje osobám zodpovedným za zaplatenie sebakontrolu, a keďže ju platí až konečný spotrebiteľ tak, aby bola zabezpečená neutralita pre podniky; keďže je na členských štátoch, aby organizovali praktický spôsob účtovania DPH, s cieľom zabezpečiť, aby ju platil konečný spotrebiteľ;

N.  keďže 23 rokov po zavedení smernice o DPH sú tzv. výnimočné ustanovenia o odkladných lehotách zastarané, najmä pokiaľ ide o moderné digitálne hospodárstvo;

O.  keďže Komisia v ostatných dvoch desaťročiach otvorila viac ako 40 konaní o porušení povinnosti proti viac než dvom tretinám členských štátov, pretože porušovali ustanovenia tejto smernice;

P.  keďže na požiadavku definitívnej úpravy dane z pridanej hodnoty podľa zásady krajiny pôvodu nie je možné dosiahnuť väčšinovú zhodu, pretože v tomto prípade by bola potrebná lepšia harmonizácia daňových sadzieb, aby sa zabránilo rozsiahlemu narušeniu hospodárskej súťaže;

Q.  keďže boj proti podvodom je jedným z hlavných problémov daňovej povahy, ktorým čelia členské štáty;

R.  keďže podvody s DPH predstavujú veľmi škodlivú prax, ktorá odčerpáva významnú časť rozpočtových príjmov členských štátov, čo narúša ich snahy o konsolidáciu verejných financií;

S.  keďže cezhraničné podvody s DPH spôsobujú členským štátom a európskym daňovníkom náklady vo výške takmer 50 miliárd EUR ročne;

T.  keďže typológia podvodov s DPH je rôznorodá, vyvíja sa a týka sa mnohých hospodárskych odvetví, a teda vyžaduje si okamžité prispôsobenie príslušných právnych predpisov s cieľom priblížiť sa k udržateľnému a jednoduchému daňovému systému DPH, ktorý umožní predchádzať podvodom a možným stratám daňových príjmov;

U.  keďže žiadny pilotný projekt prenesenia daňovej povinnosti nesmie spôsobiť omeškanie pri zavádzaní konečného systému DPH, ako je stanovený v akčnom pláne Komisie, ani viesť k takémuto omeškaniu;

V.  keďže najobľúbenejším spôsobom podvodov s DPH sú tzv. kolotočové podvody; keďže pri tomto druhu podvodov, ktoré sa objavujú veľmi často v obchode s elektronickými súčiastkami, mobilnými telefónmi a textilom, sa tovar posúva medzi viacerými spoločnosťami v rôznych členských štátoch a využíva sa pritom to, že na ponuku tovaru v rámci EÚ sa nevyberá daň;

W.  keďže je naliehavo potrebné vyvinúť úsilie o posilnenú a nepretržitú spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sa vytvorili komplexné a integrované stratégie boja proti podvodom, najmä vzhľadom na súčasné rozpočtové obmedzenia EÚ a nárast elektronického obchodu a obchodu cez internet, ktorý oslabil územnú kontrolu nad výberom DPH;

X.  keďže ochrana finančných záujmov EÚ je kľúčovým prvkom politickej agendy Únie a členských štátov v snahe o upevnenie a posilnenie dôvery občanov a zabezpečenie náležitého využívania ich peňazí;

Y.  keďže podvody v oblasti DPH majú za následok stratu príjmov členských štátov, čo zároveň pre EÚ vytvára skreslené fiškálne prostredie, ktoré je obzvlášť škodlivé pre malé a stredné podniky a v rámci neho zločinecké organizácie využívajú existujúce legislatívne medzery medzi členskými štátmi a ich príslušnými orgánmi dohľadu;

Z.  keďže Európsky dvor audítorov dospel vo svojej osobitnej správe č. 24/2015 k záveru, že podvody v oblasti DPH sú v prevažnej miere klasifikované ako trestná činnosť, ktorú treba zastaviť;

AA.  keďže vo veci „Taricco a iní“ (C-105/14) Súdny dvor EÚ uviedol, že koncepcia „podvodu“, ako sa vymedzuje v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, sa vzťahuje aj na príjmy odvodené od DPH;

1.  víta zámer Komisie navrhnúť do roku 2017 definitívny systém dane z pridanej hodnoty, ktorý by bol jednoduchý, spravodlivý, spoľahlivý, účinný a menej náchylný na podvody;

2.  zdôrazňuje, že jednoduchý systém DPH, ktorý si vyžaduje menej výnimiek, je nevyhnutný na riadne fungovanie jednotného digitálneho trhu;

3.  zastáva názor, že odborné poradenstvo, na ktorom sú založené návrhy Komisie týkajúce sa akčného programu, obsahuje niekoľko cenných odporúčaní; zdôrazňuje, že zoznam návrhov Komisie zameraných na dosiahnutie stabilného, jednoduchého a voči podvodom odolného systému DPH, nie je vyčerpávajúci;

4.  víta nedávne oznámenie Komisie zo 7. apríla 2016 a úmysel prijať doplňujúce opatrenia proti podvodom a ďalej podporiť modernizáciu existujúceho systému dane z pridanej hodnoty;

5.  zastáva názor, že zlepšenie súčasného systému je rovnako dôležité a vyzýva na zásadné reformy s cieľom odstrániť alebo aspoň podstatne obmedziť problémy, ktoré sa ho týkajú, najmä problém výberu DPH v Európe;

6.  domnieva sa, že Komisia by mala rovnako a bez toho, aby bol dotknutý výsledok, preverovať všetky možnosti a mala by ich vniesť do legislatívneho procesu;

7.  konštatuje, že je potrebné spoločné úsilie členských štátov, aby sa dosiahla dohoda o konečnom systéme DPH;

8.  uznáva, že jednomyseľnosť bude nevyhnutnou podmienkou dohody o lepšom fungovaní systému DPH, a preto požaduje jasnú predstavu týkajúcu sa jednoduchosti a počtu výnimiek v kombinácii s pragmatickým prístupom, ktorý by rešpektoval záujmy rýchlo sa rozvíjajúceho digitálneho hospodárstva;

9.  konštatuje, že je nevyhnutné, aby členské štáty prijali koordinované daňové politiky a aby zvýšili rýchlosť a frekvenciu výmeny informácií týkajúcich sa obchodu vo vnútri Spoločenstva s cieľom účinnejšie bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a definitívne vyriešiť existujúce výpadky príjmov z DPH;

10.  nabáda Komisiu a vládne agentúry, aby preskúmali a otestovali nové technológie, ako napr. technológiu distributed ledger a dohľad v reálnom čase, ako súčasť programu RegTech s cieľom podstatne znížiť existujúci a výrazný výpadok príjmov z DPH v Únii;

11.  zdôrazňuje, že je povinnosťou daňových orgánov v jednotlivých členských štátoch, aby zaistili úhradu DPH jednoduchým a pre MSP prívetivým spôsobom, čo možno dosiahnuť prostredníctvom užšej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi;

12.  zastáva názor, že spolupráca a výmena informácií medzi daňovými správami členských štátov boli v minulosti nedostatočné a ani činnosť Eurofiscu doposiaľ nepriniesla uspokojivé výsledky; zastáva názor, že informácie vymieňané prostredníctvom Eurofiscu by mali byť lepšie zacielené na podvody; so záujmom očakáva nadchádzajúci návrh Komisie na zlepšenie fungovania Eurofiscu;

13.  konštatuje, že systém výmeny informácií o DPH (VIES) sa ukázal byť užitočným nástrojom v boji proti daňovým podvodom tým, že daňové orgány odsúhlasujú údaje o obchodníkoch za jednotlivé krajiny, ale že pri jej vykonávaní pretrvávajú nedostatky, najmä pokiaľ ide o včasnosť poskytnutých informácií, rýchlosť odpovedí na otázky a rýchlosť reakcie na oznámené chyby; odporúča preto, aby členské štáty venovali náležitú pozornosť riešeniu týchto nedostatkov;

14.  poznamenáva, že údaje, ktoré vnútroštátne orgány poskytli agentúre Eurofisc nie sú filtrované tak, aby sa oznamovali iba podozrivé prípady, čím sa narúša optimálne fungovanie skupiny; podporuje iniciatívu niektorých členských štátov, ktoré sú na zavedenie národných nástrojov analýzy rizika, ktoré by umožňovali filtrovania údajov bez toho, aby hrozilo vylúčenie podozrivých prípadov v ktoromkoľvek členskom štáte a umožnili Eurofiscu rýchlo reagovať na cezhraničné podvody v oblasti DPH;

15.  zdôrazňuje, že je povinnosťou daňových orgánov v jednotlivých členských štátoch, aby zaistili riadnu a jednoduchú úhradu DPH;

16.  pripomína, že členské štáty do veľkej miery závisia od informácií získaných od iných členských štátov ohľadom obchodu v rámci EÚ tak, aby mohli vybrať DPH na svojom území; vyzýva zodpovedné orgány, aby si automaticky vymieňali informácie, najmä o DPH a spotrebnej dani, a aby na cezhraničné dodávky tovaru a služieb koncovým užívateľom používali spoľahlivé a užívateľsky jednoduché prostriedky IT, ako sú elektronické formuláre; v tejto súvislosti sa domnieva, že užitočným nástrojom by mohlo byť používanie lokalizačných čísel DPH (VLN), keď si zákazníci nemôžu odpočítať daň na vstupe, pokiaľ je DPH uvedená na faktúre bez platného VLN;

17.  domnieva sa, že nedostatok porovnateľných údajov a primeraných relevantných ukazovateľov na meranie výkonu členských štátov má vplyv na účinnosť systému EÚ v boji proti podvodom v oblasti DPH vnútri Spoločenstva, a vyzýva preto daňové orgány, aby v spolupráci s Komisiou zaviedli spoločný systém na odhad rozsahu podvodov vnútri EÚ a potom stanovili ciele na ich obmedzenie, pretože by to umožnilo vyhodnotiť výsledky členských štátov pri riešení tohto problému;

18.  vyzýva členské štáty, aby taktiež uľahčili výmenu informácií s justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva, ako je Europol a OLAF, ako odporúča Dvor audítorov;

19.  konštatuje, že colný režim 42, ktorý stanovuje oslobodenie od DPH za tovar dovezený do jedného členského štátu, ak následne bude odoslaný do iného členského štátu, sa ukázal byť zraniteľný voči podvodnému zneužitiu; konštatuje, že účinné krížové kontroly údajov, ktorými disponujú daňové orgány, s údajmi colných orgánov sú nevyhnutné na odhaľovanie a odstraňovanie takéhoto druhu podvodov; vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby konali s cieľom uľahčiť tok informácií medzi daňovými a colnými orgánmi pri dovoze v rámci colného režimu 42, ako odporúča Európsky dvor audítorov;

20.  podporuje cieľ akčného plánu na vytvorenie jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH na posilnenie hlbšieho a spravodlivejšieho jednotného trhu a s cieľom podporiť daňovú spravodlivosť, udržateľnú spotrebu, zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť, pričom súčasnom obmedzení možnosti podvodov s DPH;

21.  v tejto súvislosti vyzýva na to, aby sa služby úplne začlenili do nového systému čo najskôr, a vyzýva najmä na to, aby finančné služby podliehali DPH;

22.  súhlasí s názorom Komisie, že definitívny systém dane z pridanej hodnoty má byť založený na zásade zdaňovania v krajine určenia tovaru a služieb, pretože nie je možné uplatňovanie zásady krajiny pôvodu;

23.  podporuje uplatňovanie zásady krajiny určenia ako všeobecné pravidlo v prípade predaja na diaľku fyzickým osobám, ako aj zavedenie harmonizovaných opatrení pre malé podniky;

24.  žiada, aby sa pri zavádzaní definitívneho systému DPH do súčasných daňových modelov začlenili nové technológie, aby bol systém pripravený na 21. storočie;

25.  konštatuje, že súčasné rôzne sadzby DPH spôsobujú veľkú neistotu pre podniky zapojené do cezhraničného obchodu, najmä v sektore služieb, a pre MSP; konštatuje, že neistota je spôsobená aj otázkou, kto je zodpovedný za výber DPH, dokazovaním dodávky v rámci Spoločenstva, rizikom účasti na podvode s neexistujúcim obchodníkom, problémami peňažných tokov a rôznymi sadzbami DPH pre rôzne kategórie výrobkov v tej istej krajine; vyzýva preto Komisiu, aby do polovice roka 2017 preskúmala vplyv daňového podvodu s neexistujúcim obchodníkom; vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na posilnení konvergencie sadzieb DPH;

26.  vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv neharmonizovaných daňových sadzieb na úrovni Únie, najmä pre cezhraničné činnosti, ako aj posúdila možnosti na odstránenie týchto prekážok;

27.  podporuje možnosť, ktorú navrhla Komisia, pravidelne preskúmavať zoznam tovarov a služieb oprávnených na zníženú sadzbu, ktorý schvaľuje Rada; žiada, aby tento zoznam zohľadňoval politické priority, ako sú napríklad sociálne, rodové zdravotné, environmentálne, výživové a kultúrne aspekty;

28.  zastáva názor, že úplné zrušenie minimálnych daňových sadzieb ako alternatívy, tak, ako to odporúča Komisia, by mohlo spôsobiť značné narušenie hospodárskej súťaže a problémy na jednotnom trhu; domnieva sa, že by sa mala zohľadniť potrebnosť väčšej harmonizácie, ktorá je nevyhnutná na riadne fungovanie jednotného trhu;

29.  žiada, aby sa preskúmalo, či by sa mohol vypracovať jednotný európsky zoznam tovarov a služieb si zníženou sadzou s cieľom nájsť alternatívu k súčasnému systému znížených sadzieb DPH, ktorá by mohla významne zvýšiť efektívnosť systému DPH, čím by vznikol štruktúrovanejší systém ako v súčasnosti;

30.  zastáva názor, že na boj proti podvodom v oblasti DPH je dôležité mať menej výnimiek a že najlepším a najúčinnejším spôsobom boja proti podvodom je jednoduchý systém DPH s čo najnižšou sadzbou;

31.  zastáva názor, že súčasný zložitý systém by mohol byť značne zjednodušený, ak by sa obmedzil tovar a služby oprávnené na znížené daňové sadzby a ak by niektorý tovar a služby oprávnené na uplatnenie znížených daňových sadzieb spoločne určovali členské štáty na úrovni EÚ, pričom členské štáty by mohli rozhodnúť o daňových sadzbách, pokiaľ by boli dodržané minimálne sadzby dane stanovené v smernici o DPH a za predpokladu, že by to nespôsobilo riziko nespravodlivej hospodárskej súťaže;

32.  žiada, aby výrobky podľa zásady krajiny určenia podliehali rovnakému zdaneniu bez ohľadu na to, v akej forme alebo na akej platforme boli kúpené a či boli doručené digitálne alebo fyzicky;

33.  konštatuje, že veľkým problémom pre MSP dnes je, že členské štáty uplatňujú odlišné výklady týkajúce sa toho, čo sa môže označiť ako produkt alebo služba; vyzýva preto Komisiu, aby bola zrozumiteľnejšia a viac odlišovala vymedzenia pojmov;

34.  vyzýva členské štáty, aby zrovnoprávnili verejné a súkromné hospodárske subjekty v oblastiach, v ktorých si konkurujú, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty;

35.  poukazuje na to, že systém delených platieb DPH bol vybraný ako referencia na nepriame zdanenie v projekte OECD BEPS (opatrenie 1), pretože zabezpečuje, účinnosť výberu daní a svojou povahou umožňuje sebakontrolu hospodárskych subjektov;

36.  konštatuje, že v článkoch 199 a 199a smernice o DPH sa stanovuje dočasné a cielené uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti pre cezhraničné transakcie a pre určité tuzemské vysoko rizikové odvetvia v členských štátoch;

37.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala dôsledky mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a preverila, či tento postup zjednoduší situácia MSP a obmedzí podvody s DPH;

38.  vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila účinky mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, nielen pre jednotlivé odvetvia, ktoré sú mimoriadne náchylné na podvod, pokiaľ ide o prínosy, náklady na dodržiavanie predpisov, podvody, účinnosť a problémy s vykonávaním a dlhodobé výhody a nevýhody prostredníctvom pilotných projektov, ako to požadovali niektoré členské štáty a ako to medzičasom Komisia výslovne potvrdila, aj keď to zatiaľ nebolo zahrnuté do akčného plánu Komisie; zdôrazňuje, že žiadny takýto pilotný projekt však nesmie v žiadnom prípade spôsobiť akékoľvek omeškanie pri navrhovaní a vykonávaní trvalého režimu DPH, ako je stanovený v akčnom pláne Komisie, ani viesť k takémuto omeškaniu;

39.  zastáva názor, že národné daňové správy musia prevziať väčšiu zodpovednosť za zabezpečenie dodržiavania daňových predpisov a obmedzovanie príležitostí k ich obchádzaniu pri všeobecnom vykonávaní zásady krajiny určenia; súhlasí s Komisiou, že ešte stále existuje značný priestor na zefektívnenie boja proti podvodom v oblasti DPH prostredníctvom bežných administratívnych opatrení členských štátov a zlepšenia kapacít a zručností zamestnancov v oblasti výberu daní a kontroly; zdôrazňuje, že treba posilniť daňové kontroly a sankcie u najväčších neplatičov; vyzýva Komisiu, aby poskytla primeranú finančnú a technickú podporu v tomto smere;

40.  zastáva názor, že Komisia by mala pozorne sledovať vykonávanie národných daňových orgánov a zlepšiť koordináciu medzi nimi;

41.  víta zámer Komisie rozšíriť malý režim jedného kontaktného miesta na komplexné jednotné kontaktné miesto; poukazuje na prvoradý význam toho, aby toto miesto bolo užívateľsky ústretové a rovnako účinné vo všetkých 28 členských štátoch; konštatuje, že vytvorením jednotného kontaktného miesta by sa zmiernila administratívna záťaž, ktorá bráni spoločnostiam pôsobiť cezhranične a znižuje náklady pre MSP (COM(2016)0148);

42.  konštatuje, že jednotné kontaktné miesto je nevyhnutné na to, aby sa presadila zásada cieľovej krajiny v podobe, ktorá bude menej náchylná na podvody; žiada, aby sa zlepšenia jednotného kontaktného miesta zakladali na súčasných skúsenostiach malého režimu jedného kontaktného miesta pre digitálne výrobky; poznamenáva, že aj pri malom režime jedného kontaktného miesta môžu mikropodniky a malé podniky čeliť značnej administratívnej záťaži v rámci novej zásady miesta určenia; víta preto návrh v rámci akčného plánu Komisie pre DPH na zavedenie spoločného celoeurópskeho zjednodušujúceho opatrenia (prahová hodnota DPH); žiada jasné vymedzenie príslušnosti členského štátu za daňovú kontrolu pri cezhraničných transakciách; víta zámer Komisie odstrániť podporu zásielok s nízkou hodnotou ako súčasť jej akčného plánu v oblasti DPH;

43.  uznáva, že odlišné režimy DPH v rámci Európskej únie možno vnímať ako necolnú prekážku jednotného trhu a zdôrazňuje, že malý režim jedného kontaktného miesta pre DPH (VAT MOSS) je dobrý spôsob, ako prispieť k odstráneniu tejto prekážky, a najmä podporiť MSP v ich cezhraničnej činnosti; uznáva, že ešte stále pretrvávajú niektoré menšie problematické aspekty týkajúce sa schémy DPH – MOSS, vyzýva Komisiu, aby spoločnostiam v rámci EÚ ďalej uľahčovala povinnosť platenia DPH;

44.  berie na vedomie, že Súdny dvor Európskej únie rozhodol vo veci C-97/09 (Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel); berie na vedomie 28 rôznych prahov oslobodenia od DPH; berie na vedomie následné finančné ťažkosti, ktorým by čelili MSP a mikropodniky, ktoré by boli oslobodené od dane podľa ich vnútroštátnych systémov; vyzýva Komisiu, aby vykonala ďalšie štúdie na stanovenie hranice pre oslobodenie od platenia DPH pre mikropodniky;

45.  žiada, aby sa preštudovali všetky návrhy na minimalizáciu administratívneho bremena dane z obratu pre MMSP; nabáda Komisiu, aby v tejto súvislosti zvážila aj medzinárodné najlepšie postupy, napríklad programy zlatých kariet v Singapure a Austrálii, pri ktorých možno konštatovať, že riziko podvodu zo strany dodávateľov je veľmi nízke;

46.  víta oznámenie Komisie predložiť v roku 2017 balík pre MSP v oblasti dane z pridanej hodnoty; odporúča však, aby vykonávanie nového rámca bolo postupné, pretože prinesie dodatočné administratívne náklady (ako napríklad na IT infraštruktúru alebo postupy súvisiace s DPH);

47.  berie na vedomie komplexný registračný systém, ktorý ukladá MSP vysokú záťaž, a preto odrádza od cezhraničného obchodu; vyzýva Komisiu, aby do svojho balíka pre MSP začlenila návrh jednotného vykazovania DPH a harmonizované požiadavky na podávanie správ a termíny;

48.  zdôrazňuje potrebu harmonizovaného daňového prostredia pre predaj na diaľku medzi podnikateľmi a medzi podnikateľom a spotrebiteľov; konštatuje, že prah DPH sa v rôznych členských štátoch nezavádza rovnako úspešne v dôsledku zlyhania koordinácie;

49.  zdôrazňuje, že nový zjednodušený systém DPH musí byť navrhnutý tak, aby MSP mohli jednoducho dodržiavať pravidlá týkajúce sa cezhraničného obchodu a mohli nájsť oporu v každom členskom štáte nielen v otázke, ako sa im prispôsobiť, ale aj v otázke riadenia postupov DPH;

50.  žiada, aby sa urýchlene zriadil komplexný a verejne prístupný webový portál, na ktorom by hospodárske subjekty a konečný spotrebiteľ mohli ľahko, podrobne a prehľadne získavať informácie o platných sadzbách dane z pridanej hodnoty podľa jednotlivých výrobkov a služieb v členských štátoch; zdôrazňuje, že jazyk a vzhľad tohto portálu by mali byť ľahko zrozumiteľné a použiteľné; opakuje svoje presvedčenie, že pomoc podnikom jasne pochopiť pravidlá v oblasti DPH, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch, sa ešte viac posilní opatreniami proti podvodom s DPH; konštatuje tiež, že znižovaniu rizika určitých typov podvodov a iných nezrovnalostí by pomohol certifikovaný daňový softvér, ktorý môže poskytnúť istotu čestným podnikateľom, ktorí vykonávajú domáce a cezhraničné transakcie; ďalej vyzýva Komisiu, aby v záujme zníženia nákladov na dodržiavanie právnych predpisov a právne spory poskytla usmernenia pre vnútroštátne daňové orgány týkajúce sa klasifikácie transakcií, pokiaľ ide o uplatňované sadzby DPH; vyzýva členské štáty, aby vytvorili verejné informačné systémy, ako napríklad webový portál pre DPH, aby sa sprístupnili spoľahlivé informácie;

51.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila zoznam aktualizovaných informácií o pravidlách DPH v každom členskom štáte; súčasne zdôrazňuje, že je povinnosťou členských štátov oznamovať svoje pravidlá a sadzby Komisii;

52.  poznamenáva, že v prípade elektronického obchodovania spôsobuje nedostatočná harmonizácia prahu DPH vysoké transakčné náklady pre MSP pôsobiace v oblasti elektronického obchodu, ak náhodou alebo neúmyselne prekročia tento prah;

53.  vyzýva členské štáty, aby bezodkladne poskytli Komisii informácie o svojich sadzbách DPH, osobitných požiadavkách a výnimkách; vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala tieto informácie a poskytovala ich spoločnostiam a spotrebiteľom;

54.  zastáva názor, že pre reformné plány o dani z pridanej hodnoty, ktoré Komisia oznámila v akčnom programe, je potrebné rozsiahle, kvalitatívne spoľahlivé hodnotenie vplyvu za účasti vedeckých odborníkov, daňových správ členských štátov EÚ, MSP a hospodárskych subjektov z EÚ;

55.  zdôrazňuje, že daňová právna úprava je vo výlučnej právomoci členských štátov; zdôrazňuje, že v súlade s článkom 329 ods. 1 ZFEÚ sa posilnenej spolupráce môže zúčastniť skupina aspoň deviatich členských štátov; vyzýva Komisiu, aby podporila návrhy na posilnenú spoluprácu, ktoré sú zamerané na boj proti podvodom a zníženie administratívnej záťaže v oblasti DPH;

56.  zastáva názor, že treba uprednostniť riešenie v rámci OECD pred samostatnými opatreniami, ktoré treba zosúladiť s odporúčaniami OECD a akčným plánom BEPS;

57.  víta oznámenie Komisie s názvom Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020: urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy (COM(2016)0179);

58.  konštatuje, že nový akčný plán zahŕňa ďalšie kroky smerom k účinnejšiemu definitívneho režimu odolnému proti podvodom, ktorý bude priateľskejší k podnikom vo veku digitálneho hospodárstva a elektronického obchodu;

59.  podporuje návrh Komisie, podľa ktorého by DPH za cezhraničný predaj (tovaru alebo služieb) vyberali daňové orgány krajiny pôvodu, podľa sadzby platnej v krajine spotreby, a toto DPH by sa prevádzalo do krajiny, kde sa tovar alebo služby skutočne spotrebúvajú;

60.  zdôrazňuje význam predloženia legislatívneho návrhu na rozšírenie jednotného elektronického postupu (na registráciu a platby DPH pre cezhraničné podniky) na predaj fyzického tovaru spotrebiteľom online s cieľom znížiť administratívnu záťaž, ktorá je jednou z hlavných prekážok, ktorej čelia podnikateľské subjekty pôsobiace cezhranične;

61.  vyzýva Komisiu, aby riešila otázku administratívnej záťaže pre podniky vyplývajúcej z neuceleného režimu DPH tým, že predloží legislatívny návrh na rozšírenie rozsahu pôsobnosti súčasného minimálneho režimu jedného kontaktného miesta zahŕňajúceho hmotný tovar predávaný online, čo by znamenalo, že podniky by mohli podať jediné priznanie a vykonať jedinú platbu DPH vo vlastnom členskom štáte;

62.  vyzýva členské štáty, aby zjednodušili svoje vnútroštátne daňové systémy a urobili ich súdržnejšie a spoľahlivejšie, aby sa tak uľahčil súlad, predchádzalo daňovým podvodom a únikom a aby sa postihovali a zvýšila efektívnosť vyberania DPH;

63.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že cieľ zjednodušenia systému zodpovednosti za DPH ako vlastného zdroja nebol úplne dosiahnutý; pripomína potrebu ďalšieho zjednodušenia systému riadenia týkajúceho sa vlastných zdrojov s cieľom znížiť možnosť pochybenia a podvodov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nový akčný plán nevenuje pozornosť preskúmaniu vplyvu na vlastný zdroj založený na DPH;

64.  poukazuje na to, že výpadky z príjmov DPH členských štátov a odhadované straty na výbere DPH v rámci Únie dosiahli v roku 2015 odhadovanú úroveň 170 miliárd EUR a zdôrazňuje, že v 13 z 26 členských štátoch kontrolovaných v roku 2014 priemerná odhadovaná strata na DPH presiahla 15,2 %; vyzýva Komisiu, aby plne využila svoje výkonné právomoci na kontrolu i pomoc členským štátom; poukazuje na to, že účinné opatrenia na zníženie výpadkov z príjmov DPH si vyžadujú koordinovaný a multidisciplinárny prístup, pretože tieto výpadky sú spôsobené nielen podvodmi, ale aj kombináciou faktorov, medzi nimi ide o vyhlásenie konkurzu a platobnej neschopnosti, štatistické chyby, oneskorené platby, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam; opakuje svoju výzvu Komisii, aby s cieľom lepšie vyšetrovať podvody a odrádzať od nich urýchlene podporila právne predpisy o minimálnej ochrane informátorov v EÚ a zaviedla finančnú pomoc pre cezhraničnú investigatívnu žurnalistiku, ktorej účinnosť sa jasne preukázala v škandáloch LuxLeaks, Dieselgate a Panama papers;

65.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podvody v oblasti DPH, a najmä takzvané kolotočové podvody alebo podvody s neexistujúcimi obchodníkmi narúšajú hospodársku súťaž a pripravujú národné rozpočty o značné zdroje a zároveň poškodzujú rozpočet Únie; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia nemá spoľahlivé údaje o tzv. kolotočových podvodoch s DPH; vyzýva preto Komisiu, aby začala koordinovať snahy členských štátov vytvoriť spoločný systém zberu štatistických údajov o kolotočových podvodoch s DPH; poukazuje na to, že tento systém by mohol vychádzať z postupov, ktoré už používajú niektoré členské štáty;

66.  vyzýva Komisiu, aby iniciovala vytvorenie spoločného systému, ktorým sa umožní spresnenie odhadu veľkosti podvodu s DPH v rámci EÚ zostavením štatistiky podvodov s DPH v rámci EÚ, čo by jednotlivým členským štátom umožnilo vyhodnotiť ich výkonnosť v tejto súvislosti na základe presných a spoľahlivých ukazovateľov zníženia DPH vo vnútri EÚ a nárastu miery odhaľovania podvodov a súvisiaceho vymáhania daní; zastáva názor, že nové auditové postupy, ako je napríklad jednotný audit alebo spoločné audity, by sa mali ďalej rozšíriť, aby zahŕňali cezhraničné operácie;

67.  poukazuje na význam plnenia nových stratégií a účinnejšieho využívania existujúcich štruktúr Únie na posilnenie boja proti podvodom v oblasti DPH; zdôrazňuje skutočnosť, že väčšia transparentnosť, ktorá umožní riadnu kontrolu a prijatie štruktúrovanejšieho a „rizikovo orientovaného“ prístupu má kľúčový význam pre odhaľovanie a prevenciu podvodov a korupcie;

68.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že administratívna spolupráca medzi členskými štátmi v boji proti podvodom v oblasti DPH stále nie je efektívna, pokiaľ ide o riešenie daňových únikov a podvodných mechanizmov v rámci EÚ, či riadenie cezhraničných transakcií alebo obchodovania; zdôrazňuje potrebu zjednodušeného, účinného a dostupného systému DPH, ktorý všetkým členským štátom umožní znížiť zaťaženie DPH a bojovať proti podvodom s DPH; žiada preto Komisiu, aby vykonala viac monitorovacích návštev členských štátov vybraných na základe rizík pri posudzovaní dohôd o administratívnej spolupráci; žiada ďalej Komisiu, aby sa v rámci svojho hodnotenia administratívnych opatrení sústredila na odstránenie právnych prekážok, ktoré bránia výmene informácií medzi administratívnymi, justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; okrem toho vyzýva Komisiu, aby členským štátom odporučila zaviesť spoločnú analýza rizík vrátane analýzy sociálnych sietí s cieľom zabezpečiť, aby informácie vymieňané prostredníctvom siete Eurofisc boli cielené na podvody; vyzýva členské štáty, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie a zlepšili systém, ktorý sa v súčasnosti používa na výmenu informácií;

69.  zdôrazňuje, že je potrebné posilniť Eurofisc s cieľom urýchliť výmenu informácií; poukazuje na to, že stále pretrvávajú problémy, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť a včasnosť informácií; považuje za nevyhnutné združiť opatrenia a koordinovať stratégie daňových, justičných a policajných orgánov členských štátov a európskych orgánov ako Europol, Eurojust a OLAF, ktoré sa zaoberajú bojom proti podvodom, organizovanej trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí; nabáda všetky zainteresované strany, aby ďalej zvážili jednoduché a zrozumiteľné modely výmeny informácií v reálnom čase s cieľom umožniť rýchle reakcie alebo zmierňujúce opatrenia na boj proti existujúcim alebo novo vznikajúcim podvodným mechanizmom;

70.  považuje za veľmi dôležité, aby sa všetky členské štáty zapojili do siete Eurofisc v jednotlivých oblastiach činnosti, aby sa tým umožnilo prijatie účinných opatrení na boj proti podvodom v oblasti DPH;

71.  žiada Komisiu, aby predložila návrhy, ktoré umožnia účinné krížové kontroly údajov colných a daňových orgánov, a aby zamerala svoje monitorovanie členských štátov na opatrenia naznačujúce zlepšenie včasnosti ich odpovedí na žiadosti o informácie a spoľahlivosť systému výmeny informácií o DPH (VIES);

72.  vyzýva Komisiu, aby podporila tie členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby zaviedli dvojstupňové identifikačné číslo DPH (a číslo pridelené obchodníkom, ktorí sa chcú zúčastňovať na obchode vnútri Spoločenstva, ktoré sa odlišuje od vnútroštátneho DIČ) a vykonávali kontroly ustanovených podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 904/2010 pri súčasnom poskytovaní bezplatného poradenstva podnikateľom;

73.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby elektronické systémy colného konania členských štátov umožňovali a vykonávali automatické overovanie identifikačných čísel DPH;

74.  naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla zmenu smernice o DPH s cieľom dosiahnuť hlbšiu harmonizáciu požiadaviek členských štátov na podávanie správ o DPH, pokiaľ ide o dodávky tovaru a poskytovanie služieb v rámci EÚ;

75.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh Komisie týkajúci sa spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti v prípadoch cezhraničného obchodu Rada neprijala; poukazuje na to, že sa tým oslabuje odstrašujúci účinok na obchodovanie s podvodnými obchodníkmi; domnieva sa,, že uplatňovanie smernice o DPH, čo sa týka obdobia na podávanie súhrnných výkazov, nie je jednotné vo všetkých členských štátoch, čím sa zvyšuje administratívne zaťaženie obchodníkov pôsobiacich vo viac ako jednom členskom štáte; preto naliehavo vyzýva Radu, aby schválila návrh Komisie o spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti;

76.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby aktívnejšie vystupovali na medzinárodnej úrovni a posilnili spoluprácu s tretími krajinami a presadzovali efektívny výber DPH, čím sa zavedú normy a stratégie spolupráce založené predovšetkým na zásadách transparentnosti, dobrej správy a výmeny informácií; nabáda členské štáty k vzájomnej výmene informácií prijatých od tretích krajín s cieľom uľahčiť presadzovanie výberu DPH, najmä v elektronickom obchode;

77.  naliehavo vyzýva Radu, aby zahrnula DPH do rozsahu pôsobnosti smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (smernica o ochrane finančných záujmov EÚ), aby sa čo najskôr dosiahla dohoda v tejto veci;

78.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v preskúmavaní príjmov zločineckých organizácií získaných podvodmi v oblasti DPH, a aby predložila komplexnú, spoločnú, multidisciplinárnu stratégiu na boj proti obchodným modelom zločineckých organizácií založených na podvodoch v oblasti DPH, a to aj prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov, ak je to potrebné;

79.  považuje za absolútne rozhodujúce zabezpečiť, aby bola zriadená jednotná, silná a nezávislá Európska prokuratúra, ktorá by bola schopná vyšetrovať, stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov, ktorými boli poškodené finančné záujmy Únie, vrátane podvodov v oblasti DPH, ako sa vymedzuje vo vyššie uvedenej smernici o ochrane finančných záujmov EÚ, a nazdáva sa, že akékoľvek menej dôsledné riešenie by pre rozpočet Únie znamenalo náklady; zdôrazňuje navyše potrebu zaručiť, aby rozdelenie právomocí medzi EPPO a vyšetrovacie orgány členských štátov neviedlo k trestným činom s výrazným dosahom na rozpočet Únie, ktoré nebudú spadať do právomoci EPPO;

80.  vyzýva členské štáty, aby zverejnili odhady strát v dôsledku podvodov s DPH v rámci EÚ, riešili slabé miesta systému Eurofisc a aby lepšie koordinovali svoje politiky pre prenášanie daňovej povinnosti týkajúcej sa DPH v súvislosti s tovarom a službami;

81.  považuje za kľúčové, aby členské štáty využívali viacúrovňové kontroly – koordinované kontroly dvoma alebo viacerými štátmi zamerané na daňové povinnosti jedného alebo viacerých súvisiacich daňovníkov – ako užitočný nástroj na boj proti podvodom v oblasti DPH;

82.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.

(1) Ú. v. EÚ C 94 E, 3.4.2013, s. 5.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0234.
(3) Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 27.
(4) Finančná správa Európskej komisie za rok 2014.
(5) http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia