Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2076(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0303/2016

Внесени текстове :

A8-0303/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0454

Приети текстове
PDF 610kWORD 68k
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург
План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (2016/2076(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна“ (COM(2016)0087),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно престъпленията срещу дивата флора и фауна(1),

—  като взе предвид Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), приложена в ЕС чрез Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, и чрез Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/451 на Съвета от 6 март 2015 г. относно присъединяването на Европейския съюз към CITES(2),

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на Обединените нации от 2003 г. срещу корупцията,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации от 2000 г. срещу транснационалната организирана престъпност,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция),

—  като взе предвид Световния доклад за 2016 г. относно престъпленията срещу дивата флора и фауна на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН),

—  като взе предвид Резолюция 69/314 от 30 юли 2015 г. на Общото събрание на ООН относно борбата с незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна,

—  като взе предвид Резолюция 2/14 на Асамблеята на ООН по околната среда относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и продукти от тях,

—  като взе предвид целите за устойчиво развитие на ООН за периода 2015—2030 г.,

—  като взе предвид Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна, който включва CITES, Интерпол, СНПООН, Световната банка и Световната търговска организация,

—  като взе предвид Декларацията относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, подписана на конференцията в Лондон през 2014 г.,

—  като взе предвид Бъкингамската декларация относно предотвратяването на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в сектора на транспорта от 2016 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал(3), както и отчета на Комисията от 2016 г. за неговото изпълнение,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН)(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 605/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби(5), и Регламент (ЕО) № 206/2009 на Съвета от 5 март 2009 г.(6), с който се позволява вносът на 20 кг рибни продукти за лична консумация,

—  като взе предвид значението на Европейската агенция за контрол на рибарството, създадена с Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета, в борбата с незаконния улов и търговията с водни видове,

—  като взе предвид Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право(7),

—  като взе предвид Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 г. относно държането на диви животни в зоологически градини(8),

—  като взе предвид Директива 2009/147/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици(9),

—  като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(10),

—  като взе предвид проучването относно престъпленията срещу дивата флора и фауна, публикувано през март 2016 г. от своя тематичен отдел за своята комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид мрежата „Натура 2000“, в която са включени основни места за развъждане и почивка на редки и застрашени видове, както и някои редки видове природни местообитания, които се ползват с отделна защита,

—  като взе предвид доклада на изследователския проект на ЕС от 2014 г. относно действията за борба с престъпленията срещу околната среда,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие от 04 март 2003 г., озаглавен „Незаконен трафик на защитени видове от дивата флора и фауна и незаконен достъп до генетични ресурси“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна,

—  като взе предвид оценката за бързо реагиране на Програмата на ООН по околната среда (UNEP) и Интерпол от 2016 г., озаглавена „Ръстът на престъпленията срещу околната среда“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия, комисията по рибно стопанство и комисията по правни въпроси (A8-0303/2016),

A.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е организирано международно престъпление, което се оценява на стойност около 20 милиарда евро годишно и което е нараснало в световен мащаб през последните години, и че това го нарежда сред най-всеобхватните и доходоносни форми на организирана трансгранична престъпност; като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е тясно свързан с други форми на сериозна и организирана престъпна дейност;

Б.  като има предвид, че намаляването на световното биологично разнообразие е сериозно, тъй като представлява шестата вълна на масивно изчезване на видовете;

В.  като има предвид, че световното биологично разнообразие и екосистемните услуги са изложени на риск заради промените в земеползването, неустойчивото използване на природните ресурси, замърсяването и изменението на климата; като има предвид по-специално, че много застрашени видове се сблъскват с по-големи проблеми, отколкото в миналото, заради бързата урбанизация, изчезването на местообитанията и незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна;

Г.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна има значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, съществуващите екосистеми, природното наследство в държавите на произход, природните ресурси и опазването за видовете;

Д.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е сериозна и нарастваща заплаха за глобалната сигурност, политическата стабилност, икономическото развитие, местния поминък и принципите на правовата държава, следователно изисква стратегически, координиран подход с участието на всички заинтересовани страни;

Е.  като има предвид, че прекратяването на трафика на застрашени видове от флората и фауната и на произтичащите от тях продукти е от съществено значение за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН;

Ж.  като има предвид, че CITES е основополагащо международно споразумение, което е в сила от 1975 г. и е подписано от 183 страни (включително всички държави — членки на ЕС, а от юли 2015 г. и от самия ЕС), и което обхваща 35 000 животински и растителни вида;

З.  като има предвид, че политиките в областта на търговията и развитието следва, наред с другото, да служат като средство за подобряване на спазването на правата на човека, хуманното отношение към животните и опазването на околната среда;

И.  като има предвид, че инструментът на ЕС за обмен на информация относно търговията на екземпляри от дивата флора и фауна (EU-TWIX) осъществява мониторинг на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, като създава база данни относно изземванията и канали за комуникация между длъжностни лица от европейските държави от 2005 г. насам;

Й.  като има предвид, че липсата на осведоменост и политическа ангажираност също е голяма пречка пред ефикасната борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

K.  като има предвид, че в програмата за сигурност на ЕС за периода 2015—2020 г. престъпленията срещу дивата флора и фауна се посочват като форма на организирана престъпност, за която трябва да се търси решение на равнището на ЕС, като се обмислят допълнителни наказателни санкции на територията на целия ЕС чрез преразглеждане на съществуващото законодателство в областта на престъпленията срещу околната среда;

Л.  като има предвид, че операция COBRA III, проведена през май 2015 г., беше най‑голямата международна координирана правоприлагаща операция в историята, насочена към незаконната търговия със застрашени видове, която доведе до 139 ареста и повече от 247 изземвания, включително слонова кост, лечебни растения, рогове от носорог, панголини, розово дърво, костенурки и много други растителни и животински видове;

M.  като има предвид, че търсенето на незаконни продукти от дивата флора и фауна на пазарите на крайна дестинация насърчава корупцията по веригата на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

Н.  като има предвид, че ЕС е важен краен пазар и транзитен път за незаконна търговия на екземпляри от дивата флора и фауна, но също така източник за трафика на някои европейски застрашени екземпляри от дивата флора и фауна;

O.  като има предвид резолюцията на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие от април 2013 г., одобрена от Икономическия и социален съвет на ООН на 25 юли 2013 г., в която се насърчават „държавите членки да обявят незаконния трафик на дива фауна и флора за сериозно престъпление, когато в него са включени престъпни групировки“, като по този начин го поставят наравно с трафика на хора и трафика на наркотици;

Общи бележки

1.  Приветства Плана за действие на Комисията срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който подчертава необходимостта от координирани действия за премахване на причините за този трафик и който се състои в ефективното изпълнение и прилагане на съществуващите правила и в укрепването на световното сътрудничество между държавите на произход, преминаване и крайна дестинация;

2.  Призовава Комисията, държавите членки, Европейската служба за външна дейност и агенциите на ЕС Европол и Евроюст да признаят, че престъпленията срещу дивата флора и фауна представляват сериозна и нарастваща заплаха, и с възможно най-голяма политическа неотложност да предприемат действия срещу тях; подчертава необходимостта от всеобхватни и координирани подходи в различните области от политиката, включително търговията, развитието, външните работи, транспорта и туризма и правосъдието и вътрешните работи;

3.  Подчертава, че определянето и разпределението на подходящи финансови и човешки ресурси са от съществено значение за изпълнението на плана за действие; подчертава необходимостта от предоставяне на финансови ресурси в бюджета на ЕС и националните бюджети за гарантиране на ефективното изпълнение на плана;

4.  Признава значението на плана за действие, но подчертава неговите недостатъци по отношение на включването на водни биологични видове;

5.  Настоява за цялостното и своевременно изпълнение на всички елементи от плана за действие, с цел да се отрази спешната необходимост от възпиране на незаконните и неустойчиви практики и предотвратяване на по-нататъшното намаляване на видовете; призовава Комисията всяка година да предоставя на Парламента и на Съвета актуализирана информация в писмена форма относно изпълнението на плана, както и да въведе дългосрочен подробен механизъм за мониторинг и оценка с цел измерване на напредъка, включително на действията, предприети от държавите членки;

6.  Призовава Комисията и държавите членки да увеличат по по-подходящ начин защитата на местообитанията на видовете, изложени на риск от трафик, и подчертава, че увеличената защита следва да бъде гарантирана за райони, определени като уязвими морски екосистеми (УМЕ), екологично или биологично значими зони (EBSA) и зони от мрежата „Натура 2000“;

7.  Призовава Комисията да създаде специално бюро за координация относно трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, което да отразява модела, използван в борбата срещу трафика на хора, с цел гарантиране на съвместни усилия от различните служби на Комисията и държавите членки;

8.  Припомня на Комисията, че много водни видове също са застрашени от изчезване, което ще засегне устойчивостта на много екосистеми;

9.  Призовава Комисията и държавите членки да продължат да развиват научни изследвания в областта на технологичните решения за риболовни съоръжения с цел избягване на прилова, като се има предвид фактът, че редица видове, включително костенурки, са застрашени както от прилова, така и от трафика на диви животни;

Предотвратяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и премахване на основните причини за него

10.  Призовава за осъществяването на целева и координирана серия от кампании за повишаване на осведомеността от страна на ЕС, трети държави, заинтересованите страни и гражданското общество с цел намаляване на търсенето, свързано с незаконната търговия с продукти от дивата флора и фауна, чрез действителни и устойчиви индивидуални и колективни поведенчески промени; признава ролята, която организациите на гражданското общество могат да играят за подкрепата на плана за действие;

11.  Призовава ЕС да подкрепя инициативи, които насърчават разработването на алтернативни устойчиви начини за прехрана за намиращите се близо до съответните видове от дивата флора и фауна селски общности, които увеличават ползите на местно равнище от мерките за опазване, намаляват човешкия сблъсък с дивата флора и фауна и популяризират дивата флора и фауна като ценен източник на приходи за общността; счита, че такива инициативи, когато са предприети в консултация със съответните общности, ще увеличат подкрепата за опазването и ще допринесат за възстановяването, опазването и устойчивото управление на популациите на дивата флора и фауна и техните местообитания;

12.  Подчертава, че защитата на екземплярите от дивата флора и фауна трябва да бъде ключов елемент в глобалните стратегии на ЕС за намаляване на бедността, и призовава в различните споразумения за сътрудничество, по които се водят преговори с трети държави, да бъдат включени действия, които да позволят на местните общности да се възползват пряко от ангажираността със защитата на екземплярите от дивата флора и фауна;

13.  Припомня на Комисията, че незаконният трафик на водни видове засяга също така икономическото развитие на крайбрежните общности и екологичната пригодност на нашите води;

14.  Призовава Комисията спешно да предприеме действия за премахване на корупцията и недостатъците на мерките за международно управление по веригата на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; призовава ЕС и неговите държави членки да въвлекат в диалог държавите партньори чрез Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията и други форуми с цел справяне с проблема в пазарите на произход, преминаване и крайна дестинация; призовава всички държави членки напълно да спазват и ефективно да прилагат предписанията на Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията; приветства международните ангажименти за борба срещу корупцията съгласно член 10 от резолюция 69/314 на Общото събрание на ООН от юли 2015 г.;

15.  Признава необходимостта от предоставяне на помощ, насоки и обучение за органите в държавите на произход, транзитно преминаване и крайна дестинация по отношение на разследването, правоприлагането и съдебните процедури на местно, регионално и национално равнище; подчертава необходимостта от координиране на тези усилия по ефективен начин сред всички ангажирани с тази дейност агенции; призовава ЕС да подкрепя обмена на най-добри практики и да позволява предоставянето на специална екипировка и експертен опит, когато това е необходимо;

16.  Отбелязва заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, в които се признава, че престъпленията срещу дивата флора и фауна представляват сериозна и нарастваща заплаха за биологичното разнообрази и околната среда, но и за световната сигурност, принципите на правовата държава, правата на човека и устойчивото развитие; изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на ясни ангажименти от страна на държавите членки; подчертава решаващата роля на държавите членки за пълното и последователно прилагане на плана за действие на национално равнище и за постигането на заложените в него цели;

17.  Настоятелно призовава правителствата на държавите доставчици да: (i) подобряват върховенството на закона и да създават ефикасни възпиращи мерки чрез укрепване на наказателното разследване, наказателното преследване и произнасянето на осъдителни присъди; (ii) приемат по-строги закони, в които незаконният трафик на екземпляри от дивата флора и фауна се разглежда като „тежко престъпление“, заслужаващо същото внимание и тежест, както и другите форми на транснационалната организирана престъпност; (iii) заделят повече ресурси за борба срещу престъпленията срещу дивата природа, особено за засилване на контрола върху търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, правоприлагането, наблюдението, разкриването от митниците и изземването; (iv) се ангажират с политика на нулева толерантност по отношение на корупцията;

Повишаване на ефективността на изпълнението и правоприлагането

18.  Призовава държавите членки да въведат планове за действие относно трафика на екземпляри от дивата флора, в които да бъдат изложени политиките по правоприлагането и санкциите, както и да публикуват и обменят информация относно изземвания и арести във връзка с престъпления срещу дивата флора и фауна с цел гарантиране на съгласуваност и хармонизирани подходи между държавите членки; подкрепя създаването на механизъм за редовно предоставяне на Комисията на данни и актуализирана информация относно изземвания и арести в държавите членки и за насърчаване на споделянето на най-добри практики;

19.  Настоява, че е важно напълно да се изпълняват и прилагат регламентите на ЕС за търговия с екземпляри от дивата флора и фауна;

20.  Предлага санкциите за трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, особено в зони с уязвими морски екосистеми или попадащи в мрежата „Натура 2000“, да бъдат достатъчно тежки, за да разубеждават потенциалните нарушители;

21.  Настоятелно призовава държавите членки да гарантират на правоприлагащите агенции, прокурорските служби и националните правосъдни системи наличието на необходимите финансови и човешки ресурси и подходящия експертен опит за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна; решително насърчава Комисията и държавите членки да полагат повече усилия за обучение и повишаване на осведомеността във всички съответни агенции и институции;

22.  Приветства усилията на Мрежата на Европейския съюз за прилагане и спазване на законодателството в областта на околната среда (IMPEL), Европейската мрежа на прокурорите за околната среда (ЕМПОС), Европейския форум на съдиите за околната среда (EUFJE) и мрежата на полицейските служители, занимаващи се основно с престъпления срещу околната среда (EnviCrimeNet);

23.  Отбелязва включването на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна в програмата за сигурност на ЕС за периода 2015 — 2020 г, с което се признава, че незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна застрашава биологичното разнообразие в районите на произход, устойчивото развитие и регионалната стабилност;

24.  Предлага държавите членки да инвестират постъпленията от глобите за трафик в защитата и опазването на дивата флора и фауна;

25.  Призовава за радикална промяна в събирането на разузнавателни данни, законотворчеството, правоприлагането и борбата срещу корупцията във връзка с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в държавите — членки на ЕС, и в други държави на местоназначение и транзитни държави. поради това призовава Комисията да обръща особено голямо внимание на тези аспекти на управлението и мониторинга на изпълнението на международните стандарти във връзка с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

26.  Подчертава, че за да бъде предотвратявано „мигрирането“ на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, е особено важно да бъдат хармонизирани политиките и правните рамки по отношение на престъпленията срещу дивата природа;

27.  Подчертава необходимостта от подобряване на междуведомственото сътрудничество и от функциониране на агенциите за изпълнение и правоприлагане на национално и европейското равнище и своевременно споделяне на данни между тях; призовава за създаването на стратегически мрежи за правоприлагане на равнище ЕС и на равнище на държавите членки с цел улесняване и подобряване на това сътрудничество; призовава държавите членки да създадат отдели за престъпленията срещу дивата флора и фауна, за да улесняват изпълнението в рамките на различните агенции на национално равнище;

28.  Призовава държавите членки да предоставят на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) непрекъсната и уместна разузнавателна информация и данни; настоятелно призовава Европол да разгледа престъпленията срещу дивата флора и фауна в следващата си оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност в ЕС (SOCTA); призовава за установяване в рамките на Европол на специален отдел за престъпленията срещу дивата флора и фауна, който да има транснационални правомощия и отговорности и да разполага с достатъчни финансови и човешки ресурси, като така ще се даде възможност за централизирана информация и анализи и координирани стратегии за правоприлагане и разследвания;

29.  Призовава Комисията да насърчава системата ЕС-TWIX като доказан и добре функциониращ инструмент, който позволява на държавите членки да обменят данни и информация, както и да гарантира дългосрочен финансов ангажимент към нея; счита, че организациите на гражданското общество могат да играят важна роля при наблюдението на изпълнението и докладването за престъпленията срещу дивата флора и фауна; призовава за допълнително сътрудничество от страна на ЕС и държавите членки за подпомагане на полаганите от НПО усилия;

30.  Отбелязва връзките между престъпленията срещу дивата флора и фауна и други форми на организираната престъпност, включително изпирането на пари и финансирането на бойни и терористични групи, и счита за приоритет международното сътрудничество в борбата срещу незаконните финансови потоци; призовава националните правителства да използват всички уместни инструменти, включително сътрудничеството с финансовия сектор, както и да провеждат проучвания относно въздействието на нововъзникващи финансови продукти и практики, които са включени в тази дейност;

31.  Настоятелно призовава държавите членки да приложат изцяло разпоредбите на Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право и да определят подходящи равнища на санкции за престъпления срещу дивата флора и фауна; изразява загриженост поради факта, че някои държави членки все още не са приложили изцяло директивата, и призовава Комисията да оценява прилагането във всяка държава членка, особено що се отнася до санкциите, и да дава насоки; призовава Комисията да направи преглед на Директива 2008/99/ЕО, особено що се отнася до нейната ефективност в борбата с престъпленията срещу дивата флора и фауна, в рамките на срока, предвиден в програмата за сигурност на ЕС, и да направи предложение за нейното преразглеждане, ако това е целесъобразно; призовава Комисията да предприеме стъпки за създаване и прилагане на общи минимални правила относно определянето на престъпления и санкции, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС, особено при тежки престъпления с трансгранично измерение;

32.  Счита, че митническото измерение на плана за действие следва да бъде подчертано още повече, както по отношение на сътрудничеството с партньорските държави, така и по отношение на по-доброто и по-ефективно изпълнение в рамките на Съюза; затова очаква с нетърпение прегледа на Комисията за 2016 г. на прилагането и изпълнението на съществуващата правна рамка на ЕС и изисква това преразглеждане да включва оценка на митническите процедури;

33.  Настоятелно призовава държавите членки ефективно да прилагат и да спазват Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност като основа за международни действия и правна взаимопомощ и като ключова стъпка към общ координиран подход към борбата с престъпленията срещу дивата флора и фауна; във връзка с това изразява дълбоко съжаление, че единадесет държави членки все още не са изпълнили Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (UNTOC); призовава въпросните държави членки да приложат Конвенцията възможно най-скоро;

34.  Счита, че действията срещу престъпленията срещу дивата флора и фауна изискват последователни, ефективни и възпиращи наказателноправни санкции; настоятелно призовава държавите членки да определят трафика на екземпляри от дивата флора и фауна като сериозно престъпление съгласно член 2, буква б) от Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (UNTOC);

35.  Признава необходимостта от насоки за правосъдните системи и прокурорите на държавите членки относно съдебния процес и осъждането, както и необходимостта от обучение за служителите на митници и правоприлагащи органи на входните пунктове за ЕС; счита „Световната програма на съдиите“ на Програмата на ООН по околната среда, както и партньорството в рамките на инициативата „Зелени митници“ за модели, които да бъдат следвани;

36.  Призовава Комисията, съответните агенции на ЕС и държавите членки да признаят мащаба на онлайн трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и да изградят капацитет в рамките на отделите за престъпленията срещу околната среда, координация с митническите отдели за киберпрестъпленията и сътрудничество с организациите на гражданското общество, за да гарантират наличието на канали за предоставяне на помощ от трансгранични отдели, специализирани в компютърната престъпност;

37.  Призовава държавите членки и Комисията да си сътрудничат с операторите на платформите на социалните мрежи, търсачките и платформите за електронна търговия във връзка с незаконната интернет търговия с екземпляри от дивата флора и фауна; призовава Комисията и държавите членки да засилят мерките за контрол и да разработват политики за справяне с потенциалните незаконни дейности в интернет; в този контекст призовава Комисията да разработи насоки относно начините за решаване на проблема с онлайн престъпленията срещу дивата флора и фауна на равнището на ЕС;

38.  Призовава правоприлагащите агенции на ЕС и държавите членки да идентифицират и контролират моделите на други форми на тежка и организирана престъпност, като например трафика на хора, за да подпомагат дейностите по предотвратяване и разследване на нередностите по веригата на доставка при воденето на борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, като например съмнителни пратки и финансови транзакции;

39.  Приветства факта, че ЕС участва за първи път в COP17 като страна по CITES, и приветства факта, че ЕС и държавите членки демонстрират решителен ангажимент и осигуряват значителна финансова подкрепа за CITES;

40.  Приветства процеса на експертен преглед в рамките на UNEP, който се стреми да създаде общопризнато определение на понятието „престъпление срещу околната среда“; в този контекст отбелязва, че правните граници между различните видове престъпления срещу околната среда понякога са неясни, което може да намали възможностите за ефективно съдебно преследване и налагане на санкции;

Укрепване на световното партньорство

41.  Призовава Комисията и държавите членки да повишат диалога и сътрудничеството с държавите на произход, преминаване и крайна дестинация по веригата на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, както и да предоставят на тези държави техническа и икономическа помощ и дипломатическа подкрепа; счита, трябва да предприеме действия на международно равнище за подпомагане на трети държави в борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и да допринася за по-нататъшното развитието на необходимите правни рамки посредством двустранни и многостранни споразумения;

42.  Подчертава, че широко разпространената корупция, институционалната слабост, ерозията на държавността, лошото управление и незначителните санкции за престъпленията срещу дивата флора и фауна са основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да бъде водена ефективна борба срещу транснационалния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна; настоятелно призовава ЕС да подпомага развиващите се държави в усилията им за намаляване на стимулите за бракониерство чрез подобряване на икономическите възможности и насърчаване на доброто управление и принципите на правовата държава;

43.  Призовава институциите на ЕС, държавите членки и всички засегнати държави да проучват по-систематично връзките между трафика на екземпляри от дивата фауна и регионалните конфликти и тероризма;

44.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат доверителен фонд или подобна схема съгласно член 187 от преразгледания Финансов регламент, приложим към общия бюджет на Съюза, с оглед на опазването на защитените територии и борбата срещу трафика и бракониерството на видове от дивата фауна и флора, като част от плана за действие срещу трафика на екземпляри от дивата фауна и флора;

45.  Призовава ЕС да подобрява финансовата и техническата подкрепа, предоставяна чрез Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие (ЕФР), насочена към подпомагане на развиващите се държави при прилагането на националните правила за дивата флора и фауна в съответствие с препоръките на CITES, особено за държавите с недостатъчни ресурси за прилагане на законодателството и за наказателно преследване на контрабандистите;

46.  Призовава Комисията да разгледа възможността за финансиране по Инструмента за партньорство за инициативи, насочени към намаляване на търсенето на незаконни продукти на дивата природа във важни пазари в съответствие с Приоритет 1 на плана за действие; подчертава, че участието на гражданското общество в рамките на структури за мониторинг в рамките на главите за търговия и устойчиво развитие в търговските споразумения на ЕС може да оказва значителен принос в това отношение;

47.  Подчертава важността на разглеждането, в контекста на стратегическото партньорство между ЕС и Китай, на чувствителния въпрос за нарастващото търсене на продукти от дивата фауна и флора, като например слонова кост, рогове от носорози и тигрови кости, което представлява реална заплаха за опазването на съответните видове и на биологичното разнообразие като цяло;

48.  Призовава Комисията да включи задължителни и приложими глави за устойчивото развитие във всички търговски преговори и споразумения на ЕС, със специфичен акцент върху възпрепятстването на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна във всички икономически сектори, и призовава Комисията да включва анализа на тези разпоредби в своите доклади за изпълнението; настоятелно призовава Комисията да подчертава прилагането на CITES и мерките срещу престъпления срещу дивата природа в контекста на търговската схема ОСП +;

49.  Отбелязва, че корупцията е един от основните фактори, допринасящи за незаконната търговия с екземпляри и продукти от дивата флора и фауна; приветства ангажимента, поет в стратегията на Комисията, озаглавена „Търговията — за всички“, за включване на амбициозни разпоредби за борба с корупцията за справяне с прякото и непрякото въздействие на корупцията и трафика с видове от дивата фауна във всички бъдещи търговски споразумения; поради това изисква от Комисията да обръща изключително внимание на аспектите на управлението и мониторинга на прилагането на международните стандарти по отношение на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

50.  Призовава ЕС да проучи, в рамките на обхвата на рамката на СТО, как търговските режими и режимите в областта на околната среда в световен мащаб могат да се подпомагат взаимно по по-ефективен начин, особено в контекста на продължаващата работа за засилване на съгласуваността между правилата на СТО и многостранните споразумения в областта на околната среда, както и в контекста на споразумението за улесняване на търговията, което открива нови възможности за сътрудничество между митниците и длъжностните лица, работещи в сферата на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, особено в развиващите се страни; счита, че следва да бъдат проучени по-нататъшните възможности за сътрудничество между СТО и CITES, по-специално по отношение на предоставянето на техническа помощ и изграждане на капацитет в областта на търговията и околната среда въпроси на длъжностни лица от развиващите се страни;

51.  Подчертава ключовото значение на международното сътрудничество от страна на организациите във веригата на правоприлагане; призовава ЕС и държавите членки да продължават да подкрепят Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна (ICCWC); приветства засилването на тази подкрепа, включително посредством предоставяне на финансови средства и експертни познания, с цел да се улесни изграждането на капацитет от страна на правителствата, да бъде насърчаван обменът на информация и разузнавателни сведения и да се подпомага прилагането и спазването на правилата; призовава Комисията да използва показателите на ICCWC при оценката на ефективността на финансирането на ЕС за трети държави в подкрепа на борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, с цел да се улесни изготвянето на единна и надеждна оценка на финансирането за целите на развитието;

52.  Приветства международните операции за правоприлагане, като например Операция COBRA III, които водят до изземване на съществени количества незаконни продукти от дивата флора и фауна, арести на трафиканти и осигуряват по-голяма видимост на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна като сериозна организирана престъпна дейност;

53.  Призовава държавите членки да засилят бюджета на CITES, така че организацията да може да разшири своята контролна дейност и определянето на видовете; във връзка с това изразява съжаление, че шест държави членки все още имат неуредени плащания към CITES за периода 1992—2015 година;

54.  Приветства също така факта, че планът за действие на ЕС допринася съществено за постигането на целите за устойчиво развитие, определени в програмата за устойчиво развитие до 2030 г., която беше приета от държавните ръководители на срещата на върха на ООН през септември 2015 г.;

ЕС като пазар за крайна дестинация, страна на произход и транзитна страна

55.  Отбелязва, че CITES, Регламентът на ЕС относно дървения материал и регулаторната рамка на ЕС срещу ННН са важни средства за регулиране на международната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна; изразява обаче загриженост поради липсата на правилно прилагане и изпълнение и призовава държавите членки да увеличат своите общи и координирани усилия, за да гарантират ефективно изпълнение освен това изразява загриженост относно пропуските в действащата регулаторна рамка с оглед на видовете и участниците в тази търговия; призовава следователно ЕС да преразгледа съществуващата законодателна рамка, с цел тя да бъде допълнена със забрана на предоставянето и пускането на пазара, транспорта, купуването и притежанието на екземпляри от дивата флора и фауна, които са незаконно придобити или търгувани в трети държави; счита, че такова законодателство би могло да хармонизира съществуващата рамка на ЕС и че международното въздействие на такова законодателство би могло да играе ключова роля в намаляването на световния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна; в този контекст подчертава, че това законодателство трябва да осигурява пълна прозрачност по отношение на забраните за търговия с животински видове въз основа на незаконния характер на тази търговия в дадена трета държава, така че да бъде осигурена правна сигурност за участващите в тази търговия;

56.  Подчертава, че ловът на трофеи е допринесъл за мащабно намаляване на застрашените видове, включени в приложения I и II към CITES, и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да възприемат подход на предпазливост по отношение на вноса на ловни трофеи от видове, защитени по силата на регламентите на ЕС в областта на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, и да подкрепят по-нататъшното укрепване на правните разпоредби на ЕС по отношение на вноса на ловни трофеи в държавите — членки на ЕС, и да изискват разрешения за внос на трофеи от всички видове, изброени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97;

57.  Приветства декларацията от Бъкингамския дворец от 2016 г., в която подписалите я страни от сферата на авиацията, корабоплаването, пристанищните оператори, митническите агенции, междуправителствените организации и благотворителните организации за опазване на видовете се ангажират с повишаване на стандартите в целия транспортен сектор с акцент върху споделянето на информация, обучението на персонала, технологичните подобрения и споделянето на ресурси между предприятия и организации от цял свят; призовава всички страни бързо да изпълнят поетите в Декларацията ангажименти; насърчава държавите членки да популяризират доброволни ангажименти, подобни на Бъкингамската декларация, и в други области, по-специално във финансовия сектор и сектора на електронната търговия;

58.  Призовава за незабавна и пълна забрана на европейско равнище на търговията, износа или повторния износ на територията на Европейския съюз и извън него на слонова кост, включително на слонова кост от периода преди влизане в сила на Конвенцията, и на рогове от носорог; призовава за създаването на механизъм за оценка на необходимостта от подобни ограничения за останалите застрашени видове;

59.  Отбелязва, че регулирането на Европейския съюз за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов е оказало въздействие, но настоява, че прилагането следва да бъде по-устойчиво, за да се гарантира, че на Европейския пазар не влиза незаконно уловена риба; предлага държавите — членки на ЕС, да бъдат по-последователни и ефективни в проверките на документацията за улова (сертификатите за улов) и пратките (особено от държави, които са оценени като високорискови), за да гарантират, че рибата е уловена законно;

60.  Подчертава, че е особено важно да се гарантира участието на частния сектор в борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна чрез саморегулиране и корпоративна социална отговорност; счита, че проследимостта по веригата на трафика е от основно значение за законната и устойчивата търговия както за търговска, така и за нетърговска цел; подчертава необходимостта от сътрудничество и координация на международно равнище, както и между публичния и частния сектор и призовава ЕС да засилва наличните инструменти за контрол, включително използването на механизми за проследяване; счита, че транспортният сектор следва да играе централна роля, например чрез прилагане на система за установяване и ранно предупреждение; отбелязва важната роля, която могат да играят публично-частните партньорства в това отношение;

61.  Призовава държавите членки, в допълнение към граничните проверки, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 338/97, да въведат наблюдение на спазването на територията на отделните държави с редовни проверки на търговци и притежатели на разрешения, например зоомагазини, животновъдни стопанства, центрове за научноизследователска дейност, развъдници, както и да наблюдават търговски дейности като модата, изкуството, медицината и кетъринг услугите, които могат да използват придобити по незаконен начин продукти от растителен и животински произход;

62.  Призовава държавите членки да гарантират незабавно конфискуване на иззети екземпляри и грижа и повторно настаняване на иззети или конфискувани живи екземпляри в спасителните центрове за животни, пригодени за конкретните видове; призовава Комисията да дава насоки, за да се гарантира, че всички спасителни центрове за животни от дивата природа, използвани от държавите членки, отговарят на съответните стандарти; освен това призовава ЕС и държавите членки да гарантират подходящо финансиране за центровете за спасителните центрове;

63.  Призовава държавите членки да приемат национални планове за работа с конфискувани живи екземпляри в съответствие с приложение 3 към Резолюция 10.7 на Конференцията на страните по CITES (Rev CoP15); подчертава, че държавите членки следва да отчитат всички конфискувани живи екземпляри в ЕС-TWIX и да публикуват годишни обобщени доклади, както и че държавите членки следва да гарантират, че в обучението на служителите на правоприлагащите органи се включват съображения, свързани с хуманното отношение и безопасността при работа с живи екземпляри; призовава ЕС държавите членки следва да предоставят подходяща финансова подкрепа за спасителните центрове;

64.  Призовава държавите членки да обмислят въвеждането на системи за „позитивен списък“ на видовете, в които безопасността и пригодността за търговия и отглеждане като домашни любимци на екзотичните видове се оценяват обективно и в съответствие с научни критерии;

o
o   o

65.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0031.
(2) ОВ L 75, 19.3.2015 г., стр. 1.
(3) OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.
(4) ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.
(5) ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 1.
(6) ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.
(8) ОВ L 94, 9.4.1999 г., стр. 24.
(9) ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
(10) ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

Правна информация - Политика за поверителност