Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2076(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0303/2016

Předložené texty :

A8-0303/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0454

Přijaté texty
PDF 466kWORD 57k
Čtvrtek, 24. listopadu 2016 - Štrasburk
Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (2016/2076(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy“ (COM(2016)0087),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2014 o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy(1),

–  s ohledem na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), již v EU provádí nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2015/451 ze dne 6. března 2015 o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)(2),

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů proti korupci z roku 2003,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000,

–  s ohledem na Úmluvu o biologické rozmanitosti a na Úmluvu o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernskou úmluvu),

–  s ohledem na zprávu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) o trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy ve světě (World Wildlife Crime Report),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 69/314 ze dne 30. července 2015 o řešení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy,

–  s ohledem na rezoluci Shromáždění OSN pro životní prostředí 2/14 o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a produkty z těchto druhů,

–  s ohledem na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje na období 2015–2030,

–  s ohledem na Mezinárodní sdružení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy (ICCWC), do nějž patří úmluva CITES, INTERPOL, UNODC, Světová banka a Světová celní organizace,

–  s ohledem na prohlášení podepsané na Konferenci o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v Londýně v roce 2014,

–  s ohledem na prohlášení z Buckinghamského paláce z roku 2016 o prevenci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v dopravním odvětví,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky(3), a na zprávu Komise o jeho provádění z roku 2016,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu („NNN“)(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 605/2013 ze dne 12. června 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel(5), a na nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009(6), jež povoluje dovoz 20 kg rybích produktů pro osobní spotřebu,

–  s ohledem na důležitost Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, zřízené nařízením Rady (ES) č. 768/2005, pro boj proti nezákonnému lovu a prodeji vodních druhů,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí(7),

–  s ohledem na směrnici Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách(8),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků(9),

–  s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(10),

–  s ohledem na studii tematické sekce o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy vypracovanou pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jež byla zveřejněna v březnu 2016,

–  s ohledem na síť Natura 2000, jež zahrnuje klíčová místa rozmnožování a odpočinku pro vzácné a ohrožené druhy, a na některé vzácné přírodní typy stanovišť, které jsou chráněny samy o sobě,

–  s ohledem na zprávu výzkumného projektu Aktivní boj EU proti trestné činnosti poškozující životní prostředí (EFFACE) z roku 2014,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví ze dne 4. března 2003 s názvem „Nezákonný obchod s chráněnými druhy planě rostoucí flóry a volně žijící fauny a nezákonný přístup ke genetickým zdrojům“,

–  s ohledem na závěry Rady o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ze dne 20. června 2016,

–  s ohledem na posouzení rychlé reakce Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Interpolu s názvem „Nárůst trestné činnosti proti životnímu prostředí“,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rybolov a Výboru pro právní záležitosti (A8-0303/2016),

A.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy je organizovanou mezinárodní trestnou činností, jejíž hodnota se odhaduje na přibližně 20 miliard EUR ročně a jež v posledních letech na celém světě ještě vzrostla a stala se jednou z nejrozšířenějších a nejvýnosnějších podob organizované přeshraniční trestné činnosti; vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy financuje další formy závažné organizované trestné činnosti a je s nimi úzce spjat;

B.  vzhledem k závažné ztrátě biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku, která odpovídá šesté vlně hromadného vymírání druhů;

C.  vzhledem k tomu, že celosvětová biologická rozmanitost a ekosystémové služby jsou ohroženy změnami ve využívání půdy, neudržitelným využíváním přírodních zdrojů, znečištěním a změnou klimatu; vzhledem k tomu, že zejména mnoho ohrožených druhů čelí větším problémům než dříve, a to v důsledku rychle postupující urbanizace, ztráty stanoviště a nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

D.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy má velmi negativní dopady na biologickou rozmanitost, stávající ekosystémy, přírodní dědictví zemí původu, přírodní zdroje a zachování druhů;

E.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy je závažnou a rostoucí hrozbou pro světovou bezpečnost, politickou stabilitu, hospodářský rozvoj, místní obživu a právní stát, a vyžaduje tudíž strategický a koordinovaný přístup EU, do nějž budou zapojeny všechny zúčastněné strany;

F.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zastavit obchod s ohroženými druhy flóry a fauny a produkty z nich vyrobenými, máme-li dosáhnout cílů udržitelného rozvoje OSN;

G.  vzhledem k tomu, že úmluva CITES je významnou mezinárodní dohodou platnou od roku 1975, která se týká 35 000 živočišných a rostlinných druhů a kterou podepsalo 183 smluvních stran (včetně všech členských států EU a od července 2015 i včetně EU samotné);

H.  vzhledem k tomu, že obchodní a rozvojové politiky by měly mj. sloužit jako prostředek k posilování lidských práv, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí;

I.  vzhledem k tomu, že nástroj EU pro výměnu informací o obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (EU-TWIX) monitoruje od roku 2005 nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy prostřednictvím databáze zabavených předmětů a informačních kanálů mezi úředníky ve všech evropských zemích;

J.  vzhledem k tomu, že hlavními překážkami účinného boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy jsou nedostatečná informovanost a nedostatečná politická angažovanost;

K.  vzhledem k tomu, že Evropský program pro bezpečnost na období 2015–2020 pokládá trestnou činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy za formu organizovaného zločinu, jež musí být řešena na evropské úrovni, přičemž je třeba zvážit zavedení dalších trestních sankcí v celé EU prostřednictvím revize stávajících předpisů o trestné činnosti proti životnímu prostředí;

L.  vzhledem k tomu, že operace COBRA III, jež proběhla v květnu 2015, byla vůbec největší koordinovanou operací na vynucování mezinárodního práva zaměřenou na nezákonný obchod s ohroženými druhy a vyústila v 139 zatčení a více než 247 zabavení materiálu, který zahrnoval slonovinu, léčivé byliny, rohy nosorožců, luskouny, palisandr, želvy a řadu dalších rostlinných a živočišných vzorků;

M.  vzhledem k tomu, že poptávka po nezákonných produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů na cílových trzích podporuje korupci v celém dodavatelském řetězci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

N.  vzhledem k tomu, že EU je pro nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy významným cílovým trhem a tranzitní trasou, ale také zdrojovým místem pro obchod s některými evropskými ohroženými druhy flóry a fauny;

O.  vzhledem k tomu, že rezoluce Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví z dubna 2013, kterou dne 25. července 2013 podpořila Hospodářská a sociální rada OSN, vyzývá členské státy OSN, „aby nezákonný obchod s chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, pokud jsou do něj zapojeny organizované zločinecké skupiny, hodnotily jako závažnou trestnou činnost“, čili aby mu přikládaly stejnou váhu jako obchodování s lidmi a nedovolenému obchodu s drogami;

Obecné poznámky

1.  vítá akční plán Komise pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, jenž zdůrazňuje, že je zapotřebí koordinovat kroky s cílem řešit příčiny nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, účinně provádět a vymáhat stávající předpisy a posílit celosvětovou spolupráci mezi zdrojovými, tranzitními a cílovými zeměmi;

2.  žádá Komisi, členské státy, Evropskou službu pro vnější činnost a agentury EU Europol a Eurojust, aby uznaly trestnou činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy jako závažnou a rostoucí hrozbu a věnovaly se jí s největší politickou naléhavostí; zdůrazňuje, že je třeba zaujímat komplexní a koordinované přístupy napříč politikami, jako jsou obchod, rozvoj, zahraniční věci, doprava a cestovní ruch a spravedlnost a vnitřní věci;

3.  upozorňuje, že pro provádění akčního plánu je nezbytné určit a přidělit přiměřené finanční a lidské zdroje; zdůrazňuje, že k účinnému provádění tohoto plánu je třeba poskytovat náležité finanční zdroje v rozpočtu EU a ve vnitrostátních rozpočtech;

4.  uznává důležitost akčního plánu, avšak poukazuje na jeho nedostatky, pokud jde o začlenění vodních druhů;

5.  trvá na úplném a včasném provedení všech prvků tohoto akčního plánu, který odráží naléhavou potřebu zastavit nezákonné a neudržitelné praktiky a zabránit dalšímu úbytku druhů; žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě každoročně písemně poskytovala aktuální informace o jeho provádění a aby stanovila mechanismus pro průběžné a podrobné monitorování a hodnocení k měření pokroku, včetně opatření přijatých členskými státy;

6.  vyzývá Komisi a členské státy ke zlepšení ochrany stanovišť daných druhů a zdůrazňuje, že zvýšená ochrana by měla být zajištěna ohroženým mořským ekosystémům, ekologicky a biologicky významným mořským oblastem a místům v rámci sítě Natura 2000;

7.  žádá Komisi, aby v zájmu propojení úsilí vynakládaného jednotlivými útvary Komise a členskými státy zřídila po vzoru použitém při boji proti obchodování s lidmi specializovaný úřad koordinátora pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

8.  připomíná Komisi, že také mnoho vodních druhů je ohroženo vyhynutím, což bude mít dopad na udržitelnost mnoha ekosystémů;

9.  vyzývá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely vědecké studie týkající se technologického přizpůsobení rybářského náčiní, aby se zamezilo nechtěným úlovkům, protože řadu druhů, včetně želv, ohrožuje nejen nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, ale také nechtěné úlovky;

Předcházení nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a řešení jeho prvotních příčin

10.  žádá, aby byla v EU, ve třetích zemích a mezi zúčastněnými stranami a občanskou společností vedena řada cílených a koordinovaných informačních kampaní s cílem prosadit opravdovou trvalou individuální a kolektivní změnu chování, jež omezí tržní poptávku po nezákonně získaných produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů; uznává úlohu, kterou v podpoře akčního plánu mohou sehrát organizace občanské společnosti;

11.  žádá EU, aby podporovala iniciativy, které podněcují rozvoj alternativních udržitelných zdrojů obživy pro venkovská společenství v blízkosti volně žijících a planě rostoucích druhů, což povede ke zvýšenému využívání opatření pro zachování, k minimalizování konfliktů mezi lidmi a volně žijícími druhy a k prosazování volně žijících a planě rostoucích druhů coby cenného příjmu pro společenství; domnívá se, že takové iniciativy, po konzultaci s dotčenými společenstvími, povedou k větší podpoře zachování a přispějí k obnově a zachování populací volně žijících a planě rostoucích druhů a jejich stanovišť a k udržitelnému nakládání s nimi;

12.  zdůrazňuje, že ochrana volně žijících a planě rostoucích druhů musí být klíčovým prvkem globálních strategií EU pro snižování chudoby, a vyzývá k tomu, aby se do různých dohod o spolupráci vyjednaných se třetími zeměmi začlenily kroky, které místním společenstvím umožní přímý užitek z účasti na ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů;

13.  připomíná Komisi, že nezákonné obchodování s vodními druhy má také dopad na hospodářský rozvoj pobřežních společenství a environmentální podmínky našich vod;

14.  žádá EU, aby naléhavě řešila korupci a nedostatky v opatřeních mezinárodní správy v celém řetězci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy; žádá EU a její členské státy, aby se spolu s partnerskými zeměmi prostřednictvím Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC) a dalších fór aktivně zapojily do řešení tohoto problému na zdrojových, tranzitních a cílových trzích; žádá všechny členské státy, aby ustanovení úmluvy UNCAC dodržovaly v plném rozsahu a účinně je prováděly; vítá mezinárodní závazek o boji proti korupci v rámci článku 10 rezoluce Valného shromáždění OSN č. 69/314 z července 2015;

15.  uznává, že je zapotřebí poskytovat orgánům ve zdrojových, tranzitních a cílových zemích pomoc, vedení a odbornou přípravu, pokud jde o vyšetřování, vymáhání a soudní postupy na místní, regionální a celostátní úrovni; zdůrazňuje, že je nutné tyto snahy účinným způsobem koordinovat mezi všemi agenturami zapojenými do této práce; žádá EU, aby podpořila výměnu osvědčených postupů a v případě potřeby umožnila poskytování specializovaného vybavení a odborných znalostí;

16.  bere na vědomí závěry Rady o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ze dne 20. června 2016 a uznává, že trestná činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy je závažnou a rostoucí hrozbou pro biologickou rozmanitost a životní prostředí a rovněž pro celosvětovou bezpečnost, právní stát, lidská práva a udržitelný rozvoj; vyjadřuje hluboké politování nad neexistencí jasných závazků ze strany členských států; zdůrazňuje rozhodující úlohu, již mají členské státy v plném a soudržném provádění akčního plánu na vnitrostátní úrovni a v plnění cílů, které jsou v něm stanoveny;

17.  naléhavě vyzývá vlády dodavatelských zemí, aby: i) zlepšily právní stát a posílením trestního vyšetřování, stíhání a ukládání trestů vytvořily účinné odrazující prostředky; ii) přijaly přísnější právní předpisy, jež by klasifikovaly nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako závažný trestný čin, aby mu byla věnována tatáž pozornost a přisuzována stejná závažnost jako ostatním formám mezinárodní organizované trestné činnosti; iii) poskytovaly větší objem prostředků na boj proti trestné činnosti související s obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména na posílení prosazování práva v této oblasti, kontrol obchodu, sledování a celních prohlídek a zabavování; iv) se zavázaly k politice nulové tolerance vůči korupci;

Zefektivnění uplatňování a prosazování

18.  žádá členské státy, aby zavedly akční plány proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, jež upřesní vymáhací postupy a sankce, a aby v zájmu zlepšení soudržnosti a harmonizace přístupů mezi členskými státy zveřejňovaly a vyměňovaly si informace o zabavování a zatýkání v souvislosti s trestnými činy poškozujícími volně žijící a planě rostoucí druhy; podporuje zavedení mechanismu, prostřednictvím kterého bude Komise pravidelně získávat údaje a aktualizované informace o zabavování a zatýkání v členských státech a kterým se podpoří sdílení osvědčených postupů;

19.  trvá na tom, že je důležité plně provádět a prosazovat nařízení EU o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami;

20.  navrhuje, aby sankce za nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména v oblastech s citlivými mořskými ekosystémy nebo spadajících do sítě Natura 2000, byly dostatečně přísné, aby odradily potenciální pachatele;

21.  naléhavé vyzývá členské státy, aby zajistily, aby měly donucovací orgány, útvary pověřené trestním stíháním a vnitrostátní soudní orgány k boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy nezbytné finanční a lidské zdroje a odborné znalosti; důrazně vybízí Komisi a členské státy, aby vystupňovaly své úsilí ve věci odborné přípravy a zvýšení povědomí všech příslušných agentur a orgánů;

22.  vítá úsilí sítě Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí (IMPEL), Evropské sítě státních zástupců pro životní prostředí (ENPE), Evropského fóra soudců pro životní prostředí (EUFJE) a sítě příslušníků policie zabývajících se potíráním trestné činnosti proti životnímu prostředí (EnviCrimeNet);

23.  bere na vědomí začlenění nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy do programu EU pro bezpečnost na období 2015–2020, který uznává, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy ohrožuje biologickou rozmanitost v oblastech původu, udržitelný rozvoj a regionální stabilitu;

24.  navrhuje, aby členské státy investovaly výnosy z pokut uložených za nezákonný obchod do ochrany a zachování divoké flóry a fauny;

25.  žádá zásadní změnu v oblasti shromažďování informací, vytváření a prosazování právních předpisů a boje proti korupci ve vztahu k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v členských státech i v dalších cílových a tranzitních zemích; vyzývá proto Komisi, aby věnovala těmto stránkám řízení a sledování prosazování mezinárodních norem souvisejících s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy důkladnou pozornost;

26.  zdůrazňuje, že má-li se zabránit „migraci“ zločineckých sítí zaměřených na volně žijící a planě rostoucí druhy, je zvláště důležité v této oblasti harmonizovat politiky a právní rámce;

27.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit spolupráci mezi agenturami a že je zapotřebí, aby mezi prováděcími agenturami a donucovacími orgány na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU fungovalo včasné sdílení údajů; vyzývá, aby byly v zájmu usnadnění a zlepšení takové spolupráce na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni vytvořeny strategické sítě pro vymáhání práva; žádá všechny členské státy, aby zřídily útvary pro boj s trestnou činností poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, jejichž cílem bude usnadnit provádění ve všech příslušných agenturách;

28.  žádá členské státy, aby relevantní zpravodajství a údaje soustavně poskytovaly Europolu; naléhavě vyzývá Europol, aby se trestnou činností poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy zabýval v příštím unijním posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti (SOCTA); žádá, aby bylo v Europolu zřízeno specializované oddělení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, jež by mělo přeshraniční pravomoci a úkoly, disponovalo dostatečnými finančními a lidskými zdroji a umožňovalo centralizaci informací a analýz a koordinaci vymáhacích strategií a vyšetřování;

29.  vyzývá Komisi, aby propagovala systém EU-TWIX jako osvědčený a dobře fungující nástroj, který umožňuje členským státům sdílet údaje a informace, a aby zajistila dlouhodobé financování tohoto systému; je přesvědčen, že při kontrole prosazování a při podávání zpráv o trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy mohou hrát důležitou roli organizace občanské společnosti; žádá EU a členské státy, aby při podpoře tohoto úsilí nevládních organizací dále spolupracovaly;

30.  bere na vědomí spojitost mezi trestnou činností poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy a dalšími druhy organizovaného zločinu včetně praní peněz a financování milicí a teroristických skupin a domnívá se, že prioritou musí být mezinárodní spolupráce v boji proti nezákonným finančním tokům; žádá EU a členské státy, aby využívaly všechny příslušné nástroje, včetně spolupráce s finančním sektorem, a monitorovaly a zkoumaly účinky nově vznikajících finančních produktů a praktik zapojených do této činnosti;

31.  naléhavě vyzývá členské státy, aby plně prováděly ustanovení směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí a stanovily pro trestné činy poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy přiměřené úrovně sankcí; je znepokojen tím, že některé členské státy tuto směrnici dosud plně neprovedly, a žádá Komisi, aby posoudila její provedení v každém členském státě, zejména pokud jde o sankce, a vydala příslušné pokyny; žádá Komisi, aby směrnici 2008/99/ES ve lhůtě stanovené v programu EU pro bezpečnost přezkoumala, zejména pokud jde o její účinnost v boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, a v případě potřeby navrhla její revizi; vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 83 odst. 1 SFEU o mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem přijala opatření ke stanovení a provádění minimálních společných předpisů, pokud jde o definici trestné činnosti a sankcí v oblasti nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

32.  domnívá se, že by se měl v rámci akčního plánu více zdůraznit celní aspekt, a to jak s ohledem na spolupráci s partnerskými zeměmi, tak na jeho lepší a účinnější provádění v Unii; se zájmem proto očekává přezkum provádění a prosazování stávajícího právního rámce EU, který provede Komise v roce 2016, a žádá, aby bylo do tohoto přezkumu začleněno i posouzení celních režimů;

33.  naléhavě vyzývá členské státy, aby účinně provedly a dodržovaly Úmluvu OSN o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (UNTOC) jako základ pro mezinárodní akci a vzájemnou právní pomoc a jako klíčový krok směrem ke společnému koordinovanému přístupu k boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy; hluboce v této souvislosti lituje, že jedenáct členských států úmluvu UNTOC dosud neprovedlo; vyzývá tyto členské státy, aby úmluvu co nejdříve provedly;

34.  domnívá se, že akce proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy si žádá soudržné, účinné a odrazující trestní sankce; naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu s čl. 2 písm. b) úmluvy UNTOC kvalifikovaly nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako závažný trestný čin;

35.  uznává, že je zapotřebí poskytovat soudním orgánům a státním zástupcům členských států poradenství, pokud jde o stíhání a vynášení rozsudků, a příslušníkům celních a vymáhacích orgánů na místech vstupu do EU odbornou přípravu; domnívá se, že „Globální program pro soudce“ a partnerství „Iniciativa zelená cla“ Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) jsou příklady, které je třeba následovat;

36.  žádá Komisi, příslušné agentury EU a členské státy, aby uznaly rozsah nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy probíhajícího na internetu a aby budovaly kapacity v rámci útvarů, které se zaměřují na trestné činy poškozující životní prostředí, a celních útvarů, aby prosazovaly koordinaci s útvary potírajícími počítačovou kriminalitu a zapojovaly organizace občanské společnosti s cílem zajistit, aby existovaly kanály k získání pomoci od přeshraničních útvarů specializovaných na boj proti počítačové kriminalitě;

37.  vyzývá členské státy a Komisi, aby na řešení problému nezákonného internetového obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy spolupracovaly s provozovateli platforem sociálních médií, vyhledávači a platformami elektronického obchodování; vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily kontrolní opatření a vypracovaly politiky k řešení potenciální nezákonné činnosti na internetu; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby vypracovala pokyny, jak se s problémem internetové trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy vypořádat na úrovni EU;

38.  vyzývá donucovací orgány EU a členských států, aby identifikovaly a monitorovaly schémata jiných forem závažné a organizované trestné činnosti, jako je obchodování s lidmi, s cílem přispívat v rámci boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy k preventivním opatřením a vyšetřování nesrovnalostí v dodavatelském řetězci, např. podezřelých dodávek a finančních transakcí;

39.  vítá, že se EU zúčastnila 17. konference smluvních stran úmluvy CITES poprvé jako smluvní strana této úmluvy, a vítá skutečnost, že EU a členské státy projevují rozhodnou angažovanost a poskytují CITES značnou finanční podporu;

40.  vítá postup odborné revize programu UNEP, která se snaží formulovat všeobecně uznávanou definici trestného činu proti životnímu prostředí; v této souvislosti konstatuje, že právně stanovené hranice mezi různými druhy trestných činů proti životnímu prostředí jsou někdy nejasné, což může omezit možnost účinného stíhání a trestání;

Posílení globálního partnerství

41.  žádá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily dialog a spolupráci se zdrojovými, tranzitními a cílovými zeměmi v dodavatelském řetězci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a aby jim poskytovaly technickou a ekonomickou pomoc a diplomatickou podporu; je přesvědčen, že EU musí na mezinárodní úrovni jednat v zájmu podpory třetích zemí v boji proti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a prostřednictvím dvoustranných a vícestranných dohod přispívat k dalšímu rozvoji nezbytných právních rámců;

42.  zdůrazňuje, že hlavními problémy, jež je třeba v zájmu účinného boje proti nadnárodnímu nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy řešit, jsou rozsáhlá korupce, slabost institucí, oslabování státu, špatná správa a mírné sankce za trestné činy poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy; naléhavě vyzývá EU, aby podporovala rozvojové země v jejich úsilí o omezení podnětů k pytláctví tím, že zlepší hospodářské příležitosti a prosadí řádnou veřejnou správu a zásady právního státu;

43.  vyzývá orgány EU, členské státy a všechny zainteresované státy, aby systematičtěji prošetřily vazby mezi nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy a regionálními konflikty a terorismem;

44.  vyzývá Komisi a členské státy, aby založily svěřenský fond nebo podobný nástroj podle článku 187 revidovaného finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie s cílem zajistit bezpečnost chráněných oblastí a bojovat proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy a pytláctví v rámci akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

45.  vyzývá EU, aby zlepšila svou finanční a technickou podporu poskytovanou prostřednictvím nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) a Evropského rozvojového fondu (ERF) a zaměřenou na pomoc rozvojovým zemím při provádění vnitrostátních předpisů v oblasti volně žijících a planě rostoucích druhů v souladu s doporučeními CITES, a to zejména v případě zemí, které nemají na prosazování právních předpisů a stíhání pašeráků dostatečné zdroje;

46.  vyzývá Komisi, aby v souladu s prioritou č. 1 akčního plánu zvážila poskytnutí finančních prostředků v rámci nástroje partnerství na iniciativy, jež se zaměřují na snížení poptávky po nezákonných produktech z volně žijících nebo planě rostoucích druhů na klíčových trzích; zdůrazňuje, že značným přínosem může být v tomto ohledu zapojení občanské společnosti do kontrolních struktur v rámci kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji obsažených v obchodních dohodách EU;

47.  zdůrazňuje, že v souvislosti se strategickým partnerstvím mezi EU a Čínou je důležité řešit citlivou otázku rostoucí poptávky po produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů, jako jsou slonovina, rohy nosorožců a tygří kosti, která představuje pro zachování těchto druhů a obecně pro biologickou rozmanitost skutečnou hrozbu;

48.  vyzývá Komisi, aby do všech obchodních dohod a jednání EU začleňovala povinné a vymahatelné kapitoly o udržitelném rozvoji, se zvláštním odkazem na zastavení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ve všech odvětvích hospodářství, a žádá Komisi, aby analýzu uvedených ustanovení zahrnovala do svých zpráv o provádění; naléhavě vyzývá Komisi, aby kladla důraz na provádění úmluvy CITES a na opatření proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy v souvislosti s obchodním režimem GSP+;

49.  konstatuje, že jedním z hlavních faktorů, které umožňují a stimulují nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a produkty z těchto druhů, je korupce; vítá závazek, který Komise učinila ve své strategii „Obchod pro všechny“, že bude začleňovat ambiciózní ustanovení zaměřená na řešení přímých i nepřímých dopadů korupce a nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy do všech budoucích obchodních dohod; žádá proto, aby Komise věnovala maximální pozornost jednotlivým aspektům řízení a sledování prosazování mezinárodních norem souvisejících s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

50.  vyzývá EU, aby prozkoumala v rámci WTO, jak se mohou režimy světového obchodu a ochrany životního prostředí vzájemně lépe podporovat, a to především v souvislosti s probíhající činností zaměřenou na posílení souladu mezi WTO a mnohostrannými dohodami v oblasti životního prostředí a rovněž v souvislosti s dohodou o usnadnění obchodu, která otvírá nové možnosti spolupráce mezi celníky, úředníky zabývajícími se volně žijícími a planě rostoucími druhy a úředníky zabývajícími se obchodem, a to především v rozvojových zemích; je toho názoru, že je třeba hledat další možnosti spolupráce mezi WTO a úmluvou CITES, především ve věci poskytování technické podpory a pomoci úředníkům z rozvojových zemí při budování kapacit v oblasti obchodu a životního prostředí;

51.  zdůrazňuje klíčovou úlohu mezinárodní spolupráce ze strany aktérů donucovacího řetězce; žádá EU a členské státy, aby nadále podporovaly Mezinárodní sdružení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy (ICCWC); vítá jakékoli posílení této podpory, a to i prostřednictvím poskytování finančních zdrojů a odborných znalostí, s cílem usnadnit budování kapacit, zlepšit výměnu informací a zpravodajství a podpořit vymáhání a dodržování práva; vyzývá Komisi, aby využívala ukazatele sdružení ICCWC k hodnocení účinnosti finančních prostředků, jimiž EU podporuje třetí země v boji s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a k usnadnění jednotného a věrohodného hodnocení rozvojového financování;

52.  vítá mezinárodní operace zaměřené na vymáhání práva, jako je operace COBRA III, které vedou ke značnému počtu zabavených nezákonných produktů z volně žijících a planě rostoucích druhů a k zatýkání překupníků, čímž pomáhají veřejně zviditelnit nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako vážnou formu organizovaného zločinu;

53.  vyzývá členské státy, aby posílily rozpočet CITES tak, aby mohla tato organizace rozšířit svou monitorovací činnost a činnost související s určováním druhů; v tomto ohledu lituje, že šest členských států dosud neprovedlo platby za roky 1992–2015, které mají být ve prospěch CITES uskutečněny;

54.  vítá také skutečnost, že akční plán EU významně přispěje ke splnění cílů udržitelného rozvoje stanovených v rámci agendy pro udržitelný rozvoj 2030, na níž se shodly hlavy států na summitu OSN v září 2015;

EU jako cílový trh a zdrojové a tranzitní území

55.  konstatuje, že důležitými nástroji pro regulaci mezinárodního obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy jsou úmluva CITES, nařízení EU o těžbě dřeva a regulační rámec EU „NNN“; je však znepokojen chybějícím řádným prováděním a vymáháním a žádá členské státy, aby ve snaze zajistit účinné provádění vyvinuly více společného a koordinovaného úsilí; dále je znepokojen výskytem mezer ve stávajícím regulačním rámci, pokud jde o některé druhy a aktéry; žádá proto EU, aby stávající legislativní rámec revidovala s cílem doplnit jej o zákaz zpřístupňování a uvádění na trh, přepravu, nabývání a vlastnictví volně žijících a planě rostoucích druhů, které byly nezákonně odchyceny či sklizeny nebo získány na trhu ve třetích zemích; domnívá se, že takové právní předpisy by mohly stávající rámec EU harmonizovat a zjednodušit a že jejich nadnárodní dopad by mohl hrát klíčovou úlohu při omezování nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy na celém světě; zdůrazňuje v této souvislosti, že má-li být zajištěna právní jistota aktérů zapojených do zákonného obchodu, musí takové právní předpisy poskytovat úplnou transparentnost, pokud jde o jakýkoli zákaz obchodu s příslušnými druhy na základě nezákonného statusu těchto druhů ve třetí zemi;

56.  zdůrazňuje, že lov zvířat za účelem získání trofejí přispěl k rozsáhlému poklesu populací ohrožených druhů uvedených v příloze I a II úmluvy CITES, a vyzývá Komisi a členské státy, aby u dovozu loveckých trofejí pocházejících z druhů chráněných podle nařízení EU o obchodu s volně žijícími živočichy zavedly zásadu předběžné opatrnosti, aby podporovaly další posilování právních předpisů EU upravujících dovoz loveckých trofejí do členských států EU a aby pro dovoz trofejí pocházejících z veškerých druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 požadovaly povolení;

57.  vítá prohlášení podepsané v roce 2016 v Buckinghamském paláci, v němž se signatáři z řad leteckých společností, přepravních společností, provozovatelů přístavů, celních orgánů, mezivládních organizací a charitativních organizací zabývajících se ochranou ohrožených druhů zavázali ke zvýšení standardů v celém odvětví dopravy se zaměřením na sdílení informací, školení zaměstnanců, zdokonalování technologií a sdílení zdrojů mezi podniky a organizacemi na celém světě; vyzývá všechny strany, aby závazky tohoto prohlášení v plném rozsahu provedly; vybízí členské státy, aby podporovaly dobrovolné závazky podobné prohlášení podepsanému v Buckinghamském paláci i v dalších oblastech, zejména ve finančním odvětví a odvětví elektronického obchodu;

58.  požaduje, aby byl na evropské úrovni okamžitě úplně zakázán obchod, vývoz nebo zpětný vývoz slonoviny – včetně slonoviny pocházející z doby před přijetím úmluvy – a rohů nosorožců v rámci Evropské unie i do destinací mimo EU; vyzývá k zavedení mechanismu posouzení potřebnosti obdobných omezení u dalších ohrožených druhů;

59.  podotýká, že nařízení EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného („NNN“) rybolovu přineslo výsledky, nicméně trvá na tom, že jeho uplatňování by mělo být důslednější, neboť je třeba zajistit, aby na evropský trh nevstoupily žádné nezákonně ulovené ryby; navrhuje, aby členské státy EU usilovaly o vyšší soudržnost a účinnost kontrol dokumentace úlovků (osvědčení o úlovku) a zásilek (především ze zemí považovaných za vysoce rizikové), aby se zaručilo, že ryby byly uloveny zákonně;

60.  klade důraz na význam zapojení soukromého sektoru do boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy prostřednictvím samoregulace a sociální odpovědnosti podniků; za zásadně důležitou pro zákonný a udržitelný obchod, ať už pro komerční účely či nikoli, považuje sledovatelnost v dodavatelském řetězci; zdůrazňuje nezbytnost spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni i mezi veřejným a soukromým sektorem a žádá EU, aby posílila stávající kontrolní nástroje, včetně využívání mechanismů sledovatelnosti; domnívá se, že ústřední roli by mělo hrát odvětví dopravy, např. zavedením detekčního systému včasného varování; bere na vědomí významnou úlohu, kterou může hrát v tomto ohledu partnerství veřejného a soukromého sektoru;

61.  žádá členské státy, aby vedle hraničních kontrol, které vyžaduje nařízení (ES) č. 338/97, zavedly monitorování souladu v jednotlivých zemích zahrnující pravidelné kontroly obchodníků a držitelů povolení, jako jsou obchody se zvířaty v zájmovém chovu, chovatelé a pěstitelé, výzkumná střediska a školky, a sledování odvětví, jako je móda, umění, lékařství a stravování, která mohou využívat nezákonně získané části rostlin a zvířat;

62.  žádá členské státy, aby zajistily okamžité zabavení veškerých zajištěných exemplářů a péči o zajištěné nebo zabavené živé exempláře a jejich opětovné umístění do domovů v záchranných střediscích pro zvířata daného druhu; vyzývá Komisi, aby vydala pokyny s cílem zajistit, aby všechna záchranná střediska pro volně žijící živočichy využívaná v členských státech vyhovovala náležitým standardům; dále vyzývá EU a členské státy, aby záchranným střediskům pro zvířata poskytovaly dostatečnou finanční podporu;

63.  vyzývá členské státy, aby v souladu s přílohou 3 rezoluce 10.7 konference CITES (Rev. CoP15) přijaly vnitrostátní plány pro nakládání s živými zabavenými exempláři; zdůrazňuje, že by členské státy měly zadávat zprávy o veškerých zabavených živých exemplářích do databáze EU-TWIX a zveřejňovat roční souhrnné zprávy a dále že by měly zajistit, aby odborná příprava pracovníků donucovacích orgánů zahrnovala otázky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti ve vztahu k zacházení s živými zvířaty; vyzývá EU a členské státy, aby záchranným střediskům pro volně žijící živočichy poskytovaly dostatečnou finanční podporu;

64.  vyzývá členské státy, aby zvážily zavedení systémů „pozitivního seznamu“ druhů, v nichž bude u exotických druhů objektivně a podle vědeckých kritérií posuzována jejich bezpečnost a vhodnost pro obchodování nebo zájmový chov;

o
o   o

65.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0031.
(2) Úř. věst. L 75, 19.3.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.
(4) Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
(5) Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 1.
(6) Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1.
(7) Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.
(8) Úř. věst. L 94, 9.4.1999, s. 24.
(9) Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.
(10) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

Právní upozornění - Ochrana soukromí