Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2076(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0303/2016

Predkladané texty :

A8-0303/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0454

Prijaté texty
PDF 387kWORD 57k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg
Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (2016/2076(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín (COM(2016)0087),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch(1),

–  so zreteľom na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „CITES“), ktorý sa v EÚ vykonáva nariadením Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97,

–  so zreteľom na Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/451 zo 6. marca 2015 o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)(2),

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu z roku 2000,

–  so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite (CBD) a Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor),

–  so zreteľom na globálnu správu Úradu Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) o trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov z roku 2016,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia č. 69/314 z 30. júla 2015 o boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia č. 2/14 o nelegálnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi a výrobkami pochádzajúcimi z voľne žijúcich druhov,

–  so zreteľom na ciele Organizácie spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja na obdobie 2015 – 2030,

–  so zreteľom na Medzinárodné združenie pre boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (ďalej len „ICCWC“), ktoré združuje CITES, Interpol, UNODC, Svetovú banku a Svetovú colnú organizáciu,

–  so zreteľom na deklaráciu o nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi podpísanú na konferencii, ktorá sa uskutočnila v Londýne v roku 2014,

–  so zreteľom na deklaráciu z Buckinghamského paláca z roku 2016 o prevencii nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi v odvetví dopravy,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva(3), a na správu Komisie o jeho plnení z roku 2016,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (ďalej len „NNN rybolov“)(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 605/2013 z 12. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel(5) a nariadenie Komisie (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009(6), ktorým sa povoľuje dovoz 20 kg produktov rybolovu na osobnú spotrebu,

–  so zreteľom na význam Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva zriadenej nariadením Rady (ES) č. 768/2005 v boji proti nezákonnému lovu a predaju vodných druhov,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva(7),

–  so zreteľom na smernicu Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách(8),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva(9),

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín(10),

–  so zreteľom na štúdiu o trestných činoch týkajúcich sa voľne žijúcich druhov uverejnenú tematickou sekciou pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín z marca 2016,

–  so zreteľom na sieť Natura 2000, ktorá zahŕňa významné miesta na párenie a miesta na oddych pre vzácne a ohrozené druhy, ako aj niektoré vzácne typy biotopov, ktoré sú chránené ako také,

–  so zreteľom na správu z roku 2014 o výskumnom projekte o opatreniach EÚ v oblasti boja proti environmentálnej trestnej činnosti (EFFACE),

–  so zreteľom na závery Rady z 12. februára 2016, o boji proti financovaniu terorizmu,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu zo 4. marca 2003 s názvom „Nezákonné obchodovanie s chránenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a nezákonný prístup ku genetickým zdrojom“,

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi,

–  so zreteľom na hodnotenie rýchlej reakcie z roku 2016 s názvom „Nárast environmentálnych trestných činov“, ktoré vypracoval Program OSN pre životné prostredie (UNEP) a Interpol,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rybárstvo a Výboru pre právne veci (A8-0303/2016),

A.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je organizovaná medzinárodná trestná činnosť, ktorej hodnota sa odhaduje na 20 miliárd EUR ročne a ktorá v uplynulých rokoch ešte vzrástla a stala sa jednou z najlukratívnejších foriem nezákonného obchodovania vo svete; keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi financuje ďalšie formy závažnej a organizovanej trestnej činnosti a je s nimi úzko späté;

B.  keďže strata globálnej biodiverzity je vážna, pričom zodpovedá šiestej vlne masového vymierania druhov,

C.  keďže globálna biodiverzita a ekosystémové služby sú ohrozené v dôsledku zmeny využívania pôdy a neudržateľného využívania prírodných zdrojov, znečistenia a zmeny klímy; keďže predovšetkým kvôli rýchlej urbanizácii, strate biotopov a nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi čelia mnohé ohrozené druhy väčším problémom než v minulosti;

D.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi má výrazne negatívne vplyvy na biodiverzitu, existujúce ekosystémy, prírodné dedičstvo krajiny pôvodu, prírodné zdroje a zachovanie druhov;

E.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je vážnou a narastajúcou hrozbou pre celosvetovú bezpečnosť, politickú stabilitu, hospodársky rozvoj, miestne zdroje obživy a uplatňovanie zásady právneho štátu, a preto si vyžaduje strategický koordinovaný prístup EÚ za účasti všetkých príslušných aktérov;

F.  keďže zastavenie nezákonného obchodovania s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov a s výrobkami pochádzajúcimi z nich je nevyhnutné, aby sa mohli dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

G.  keďže CITES je hlavnou medzinárodnou dohodou, ktorá pokrýva 35 000 živočíšnych a rastlinných druhov a je v platnosti od roku 1975, pričom ju podpísalo 181 zmluvných strán (vrátane všetkých členských štátov EÚ a od júla 2015 aj samotnej EÚ);

H.  keďže obchodné a rozvojové politiky by mali okrem iného slúžiť ako prostriedok na zlepšenie dodržiavania ľudských práv, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia;

I.  keďže v rámci projektu výmeny informácií o obchode s voľne žijúcimi druhmi v rámci EÚ (EU-TWIX) sa od roku 2005 sleduje nezákonný obchod s voľne žijúcimi druhmi prostredníctvom databázy zaistených artiklov a prostredníctvom komunikačných kanálov medzi úradníkmi v európskych krajinách;

J.  keďže nedostatok povedomia a politickej angažovanosti sú hlavnými prekážkami účinného boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

K.  keďže európsky program v oblasti bezpečnosti na obdobie rokov 2015 až 2020 identifikuje trestnú činnosť páchanú v oblasti voľne žijúcich druhov ako formu organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa musí riešiť na úrovni EÚ tým, že sa zváži zavedenie ďalších trestných sankcií v celej EÚ prostredníctvom revízie existujúcich právnych predpisov v oblasti environmentálnej trestnej činnosti;

L.  keďže operácia COBRA III, ktorá prebehla v máji 2015, bola vôbec najväčšou koordinovanou medzinárodnou operáciou presadzovania práva zameranou na nezákonný obchod s ohrozenými druhmi a jej výsledkom bolo 139 zatknutí a viac ako 247 prípadov zaistenia materiálu vrátane slonoviny, liečivých rastlín, rohov nosorožca, šupinavcov, palisandrového dreva, korytnačiek a mnohých ďalších exemplárov rastlín a živočíchov;

M.  keďže dopyt po nelegálne získaných výrobkoch z voľne žijúcich druhov v cieľových trhoch podporuje korupciu naprieč celým dodávateľským reťazcom nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

N.  keďže EÚ je významným cieľovým trhom a tranzitnou trasou pre nezákonný obchod s voľne žijúcimi druhmi, ale aj zdrojom obchodovania s určitými európskymi ohrozenými druhmi fauny a flóry;

O.  keďže v rezolúcii Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu z apríla 2013, ktorú schválila Hospodárska a sociálna rada OSN 25. júla 2013, sa členské štáty vyzývajú, aby nezákonné obchodovanie s chránenými voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín zo strany organizovaných zločineckých skupín klasifikovali ako závažnú trestnú činnosť, čím by sa jej prisudzovala rovnaká váha ako obchodovaniu s ľuďmi a drogami;

Všeobecné poznámky

1.  víta akčný plán Komisie proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, v ktorom sa zdôrazňuje potreba koordinovaných opatrení na riešenie príčin obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, účinné vykonávanie a presadzovanie existujúcich pravidiel a posilnenie globálnej spolupráce medzi krajinami pôvodu a tranzitnými a cieľovými krajinami;

2.  vyzýva Komisiu, členské štáty, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a agentúry EÚ Europol a Eurojust, aby uznali, že trestná činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov je vážnou a rastúcou hrozbou a aby sa ňou zaoberali s najväčšou politickou naliehavosťou; zdôrazňuje potrebu komplexných a koordinovaných prístupov v jednotlivých oblastiach politík vrátane obchodu, rozvoja, zahraničných vecí, dopravy a cestovného ruchu a spravodlivosti a vnútorných vecí;

3.  zdôrazňuje, že identifikácia a pridelenie príslušných finančných a ľudských zdrojov má zásadný význam pre vykonávanie akčného plánu; zdôrazňuje, že je potrebné v rozpočte EÚ a v národných rozpočtoch vyčleniť potrebné finančné zdroje, ktorými by sa zabezpečilo účinné vykonávanie tohto plánu;

4.  uznáva dôležitosť akčného plánu, ale zdôrazňuje jeho nedostatky, pokiaľ ide o začlenenie morských druhov;

5.  trvá na plnom a včasnom vykonávaní všetkých prvkov akčného plánu, aby odrážal naliehavú potrebu zabrániť nezákonným a neudržateľným praktikám a predišiel ďalšiemu poklesu počtu druhov; vyzýva Komisiu, aby každoročne písomne informovala Európsky parlament a Radu o aktuálnej situácii a stanovila detailný mechanizmus neustáleho monitorovania a hodnotenia s cieľom merania pokroku vrátane opatrení prijatých členskými štátmi;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby lepšie zvýšili ochranu biotopov cieľových druhov, a zdôrazňuje, že by sa mala zabezpečiť zvýšená ochrana v oblastiach označených ako zraniteľné morské ekosystémy, ekologicky alebo biologicky významné morské oblasti a lokality siete Natura 2000;

7.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila osobitný úrad koordinátora pre nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi, ktorý bude zodpovedať modelu používanému v prípade boja proti obchodovaniu s ľuďmi, s cieľom zabezpečiť spoločné úsilie rôznych útvarov Komisie a členských štátov;

8.  pripomína Komisii, že aj mnohým vodným druhom hrozí vyhynutie, čo ovplyvní udržateľnosť mnohých ekosystémov;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali vedecké štúdie o technologických úpravách rybárskeho výstroja s cieľom zabrániť vedľajšiemu úlovku, vzhľadom na skutočnosť, že mnoho druhov vrátane korytnačiek je okrem nezákonného obchodovania so zvieratami ohrozených aj vedľajším úlovkom;

Zamedzenie obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a riešenie jeho základných príčin

10.  požaduje cielenú a koordinovanú sériu osvetových kampaní zo strany EÚ, tretích krajín, zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti s cieľom znížiť dopyt súvisiaci s nezákonným obchodom s produktmi z voľne žijúcich druhov prostredníctvom skutočnej a trvalej zmeny správania na úrovni jednotlivcov a spoločenstva; uznáva úlohu, ktorú môžu zohrávať organizácie občianskej spoločnosti pri podpore akčného plánu;

11.  vyzýva EÚ, aby podporovala iniciatívy zamerané na rozvoj alternatívnych udržateľných zdrojov obživy pre vidiecke komunity v blízkosti voľne žijúcich druhov, čo povedie k zvýšeniu prínosov ochranných opatrení na miestnej úrovni, minimalizovaniu konfliktov medzi ľuďmi a voľne žijúcimi druhmi a presadzovaniu voľne žijúcich druhov ako cenného príjmu pre komunity; vyjadruje presvedčenie, že ak sa tieto iniciatívy budú prijímať na základe konzultácií s príslušnými spoločenstvami, budú viesť k väčšej podpore zachovania a prispejú k obnove, zachovaniu a trvalo udržateľnému riadeniu populácií týchto druhov a ich biotopov;

12.  zdôrazňuje, že ochrana voľne žijúcich druhov musí byť kľúčovým prvkom globálnych stratégií EÚ na zníženie chudoby, a žiada, aby sa do rôznych dohôd o spolupráci rokovaných s tretími krajinami začlenili opatrenia, ktoré miestnym spoločenstvám umožnia čerpať priame prínosy z ich účasti na ochrane voľne žijúcich druhov;

13.  pripomína Komisii, že nezákonné obchodovanie s vodnými druhmi postihuje aj hospodársky rozvoj pobrežných spoločenstiev a environmentálnu vhodnosť našich vôd;

14.  požaduje, aby EÚ urýchlene riešila korupciu a nedostatky medzinárodných opatrení v oblasti riadenia naprieč reťazcom obchodovania s voľne žijúcimi druhmi; požaduje, aby EÚ a jej členské štáty spolupracovali s partnerskými krajinami prostredníctvom dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (ďalej len „UNCAC“) a na iných fórach v záujme riešenia tohto problému na trhoch pôvodu, tranzitných a cieľových trhoch; vyzýva všetky členské štáty, aby v plnej miere dodržiavali a účinne uplatňovali ustanovenia dohovoru UNCAC; víta medzinárodné záväzky v oblasti boja proti korupcii podľa článku 10 rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 69/314 z júla 2015;

15.  uznáva potrebu poskytovať pomoc, usmernenia a odbornú prípravu orgánom v krajinách pôvodu, tranzitných a cieľových krajinách, pokiaľ ide o vyšetrovanie, presadzovanie práva a súdne postupy na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni; zdôrazňuje, že je potrebné efektívne koordinovať toto úsilie medzi všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na tejto činnosti; žiada EÚ, aby podporila výmenu osvedčených postupov a v prípade potreby umožnila poskytovanie špecializovaného vybavenia a odborných znalostí;

16.  berie na vedomie závery Rady o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi z 20. júna 2016, pričom uznáva, že trestná činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov je vážnou a rastúcou hrozbou pre biodiverzitu a životné prostredie, ako aj pre globálnu bezpečnosť, uplatňovanie zásad právneho štátu, ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj; vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom jasných záväzkov zo strany členských štátov; zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu členských štátov pri úplnom a dôslednom vykonávaní akčného plánu na vnútroštátnej úrovni a pri plnení cieľov stanovených v tejto stratégii;

17.  vyzýva vlády dodávateľských krajín, aby: i) zlepšili fungovanie právneho štátu a vytvorili účinné a odstrašujúce prostriedky zlepšením trestného vyšetrovania, stíhania a ukladania trestov; ii) prijali prísnejšie zákony, v ktorých by sa nedovolené obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi považovalo za „závažný trestný čin“, ktorý si zasluhuje rovnakú pozornosť, ako iné formy nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti; iii) vyčlenili viac zdrojov na boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch, najmä na zlepšenie presadzovania práva, kontrolovanie obchodu, monitorovanie a odhaľovanie a zaisťovanie na hraniciach; iv) sa zaviazali presadzovať politiku nulovej tolerancie voči korupcii;

Zlepšenie vykonávania a presadzovania

18.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli vnútroštátne akčné plány v oblasti obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, v ktorých podrobne uvedú politiky presadzovania a sankcie, a aby v záujme súdržnosti a harmonizácie prístupov medzi členskými štátmi zverejňovali a vymieňali si informácie o zaisťovaní a zatýkaní v súvislosti s trestnou činnosťou v oblasti voľne žijúcich druhov; podporuje zriadenie mechanizmu, prostredníctvom ktorého sa budú Komisii poskytovať pravidelné údaje a aktualizované informácie o zaisťovaní a zatýkaní v členských štátoch;

19.  trvá na úplnom vykonávaní a presadzovaní nariadení EÚ v oblasti nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi;

20.  navrhuje, aby sankcie za nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi, najmä v oblastiach s citlivými morskými ekosystémami alebo oblastiach sústavy Natura 2000, boli dostatočne prísne, s cieľom odradiť potenciálnych páchateľov;

21.  nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, že orgány presadzovania práva, prokuratúra a vnútroštátne súdnictvo budú mať potrebné finančné a ľudské zdroje a odborné znalosti na boj proti trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov; dôrazne nabáda Komisiu a členské štáty k tomu, aby zvýšili svoje úsilie v oblasti odbornej prípravy a zvyšovania povedomia všetkých príslušných subjektov a inštitúcií;

22.  víta úsilie Siete Európskej únie na vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia (IMPEL), Európskej siete prokurátorov pre životné prostredie (ENPE), Európskeho fóra sudcov pre životné prostredie (EUFJE) a policajnej siete so zameraním na boj proti environmentálnej trestnej činnosti (EnviCrimeNet);

23.  berie na vedomie začlenenie nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi do európskeho programu v oblasti bezpečnosti na obdobie rokov 2015 až 2020, v ktorom sa uznáva, že nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi ohrozuje biodiverzitu v oblastiach pôvodu, udržateľný rozvoj a regionálnu stabilitu;

24.  navrhuje, aby členské štáty investovali výnosy z pokút uvalených na nezákonné obchodovanie do oblasti ochrany a zachovania voľne žijúcich živočíchov a rastlín;

25.  vyzýva na radikálnu zmenu, pokiaľ ide o zhromažďovanie spravodajských informácií, tvorbu právnych predpisov, ich presadzovanie a boj proti korupcii, v súvislosti s obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi v členských štátoch a ostatných cieľových a tranzitných krajinách; vyzýva preto Komisiu, aby veľmi pozorne sledovala tieto aspekty správy a monitorovala presadzovanie medzinárodných noriem vo vzťahu k nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

26.  zdôrazňuje, že v záujme predchádzania „migrácii“ zločineckých sietí pôsobiacich v oblasti voľne žijúcich druhov je obzvlášť dôležité zosúladiť politiky a právne rámce v tejto oblasti;

27.  zdôrazňuje potrebu lepšej spolupráce medzi agentúrami a pre fungovanie a včasné zdieľanie údajov medzi agentúrami na vykonávanie a presadzovanie na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; vyzýva na vytvorenie strategických sietí pre presadzovanie na úrovni EÚ a členských štátov s cieľom uľahčiť a zlepšiť túto spoluprácu; vyzýva členské štáty, aby zriadili útvary pre trestnú činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov s cieľom uľahčiť vykonávanie v rámci rôznych agentúr;

28.  vyzýva členské štáty, aby nepretržite poskytovali Europolu relevantné spravodajské informácie a údaje; nalieha na Europol, aby sa trestnou činnosťou páchanou v oblasti voľne žijúcich druhov zaoberal v budúcom hodnotení hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA); požaduje v rámci Europolu zriadenie špecializovaného útvaru pre trestnú činnosť páchanú v oblasti voľne žijúcich druhov s nadnárodnými právomocami, kompetenciami a dostatočnými finančnými a ľudskými zdrojmi, čo umožní centralizovaný zber informácií a analýz a koordinované presadzovanie stratégií a vyšetrovaní;

29.  vyzýva Komisiu, aby podporila systém EU-TWIX ako osvedčený a dobre fungujúci nástroj pre členské štáty zameraný na zdieľanie dát a informácií a na zaistenie dlhodobého finančného záväzku; domnieva sa, že organizácie občianskej spoločnosti môžu zohrávať významnú úlohu pri monitorovaní presadzovania a podávaní správ o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch; žiada ďalšiu spoluprácu EÚ a členských štátov na podporu tohto úsilia zo strany MVO;

30.  poukazuje na prepojenie medzi trestnou činnosťou páchanou v oblasti voľne žijúcich druhov a inými formami organizovanej trestnej činnosti vrátane prania špinavých peňazí a financovania milícií a teroristických skupín a považuje medzinárodnú spolupráci v oblasti boja proti nelegálnym finančným tokom za prioritu; žiada EÚ a členské štáty, aby použili všetky náležité nástroje vrátane spolupráce s finančným sektorom a aby monitorovali a skúmali účinky novo vznikajúcich finančných produktov a postupov, ktoré sú súčasťou tejto činnosti;

31.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali ustanovenia smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a aby stanovili zodpovedajúce úrovne sankcií za trestné činy páchané na voľne žijúcich druhoch; je znepokojený tým, že niektoré členské štáty doposiaľ plne neimplementovali smernicu, a vyzýva Komisiu, aby posúdila implementáciu v každom členskom štáte, najmä pokiaľ ide o pokuty, a aby poskytla usmernenie; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila preskúmanie smernice 2008/99/ES, najmä pokiaľ ide o jej účinnosť v boji proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch, a to v časovom rámci stanovenom v európskom programe v oblasti bezpečnosti, a aby v prípade potreby predložila návrh na jej revíziu; vyzýva Komisiu, aby prijala kroky na vytvorenie a vykonávanie spoločných minimálnych pravidiel vymedzujúcich trestné činy a sankcie v oblasti nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi v súlade s článkom 83 ods. 1 ZFEÚ vo vzťahu k osobitne závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom;

32.  nazdáva sa, že by sa mal viac zdôrazniť colný rozmer akčného plánu s ohľadom na spoluprácu s partnerskými krajinami i na lepšie a účinnejšie vykonávanie v rámci Únie; preto s potešením očakáva preskúmanie vykonávania a presadzovania súčasného právneho rámca na rok 2016, ktoré pripravuje Komisia, a žiada, aby sa v tomto preskúmaní uviedlo aj posúdenie colných postupov;

33.  nalieha na členské štáty, aby účinne vykonávali a dodržiavali Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (ďalej len „UNTOC“) ako základ pre uplatňovanie opatrení na medzinárodnej úrovni a vzájomnej právnej pomoci a ako kľúčový krok smerom k spoločnému koordinovanému prístupu k boju proti trestnej činnosti páchanej v oblasti voľne žijúcich druhov; v tejto súvislosti hlboko ľutuje skutočnosť, že jedenásť členských štátov ešte UNTOC neuplatňuje; vyzýva predmetné členské štáty, aby čo najskôr vykonali dohovor;

34.  domnieva sa, že boj proti trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov si vyžaduje dôsledné, účinné a odradzujúce tresty; nalieha na členské štáty, aby v súlade s článkom 2 písm. b) UNTOC vymedzili obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi ako závažnú formu trestnej činnosti;

35.  uznáva potrebu poskytovania usmernení v oblasti stíhania a vynášania rozsudkov pre súdy a prokurátorov členských štátov a potrebu odbornej prípravy pre colných úradníkov a úradníkov zodpovedných za presadzovanie na miestach vstupu do EÚ; domnieva sa partnerstvo v rámci programu „Globálni sudcovia – Global Judges Programme“ a iniciatívy „Zelené colnice – Green Customs Initiative“ môže slúžiť ako vzor hodný nasledovania;

36.  vyzýva Komisiu, príslušné agentúry EÚ a členské štáty, aby uznali rozsah obchodovania s voľne žijúcimi druhmi na internete a budovali kapacity v rámci útvarov na boj proti environmentálnej trestnej činnosti, koordináciu s útvarmi na boj proti počítačovej kriminalite a interakciu s organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť kanály slúžiace na aktiváciu pomoci cezhraničných jednotiek špecializovaných na počítačovú kriminalitu;

37.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa zapojili do spolupráce s prevádzkovateľmi platforiem sociálnych sietí, vyhľadávačmi a platformami elektronického obchodu v problematike boja proti nezákonnému internetovému obchodu s druhmi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili kontrolné opatrenia a vypracovali politiky s cieľom riešiť potenciálne nezákonnú činnosti na internete; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia o tom, ako riešiť problém online trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov na úrovni EÚ;

38.  vyzýva EÚ a agentúry členských štátov na presadzovanie práva, aby identifikovali a monitorovali vzorce iných foriem závažnej a organizovanej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi, ktorých cieľom je napomáhať činnostiam v oblasti prevencie a vyšetrovania nezrovnalostí v dodávateľskom reťazci v prípade boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, napríklad podozrivé zásielky a finančné transakcie;

39.  víta osobitne skutočnosť, že EÚ sa zúčastnila na 17. konferencii zmluvných strán CITES prvýkrát ako zmluvná strana tohto dohovoru, a víta skutočnosť, že EÚ a členské štáty preukazujú rozhodné odhodlanie a poskytujú CITES významnú finančnú podporu;

40.  víta proces odborného preskúmania UNEP zameraný na stanovenie všeobecne uznávaného vymedzenia pojmu environmentálnej trestnej činnosti; v tejto súvislosti poznamenáva, že právne hranice medzi rôznymi typmi environmentálnych trestných činov sú niekedy nejasné, čo môže znížiť možnosti účinného stíhania a uloženia trestu;

Posilnenie globálneho partnerstva

41.  vyzýva Komisiu a členské štáty na zintenzívnenie dialógu a spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitnými a cieľovými krajinami v reťazci obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a poskytovali im technickú a hospodársku pomoc a diplomatickú podporu; domnieva sa, že EÚ musí konať na medzinárodnej úrovni, ak chce podporovať tretie krajiny v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a prispievať k ďalšiemu rozvoju potrebných právnych rámcov prostredníctvom dvojstranných a viacstranných dohôd;

42.  poukazuje na to, že rozšírená korupcia, inštitucionálna slabosť, erózia štátu, zlé riadenie a slabé sankcie za trestné činy v oblasti ochrany voľne žijúcich druhov sú hlavnými výzvami, ktorými je potrebné sa zaoberať v záujme účinného boja proti nadnárodnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi; nalieha EÚ, aby podporovala rozvojové krajiny v ich úsilí o potláčanie stimulov, ktoré podnecujú pytliactvo, zlepšením hospodárskych príležitostí a podporou dobrej správy vecí verejných a právneho štátu;

43.  vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty a všetky dotknuté štáty, aby systematickejšie skúmali prepojenie medzi obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi a regionálnymi konfliktami alebo terorizmom;

44.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili trustový fond alebo obdobný nástroj podľa článku 187 revidovaného rozpočtového nariadenia o všeobecnom rozpočte Európskej únie s cieľom zabezpečiť ochranu chránených území a bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a pytliactvu, ako súčasť akčného plánu boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

45.  vyzýva EÚ, aby posilnila finančnú a technickú pomoc poskytovanú prostredníctvom nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) a Európskeho rozvojového fondu (ERF), zameranú na pomoc rozvojovým krajinám pri vykonávaní vnútroštátnych predpisov v oblasti ochrany voľne žijúcich druhov v súlade s odporúčaniami uvedenými v dohovore CITES, a to najmä v tých krajinách, ktoré nemajú dostatok zdrojov na presadzovanie právnych predpisov a stíhanie pašerákov;

46.  vyzýva Komisiu, aby v rámci nástroja partnerstva zvážila financovanie iniciatív, ktoré sa v súlade s prioritou 1 akčného plánu zameriavajú na zníženie dopytu po nelegálnych produktoch z voľne žijúcich druhov na dôležitých trhoch; zdôrazňuje, že zapojenie občianskej spoločnosti do monitorovania štruktúr v rámci kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách EÚ môže viesť v tejto súvislosti k významným prínosom;

47.  zdôrazňuje, že v kontexte strategického partnerstva EÚ – Čína je dôležité riešiť citlivú otázku narastajúceho dopytu po produktoch z voľne žijúcich druhov, ako je slonovina, tigrie kosti a rohy nosorožcov, čo predstavuje reálnu hrozbu pre ochranu dotknutých druhov a pre biodiverzitu vo všeobecnosti;

48.  vyzýva Komisiu, aby do všetkých obchodných dohôd EÚ a rokovaní zahrnula záväzné a vymožiteľné kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji, s osobitným odkazom na zastavenie nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi vo všetkých hospodárskych odvetviach, a žiada Komisiu, aby do svojich správ o vykonávaní zahrnula analýzy týchto ustanovení; Naliehavo žiada Komisiu, aby v systéme GSP+ zdôraznila vykonávanie dohovoru CITES a opatrení boja proti trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov;

49.  konštatuje, že korupcia je jedným z hlavných predpokladov a jednou z hlavných príčin nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a produktmi z nich; víta záväzok zakotvený v stratégii Komisie s názvom Obchod pre všetkých (Trade for All), ktorý spočíva v začlenení ambicióznych protikorupčných opatrení zameraných na odstraňovanie priameho a nepriameho dosahu korupcie a obchodovania s voľne žijúcimi druhmi do všetkých budúcich obchodných dohôd; žiada preto, aby Komisia venovala maximálnu pozornosť týmto aspektom správy a monitorovaniu presadzovania medzinárodných noriem týkajúcich sa nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

50.  vyzýva EÚ, aby v rozsahu pôsobnosti rámca WTO preskúmala, ako sa režimy globálneho obchodu a životného prostredia môžu navzájom lepšie podporovať, najmä v súvislosti s prebiehajúcim úsilím o posilnenie súdržnosti medzi WTO a mnohostrannými environmentálnymi dohodami, ako aj v súvislosti s dohodou o uľahčení obchodu, ktorá otvára nové možnosti pre spoluprácu medzi colnými orgánmi, úradníkmi v oblasti voľne žijúcich druhov a obchodu, a to najmä v rozvojových krajinách; domnieva sa, že treba preskúmať ďalšie možnosti spolupráce medzi WTO a dohovorom CITES, najmä z hľadiska poskytovania technickej pomoci a budovania kapacít v otázkach obchodu a životného prostredia pre úradníkov z rozvojových krajín;

51.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu medzinárodnej spolupráce všetkých organizácií v reťazci presadzovania práva; žiada EÚ a členské štáty, aby naďalej podporovali Medzinárodné združenie pre boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (ICCWC); víta každé posilnenie tejto podpory vrátane poskytovania finančných zdrojov a odborných znalostí s cieľom uľahčiť budovanie kapacít zo strany vlád a podporiť výmenu informácií a spravodajských informácií, ako aj podporovať presadzovanie práv a ich dodržiavanie; vyzýva Komisiu, aby využila ukazovatele ICCWC na posúdenie efektívnosti financovania EÚ určeného tretím krajinám na podporu opatrení boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a aby uľahčila jednotné a dôveryhodné posúdenie financovania rozvoja;

52.  víta medzinárodne operácie presadzovania práva, ako sú operácie COBRA III, ktoré vedú k významnému počtu zhabaní nelegálne získaných výrobkoch z voľne žijúcich druhov a zatknutí obchodníkov a umožňujú zvýšené vnímanie nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi verejnosťou ako závažnej organizovanej trestnej činnosti;

53.  vyzýva členské štáty, aby posilnili rozpočet CITES tak, aby organizácia mohla rozšíriť svoju kontrolnú činnosť a označovanie druhov; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že šesť členských štátov má stále nevyrovnané platby voči CITES za roky 1992 až 2015;

54.  víta zároveň skutočnosť, že akčný plán predstavuje dôležitý príspevok k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja stanovených v rámci programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, na ktorom sa dohodli predstavitelia štátov na samite OSN, ktorý sa konal v septembri 2015;

EÚ ako cieľový trh a miesto pôvodu a tranzitu

55.  konštatuje, že dohovor CITES, nariadenie EÚ o dreve a regulačný rámec EÚ NNN rybolov sú dôležité nástroje na reguláciu medzinárodného obchodu s voľne žijúcimi druhmi; je však znepokojený nedostatkom riadneho vykonávania a presadzovania a vyzýva členské štáty, aby v snahe zabezpečiť účinné vykonávanie posilnili svoje spoločné a koordinované úsilie; je ďalej znepokojený medzerami v súčasnom regulačnom rámci, pokiaľ ide o druhy a aktérov; žiada preto EÚ, aby zrevidovala existujúci legislatívny rámec s cieľom doplniť ho o zákaz sprístupnenia a uvedenia na trh, prepravy, nadobúdania a držania voľne žijúcich druhov, ktoré boli nelegálne získané v tretích krajinách, alebo bolo s nimi takto obchodované; domnieva sa, že takéto právne predpisy by mohli zosúladiť existujúci rámec EÚ a že nadnárodný dosah takýchto právnych predpisov by mohol zohrávať kľúčovú úlohu pri celosvetovom znižovaní obchodovania s voľne žijúcimi druhmi; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ak má byť zabezpečená právna istota všetkých aktérov zúčastnených v zákonnom obchode, musia tieto právne predpisy poskytovať úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o akýkoľvek zákaz obchodu s príslušnými druhmi na základe ich nezákonného štatútu v tretej krajine;

56.  zdôrazňuje, že lov trofejí prispel k rozsiahlemu poklesu počtov ohrozených druhov uvedených v prílohách k CITES I a II, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli prístup predbežnej opatrnosti pre dovoz loveckých trofejí druhov z druhov chránených podľa právnych predpisov EÚ v oblasti obchodu s voľne žijúcimi druhmi a aby podporovali ďalšie posilnenie právnych predpisov EÚ, ktoré upravujú dovoz loveckých trofejí do členských štátov EÚ a vyžadovali povolenie na dovoz trofejí všetkých druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97;

57.  víta deklaráciu z Buckinghamského paláca z roku 2016, v ktorej sa signatári z radov spoločností pôsobiacich v leteckej a námornej doprave, prístavných operátorov, colných orgánov, medzivládnych organizácií a charitatívnych organizácií zameraných na ochranu druhov zaviazali k zvýšeniu štandardov v celom odvetví dopravy so zameraním na zdieľanie informácií, odbornú prípravu zamestnancov, technologické zlepšenia a zdieľanie zdrojov naprieč spoločnosťami a organizáciami po celom svete; vyzýva všetky strany, aby plne realizovali záväzky vyplývajúce z deklarácie; nabáda členské štáty, aby podporovali dobrovoľné záväzky podobné záväzkom z deklarácie z Buckinghamského paláca v iných oblastiach, najmä vo finančnom odvetví a v odvetví elektronického obchodu;

58.  vyzýva na úplný a okamžitý zákaz obchodu, vývozu alebo opätovného vývozu slonoviny vrátane slonoviny „pred dohovorom“ a rohov nosorožca na európskej úrovni, a to v rámci EÚ a do destinácií mimo EÚ; vyzýva na vytvorenie mechanizmu na zhodnotenie potreby podobných obmedzení pre iné ohrozené druhy;

59.  poznamenáva, že nariadenie EÚ o zabraňovaní nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, odrádzaní od neho a jeho odstránení dosiahlo určitý účinok, ale trvá na tom, že jeho vykonávanie by malo byť dôraznejšie, s cieľom zabezpečiť, aby na európsky trh neboli umiestňované žiadne nezákonne ulovené ryby; navrhuje, aby členské štáty EÚ dôslednejšie a účinnejšie kontrolovali dokumentácie o úlovku (osvedčenia o úlovkoch) a zásielky (najmä z krajín, ktoré sa považujú za vysokorizikové), aby sa zabezpečilo, že ryby boli ulovené legálne;

60.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa do boja proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zapojil súkromný sektor prostredníctvom samoregulácie a sociálnej zodpovednosti podnikov; považuje vysledovateľnosť v rámci dodávateľského reťazca za zásadnú pre legálny a udržateľný obchod, či už na komerčnom alebo nekomerčnom základe; zdôrazňuje, že je potrebná spolupráca na medzinárodnej úrovni, ako aj medzi verejným a súkromným sektorom, a vyzýva EÚ, aby posilnila existujúce kontrolné nástroje vrátane využitia mechanizmov vysledovateľnosti; domnieva sa, že odvetvie dopravy by malo zohrávať kľúčovú úlohu, napríklad prostredníctvom detekčného systému včasného varovania; berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú môžu v tejto súvislosti zohrávať partnerstvá verejného a súkromného sektora;

61.  okrem toho žiada členské štáty, aby popri hraničných kontrolách požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 338/97 zaviedli vnútroštátne monitorovanie dodržiavania predpisov prostredníctvom pravidelných kontrol obchodníkov a držiteľov povolení, ako sú obchody so zvieratami, šľachtitelia, výskumné centrá a škôlky pre zvieratá vrátane monitorovania obchodu v oblasti módy, umenia, liekov a verejného stravovania, v ktorých sa môžu využívať nelegálne získané časti rastlín a zvierat;

62.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili okamžitú konfiškáciu akýchkoľvek zaistených exemplárov a starostlivosť o zaistené alebo skonfiškované živé exempláre a ich opätovné umiestnenie v domovoch v záchranných centrách pre zvieratá daného druhu; vyzýva Komisiu, aby poskytla usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby záchranné centrá pre voľne žijúce druhy v členských štátoch mali zabezpečený dobrý štandard; ďalej žiada EÚ a jej členské štáty, aby sa zabezpečili dostatočnú finančnú podporu pre záchranné centrá pre zvieratá;

63.  vyzýva členské štáty, aby prijali národné plány pre nakladanie so skonfiškovanými živými druhmi v súlade s prílohou 3 k uzneseniu konferencie CITES10.7 (RevCoP15); zdôrazňuje, že členské štáty by mali oznamovať všetky zadržané živé exempláre systému EU-TWIX a že výročné súhrnné správy by mali byť zverejňované a členské štáty by mali zabezpečiť, aby odborná príprava kontrolných pracovníkov zahŕňala zohľadňovanie dobrých životných podmienok a bezpečnosti pri nakladaní so živými zvieratami; vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa zaviazali k poskytnutiu primeranej finančnej podpory pre záchranné centrá pre voľne žijúce druhy;

64.  vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie systémov „pozitívne vymedzeného zoznamu“ druhov, keďže exotické druhy sa posudzujú objektívne a podľa vedeckých kritérií pre ich bezpečnosť a vhodnosť na obchodovanie a držanie ako domácich zvierat;

o
o   o

65.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0031.
(2) Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.
(4) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.
(8) Ú. v. EÚ L 94, 9.4.1999, s. 24.
(9) Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
(10) Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia