Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0329/2016

Ingivna texter :

A8-0329/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0457

Antagna texter
PDF 237kWORD 41k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg ***I
P8_TA(2016)0457A8-0329/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0477),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0328/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0329/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg
P8_TC1-COD(2016)0229

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/2339.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy