Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2076(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0303/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0303/2016

Keskustelut :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0454

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 52k
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg
EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2016 EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (2016/2076(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi” (COM(2016)0087),

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvästä rikollisuudesta(1),

–  ottaa huomioon luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan CITES-yleissopimuksen, jonka EU pani täytäntöön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 338/97 ja asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetulla komission asetuksella (EY) N:o 865/2006,

–  ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/451 Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES)(2),

–  ottaa huomioon korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen vuodelta 2003,

–  ottaa huomioon vuoden 2000 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta,

–  ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja yleissopimuksen Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta (Bernin yleissopimus),

–  ottaa huomioon YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön vuonna 2016 laatiman raportin maailman luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvästä rikollisuudesta,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 30. heinäkuuta 2015 antaman päätöslauselman nro 69/314 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnasta,

–  ottaa huomioon YK:n ympäristökokouksen päätöslauselman nro 2/14 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta,

–  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuosiksi 2015–2030,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvän rikollisuuden kansainvälisen torjuntayhteistyön, johon osallistuvat CITES, Interpol, UNODOC, Maailmanpankki ja Maailman tullijärjestö,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa käsitelleessä konferenssissa Lontoossa 2014 allekirjoitetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaa kuljetusalalla koskevan vuonna 2016 annetun Buckinghamin palatsin julkilausuman,

–  ottaa huomioon puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/2010(3) ja asiaa koskevan vuonna 2016 julkaistun komission täytäntöönpanokertomuksen,

–  ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29. syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008(4),

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1185/2003 hainevien irrottamisesta aluksella, sellaisena kuin se on muutettuna 12. kesäkuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 605/2013(5), sekä 5. maaliskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 206/2009(6), joka mahdollistaa sen, että 20 kilogrammaa kalatuotteita voidaan tuoda henkilökohtaiseen käyttöön,

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksella (EY) N:o 768/2005 perustetun Euroopan kalastuksenvalvontaviraston merkityksen vedessä elävien lajien laittoman pyynnin ja myynnin torjunnassa,

–  ottaa huomioon ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19. marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/99/EY(7),

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa 29. maaliskuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/22/EY(8),

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY(9),

–  ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY(10),

–  ottaa huomioon parlamentin politiikkayksikön maaliskuussa 2016 ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta julkaiseman tutkimuksen luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvästä rikollisuudesta,

–  ottaa huomioon Natura 2000 -verkoston, joka kattaa harvinaisten ja uhanalaisten lajien keskeiset lisääntymis- ja lepopaikat sekä tiettyjä harvinaisia luontotyyppejä, jotka suojellaan niiden itsensä vuoksi,

–  ottaa huomioon EU:n toimia ympäristörikosten torjumiseksi (EFFACE) koskevasta vuonna 2014 toteutetusta tutkimushankkeesta laaditun raportin,

–  ottaa huomioon terrorismin rahoituksen torjunnasta 12. helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunnan 4. maaliskuuta 2003 antaman raportin YK:n pääsihteerille: ”Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources”,

–  ottaa huomioon EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan torjumiseksi 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Interpolin vuonna 2016 laatiman nopean toiminnan arvion ympäristörikosten kasvusta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, kalatalousvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8‑0303/2016),

A.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisuutta, jonka vuosittaisen arvon arvioidaan olevan 20 miljardia euroa ja joka on lisääntynyt viime vuosina, joten se on yksi kaikkein suurimmista ja tuottoisimmista rajat ylittävän rikollisuuden muodoista maailmassa; toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa liittyy läheisesti muuhun vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja rahoittaa sitä;

B.  ottaa huomioon, että biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuinen väheneminen on vakava asia ja merkitsee lajien kuudetta laajamittaista sukupuuttoaaltoa;

C.  ottaa huomioon, että maailman biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ovat uhattuina maankäytön muutosten, luonnonvarojen kestämättömän käytön, saastumisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena; ottaa huomioon, että erityisesti monet uhanalaiset lajit ovat entistä suuremman haasteen edessä nopean kaupungistumisen, elinympäristöjen katoamisen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan takia;

D.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomalla kaupalla on kielteisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, nykyisiin ekosysteemeihin, alkuperämaiden luonnonperintöön, luonnonvaroihin ja lajien suojeluun;

E.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on vakava ja kasvava uhka maailmanlaajuiselle turvallisuudelle, poliittiselle vakaudelle, talouden kehitykselle, paikallisille elinkeinoille ja oikeusvaltion periaatteelle, minkä vuoksi se edellyttää strategista ja koordinoitua unionin tason lähestymistapaa, johon osallistuvat kaikki asiaankuuluvat toimijat;

F.  katsoo, että uhanalaisten eläin- ja kasvilajien ja niistä saatavien tuotteiden laittoman kaupan pysäyttäminen on tärkeää, jotta saavutetaan kestävää kasvua koskevat YK:n tavoitteet;

G.  ottaa huomioon, että CITES on vuodesta 1975 voimassa ollut merkittävä kansainvälinen sopimus, joka kattaa 35 000 eläin- ja kasvilajia ja johon kuuluu 183 osapuolta (mukaan luettuina kaikki EU:n jäsenvaltiot ja heinäkuusta 2015 alkaen myös EU itse);

H.  katsoo, että kauppa- ja kehityspolitiikan olisi muun muassa toimittava keinona parantaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, eläinten hyvinvointia ja ympäristönsuojelua;

I.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevan tietojenvaihtovälineen (EU-TWIX) avulla on seurattu luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa luomalla takavarikointitietokanta ja viestintäkanavia Euroopan maiden viranomaisille vuodesta 2005 alkaen;

J.  toteaa, että tietoisuuden ja poliittisen sitoutuneisuuden puute ovat huomattavia esteitä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tehokkaalle torjumiselle;

K.  ottaa huomioon, että Euroopan turvallisuusagendassa 2015–2020 määritellään luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvät rikokset järjestäytyneen rikollisuuden muodoksi, jota on torjuttava unionin tasolla harkitsemalla rikosoikeudellisten lisäsanktioiden asettamista kaikkialla EU:ssa ympäristörikollisuutta koskevan nykyisen lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä;

L.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2015 toteutettu COBRA III -operaatio oli kaikkien aikojen suurin koordinoitu kansainvälinen uhanalaisten lajien laittomaan kauppaan kohdistuva lainvalvonta-operaatio ja että sen seurauksena pidätettiin 139 henkilöä ja suoritettiin yli 247 takavarikkoa, joissa takavarikoitiin norsunluuta, lääkekasveja, sarvikuonon sarvia, muurahaiskäpyjä, ruusupuuta, kilpikonnia ja monia muita kasveja ja eläimiä;

M.  katsoo, että luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien laittomien tuotteiden kysyntä kohdemarkkinoilla edistää korruptiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan toimitusketjussa;

N.  toteaa, että Eurooppa on luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan merkittävä kohdemarkkina-alue ja kauttakulkureitti, mutta myös alue, jolta tiettyjä eurooppalaisia eläin- ja kasvilajeja hankitaan laitonta kauppaa varten;

O.  ottaa huomioon, että YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunnan huhtikuussa 2013 antamassa päätöslauselmassa, jota YK:n talous- ja sosiaalineuvosto kannatti 25. heinäkuuta 2013, rohkaistaan jäsenvaltioita luokittelemaan suojeltavien luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laiton kauppa, johon osallistuu järjestäytyneitä rikollisryhmiä, vakavaksi rikokseksi, joka rinnastetaan ihmiskauppaan ja huumekauppaan;

Yleiset huomautukset

1.  pitää myönteisenä komission toimintasuunnitelmaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi, koska siinä korostetaan tarvetta koordinoituihin toimiin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan syiden selvittämiseksi, nykyisten sääntöjen täytäntöön panemiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi tehokkaasti sekä alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaiden välisen maailmanlaajuisen yhteistyön lujittamiseksi;

2.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n virastoja Europolia ja Eurojustia tunnustamaan, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus on vakava ja kasvava uhka, ja puuttumaan asiaan niin nopeasti kuin poliittisesti on mahdollista; korostaa, että tarvitaan kattavia ja koordinoituja lähestymistapoja politiikan kaikilla toimialoilla, kuten kauppa- ja kehityspolitiikassa, ulkoasioissa, liikenteessä ja matkailussa sekä oikeus- että sisäasioissa;

3.  korostaa, että asianmukaisten määrärahojen ja henkilöresurssien määrittäminen ja jakaminen on keskeisen tärkeää, jotta toimintasuunnitelma voidaan panna täytäntöön; painottaa, että EU:n talousarviosta ja jäsenvaltioiden kansallisista talousarvioista on myönnettävä riittävä rahoitus tämän suunnitelman tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

4.  toteaa, että toimintasuunnitelma on tärkeä, mutta korostaa, että siinä on otettu puutteellisesti huomioon vedessä elävät lajit;

5.  vaatii toimintasuunnitelman kaikkien osien täysimääräistä ja oikea-aikaista täytäntöönpanoa, joka ilmentää tarvetta pysäyttää laittomat ja kestämättömät käytännöt ja estää lajien hupeneminen; kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kirjalliset täytäntöönpanokatsaukset sekä laatimaan yksityiskohtaisen seuranta- ja arviointimekanismin edistymisen mittaamiseksi myös jäsenvaltioiden toteuttamien toimien osalta;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan kohdelajien luontotyyppien suojelua ja korostaa, että parempi suojelu olisi varmistettava aloilla, jotka on määritelty haavoittuviksi meriekosysteemeiksi, ekologisesti tai biologisesti merkittäviksi merialueiksi ja Natura 2000 -verkostoon kuuluviksi alueiksi;

7.  kehottaa komissiota perustamaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan koordinaattorin toimiston, jonka esikuvana käytettäisiin ihmiskaupan torjuntatoimia, jotta varmistetaan komission eri yksiköiden ja jäsenvaltioiden välinen yhteistoiminta;

8.  muistuttaa komissiota, että monet vedessä elävät lajit ovat myös vaarassa kuolla sukupuuttoon, mikä vaikuttaa monien ekosysteemien kestävyyteen;

9.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen tieteellisiä tutkimuksia pyydyksiä koskevista teknisistä sovelluksista, joilla vältettäisiin sivusaaliit, kun otetaan huomioon, että niin sivusaaliit kuin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa uhkaavat useita lajeja, muun muassa kilpikonnia;

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan estäminen ja sen perimmäisiin syihin puuttuminen

10.  kehottaa EU:ta, kolmansia maita, sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa käynnistämään kohdennettuja ja koordinoituja tiedotuskampanjasarjoja, joilla pyritään vähentämään luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden laitonta kauppaa koskevaa kysyntää todellisilla ja pitkäaikaisilla yksityisten ja yhteiskunnallisten asenteiden muutoksilla; tunnustaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen keskeisen potentiaalisen roolin toimintasuunnitelman tukemisessa;

11.  kehottaa EU:ta tukemaan aloitteita, joilla edistetään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien lähistöllä asuvien paikallisyhteisöjen vaihtoehtoisten kestävien elinkeinojen kehittämistä, jotka lisäävät säilyttämistoimien paikallisia hyötyjä, minimoivat ihmisen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien välistä konfliktia ja edistävät näistä eläimistä ja kasveista saatuja arvokkaita yhteisötuloja; katsoo, että kyseiset aloitteet yhdessä asianomaisten yhteisöjen kuulemisen jälkeen lisäävät tukea luonnonvaraisten eläin- ja kasvipopulaatioiden ja niiden elinympäristöjen toipumiseen, säilymiseen ja kestävään hallinnointiin;

12.  korostaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelun on oltava keskeinen osa EU:n yleisissä köyhyyden torjuntaa koskevissa strategioissa, ja kehottaa toteuttamaan toimia, joiden avulla paikallisyhteisöt voivat hyötyä suoraan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta osana kolmansien maiden kanssa tehtäviä erilaisia yhteistyösopimuksia;

13.  muistuttaa komissiota, että vedessä elävien lajien laiton kauppa vaikuttaa myös rannikkoyhteisöjen taloudelliseen kehitykseen ja vesiemme ympäristön kestävyyteen;

14.  kehottaa EU:ta puuttumaan kiireellisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ketjussa esiintyvään korruptioon ja kansainvälisten hallintotoimien puutteisiin; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita yhteistyöhön kumppanivaltioiden kanssa YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen puitteissa ja muilla foorumeilla, jotta ongelmaa torjuttaisiin lähtö-, kauttakulku- ja kohdemarkkinoilla; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan täysimääräisesti YK:n korruption vastaista yleissopimusta ja panemaan sen tosiasiallisesti täytäntöön; pitää myönteisenä YK:n yleiskokouksen heinäkuussa 2015 hyväksymään päätöslauselmaan 69/314 sisältyvän 10 artiklan mukaista kansainvälistä sitoutumista korruption torjuntaan;

15.  toteaa, että lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden viranomaisille on tarjottava apua, neuvontaa ja koulutusta tutkinnan, lainvalvonnan ja oikeudellisten menettelyjen suhteen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla; painottaa, että nämä toimet on koordinoitava tehokkaasti kaikkien tässä työssä mukana olevien virastojen kesken; kehottaa EU:ta tukemaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja mahdollistamaan tarvittaessa koulutuksen, erityisvarusteiden ja asiantuntemuksen tarjoamisen;

16.  panee merkille neuvoston 20. kesäkuuta 2016 EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi antamat päätelmät, joissa todetaan, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus on vakava ja kasvava uhka biologiselle monimuotoisuudelle ja ympäristölle kuin myös globaalille turvallisuudelle, oikeusvaltion periaatteelle, ihmisoikeuksille ja kestävälle kehitykselle; pitää erittäin valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole esittäneet selkeitä sitoumuksia; korostaa jäsenvaltioiden ratkaisevaa roolia toimintasuunnitelman täysimääräisessä ja yhtenäisessä täytäntöönpanossa kansallisella tasolla, jotta suunnitelmaan sisältyvät tavoitteet täyttyvät;

17.  kehottaa toimittajavaltioiden hallituksia (i) noudattamaan entistä paremmin oikeusvaltioperiaatetta ja luomaan tehokkaita pelotteita vahvistamalla rikosten tutkintaa, syytteeseenpanoa ja tuomioiden antamista, (ii) antamaan tiukempia lakeja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta ”vakavana rikoksena”, joka ansaitsee saman huomion ja vakavuuden kuin muut kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muodot, (iii) osoittamaan lisää resursseja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseen erityisesti vahvistamalla lainvalvontaa, kaupan valvontaa, seurantaa sekä tullitarkastuksia ja takavarikointeja, (iv) sitoutumaan korruptiota koskevaan nollatoleranssipolitiikkaan;

Täytäntöönpanon ja sen valvonnan tehostaminen

18.  kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevat toimintasuunnitelmat, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot täytäntöönpanosta ja rangaistuksista, sekä julkaisemaan ja vaihtamaan tietoja luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyviin rikoksiin kohdistuvista takavarikoista ja pidätyksistä, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja yhdenmukaiset lähestymistavat jäsenvaltioiden välillä; tukee sellaisen mekanismin perustamista, jolla toimitetaan komissiolle säännöllisesti tietoja ja päivityksiä jäsenvaltioissa tapahtuneista takavarikoista ja pidätyksistä sekä edistetään parhaiden käytäntöjen vaihtamista;

19.  pitää erittäin tärkeänä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevien EU-säännösten täysimääräistä täytäntöönpanoa ja sen valvontaa;

20.  ehdottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta annettavien rangaistusten olisi oltava riittävän ankaria mahdollisten lainrikkojien toiminnan estämiseksi erityisesti alueilla, joilla meren ekosysteemit ovat haavoittuvia tai jotka kuuluvat Natura 2000 ‑verkostoon;

21.  vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että täytäntöönpanon valvonnasta vastaavilla elimillä, syyttäjänvirastoilla ja kansallisilla oikeuslaitoksilla on tarvittavat rahoitus- ja henkilöstöresurssit luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvän rikollisuuden torjuntaan sekä asianmukainen asiantuntemus; kehottaa voimakkaasti komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään pyrkimyksiään kaikkien asianomaisten virastojen ja toimielinten kouluttamiseksi ja niiden tietoisuuden lisäämiseksi;

22.  panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin verkko ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi (IMPEL), ympäristöoikeuteen erikoistuneiden syyttäjien eurooppalainen verkosto (ENPE), ympäristöoikeuteen erikoistuneiden tuomareiden eurooppalainen foorumi (EUFJE) ja ympäristörikollisuutta käsittelevä eurooppalainen verkosto (EnviCrimeNet) toimivat tämän asian hyväksi;

23.  panee merkille, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on sisällytetty EU:n turvallisuusagendaan 2015–2020, jossa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan todetaan uhkaavan biologista monimuotoisuutta lähtöalueilla sekä kestävää kehitystä ja alueellista vakautta;

24.  ehdottaa, että jäsenvaltiot investoivat laittomasta kaupasta saamansa sakkotulot luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojeluun ja säilyttämiseen;

25.  kehottaa tehostamaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevaa tiedonkeruuta, lainsäädäntöä, lainvalvontaa ja korruption torjuntaa EU:n jäsenvaltioissa sekä muissa kohde- ja kauttakuljetusmaissa; kehottaa näin ollen komissiota kiinnittämään erityistä huomiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevien kansainvälisten normien soveltamisen hallinto- ja valvontanäkökohtiin;

26.  korostaa, että alan rikollisverkostojen ”muuttoliikkeen” välttämiseksi politiikkojen ja lainsäädäntökehysten yhdenmukaistaminen on erityisen tärkeää luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden torjunnassa;

27.  korostaa tarvetta parantaa elinten välistä yhteistyötä sekä saada aikaan toimiva ja ajoissa toteutettu tietojenvaihto täytäntöönpanosta ja sen valvonnasta vastaavien kansallisten ja EU-tason viranomaisten kesken; kehottaa luomaan strategisia täytäntöönpanon valvontaverkostoja sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa, jotta voidaan helpottaa ja parantaa tätä yhteistyötä; kehottaa jäsenvaltioita perustamaan luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta tutkivia yksiköitä eri virastoihin helpottamaan täytäntöönpanoa;

28.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan Europolille jatkuvaa ja asiaankuuluvaa tiedustelutietoa ja muuta tietoa; vaatii Europolia käsittelemään luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta seuraavassa vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevassa EU:n uhkakuva-arvioinnissa; kehottaa perustamaan Europoliin erityisen luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta tutkivan yksikön, jolla on ylikansalliset valtuudet ja velvollisuudet sekä riittävästi rahoitusta ja henkilöstöä mahdollistamaan tietojen ja analyysien keskittäminen sekä koordinoidut valvontastrategiat ja tutkimukset;

29.  kehottaa komissiota edistämään EU-TWIX-järjestelmää hyväksi osoittautuneena ja hyvin toimivana välineenä, jonka kautta jäsenvaltiot voivat jakaa tietoja, ja sitoutumaan sen pitkän aikavälin rahoitukseen; katsoo, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat olla tärkeässä osassa luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden valvonnassa ja siitä raportoinnissa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötään kyseisen kansalaisjärjestötyön tukemiseksi;

30.  toteaa, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden sekä muun järjestäytyneen rikollisuuden välillä on rahanpesun ja terroristiryhmien ja puolisotilaallisten joukkojen rahoittamisen kaltaisia yhteyksiä ja että laittomien rahavirtojen torjunta kansainvälisellä yhteistyöllä on ensisijainen tehtävä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita käyttämään kaikkia asiaankuuluvia välineitä, rahoitusalan yhteistyö mukaan luettuna, sekä tarkkailemaan ja tutkimaan tässä toiminnassa mukana olevien uusien rahoitustuotteiden ja -käytäntöjen vaikutuksia;

31.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY säännökset ja määrittämään seuraamusten asianmukaisen tason luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden osalta; on huolestunut, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole vielä panneet täytäntöön direktiiviä kokonaisuudessaan, ja kehottaa komissiota arvioimaan täytäntöönpanon tilannetta kussakin jäsenvaltiossa erityisesti rangaistusten suhteen ja antamaan ohjeita; kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen direktiiviä 2008/99/EY erityisesti sen suhteen, kuinka tehokkaasti direktiivillä torjutaan luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta EU:n turvallisuusagendassa määritellyllä ajanjaksolla, ja tekemään ehdotuksen sen tarkistamiseksi asiaankuuluvalla tavalla; kehottaa komissiota SEUT-sopimuksen erityisen vakavaa ja rajatylittävää rikollisuutta koskevan 83 artiklan 1 kohdan mukaisesti ryhtymään toimiin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan liittyviä rikoksia ja rangaistuksia koskevien yhteisten vähimmäissääntöjen vahvistamiseksi ja täytäntöön panemiseksi;

32.  katsoo, että toimintasuunnitelmassa tulisi korostaa entisestään tulliulottuvuutta sekä kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön että unionissa toteutetun täytäntöönpanon parantamisen ja tehostamisen osalta; odottaakin komission vuoden 2016 uudelleentarkastelua, joka koskee EU:n nykyisen oikeudellisen kehyksen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa, ja pyytää, että tämä tarkastelu sisältäisi tullimenettelyjen arvioinnin;

33.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tehokkaasti täytäntöön ja noudattamaan sitä perustana kansainvälisille toimille ja vastavuoroiselle oikeudelliselle avulle sekä tärkeänä askeleena kohti luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden torjumisen yhteistä lähestymistapaa; pitää tässä yhteydessä erittäin valitettavana, että 11 jäsenvaltiota ei vielä ole ratifioinut järjestäytyneen rikollisuuden vastaista YK:n yleissopimusta; vaatii kyseisiä jäsenvaltioita panemaan yleissopimuksen täytäntöön mahdollisimman pian;

34.  toteaa, että luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden torjunta edellyttää johdonmukaisia, vaikuttavia ja varoittavia rikosoikeudellisia rangaistuksia; kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vakavaksi rikokseksi järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen 2 artiklan b kohdan mukaisesti;

35.  ymmärtää, että jäsenvaltioiden oikeuslaitokset ja syyttäjälaitokset tarvitsevat opastusta syytteiden nostamiseen ja tuomioihin liittyvissä kysymyksissä ja että tullilaitokset ja ‑virkailijat tarvitsevat koulutusta EU:n ulkorajoilla; toteaa, että UNEP:n Global Judges ‑ohjelma ja vihreä tullialoitekumppanuus ovat hyviä malleja seurattavaksi;

36.  kehottaa komissiota, asiaankuuluvia EU:n virastoja ja jäsenvaltioita havahtumaan verkossa tapahtuvan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan suuruuteen ja kehittämään ympäristörikos- ja tulliyksiköissään, kyberrikollisuusyksiköiden kanssa tehtävässä koordinoinnissa ja kansalaisjärjestöjen mukaan toimintaan ottamisessa valmiuksia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on kanavat valmiina avun saamiseksi rajojen yli toimivilta kyberrikollisuuteen erikoistuneilta yksiköiltä;

37.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toimimaan yhdessä sosiaalisen median, hakukoneiden ja verkkokaupan järjestelmäalustojen operaattoreiden kanssa ratkaistakseen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa verkossa koskevan ongelman; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan valvontatoimia ja kehittämään toimintalinjoja, jotta voidaan puuttua potentiaaliseen laittomaan toimintaan internetissä; kehottaa tähän liittyen komissiota laatimaan suuntaviivoja luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan verkossa tapahtuvan rikollisuuden aiheuttaman ongelman käsittelemiseksi EU-tasolla;

38.  kehottaa täytäntöönpanon valvonnasta vastaavia EU:n ja jäsenvaltioiden elimiä yksilöimään ja seuraamaan muuntyyppisen vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden muotoja, kuten ihmiskauppaa, ehkäisemistoimia ja toimitusketjun säännönvastaisuuksia koskevan tutkinnan auttamiseksi torjuttaessa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa (muun muassa epäilyttävät kuljetukset ja rahaliikenne);

39.  pitää myönteisenä, että EU osallistui COP17-kokoukseen ensimmäistä kertaa CITES-sopimuksen sopimuspuolena ja että EU ja jäsenvaltiot osoittavat voimakasta sitoutumista CITES-sopimukseen ja rahoittavat sitä merkittävästi;

40.  panee tyytyväisenä merkille YK:n ympäristöohjelman asiantuntijoiden suorittaman tarkasteluprosessin, jossa pyritään luomaan yleisesti tunnustettu määritelmä ympäristörikokselle; panee tältä osin merkille, että erilaisten ympäristörikostyyppien väliset oikeudelliset rajat ovat usein epäselvät, mikä voi vähentää tosiasiallisia syytteeseenpano- ja rankaisemismahdollisuuksia;

Globaalin kumppanuuden vahvistaminen

41.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan toimitusketjun lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden kanssa käytävää vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä antamaan niille teknistä ja diplomaattista tukea; katsoo, että EU:n on autettava kolmansia maita kansainvälisellä tasolla luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa ja tuettava välttämättömien lainsäädäntökehysten kehittämistä kahden- ja monenvälisillä sopimuksilla;

42.  korostaa, että laajalle levinnyt korruptio, institutionaaliset heikkoudet, valtion rapautuminen, hallinnolliset virheet ja lievät rangaistukset luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvista rikoksista ovat suuria haasteita, joihin on vastattava, jotta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kansainvälistä kauppaa voidaan torjua tehokkaasti; kehottaa EU:ta tukemaan kehitysmaita, kun nämä yrittävät vähentää salametsästyksen kannustimia parantamalla taloudellisia mahdollisuuksia ja edistämällä hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltion periaatetta;

43.  kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia valtioita tutkimaan entistä järjestelmällisemmin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan sekä alueellisten konfliktien tai terrorismin välisiä yhteyksiä;

44.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan tarkistetun varainhoitoasetuksen 187 artiklan mukaisesti erityisrahaston tai vastaavan mekanismin tavoitteena turvata suojelualueet ja torjua luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa ja salametsästystä osana luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaa koskevaa toimintasuunnitelmaa;

45.  kehottaa EU:ta lisäämään kehitysyhteistyövälineen ja Euroopan kehitysrahaston kautta annettavaa rahallista ja teknistä apua, jotta kehitysmaat ja erityisesti maat, joilla ei ole riittäviä resursseja lainvalvontaan ja syytteiden nostamiseen salakuljettajia vastaan, voivat panna täytäntöön luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevat kansalliset asetukset CITES-suositusten mukaisesti;

46.  kehottaa komissiota toimintasuunnitelman prioriteetti 1:n mukaisesti harkitsemaan kumppanuusvälineen puitteissa rahoituksen osoittamista aloitteille, jotka tähtäävät luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien laittomien tuotteiden kysynnän vähentämiseen keskeisillä markkinoilla; korostaa, että kansalaisyhteiskunnan osallistumisella EU:n vapaakauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa esitettyihin seurantarakenteisiin voi olla merkittävä rooli tässä yhteydessä;

47.  korostaa, että EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden yhteydessä olisi nostettava esille arkaluontoinen kysymys luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, kuten norsunluun, sarvikuonon sarvien ja tiikerinluiden, kasvavasta kysynnästä, joka on todellinen uhka näiden lajien ja yleisesti biologisen monimuotoisuuden säilymiselle;

48.  kehottaa komissiota sisällyttämään kaikkiin EU:n kauppasopimuksiin ja -neuvotteluihin pakolliset ja valvottavissa olevat kestävän kehityksen luvut, joissa mainitaan erityisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan pysäyttäminen kaikilla talouden aloilla; kehottaa komissiota sisällyttämään täytäntöönpanokertomuksiin analyysit näistä säännöksistä; kehottaa komissiota korostamaan GSP+-järjestelmän yhteydessä CITES-sopimuksen täytäntöönpanoa ja luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden torjuntatoimia;

49.  toteaa, että korruptio on yksi keskeinen luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla ja näistä saaduilla tuotteilla käytävän laittoman kaupan mahdollistaja ja osatekijä; pitää myönteisenä komission ”Kaikkien kauppa” -strategiaa, jossa sitoudutaan sisällyttämään kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin kunnianhimoisia määräyksiä korruption ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan suorien ja epäsuorien vaikutusten torjumiseksi; kehottaa näin ollen komissiota kiinnittämään erityistä huomiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevien kansainvälisten sääntöjen soveltamisen hallinto- ja valvontatekijöihin;

50.  kehottaa EU:ta tutkimaan WTO:n puitteissa, miten maailmanlaajuista kauppaa ja ympäristöä koskevat järjestelmät voisivat tukea toisiaan paremmin, etenkin WTO:n ja monenvälisten ympäristösopimusten välisen yhdenmukaisuuden vahvistamista koskevan meneillään olevan työn yhteydessä, sekä kun otetaan huomioon kaupan helpottamista koskeva sopimus, joka avaa uusia väyliä tulliviranomaisten, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta vastaavien viranomaisten ja kauppaviranomaisten väliselle yhteistyölle erityisesti kehitysmaissa; katsoo, että olisi tutkittava uusia mahdollisuuksia WTO:n ja CITESin väliselle yhteistyölle erityisesti tarjoamalla kehitysmaiden viranomaisille kauppaan ja ympäristöön liittyvää teknistä apua ja auttamalla niihin liittyvien valmiuksien kehittämisessä;

51.  korostaa täytäntöönpanon valvontaketjun organisaatioiden kansainvälisen yhteistyön merkitystä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan edelleen luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden kansainvälistä torjuntayhteistyötä (ICCWC); pitää myönteisenä kaikkea tällaisen tuen lisäämistä muun muassa tarjoamalla rahoitusta ja erityisasiantuntemusta, joilla mahdollistetaan valmiuksien kehittäminen sekä edistetään tietojen ja tiedustelutietojen vaihtoa ja tuetaan täytäntöönpanon valvontaa ja noudattamista; kehottaa komissiota käyttämään ICCWC-indikaattoreita arvioidakseen kolmansille maille myönnettävän EU-rahoituksen tehokkuutta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa, jotta voidaan helpottaa kehitysrahoituksen yhdenmukaista ja luotettavaa arviointia;

52.  panee tyytyväisenä merkille kansainväliset lainvalvontaoperaatiot, kuten COBRA III, jonka ansiosta suuri määrä luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavia laittomia tuotteita takavarikoitiin, niillä kauppaa tekeviä pidätettiin ja annettiin lisää näkyvyyttä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomalle kaupalle vakavan järjestäytyneen rikollisuuden muotona;

53.  kehottaa jäsenvaltioita lisäämään CITES-rahoitusta, jotta järjestö voi laajentaa seurantatehtäväänsä ja lajien nimeämistä; pitää tältä osin valitettavana, että kuudella jäsenvaltiolla on vuosilta 1992–2015 rästissä maksuja CITESille;

54.  pitää myönteisenä myös sitä, että toimintasuunnitelma on merkittävä askel kohti niiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, jotka kuuluvat kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030, jonka valtionpäämiehet hyväksyivät YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2015;

EU kohdemarkkinana, lähtömaana ja kauttakulkupaikkana

55.  toteaa, että CITES, EU:n puutavara-asetus ja laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskeva EU:n sääntelykehys ovat tärkeitä välineitä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kansainvälisen kaupan sääntelyssä; on kuitenkin huolestunut asianmukaisen täytäntöönpanon ja sen valvonnan puutteesta ja kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yhteisiä ja koordinoituja pyrkimyksiään tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi; on myös huolissaan eri lajeja ja toimijoita koskevista aukoista nykyisessä sääntelyssä; kehottaa EU:ta siksi tarkastelemaan uudelleen nykyistä lainsäädäntökehystä, jotta sitä täydennettäisiin kiellolla kolmansissa maissa laittomasti korjattujen tai hankittujen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien asettamisesta saataville, asettamisesta markkinoille, kuljetuksesta, hankkimisesta ja omistamisesta; katsoo, että kyseisellä lainsäädännöllä voitaisiin yhdenmukaistaa EU:n nykyistä kehystä ja että lainsäädännön ylikansallisilla vaikutuksilla voi olla merkittävä rooli luonnonvaraisten eläinten ja kasvien maailmanlaajuisen laittoman kaupan vähentämisessä; korostaa tältä osin, että kyseisen lainsäädännön on oltava täysin avoin kolmannessa maassa laittomaksi määritellyn lajin kauppakieltojen suhteen, jotta laillista kauppaa tekevillä tahoilla on oikeusvarmuus;

56.  korostaa, että metsästysmuistojen keräämiseen perustuva metsästäminen on vaikuttanut osaltaan CITESin liitteissä I ja II lueteltujen uhanalaisten lajien laajamittaiseen heikkenemiseen, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ennalta varautuvan lähestymistavan metsästysmuistojen tuonnin osalta, kun kyseessä on luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevissa EU:n asetuksissa suojellut lajit, ja tukemaan metsästysmuistojen tuontia jäsenvaltioihin koskevien EU:n säännösten lujittamista edelleen sekä edellyttämään lupaa kaikkien asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B luetelluista lajeista peräisin olevien metsästysmuistojen tuonnille;

57.  panee tyytyväisenä merkille vuonna 2016 annetun Buckinghamin palatsin julkilausuman, jossa sen allekirjoittaneet lentoyhtiöt, kuljetusliikkeet, satamaoperaattorit, tullivirastot, hallitustenväliset järjestöt ja suojelujärjestöt sitoutuvat nostamaan kuljetusalan normeja keskittyen tietojen vaihtoon, henkilöstön koulutukseen, teknologisiin parannuksiin ja resurssien jakamiseen yritysten ja järjestöjen välillä koko maailmassa; kehottaa kaikkia osapuolia täyttämään nämä sitoumukset kokonaisuudessaan; kannustaa jäsenvaltioita edistämään Buckinghamin palatsin julkilausumaa vastaavia vapaaehtoisia sitoumuksia muilla aloilla ja etenkin rahoitus- ja verkkokauppa-aloilla;

58.  kehottaa kieltämään EU:n laajuisesti norsunluun (yleissopimuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta peräisin oleva norsunluu mukaan luettuna) ja sarvikuonon sarvien kaupan, viennin tai uudelleenviennin Euroopan unionista tai unionissa kokonaan ja välittömästi; kehottaa luomaan mekanismin, jolla arvioidaan tarvetta toteuttaa vastaavia rajoituksia muiden uhanalaisten lajien osalta;

59.  panee merkille, että laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta annetulla unionin asetuksella on ollut vaikutusta; toteaa kuitenkin, että asetuksen täytäntöönpanon olisi oltava määrätietoisempaa, jotta varmistetaan, ettei unionin markkinoille pääse laittomasti pyydettyä kalaa; ehdottaa, että unionin jäsenvaltioiden olisi oltava johdonmukaisempia ja tehokkaampia (varsinkin korkean riskin maina pidetyistä maista peräisin olevien) saaliiden dokumentoinnin (saalistodistusten) ja lähetysten tarkastuksissa sen varmistamiseksi, että kala on pyydetty laillisesti;

60.  korostaa, että on tärkeää varmistaa yksityisen sektorin osallistuminen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan itsesääntelyn ja yritysten yhteiskuntavastuun kautta; pitää toimitusketjun jäljitettävyyttä keskeisenä laillisen ja kestävän kaupan kannalta riippumatta siitä, onko se kaupallista vai ei-kaupallista; korostaa, että yhteistyötä ja koordinointia tarvitaan kansainvälisellä tasolla sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, ja kehottaa EU:ta lujittamaan olemassa olevia valvontavälineitä, jäljitettävyysmekanismien käyttäminen mukaan luettuna; katsoo, että kuljetusalan olisi oltava keskeisessä roolissa esimerkiksi ennakkovaroitusjärjestelmän täytäntöönpanon myötä; panee merkille julkisten ja yksityisten kumppanuuksien merkittävän potentiaalisen roolin tässä yhteydessä;

61.  kehottaa asetuksessa (EY) N:o 338/97 edellytettyjen rajatarkastusten lisäksi jäsenvaltioita ottamaan käyttöön maakohtaisen vaatimustenmukaisuuden valvonnan, jonka puitteissa tarkastetaan säännöllisesti kauppiaat ja luvanhaltijat, kuten lemmikkieläinkaupat, kasvattajat, tutkimuskeskukset ja taimitarhat, ja johon sisältyy valvontaa muodin, taiteen, lääketieteen ja pitopalvelujen kaltaisilla aloilla, joilla saatetaan käyttää laittomia kasvien ja eläinten osia;

62.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että haltuun saadut kasvit ja eläimet takavarikoidaan välittömästi ja että elävien yksilöiden hoito ja luontoon palauttaminen tapahtuu lajille ominaisissa vastaanottokeskuksissa; kehottaa komissiota antamaan ohjeita, joilla huolehditaan siitä, että jäsenvaltioiden käyttämät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien vastaanottokeskukset täyttävät tarvittavat normit; kehottaa edelleen EU:ta ja jäsenvaltioita antamaan eläinten vastaanottokeskuksille riittävästi määrärahoja;

63.  kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään kansallisia suunnitelmia takavarikoitujen elävien yksilöiden käsittelemiseksi CITES-päätöslauselman 10.7 (Rev. CoP15) liitteen 3 mukaisesti; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi raportoitava kaikista takavarikoiduista elävistä yksilöistä EU-TWIX-tietokantaan ja että vuotuiset yhteenvetoraportit olisi julkaistava; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että täytäntöönpanon valvontaviranomaisten koulutukseen sisällytetään elävien eläinten käsittelyyn liittyvät hyvinvointia ja turvallisuutta koskevat näkökohdat; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita antamaan eläinten vastaanottokeskuksille riittävästi määrärahoja;

64.  kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan ns. positiiviluetteloon perustuvaa lajijärjestelmää, jossa eksoottisten lajien turvallisuus ja soveltuvuus kaupan kohteeksi ja lemmikkieläimeksi arvioidaan objektiivisesti ja tieteellisten kriteerien perusteella;

o
o   o

65.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0031.
(2)EUVL L 75, 19.3.2015, s. 1.
(3)EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23.
(4)EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.
(5)EUVL L 181, 29.6.2013, s. 1.
(6)EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1.
(7)EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.
(8)EYVL L 94, 9.4.1999, s. 24.
(9)EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.
(10)EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö