Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2076(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0303/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0303/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0454

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 541kWORD 69k
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (2016/2076(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών» (COM(2016)0087),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η οποία εφαρμόζεται στην ΕΕ μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους, καθώς και μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/451 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2003 κατά της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2000 κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και τη Σύμβαση περί της διατηρήσεως της αγρίας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (Σύμβαση της Βέρνης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2016 για την παγκόσμια εγκληματικότητα εις βάρος των άγριων ειδών, με θέμα την εμπορία προστατευόμενων ειδών, την οποία εκπόνησε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 69/314 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 30ής Ιουλίου 2015, για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον αριθ. 2/14 σχετικά με την παράνομη εμπορία άγριων ειδών και προϊόντων άγριων ειδών,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για το 2015-2030,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Κοινοπραξία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (ICCWC), στην οποία συμμετέχουν η CITES, η Ιντερπόλ, το UNODC, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη που υπεγράφη στη Διάσκεψη του Λονδίνου του 2014 σχετικά με την παράνομη εμπορία άγριων ειδών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ του 2016 για την πρόληψη της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών στον τομέα των μεταφορών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(3), και τη σχετική έκθεση υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ)(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους(5) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 206/2009 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2009(6) που επιτρέπει την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων βάρους 20 kg για προσωπική κατανάλωση,

–  έχοντας υπόψη τη σημασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, που συγκροτήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της παράνομης σύλληψης και πώλησης υδρόβιων ειδών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1999 για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τα εγκλήματα εις βάρος των άγριων ειδών, την οποία δημοσίευσε το Θεματικό Τμήμα του για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων τον Μάρτιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη το δίκτυο Natura 2000, που περιλαμβάνει βασικούς τόπους αναπαραγωγής και αναπαύσεως για σπάνια και απειλούμενα είδη, καθώς και ορισμένους σπάνιους τύπους φυσικών οικοτόπων οι οποίοι προστατεύονται αυτοδικαίως,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 του ερευνητικού έργου «Δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος (EFFACE)»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη της 4ης Μαρτίου 2003 με τίτλο «Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources» (Παράνομη εμπορία προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και παράνομη πρόσβαση σε γενετικούς πόρους),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση ταχείας απόκρισης του 2016 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και της Interpol με τίτλο «The Rise of Environmental Crime» (Η αύξηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0303/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών συνιστά διεθνές οργανωμένο έγκλημα, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, και ότι η εμπορία αυτή αυξήθηκε παγκοσμίως κατά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες μορφές οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών χρηματοδοτεί και συνδέεται στενά με άλλες μορφές σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή απώλεια παγκόσμιας βιοποικιλότητας που αντιστοιχεί στο έκτο κύμα μαζικής εξαφάνισης ειδών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που συνιστούν για την παγκόσμια βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος οι αλλαγές των χρήσεων γης, η μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι πολλά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικότερα προβλήματα από ό,τι στο παρελθόν λόγω της ταχείας αστικοποίησης, της εξαφάνισης των οικοτόπων και της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, τα υφιστάμενα οικοσυστήματα, τη φυσική κληρονομιά των χωρών προέλευσης, τους φυσικούς πόρους και τη διατήρηση των ειδών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών αποτελεί σοβαρή και μεγεθυνόμενη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη, τους τοπικούς βιοτικούς πόρους και το κράτος δικαίου και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται για την αντιμετώπισή της μία στρατηγική, συντονισμένη σε επίπεδο ΕΕ προσέγγιση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της παράνομης εμπορίας απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας και των προϊόντων τους έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CITES αποτελεί σημαντική διεθνή συμφωνία που καλύπτει 35 000 φυτικά και ζωικά είδη και η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 1975 και έχει υπογραφεί από 183 μέρη (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ και, από τον Ιούλιο του 2015, από την ίδια την ΕΕ)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές θα πρέπει να λειτουργούν, μεταξύ άλλων, ως μέσο βελτίωσης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της περιβαλλοντικής προστασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EU-TWIX (EU Trade in Wildlife Information Exchange) παρακολουθεί την παράνομη εμπορία άγριων ειδών μέσω της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων παρακρατήσεων και διαύλων επικοινωνίας μεταξύ αξιωματούχων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης από το 2005·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενημέρωσης και πολιτικής δέσμευσης συνιστά μείζον εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο της ΕΕ για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 προσδιορίζει την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος που πρέπει να καταπολεμηθεί σε επίπεδο ΕΕ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω ποινικών κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω της αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για το περιβαλλοντικό έγκλημα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση COBRA III που διεξήχθη τον Μάιο 2015 ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία συντονισμένη επιχείρηση επιβολής του διεθνούς δικαίου κατά της παράνομης εμπορίας απειλούμενων ειδών και οδήγησε σε 139 συλλήψεις και πάνω από 247 παρακρατήσεις, μεταξύ των οποίων ελεφαντοστό, ιατρικά φυτά, κέρατα ρινόκερου, παγκολίνοι, ροδόξυλο, χελώνες και πολλά άλλα φυτικά και ζωικά είδη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για παράνομα προϊόντα άγριων ειδών στις αγορές προορισμού προωθεί τη διαφθορά σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί σημαντική αγορά προορισμού και διαμετακομιστική οδό για την παράνομη εμπορία άγριων ειδών, αλλά και προέλευση παράνομης εμπορίας ορισμένων ευρωπαϊκών απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη του Απριλίου 2013, το οποίο εγκρίθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Ιουλίου 2013, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του «να θεωρούν σοβαρό έγκλημα την παράνομη εμπορία προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας όταν εμπλέκονται ομάδες οργανωμένου εγκλήματος» και να την εντάξουν κατ' αυτόν τον τρόπο στο ίδιο επίπεδο με την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ναρκωτικών·

Γενικές Παρατηρήσεις

1.  επικροτεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, το οποίο επισημαίνει την ανάγκη για συντονισμένη δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, να εφαρμοστούν και να επιβληθούν αποτελεσματικά οι υφιστάμενοι κανόνες και να ενισχυθεί η παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των χωρών προέλευσης, διαμετακόμισης και προορισμού·

2.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τους οργανισμούς της ΕΕ Ευρωπόλ και Eurojust να αναγνωρίσουν ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών αποτελεί σοβαρή και αυξανόμενη απειλή και να δώσουν την υψηλότερη δυνατή προτεραιότητα από πολιτικής άποψης στην αντιμετώπισή της· επισημαίνει την ανάγκη για ολοκληρωμένες και συντονισμένες προσεγγίσεις που θα καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη, οι εξωτερικές υποθέσεις, οι μεταφορές και ο τουρισμός, και η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις·

3.  τονίζει ότι ο προσδιορισμός και η κατανομή κατάλληλων οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού είναι ουσιώδους σημασίας για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να προβλεφθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του σχεδίου·

4.  αναγνωρίζει τη σημασία του σχεδίου δράσης, αλλά τονίζει την ανεπαρκή κάλυψη των υδρόβιων ειδών·

5.  επιμένει στην πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή όλων των στοιχείων του σχεδίου δράσης που αντικατοπτρίζουν την επείγουσα ανάγκη να σταματήσουν οι παράνομες και μη βιώσιμες πρακτικές και να προληφθεί η περαιτέρω απώλεια ειδών· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει ετησίως στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έγγραφη ενημέρωση όσον αφορά την εφαρμογή του, και να συγκροτήσει έναν μηχανισμό διαρκούς λεπτομερούς παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση της προόδου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν και να βελτιώσουν την προστασία των οικοτόπων των ειδών-στόχων και τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί αυξημένη προστασία για τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ευάλωτα Θαλάσσια Οικοσυστήματα, Οικολογικά ή Βιολογικά Σημαντικές Θαλάσσιες Περιοχές, καθώς και για τις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ειδική θέση συντονιστή για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, βάσει του προτύπου που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, προκειμένου να διασφαλιστεί μία συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής και των κρατών μελών·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πολλά υδρόβια είδη αντιμετωπίζουν επίσης κίνδυνο εξαφάνισης, γεγονός που θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα πολλών οικοσυστημάτων·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω επιστημονικές μελέτες σχετικά με τις τεχνολογικές προσαρμογές του αλιευτικού εξοπλισμού για την αποφυγή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, δεδομένου ότι πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων των χελωνών, απειλούνται τόσο από τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα όσο και από την παράνομη εμπορία άγριων ζώων·

Πρόληψη της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της

10.  ζητεί από την ΕΕ, τις τρίτες χώρες, τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών να διοργανώσουν μια σειρά από στοχευμένες και συντονισμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, με στόχο τη μείωση της ζήτησης που σχετίζεται με την παράνομη εμπορία προϊόντων άγριων ειδών μέσω μιας πραγματικής και διαρκούς αλλαγής της ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη στήριξη του σχεδίου δράσης·

11.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιμων μέσων διαβίωσης για τις αγροτικές κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα άγρια είδη, οι οποίες να αυξάνουν τα τοπικά οφέλη από τα μέτρα διατήρησης, να ελαχιστοποιούν τις συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων ειδών και να προωθούν τα άγρια είδη ως πολύτιμο κοινοτικό εισόδημα· πιστεύει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, όταν αναλαμβάνονται σε διαβούλευση με τις οικείες κοινότητες, θα αυξήσουν τη στήριξη προς τη διατήρηση και θα συμβάλουν στην ανάκαμψη, διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση των πληθυσμών των άγριων ειδών και των οικοτόπων τους·

12.  τονίζει ότι η προστασία των άγριων ειδών πρέπει να αποτελεί καίριο στοιχείο των στρατηγικών της ΕΕ για την παγκόσμια μείωση της φτώχειας και ζητεί να περιλαμβάνονται στις διάφορες συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτονται με τρίτες χώρες, ενέργειες που θα επιτρέπουν στις τοπικές κοινότητες να επωφελούνται άμεσα από την ενασχόλησή τους με την προστασία των άγριων ειδών·

13.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η παράνομη εμπορία υδρόβιων ειδών επηρεάζει επίσης την οικονομική ανάπτυξη των παράλιων κοινοτήτων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες των υδάτων μας·

14.  καλεί την ΕΕ να θέσει κατεπειγόντως επί τάπητος το ζήτημα της διαφθοράς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέτρα διεθνούς διακυβέρνησης κατά μήκος της αλυσίδας παράνομης εμπορίας άγριων ειδών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με χώρες εταίρους μέσω της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC) και άλλων φόρουμ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στις χώρες προέλευσης, στα σημεία διαμετακόμισης και στις αγορές προορισμού· ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της UNCAC· επικροτεί τη διεθνή δέσμευση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς που διατυπώνεται στο άρθρο 10 του ψηφίσματος 69/314 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Ιουλίου 2015·

15.  αναγνωρίζει την ανάγκη για παροχή συνδρομής, καθοδήγησης και κατάρτισης στις στις αρχές των χωρών προέλευσης, διαμετακόμισης και προορισμού όσον αφορά την έρευνα, την επιβολή του νόμου και τις ένδικες διαδικασίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού των προσπαθειών αυτών μεταξύ όλων των υπηρεσιών που συμμετέχουν σε αυτό το έργο· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να παράσχει ειδικό εξοπλισμό και εμπειρογνωμοσύνη όπου χρειάζεται·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, αναγνωρίζοντας ότι η εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών αποτελεί σοβαρή και αυξανόμενη απειλή για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη· λυπάται βαθύτατα για την έλλειψη σαφών δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη· τονίζει τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη μέλη για την πλήρη και συνεκτική εφαρμογή του σχεδίου δράσης σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του σχεδίου·

17.  παροτρύνει τις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης: i) να βελτιώσουν το κράτος δικαίου και να θεσπίσουν αποτελεσματικά αποτρεπτικά μέτρα με ενίσχυση της ποινικής έρευνας, δίωξης και καταδίκης· ii) να θεσπίσουν αυστηρότερους νόμους που θα αντιμετωπίζουν την παράνομη εμπορία άγριων ειδών ως «σοβαρό έγκλημα» που απαιτεί τον ίδιο βαθμό προσοχής και σοβαρότητας με άλλες μορφές διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος· iii) να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση των εγκλημάτων που αφορούν τα άγρια είδη, και ειδικότερα για την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με τα άγρια είδη, των εμπορικών ελέγχων, της παρακολούθησης, καθώς και του εντοπισμού και της κατάσχεσης στα τελωνεία· iv) να δεσμευτούν όσον αφορά την πολιτική μηδενικής ανοχής στο θέμα της διαφθοράς·

Αποτελεσματικότερη εφαρμογή και επιβολή του νόμου

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σχέδια δράσης για την επιβολή πολιτικών και κυρώσεων σε σχέση με την εμπορία άγριων ειδών, καθώς και να δημοσιοποιούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά παρακρατήσεις και συλλήψεις που σχετίζονται με εγκλήματα εις βάρος άγριων ειδών, προκειμένου να εξασφαλιστούν η συνοχή και οι εναρμονισμένες προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών· υποστηρίζει τη διαμόρφωση μηχανισμού που θα προσφέρει στην Επιτροπή τακτικές ενημερώσεις όσον αφορά στοιχεία και πληροφορίες για κατασχέσεις και συλλήψεις στα κράτη μέλη και θα προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

19.  επαναλαμβάνει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής και επιβολής των κανονισμών της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

20.  προτείνει να είναι αρκούντως αυστηρές οι κυρώσεις για την παράνομη εμπορία άγριων ζώων, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα ή που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, για να αποτρέπονται οι επίδοξοι παραβάτες·

21.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις εισαγγελικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών· προτρέπει ένθερμα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή κατάρτισης και την ευαισθητοποίηση όλων των σχετικών υπηρεσιών και οργάνων·

22.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος (IMPEL), του ευρωπαϊκού δικτύου εισαγγελέων για το περιβάλλον (ENPE), του ευρωπαϊκού φόρουμ δικαστών για το περιβάλλον (EUFJE) και του αστυνομικού δικτύου για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος (EnviCrimeNet)·

23.  σημειώνει τη συμπερίληψη της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών στο θεματολόγιο της ΕΕ για την ασφάλεια, για την περίοδο 2015-2020, το οποίο αναγνωρίζει ότι η παράνομη εμπορία άγριων ειδών απειλεί τη βιοποικιλότητα στις περιοχές προέλευσης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή σταθερότητα·

24.  προτείνει τα έσοδα από τα πρόστιμα για παράνομη εμπορία να επενδύονται από τα κράτη μέλη στην προστασία και διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας·

25.  ζητεί να εντατικοποιηθεί η συλλογή πληροφοριών, η νομοθέτηση και η επιβολή της νομοθεσίας, καθώς και η καταπολέμηση της διαφθοράς σε σχέση με την εμπορία άγριων ειδών στα κράτη μέλη και σε άλλες χώρες προορισμού ή διέλευσης· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά αυτές τις διοικητικές και ελεγκτικές πτυχές της εφαρμογής των διεθνών κανόνων σε θέματα παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

26.  τονίζει ότι, προκειμένου να αποτρέπεται η «μετανάστευση» εγκληματικών δικτύων που έχουν στόχο τα άγρια είδη, είναι ιδιαίτερα σημαντική η εναρμόνιση των πολιτικών και των νομικών πλαισίων σε σχέση με τα εγκλήματα που αφορούν τα άγρια είδη·

27.  υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση της διϋπηρεσιακής συνεργασίας και ανταλλαγή ισχυόντων και επίκαιρων δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· ζητεί τη δημιουργία στρατηγικών δικτύων επιβολής της νομοθεσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν μονάδες για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών, προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή της στο πλαίσιο των διαφόρων οργανισμών·

28.  ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν διαρκώς στην Ευρωπόλ πληροφορίες και δεδομένα επί του θέματος· προτρέπει την Ευρωπόλ να εξετάσει τα εγκλήματα εις βάρος άγριων ειδών στο πλαίσιο της επόμενης ενωσιακής αξιολόγησης απειλής όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA)· ζητεί τη θέσπιση ειδικής μονάδας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών εντός της Ευρωπόλ, η οποία θα έχει διεθνική αρμοδιότητα και ευθύνη και θα διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να διευκολυνθούν η κεντρική πληροφόρηση και ανάλυση, αλλά και ο συντονισμός των ερευνών και των στρατηγικών επιβολής του νόμου·

29.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το σύστημα EU-TWIX, ένα εργαλείο για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών που αποδεδειγμένα λειτουργεί σωστά, και να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη οικονομική δέσμευση ως προς αυτό· πιστεύει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της επιβολής του νόμου και στην ενημέρωση όσον αφορά τα εγκλήματα σε σχέση με τα άγρια είδη· ζητεί την περαιτέρω συνεργασία της ΕΕ και των κρατών μελών για την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ΜΚΟ·

30.  επισημαίνει τη σχέση μεταξύ του εγκλήματος εις βάρος άγριων ειδών και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης παραστρατιωτικών και τρομοκρατικών ομάδων, και θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών αποτελεί προτεραιότητα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, περιλαμβανομένης και της συνεργασίας με τον χρηματοοικονομικό τομέα, για να παρακολουθούν και να διερευνούν τις συνέπειες των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και πρακτικών που εμπλέκονται στη δραστηριότητα αυτήν·

31.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου και να καθορίσουν κατάλληλα επίπεδα κυρώσεων για τα ποινικά αδικήματα που αφορούν τα άγρια είδη· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει πλήρως την οδηγία αυτήν και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή της σε κάθε κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά τις ποινές, και να προσφέρει καθοδήγηση· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την οδηγία 2008/99/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών, εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο θεματολόγιο της ΕΕ για την ασφάλεια, και να υποβάλει πρόταση για την κατάλληλη αναθεώρησή της· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για τη θέσπιση και εφαρμογή κοινών ελάχιστων κανόνων όσον αφορά τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και τις κυρώσεις που σχετίζονται με την παράνομη εμπορία άγριων ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ σχετικά με την ιδιαιτέρως σοβαρή εγκληματικότητα με διασυνοριακή διάσταση·

32.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα των τελωνείων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, όσον αφορά τόσο τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους όσο και την καλύτερη και ουσιαστικότερη εφαρμογή στο εσωτερικό της Ένωσης· αναμένει, κατά συνέπεια, την επανεξέταση από την Επιτροπή το 2016 της εφαρμογής και επιβολής του σημερινού νομικού πλαισίου και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν την επανεξέταση μια αξιολόγηση των τελωνειακών διαδικασιών·

33.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και να συμμορφωθούν με τη Σύμβαση των ΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (UNTOC), η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάληψη διεθνούς δράσης και για την παροχή νομικής αλληλοβοήθειας, καθώς και καίριο βήμα προς μια κοινή συντονισμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών· εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι έντεκα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα την UNTOC· καλεί αυτά τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τη σύμβαση το συντομότερο δυνατό·

34.  θεωρεί ότι απαιτείται η εφαρμογή συνεπών, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών· προτρέπει τα κράτη μέλη να κατατάξουν την παράνομη εμπορία άγριων ειδών στα σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο β της UNTOC·

35.  αναγνωρίζει την ανάγκη για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στους δικαστές και τους εισαγγελείς των κρατών μελών όσον αφορά τη δίωξη και την καταδίκη, καθώς και την ανάγκη για εκπαίδευση των τελωνειακών και των οργάνων επιβολής του νόμου σε σημεία εισόδου στην ΕΕ· θεωρεί ότι το παγκόσμιο πρόγραμμα δικαστών και η συνεργατική πρωτοβουλία «Πράσινα τελωνεία» του UNEP αποτελούν πρότυπα προς μίμηση·

36.  ζητεί από την Επιτροπή, τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την κλίμακα της παράνομης διαδικτυακής εμπορίας άγριων ειδών και να δημιουργήσουν υποδομές στο πλαίσιο των μονάδων περιβαλλοντικού εγκλήματος και των τελωνείων, να βελτιώσουν τον συντονισμό με τις μονάδες ηλεκτρονικού εγκλήματος και να αυξήσουν τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη διαύλων για την παροχή αρωγής από διασυνοριακές μονάδες οι οποίες ειδικεύονται στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με φορείς διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μηχανών αναζήτησης και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου σχετικά με το πρόβλημα της παράνομης διαδικτυακής εμπορίας άγριων ειδών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα ελέγχου και να χαράξουν πολιτικές για την αντιμετώπιση πιθανής παράνομης δραστηριότητας στο διαδίκτυο· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος του ηλεκτρονικού εγκλήματος εις βάρος άγριων ειδών σε επίπεδο ΕΕ·

38.  καλεί τις υπηρεσίες επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών να προσδιορίσουν και να παρακολουθούν τα είδη άλλων μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, όπως η εμπορία ανθρώπων, ώστε να συμβάλλουν στις δραστηριότητες πρόληψης και στη διερεύνηση παρατυπιών στην αλυσίδα εφοδιασμού, κατά την αντιμετώπιση περιπτώσεων παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, για παράδειγμα σε περιπτώσεις ύποπτων φορτίων ή οικονομικών συναλλαγών··

39.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΕ συμμετείχε στην COP17 για πρώτη φορά ως μέρος της CITES και επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δείχνουν ισχυρή αφοσίωση και προσφέρουν ουσιαστική οικονομική υποστήριξη στη CITES

40.  επιδοκιμάζει τη διαδικασία επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες του UNEP για τον προσδιορισμό ενός καθολικά αναγνωρισμένου ορισμού του περιβαλλοντικού εγκλήματος· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι τα νομικά όρια μεταξύ των διαφόρων τύπων περιβαλλοντικών εγκλημάτων είναι μερικές φορές συγκεχυμένα, γεγονός που μπορεί να μειώσει τις ευκαιρίες αποτελεσματικής δίωξης και τιμωρίας·

Ενίσχυση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης

41.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον διάλογο και τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, διαμετακόμισης και προορισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και να τους παράσχουν τεχνική και οικονομική αρωγή και διπλωματική υποστήριξη· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει σε διεθνές επίπεδο για να στηρίξει τις τρίτες χώρες στην καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων νομικών πλαισίων μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών·

42.  επισημαίνει ότι η εκτεταμένη διαφθορά, η αδυναμία των θεσμών, η διάβρωση του κράτους, η κακοδιαχείριση και οι επιεικείς ποινές για εγκλήματα που αφορούν τα άγρια είδη αποτελούν σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διεθνικής παράνομης εμπορίας άγριων ειδών· παροτρύνει την ΕΕ να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους με στόχο τον περιορισμό των κινήτρων για λαθροθηρία, μέσω της βελτίωσης των οικονομικών δυνατοτήτων και της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου·

43.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη να διερευνήσουν πιο συστηματικά τους δεσμούς μεταξύ παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και περιφερειακών συγκρούσεων ή τρομοκρατίας·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα καταπιστευματικό ταμείο ή μια παρόμοια δομή, σύμφωνα με το άρθρο 187 του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, με στόχο την ασφάλεια των προστατευόμενων περιοχών και την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών και της λαθροθηρίας, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης κατά της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών·

45.  καλεί την ΕΕ να αναβαθμίσει την οικονομική και τεχνική της στήριξη, η οποία παρέχεται μέσω του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), με σκοπό να συνδράμει τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να εφαρμόσουν τους εθνικούς κανονισμούς για τα άγρια είδη σύμφωνα με τις συστάσεις της CITES, και ιδίως τις χώρες που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την επιβολή της νομοθεσίας και τη δίωξη των λαθροθηρών·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης βάσει του Μέσου Εταιρικής Σχέσης για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της ζήτησης για παράνομα προϊόντα άγριας χλωρίδας και πανίδας σε βασικές αγορές, σύμφωνα με την προτεραιότητα 1 του σχεδίου δράσης· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να είναι σημαντική η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις δομές ελέγχου που προβλέπονται βάσει των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας, το ευαίσθητο ζήτημα της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα άγριας χλωρίδας και πανίδας, όπως το ελεφαντοστό, το κέρας ρινόκερου και τα οστά τίγρης, που αποτελεί πραγματική απειλή για τη διατήρηση των εν λόγω ειδών και τη βιοποικιλότητα εν γένει·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις της ΕΕ υποχρεωτικά και εκτελεστά κεφάλαια σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ειδική μνεία για την εξάλειψη της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και καλεί την Επιτροπή να περιλαμβάνει αναλύσεις των διατάξεων αυτών στις εκθέσεις υλοποίησης που συντάσσει· προτρέπει την Επιτροπή να δώσει έμφαση στην εφαρμογή της CITES και στα μέτρα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών, στο πλαίσιο του συστήματος ΣΓΠ+·

49.  σημειώνει ότι η διαφθορά αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που καθιστούν δυνατό το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών και προϊόντων άγριων ειδών και συμβάλλουν στην άνθησή του· επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής της με τίτλο «Εμπόριο για όλους» να συμπεριλάβει φιλόδοξες διατάξεις κατά της διαφθοράς για την καταπολέμηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων τόσο της διαφθοράς όσο και της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να προσδώσει μέγιστη προσοχή σε αυτές τις διοικητικές και ελεγκτικές πτυχές της εφαρμογής των διεθνών κανόνων σε θέματα παράνομης διακίνησης άγριων ειδών·

50.  καλεί την ΕΕ να διερευνήσει, εντός του πλαισίου του ΠΟΕ, πώς τα παγκόσμια εμπορικά και περιβαλλοντικά καθεστώτα μπορούν να αλληλοϋποστηριχθούν καλύτερα, ιδίως στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών για την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ του ΠΟΕ και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, καθώς και υπό το πρίσμα της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την άγρια χλωρίδα και πανίδα και το εμπόριο, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· φρονεί ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ του ΠΟΕ και της CITES, ιδίως όσον αφορά την προσφορά τεχνικής υποστήριξης και τη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου και του περιβάλλοντος, για αξιωματούχους από τρίτες χώρες·

51.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ όλων των οργανισμών στην αλυσίδα επιβολής του νόμου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν τη Διεθνή κοινοπραξία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (ICCWC)· χαιρετίζει κάθε ενίσχυση της στήριξης αυτής, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής χρηματοδοτικών πόρων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων, να προωθηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και μυστικών πληροφοριών, καθώς και η στήριξη της επιβολής και της συμμόρφωσης· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τους δείκτες της ICCWC για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ προς τρίτες χώρες για την υποστήριξη ενεργειών κατά της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενιαία και αξιόπιστη αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων·

52.  χαιρετίζει διεθνείς επιχειρήσεις επιβολής του νόμου, όπως η επιχείρηση COBRA III, η οποία οδήγησε σε σημαντικό αριθμό παρακρατήσεων παράνομων προϊόντων άγριων ειδών και συλλήψεων λαθρεμπόρων και προσέφερε μεγάλη δημόσια προβολή όσον αφορά την αναγνώριση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών ως σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό της CITES ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να διευρύνει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και χαρακτηρισμού ειδών· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι κατά την περίοδο 1992-2015 έξι κράτη μέλη δεν προέβησαν σε καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεών τους δυνάμει της CITES·

54.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ αποτελεί σημαντική συμβολή για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο 2015·

Η ΕΕ ως αγορά προορισμού, πηγή και σημείο διαμετακόμισης

55.  παρατηρεί ότι η CITES, ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία και το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη ρύθμιση της διεθνούς εμπορίας άγριων ειδών· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για την έλλειψη κατάλληλης εφαρμογής και επιβολής και καλεί τα κράτη μέλη και καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις κοινές και συντονισμένες προσπάθειές τους προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τα κενά στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα είδη και τους φορείς· καλεί, λοιπόν, την ΕΕ να επανεξετάσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να τη συμπληρώσει με την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά, μεταφοράς, απόκτησης και κατοχής άγριων ειδών που έχουν συλλεχθεί ή αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής σε τρίτες χώρες παρανόμως· θεωρεί ότι η νομοθεσία αυτή θα μπορούσε να εναρμονίσει το υφιστάμενο ενωσιακό πλαίσιο και ότι ο διεθνικός αντίκτυπός της μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μείωση της παγκόσμιας παράνομης εμπορίας άγριων ειδών· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι μια τέτοια νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει την πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τυχόν απαγορεύσεις σχετικά με είδη λόγω του παράνομου χαρακτήρα τους σε τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για όσους ασχολούνται με το νόμιμο εμπόριο·

56.  υπογραμμίζει ότι η θήρα τροπαίων έχει συμβάλει στη μεγάλη μείωση των πληθυσμών απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση για τις εισαγωγές κυνηγετικών τροπαίων ειδών που προστατεύονται δυνάμει των κανονισμών της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, να στηρίξουν την περαιτέρω ενίσχυση των νομικών διατάξεων της ΕΕ που διέπουν τις εισαγωγές κυνηγετικών τροπαίων στα κράτη μέλη της ΕΕ, και να απαιτούν άδειες για την εισαγωγή τροπαίων όλων των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B του κανονισμού (EΚ) αριθ. 338/97·

57.  χαιρετίζει τη διακήρυξη του Παλατιού του Μπάκιγχαμ του 2016 στην οποία οι υπογράφοντες, που προέρχονται από αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες, φορείς εκμετάλλευσης λιμένων, τελωνειακές υπηρεσίες, διακυβερνητικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατήρησης, δεσμεύονται να αναβαθμίσουν τα πρότυπα στον τομέα των μεταφορών, εστιάζοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην κατάρτιση του προσωπικού, στις τεχνολογικές βελτιώσεις και στον επιμερισμό των πόρων μεταξύ εταιρειών και οργανώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της διακήρυξης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν εθελοντικές δεσμεύσεις παρόμοιες με τις δεσμεύσεις της διακήρυξης του Παλατιού του Μπάκιγχαμ σε άλλους τομείς, και δη στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου·

58.  ζητεί την ολοκληρωτική και άμεση απαγόρευση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της εμπορίας, των εξαγωγών ή των επανεξαγωγών ελεφαντόδοντου στην ΕΕ και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του «προσυμβασιακού» ελεφαντόδοντου και των κεράτων ρινόκερου· ζητεί τη θέσπιση μηχανισμού που θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης ανάλογων περιοριστικών μέτρων και για τα άλλα απειλούμενα είδη·

59.  σημειώνει ότι ο κανονισμός της ΕΕ για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας έχει αποδώσει αποτελέσματα, αλλά επιμένει ότι η εφαρμογή θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα παράνομης αλιείας· συνιστά τα κράτη μέλη της ΕΕ να είναι πιο συνεπή και αποτελεσματικά στους ελέγχους της τεκμηρίωσης αλιευμάτων (πιστοποιητικά αλιευμάτων) και φορτίων (ιδίως από χώρες που εκτιμώνται ως υψηλού κινδύνου), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αλιεύματα αποτελούν προϊόν νόμιμης αλιείας·

60.  τονίζει τη σημασία της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, μέσω της αυτορρύθμισης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· θεωρεί ότι η δυνατότητα εντοπισμού κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού είναι απαραίτητη για τις νόμιμες και βιώσιμες συναλλαγές, είτε εμπορικού είτε μη εμπορικού χαρακτήρα· τονίζει την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό σε διεθνές επίπεδο, καθώς και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τα υπάρχοντα μέσα ελέγχου, μεταξύ των οποίων και τη χρήση μηχανισμών εντοπισμού· θεωρεί ότι ο τομέας μεταφορών θα πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, παραδείγματος χάρη μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος εντοπισμού με δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στο πλαίσιο αυτό οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

61.  ζητεί από τα κράτη μέλη, εκτός από τους ελέγχους των συνόρων που απαιτεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97, να εφαρμόσουν μηχανισμούς ελέγχου συμμόρφωσης εντός της χώρας, με τους οποίους θα ελέγχονται τακτικά οι έμποροι και κάτοχοι άδειας, όπως τα καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς, οι εκτροφείς, τα κέντρα ερευνών και τα φυτώρια και οι οποίοι θα περιλαμβάνουν ελέγχους σε τομείς όπως η μόδα, η τέχνη, η ιατρική και η εστίαση, όπου μπορεί να χρησιμοποιούνται παρανόμως μέρη φυτών και ζώων·

62.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την άμεση κατάσχεση παρακρατηθέντων ειδών, καθώς και τη φροντίδα και την επανεγκατάσταση ζωντανών ειδών που έχουν παρακρατηθεί ή κατασχεθεί σε κέντρα προστασίας ζώων· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κέντρα διάσωσης άγριων ειδών που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικά πρότυπα· καλεί ακόμη την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για τα κέντρα διάσωσης άγριων ειδών·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια για τη μεταχείριση ζωντανών ειδών που έχουν κατασχεθεί σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του ψηφίσματος 10.7 της διάσκεψης της σύμβασης CITES (RevCoP15)· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν όλα τα ζωντανά ζώα που κατάσχουν στο σύστημα EU-TWIX και ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται ετήσιες συνοπτικές εκθέσεις, καθώς και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η κατάρτιση των αξιωματούχων επιβολής περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ευημερία και την ασφάλεια κατά τη μεταχείριση ζωντανών ζώων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δεσμεύσουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για τα κέντρα διάσωσης άγριων ειδών·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης συστημάτων «θετικού καταλόγου» ειδών, βάσει του οποίου τα εξωτικά είδη θα αξιολογούνται αντικειμενικά και σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια για την ασφάλεια και την καταλληλότητά τους ως προς την εμπορία και τη δυνατότητα να αποτελέσουν ζώα συντροφιάς·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0031.
(2) ΕΕ L 75 της 19.3.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
(4) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 77 της 24.3.2009, σ. 1.
(7) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28.
(8) ΕΕ L 94 της 9.4.1999, σ. 24.
(9) ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.
(10) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου