Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0355(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0356/2016

Внесени текстове :

A8-0356/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0458

Приети текстове
PDF 476kWORD 50k
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента ***I
P8_TA(2016)0458A8-0356/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0709),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0457/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), и по-специално параграф 4 от нея(1),

–  след консултация с Европейската централна банка,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид поетия с писмо от 23 ноември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0356/2016),

1.  приема изложената по-долу своя позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0347.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 1 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента
P8_TC1-COD(2016)0355

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/2340.)

Правна информация - Политика за поверителност