Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2076(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0303/2016

Ingivna texter :

A8-0303/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0454

Antagna texter
PDF 209kWORD 56k
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg
EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter
P8_TA(2016)0454A8-0303/2016

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2016 om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (2016/2076(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelade om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016)0087),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om naturvårdsbrott(1),

–  med beaktande av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), som verkställs i EU genom dels rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, dels kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97,

–  med beaktande av rådet beslut (EU) 2015/451 av den 6 mars 2015 om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)(2),

–  med beaktande av FN:s konvention mot korruption,

–  med beaktande av FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet från 2000,

–  med beaktande av konventionen om biologisk mångfald och konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen),

–  med beaktande av 2016 års rapport World Wildlife Crime Report från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 69/314 av den 30 juli 2015 om åtgärder mot olaglig handel med vilda djur och växter,

–  med beaktande av resolution 2/14 från FN:s miljöprograms (Unep) styrelse om olaglig handel med vilda djur och växter och produkter från vilda djur och växter,

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling 2015–2030,

–  med beaktande av ICCWC (International Consortium on Combating Wildlife Crime), i vilket ingår Cites, Interpol, UNODC, Världsbanken och Världstullorganisationen,

–  med beaktande av den deklaration som 2014 undertecknades vid Londonkonferensen om olaglig handel med vilda djur och växter,

–  med beaktande av Buckingham Palace-deklarationen från 2016 om förebyggande av olaglig handel med vilda djur och växter inom transportsektorn,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden(3), och kommissionens genomföranderapport om denna från 2016,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU)(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 605/2013 av den 12 juni 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg(5), och kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009(6) som tillåter import av 20 kg fiskprodukter för egen konsumtion,

–  med beaktande av betydelsen av Europeiska fiskerikontrollbyrån som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 768/2005 när det gäller bekämpning av olaglig fångst och försäljning av vattenlevande arter,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser(7),

–  med beaktande av rådets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker(8),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar(9),

–  med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(10),

–  med beaktande av utredningsavdelningens undersökning om naturvårdsbrott för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet från mars 2016,

–  med beaktande av Natura 2000-nätverket, som inbegriper viktiga häcknings- och viloplatser för sällsynta och hotade arter, och några sällsynta typer av naturliga livsmiljöer som skyddas i sig,

–  med beaktande av rapporten för forskningsprojektet kring EU:s insatser för att bekämpa miljöbrott (EFFACE) 2014,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 12 februari 2016 om kampen mot finansiering av terrorism,

–  med beaktande av rapporten av den 4 mars 2003 från generalsekreteraren för FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter,

–  med beaktande av FN:s miljöprograms (Unep) och Interpols bedömning av snabbinsatser The Rise of Environmental Crime från 2016,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, fiskeriutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A8-0303/2016), och av följande skäl:

A.  Den olagliga handeln med vilda djur och växter är en organiserad internationell brottslighet som beräknas omsätta cirka 20 miljarder euro per år och som under de senaste åren har ökat i hela världen och blivit en av de största och mest lönsamma formerna av organiserad gränsöverskridande brottslighet. Den olagliga handeln med vilda djur och växter finansierar och är nära kopplad till andra former av grov och organiserad brottslighet.

B.  Förlusten av global biologisk mångfald är allvarlig eftersom den innebär en sjätte våg av massutdöende av arter.

C.  Den globala biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna hotas på grund av förändrad markanvändning, ohållbar användning av naturresurser, föroreningar och klimatförändringar. Framför allt är många utrotningshotade arter mer drabbade än tidigare på grund av den snabba urbaniseringen, förlusten av livsmiljöer och den olagliga handeln med vilda djur och växter.

D.  Den olagliga handeln med vilda djur och växter har en mycket negativ inverkan på den biologiska mångfalden, de befintliga ekosystemen, naturarvet i ursprungsländerna, naturresurserna och arternas bevarande.

E.  Olaglig handel med vilda djur och växter är ett allvarligt och allt större hot mot global säkerhet, politisk stabilitet, ekonomisk utveckling, lokala försörjningsmöjligheter och rättsstatsprincipen, och kräver därför en strategisk, samordnad EU-strategi där alla berörda aktörer deltar.

F.  Ett stopp för olaglig handel med utrotningshotade djur- och växtarter och med produkter framställda av dem är avgörande för att FN:s mål för hållbar utveckling ska kunna uppnås.

G.  Cites är en viktig internationell konvention som omfattar 35 000 djur- och växtarter. Den trädde i kraft 1975 och undertecknades av 183 parter (inklusive samtliga EU-medlemsstater, och i juli 2016 även av EU).

H.  Handels- och utvecklingspolitik bör bland annat bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, djur- och miljöskydd.

I.  EU Trade in Wildlife Information Exchange (EU-TWIX) har sedan 2005 övervakat den olagliga handeln med vilda djur och växter genom att skapa en databas över beslag samt kommunikationskanaler mellan tjänstemän i de europeiska länderna.

J.  Bristen på medvetenhet och politisk vilja står i vägen för en effektiv kamp mot olaglig handel med vilda djur och växter.

K.  EU:s säkerhetsagenda för 2015–2020 identifierar naturvårdsbrott som en form av organiserad brottslighet som måste hanteras på EU-nivå genom att man överväger ytterligare straffrättsliga påföljder över hela EU med hjälp av en översyn av den befintliga lagstiftningen om miljöbrott.

L.  Operation COBRA III genomfördes i maj 2015 och var den största samordnade internationella brottsbekämpningsoperationen någonsin som riktades mot den olagliga handeln med utrotningshotade arter. Den resulterade i 139 gripanden och fler än 247 beslagtaganden, bl.a. elfenben, medicinska växter, noshörningshorn, myrkottar, Dalbergia-arter, sköldpaddor och många andra exemplar av djur och växter.

M.  Efterfrågan på olagliga djur- och växtprodukter på destinationsmarknaderna främjar korruption i leveranskedjan för olaglig handel med vilda djur och växter.

N.  EU är en betydelsefull destinationsmarknad och transitväg för illegal handel med vilda djur och växter, men också en källa till olaglig handel med vissa europeiska utrotningshotade djur- och växtarter.

O.  Resolutionen från FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt från april 2013, som FN:s ekonomiska och sociala råd den 25 juli 2013 ställde sig bakom, uppmanar sina medlemsstater att betrakta olaglig handel med skyddade arter av vilda djur och växter som ett allvarligt brott då organiserade kriminella grupper är inblandade, och att därmed jämställa den med människohandel och narkotikahandel.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan mot den olagliga handeln med vilda djur och växter, i vilken man understryker behovet av samordnade åtgärder för att ta itu med orsakerna bakom den olagliga handeln med vilda djur och växter i syfte att på ett effektivt sätt genomföra och kontrollera efterlevnaden av befintliga regler, och stärka det globala samarbetet mellan ursprungs-, transit- och destinationsländer.

2.  Europaparlamentet vill att kommissionen, medlemsstaterna, Europeiska utrikestjänsten och EU-byråerna Europol och Eurojust ska erkänna att naturvårdsbrott är ett allvarligt och allt större hot och att det är politiskt brådskande att ta itu med detta. Parlamentet betonar behovet av övergripande och samordnade strategier för politikområden såsom handel, utveckling, utrikesfrågor, transport och turism samt rättsliga och inrikesfrågor.

3.  Europarlamentet betonar att det är nödvändigt att fastställa och anslå tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att handlingsplanen ska kunna genomföras. Parlamentet understryker att tillräckliga ekonomiska medel från EU-budgeten och nationella budgetar krävs för att åstadkomma ett effektivt genomförande av planen.

4.  Europaparlamentet erkänner vikten av denna handlingsplan, men betonar dess brister på området för vattenlevande arter.

5.  Europaparlamentet insisterar på vikten av ett fullständigt genomförande i god tid av samtliga delar av handlingsplanen på grund av det akuta behovet att stoppa olaglig och ohållbar praxis och förhindra ytterligare artdöd. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet och rådet årliga skriftliga uppdateringar om genomförandet och att inrätta en löpande noggrann övervaknings- och utvärderingsmekanism för att mäta framstegen, inklusive de insatser som gjorts i medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på ett bättre sätt öka skyddet av livsmiljöer för målarter och betonar att ökat skydd bör säkerställas för områden som betecknas som känsliga marina ekosystem, ekologiskt eller biologiskt betydelsefulla marina områden och områden som hör till Natura 2000-nätverket.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett särskilt samordningsorgan mot olaglig handel med vilda djur och växter baserat på den struktur som används i kampen mot människohandel, i syfte att säkerställa en gemensam insats från kommissionens olika tjänster och medlemsstaterna.

8.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att många vattenlevande arter också är utrotningshotade, vilket kommer att påverka hållbarheten i många ekosystem.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja vetenskapliga studier om tekniska tillämpningar av fiskeredskap i syfte att undvika bifångster med tanke på att många arter, inbegripet sköldpaddor, hotas av såväl bifångster som olaglig handel med vilda djur och växter.

Att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter och angripa själva grundorsakerna

10.  Europaparlamentet efterlyser en riktad och samordnad serie informationskampanjer från EU, tredjeländer, berörda parter och civilsamhället i syfte att minska den efterfrågan som rör olaglig handel med produkter från vilda djur och växter genom konkreta och varaktiga individuella och kollektiva beteendeförändringar. Parlamentet är medvetet om den roll som civilsamhällets organisationer kan spela när det gäller att stödja handlingsplanen.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja initiativ som främjar utvecklingen av alternativa försörjningsmöjligheter för naturnära samhällen på landsbygden, och som ökar de lokala fördelarna av skyddsåtgärder, minskar konflikter mellan människan och djurlivet och främjar vilda djur och växter som en värdefull gemensam inkomst. Parlamentet anser att när sådana initiativ tas i samråd med lokalsamhällen kommer stödet för bevarande att öka och bidra till återställande, bevarande och hållbar förvaltning av bestånden av vilda djur och växter och deras livsmiljöer.

12.  Europaparlamentet betonar att skydd av vilda djur och växter måste vara en viktig aspekt i EU:s globala strategier för fattigdomsminskning, och vill att de åtgärder som gör det möjligt för lokalsamhällen att direkt dra nytta av sitt engagemang i skyddet av vilda djur och växter, ska ingå i de olika samarbetsavtalen som förhandlas med tredjeländer.

13.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att olaglig handel med vattenlevande arter även påverkar den ekonomiska utvecklingen i kustsamhällen och miljöanpassningen av våra vatten.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU att omgående ta itu med korruption och brister i åtgärderna inom ramen för den internationella styrningen längs hela kedjan av olaglig handel med vilda djur och växter. Parlamentet vill att EU och dess medlemsstater ska samarbeta med partnerländerna genom FN:s konvention mot korruption och andra forum för att ta itu med problemet på ursprungs-, transit- och destinationsmarknaderna. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att fullt ut följa och effektivt tillämpa bestämmelserna i FN:s konvention mot korruption. Parlamentet välkomnar det internationella åtagandet om korruptionsbekämpning enligt artikel 10 i FN:s generalförsamlings resolution 69/314 från juli 2015.

15.  Europaparlamentet är medvetet om att myndigheter i ursprungs-, transit- och destinationsländerna måste få stöd, vägledning och utbildning i fråga om utrednings-, verkställighets- och rättsförfaranden på lokal, regional och nationell nivå. Parlamentet understryker att dessa insatser måste samordnas på ett effektivt sätt mellan alla organ som är involverade i arbetet. Parlamentet begär att EU ska stödja utbyte av bästa praxis och se till att specialiserad utrustning och expertkunskap tillhandahålls vid behov.

16.  Europaparlamentet noterar rådets slutsatser om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter av den 20 juni 2016 och medger att naturvårdsbrott är ett allvarligt och allt större hot mot den biologiska mångfalden och miljön, men också mot den globala säkerheten, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och en hållbar utveckling. Parlamentet beklagar djupt medlemsstaternas brist på tydligt engagemang. Parlamentet betonar medlemsstaternas avgörande roll för ett fullständigt och enhetligt genomförande av handlingsplanen på nationell nivå och för ett uppnående av de målsättningar som fastställts i denna.

17.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen regeringarna i ursprungsländerna att (i) stärka rättsstatsprincipen och vidta effektiva avskräckande åtgärder genom att stärka brottsutredning, åtal och domar, (ii) anta kraftfullare lagar som behandlar olaglig handel med vilda djur och växter som ett allvarligt brott som förtjänar att få samma uppmärksamhet och tas på samma allvar som andra former av gränsöverskridande organiserad brottslighet, (iii) tilldela mer resurser för att bekämpa naturvårdsbrott, särskilt för att stärka brottsbekämpning på detta område, handelskontroller, övervakning samt upptäckt och beslagtagande i tullen, och (iv) åta sig att driva en nolltoleranspolitik mot korruption.

Att effektivisera genomförandet och kontrollen

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta handlingsplaner för olaglig handel med vilda djur och växter med detaljerade genomförandestrategier och påföljder, och att offentliggöra och utbyta uppgifter om beslagtaganden och gripanden med koppling till naturvårdsbrott för att se till att medlemsstaterna har ett konsekvent och harmoniserat arbetssätt. Parlamentet stöder inrättandet av en mekanism som förser kommissionen med uppdaterade regelbundna data och uppgifter om beslagtaganden och gripanden i medlemsstaterna, och att främja utbyte av bästa praxis.

19.  Europaparlamentet vidhåller vikten av att EU:s förordningar om handeln med vilda djur och växter genomförs och efterlevs fullt ut.

20.  Europaparlamentet föreslår att olaglig handel med vilda djur och växter, särskilt i områden med känsliga marina ekosystem och sådana som ingår i Natura 2000-nätverket, bör föranleda stränga påföljder som har en avskräckande inverkan på potentiella förövare.

21.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att se till att brottsbekämpande myndigheter, åklagarmyndigheter och nationella domstolsväsenden har de ekonomiska och personella resurser samt den lämpliga expertis som krävs för att bekämpa naturvårdsbrott. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser för att skapa och öka medvetenheten hos alla relevanta organ och institutioner.

22.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts av Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning (IMPEL), det europeiska nätverket för miljöåklagare (ENPE), EU:s miljödomarförening (EUFJE) samt nätverket för poliser som fokuserar på bekämpande av miljöbrott (EnviCrimeNet).

23.  Europaparlamentet noterar inkluderandet av olaglig handel med vilda djur och växter i EU:s säkerhetsagenda 2015–2020 som erkänner att olaglig handel med vilda djur och växter är ett hot mot biologisk mångfald i ursprungsregionerna såväl som mot en hållbar utveckling och regional stabilitet.

24.  Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna ska investera intäkterna från böter för olaglig handel i skydd och bevarande av vilda växter och djur.

25.  Europaparlamentet efterlyser en större förändring i informationsinsamlingen, lagstiftningen och brottsbekämpningen samt i kampen mot korruption, med avseende på olaglig handel med vilda djur och växter i medlemsstaterna och i andra destinations- och transitländer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att titta noggrant på dessa förvaltnings- och övervakningsaspekter i verkställandet av internationella bestämmelser med anknytning till olaglig handel med vilda djur och växter.

26.  Europaparlamentet betonar att det, för att undvika en ”migration” av kriminella nätverk på området för vilda djur och växter, är särskilt viktigt att harmonisera strategier och rättsliga ramar för naturvårdsbrott.

27.  Europaparlamentet understryker behovet av ett bättre samarbete mellan olika organ och av ett fungerande och snabbt utbyte av data mellan genomförandeorgan och brottsbekämpande myndigheter på nationell nivå och EU-nivå. Parlamentet efterlyser strategiska nätverk för kontroll av efterlevnad på såväl EU-nivå som nationell nivå i syfte att underlätta och förenkla ett sådant samarbete. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att inrätta enheter för naturvårdsbrott i syfte att underlätta genomförandet i de olika organen.

28.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att regelbundet förse Europol med relevanta uppgifter och data. Parlamentet uppmanar med kraft Europol att beakta naturvårdsbrott i sin nästa hotbildsbedömning om den grova organiserade brottsligheten (Socta) i EU. Parlamentet efterlyser inrättandet av en specialiserad enhet inom Europol med inriktning på naturvårdsbrott som har transnationella befogenheter och ansvarsområden och tillräckliga ekonomiska och personella resurser, och som skulle innebära centraliserade upplysningar och analyser samt samordnade tillsynsstrategier och utredningar.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja systemet EU-TWIX som är ett beprövat och välfungerande verktyg som medlemsstaterna kan använda för att dela uppgifter och data och för att säkerställa ett långsiktigt finansiellt engagemang för det. Parlamentet anser att organisationer i civilsamhället kan spela en viktig roll i övervakningen av efterlevnad och rapporteringen av naturvårdsbrott. Parlamentet vill se mer samarbete från EU:s och medlemsstaternas sida när det gäller att stödja sådana insatser från icke-statliga organisationer.

30.  Europaparlamentet noterar kopplingen mellan naturvårdsbrott och andra former av organiserad brottslighet, inklusive penningtvätt och finansiering av miliser eller terroristgrupper, och anser att bekämpandet av olagliga finansiella flöden måste prioriteras. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att utnyttja alla relevanta instrument, inklusive samarbete med finanssektorn, och att övervaka och studera effekterna av nya finansiella produkter och metoder som ingår i denna verksamhet.

31.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fullt ut tillämpa bestämmelserna i direktiv 2008/99/EG om skydd av miljön genom straffrättsliga bestämmelser, och att fastställa lämpliga straffsatser för naturvårdsbrott. Parlamentet är oroat över att vissa medlemsstater ännu inte har genomfört direktivet fullt ut och uppmanar kommissionen att utvärdera genomförandet i varje medlemsstat, särskilt vad gäller påföljder, och att erbjuda vägledning. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över direktiv 2008/99/EG, i synnerhet med hänsyn till dess effektivitet när det gäller att bekämpa naturvårdsbrott, inom den tidsram som fastslås i EU:s säkerhetsagenda, och att lägga fram ett förslag om en lämplig översyn. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att fastställa och genomföra gemensamma minimiregler om definitionen av brott och påföljder i samband med olaglig handel med vilda djur och växter, enligt artikel 83.1 i EUF-fördraget om särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag.

32.  Europaparlamentet anser att tulldimensionen i handlingsplanen bör betonas ytterligare, både när det gäller samarbetet med partnerländer och ett bättre och mer verkningsfullt genomförande inom unionen. Parlamentet ser därför fram emot kommissionens översyn 2016 av genomförandet och efterlevnaden av EU:s befintliga regelverk och begär att denna översyn innehåller en bedömning av tullförfaranden.

33.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att effektivt tillämpa och följa FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, som en grund för internationella åtgärder och ömsesidigt rättsligt bistånd samt som ett avgörande steg mot en gemensam samordnad strategi för att bekämpa naturvårdsbrott. Parlamentet beklagar i detta sammanhang djupt att elva medlemsstater ännu inte har genomfört FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Parlamentet uppmanar berörda medlemsstater att genomföra konventionen snarast möjligt.

34.  Europaparlamentet anser att åtgärder mot naturvårdsbrott kräver konsekventa, effektiva och avskräckande straffrättsliga påföljder. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att i enlighet med artikel 2.b i FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet definiera olaglig handel med vilda djur och växter som ett allvarligt brott.

35.  Europaparlamentet är medvetet om behovet av vägledning för medlemsstaters domstolar och åklagare i samband med åtal och domar och behovet av utbildning för tullmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter vid införselplatser till EU. Parlamentet anser att FN:s miljöprograms Global Judges Programme och partnerskapsinitiativet om gröna tullar (Green Customs Initiative) är modeller att ta efter.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, de relevanta EU-organen och medlemsstaterna att erkänna vidden av den olagliga handel med vilda djur och växter som sker online och att bygga kapacitet inom enheter för miljöbrott och tullenheter, skapa samordning med enheter för it-brottslighet och kontakter med civilsamhällets organisationer för att se till att det finns kanaler för bistånd från gränsöverskridande enheter specialiserade på it-brottslighet.

37.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att föra en dialog med operatörerna för sociala medieplattformar, sökmotorer och e-handelsplattformar om problemet med olaglig internet-handel med vilda djur och växter. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka kontrollåtgärderna och utveckla strategier för att hantera potentiell olaglig verksamhet på internet. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att utarbeta riktlinjer om hur man på EU-nivå ska ta itu med naturvårdsbrott som sker online.

38.  Europaparlamentet uppmanar de brottsbekämpande myndigheterna i EU och medlemsstaterna att identifiera och övervaka mönstren för andra former av allvarlig och organiserad brottslighet, till exempel människohandel, för att stödja förebyggande verksamhet och utredningar om oegentligheter i leveranskedjan då man bekämpar olaglig handel med vilda djur och växter, såsom misstänkta transporter och finansiella transaktioner.

39.  Europaparlamentet välkomnar att EU för första gången deltagit i COP17 som en part i Cites och välkomnar att EU och medlemsstaterna visar ett starkt engagemang för Cites och tillhandahåller ett viktigt finansiellt stöd till denna.

40.  Europaparlamentet välkomnar Uneps process för expertgranskning som syftar till att skapa en allmänt erkänd definition av miljöbrott. Parlamentet noterar i det avseendet att de rättsliga gränserna mellan olika typer av miljöbrott ibland är otydliga, vilket kan minska möjligheterna till effektiva åtal och påföljder.

Att stärka det globala partnerskapet

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera dialogen och samarbetet med ursprungs-, transit- och destinationsländer i leveranskedjan för olaglig handel med vilda djur och växter och att ge dem tekniskt och ekonomiskt bistånd och diplomatiskt stöd. Parlamentet anser att EU måste agera på internationell nivå för att stödja tredjeländerna i kampen mot den olagliga handeln med vilda djur och växter och för att bidra till en vidareutveckling av nödvändiga regelverk genom bilaterala och multilaterala avtal.

42.  Europaparlamentet understryker att utbredd korruption, svaga institutioner, sönderfallande stater, dålig förvaltning och svaga påföljder för naturvårdsbrott är stora utmaningar som behöver bemötas om den gränsöverskridande olagliga handeln med vilda djur och växter ska kunna bekämpas på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att stödja utvecklingsländerna i deras ansträngningar för att minska incitamenten till tjuvjakt genom att förbättra de ekonomiska möjligheterna och främja goda styrelseformer och rättsstatsprincipen.

43.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och alla berörda stater att mer systematiskt utreda kopplingar mellan den olagliga handeln med vilda djur och växter och regionala konflikter samt terrorism.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta en förvaltningsfond, eller en liknande facilitet, i enlighet med artikel 187 i den omarbetade budgetförordningen för unionens allmänna budget, i syfte att säkra skyddade områden och bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter samt tjuvskytte, som en del av handlingsplanen mot olaglig handel med vilda djur och växter.

45.  Europaparlamentet uppmanar EU att uppgradera det finansiella och tekniska stöd som tillhandahålls genom finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden (EUF), och som syftar till att hjälpa utvecklingsländer att genomföra nationella naturvårdsbestämmelser i linje med Cites-konventionens rekommendationer, särskilt dem som saknar tillräckliga resurser för att verkställa lagstiftning och åtala smugglare.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga finansiering från partnerskapsinstrumentet till initiativ för att minska efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter på nyckelmarknader i linje med prioritering 1 i handlingsplanen. Parlamentet understryker att det kan vara värdefullt att involvera det civila samhället i övervakningsstrukturerna i kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal.

47.  Europaparlamentet understryker vikten av att inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina ta upp den känsliga frågan om den ökande efterfrågan på produkter från vilda djur och växter, till exempel elfenben, noshörningshorn och tigerben, som utgör ett verkligt hot mot bevarandet av berörda arter och den biologiska mångfalden i allmänhet.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera obligatoriska och verkställbara kapitel om hållbar utveckling i alla EU:s handelsavtal och handelsförhandlingar, med särskild hänvisning till att få slut på den olagliga handeln med vilda djur och växter inom alla ekonomiska sektorer, och uppmanar kommissionen att inkludera analyser av dessa bestämmelser i sina genomföranderapporter. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att betona genomförandet av Cites och åtgärder mot naturvårdsbrott i handelssystemet GSP+.

49.  Europaparlamentet konstaterar att korruption är en av de viktigaste faktorer som möjliggör och bidrar till den olagliga handeln med vilda djur och växter och produkter av dessa. Parlamentet välkomnar åtagandet i kommissionens strategi Handel för alla att inkludera omfattande bestämmelser mot korruption för att hantera de direkta och indirekta effekterna av både korruption och olaglig handel med vilda djur och växter i alla framtida handelsavtal. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att verkligen fokusera på de olika aspekterna av förvaltning och kontroll av efterlevnaden av internationella bestämmelser när det gäller den olagliga handeln med vilda djur och växter.

50.  Europaparlamentet uppmanar EU att inom tillämpningsområdet för WTO:s ram undersöka hur den globala handeln och olika miljösystem bättre kan stödja varandra, särskilt i samband med det pågående arbetet att stärka samstämmigheten mellan WTO och de multilaterala miljöavtalen, samt mot bakgrund av avtalet om förenklade handelsprocedurer, som öppnar nya vägar för samarbete mellan tjänstemän med ansvar för tull och vilda djur och växter, respektive handel, särskilt i utvecklingsländer. Parlamentet anser att ytterligare möjligheter till samarbete mellan WTO och Cites bör undersökas, i synnerhet när det gäller att erbjuda tjänstemän från utvecklingsländerna tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad i handels- och miljöfrågor.

51.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det internationella samarbetet mellan samtliga aktörer i brottsbekämpningskedjan är. Parlamentet begär att EU och medlemsstaterna ska fortsätta stödja International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC). Parlamentet välkomnar ett stärkt stöd, bl.a. genom att tillhandahålla finansiella resurser och expertkunskaper i syfte att underlätta kapacitetsbyggande, främja utbyte av information och underrättelser samt stödja genomförande och efterlevnad. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera effektiviteten av EU:s finansiering till tredjeländer till stöd för kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter och för att underlätta en enhetlig och trovärdig bedömning av utvecklingsstöd.

52.  Europaparlamentet välkomnar internationella brottsbekämpningsinsatser, såsom operation COBRA III, som resulterar i viktiga beslag av olagliga produkter från vilda djur och växter, gripanden av smugglare, och som bättre synliggör den olagliga handeln med vilda djur och växter som ett allvarligt organiserat brott för allmänheten.

53.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka Cites budget så att organisationen kan utvidga sin övervakningsverksamhet och beteckning av arter. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att sex medlemsstater fortfarande har utestående betalningar till Cites från åren 1992 till 2015.

54.  Europaparlamentet välkomnar också att handlingsplanen på ett betydande sätt bidrar till att uppnå de mål för hållbar utveckling som fastställdes i 2030-agendan för hållbar utveckling, som stats- och regeringscheferna enades om vid FN:s toppmöte i september 2015.

EU som destinationsmarknad, ursprungs- och transiteringspunkt

55.  Europaparlamentet konstaterar att Cites, EU:s timmerförordning och EU:s IUU-regelverk är viktiga verktyg för att reglera den internationella handeln med vilda djur och växter. Parlamentet känner dock oro inför bristen på korrekt genomförande och verkställande och uppmanar medlemsstaterna att intensifiera sina gemensamma och samordnade insatser för att säkerställa ett effektivt genomförande. Parlamentet oroas dessutom av luckor i den befintliga lagstiftningen när det gäller arter och aktörer. Därför begär parlamentet att EU ska se över den befintliga lagstiftningsramen i syfte att komplettera den med ett förbud mot att tillgängliggöra och släppa ut på marknaden, transportera, förvärva och inneha vilda djur och växter som på olaglig väg har samlats in eller köpts i tredjeländer. Parlamentet anser att sådan lagstiftning skulle kunna harmonisera de befintliga EU-ramarna och att dess transnationella inverkan skulle kunna spela en nyckelroll för att minska den globala olagliga handeln med vilda djur och växter. Parlamentet framhåller i detta avseende att sådan lagstiftning måste skapa full transparens om förbud mot handel med arter baserade på deras olagliga status i ett tredjeland för att säkerställa rättslig förutsebarhet för dem som bedriver laglig handel.

56.  Europaparlamentet understryker att troféjakt har bidragit till att utrotningshotade arter som finns i företeckningen i bilagorna I och II till Cites i hög grad har minskat och uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att hålla en försiktig linje vad gäller import av jakttroféer av arter som skyddas enligt EU:s bestämmelser om olaglig handel med vilda djur och växter samt att stödja skärpta EU-bestämmelser om importen av jakttroféer till EU:s medlemsstater och att kräva tillstånd för import av troféer av alla arter som finns förtecknade i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97.

57.  Europaparlamentet välkomnar Buckingham Palace-deklarationen från 2016 i vilken signatärer från flygbolag, transportföretag, hamnoperatörer, tullbyråer, mellanstatliga organisationer och välgörenhetsorganisationer för bevarande åtar sig att höja standarderna inom transportsektorn med fokus på informationsdelning, utbildning av personal, förbättrad teknik och resursdelning mellan företag och organisationer över hela världen. Parlamentet uppmanar samtliga parter att fullt ut infria sina åtaganden enligt deklarationen. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja frivilliga åtaganden i stil med Buckingham Palace-deklarationen inom andra områden, i synnerhet inom den ekonomiska sektorn och sektorn för e-handel.

58.  Europaparlamentet efterlyser ett totalt och omedelbart förbud på EU-nivå mot handel med, export av eller återutförsel inom EU och till länder utanför EU av elfenben, inbegripet elfenben från tiden före konventionen, och av noshörningshorn. Parlamentet uppmanar till införandet av en mekanism som bedömer nödvändigheten av liknande begränsningar för andra utrotningshotade arter.

59.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s förordning om att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) har haft effekt, men framhåller att det krävs en mer gedigen tillämpning för att se till att ingen olagligt fångad fisk kommer ut på den europeiska marknaden. Parlamentet föreslår att EU:s medlemsstater ska vara mer konsekventa och effektiva i sina kontroller av fångstdokumentationen (fångstintyg) och sändningarna (särskilt från länder som anses vara högriskländer) för att säkerställa att fisken har fångats lagligt.

60.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av den privata sektorns engagemang i kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter genom självreglering och företagens sociala ansvar. Parlamentet anser att spårbarheten i leveranskedjan är avgörande för en laglig och hållbar handel, både med och utan kommersiellt syfte. Parlamentet framhäver behovet av samarbete och samordning på internationell nivå samt mellan den offentliga och privata sektorn och uppmanar EU att stärka de befintliga kontrollinstrumenten, inbegripet användningen av spårbarhetsmekanismer. Parlamentet anser att transportsektorn bör spela en viktig roll, exempelvis genom att införa system för upptäckt och tidig varning. Parlamentet konstaterar att offentlig-privata partnerskap kan spela en viktig roll i detta avseende.

61.  Europaparlamentet begär att medlemsstaterna, utöver de gränskontroller som krävs enligt förordning (EG) nr 338/97, inför övervakning av efterlevnaden i de enskilda länderna med regelbundna kontroller av aktörer och tillståndsinnehavare såsom djuraffärer, uppfödare, forskningscentrum och plantskolor, vilket även ska omfatta övervakning av branscher såsom mode, konst, medicin och restaurang, vilka skulle kunna använda olagliga växt- och djurdelar.

62.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa omedelbar konfiskering av samtliga beslagtagna exemplar och omhändertagande och utplacering av beslagtagna levande exemplar i sådana räddningscentrum för djur som är anpassade till arterna i fråga. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla riktlinjer för att säkerställa att samtliga räddningscentrum för vilda djur som används av medlemsstaterna håller tillräcklig standard. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna och EU att säkerställa tillräcklig finansiering av räddningscentrum för djur

63.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta nationella planer för hanteringen av beslagtagna levande exemplar i linje med bilaga 3 till Cites resolutionskonferens 10.7 (RevCoP15). Parlamentet betonar att medlemsstaterna bör rapportera alla beslagtagna levande exemplar till EU-TWIX och att årliga sammanfattande rapporter bör offentliggöras, och att medlemsstaterna bör säkerställa att utbildningen av brottsbekämpande tjänstemän inbegriper information om skydds- och säkerhetskrav vad gäller hantering av levande djur. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ge räddningscentrum för vilda djur adekvat ekonomiskt stöd.

64.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga ett system med en ”positiv lista” över arter, varvid exotiska arter bedöms objektivt och i enlighet med vetenskapliga kriterier för säkerhet och lämplighet för handel och hållande som sällskapsdjur.

o
o   o

65.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0031.
(2) EUT L 75, 19.3.2015, s. 1.
(3) EUT L 295, 12.11.2010, s. 23.
(4) EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.
(5) EUT L 181, 29.6.2013, s. 1.
(6) EUT L 77, 24.3.2009, s. 1.
(7) EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.
(8) EGT L 94, 9.4.1999, s. 24.
(9) EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.
(10) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy